Hotărârea nr. 79/2020

Hotărârea nr. 079 Nou! - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr. 3, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 30315/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30314/05.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 96 CA 8/11 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de anism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a

..CR^SO ist modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" ți ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ți completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dogarilor nr. 3, Sector 2, București - Consolidare, desființare parțială, amenajări, extindere și supraetajare construcții existente, rezultând - imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile dc specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DF.ȘEDINȚA RADUGHEORC.HCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEM EIL'L AILL     N LEG F A

NR, 215/20


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a Just adoptată            txtcal ai Sectorului 2 al

Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiu] București Primăria Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chlrlstigillor nr. 11-13, Tel: *|4021) 209.60.00 F,i«: <-(4021) 209,62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 30314/05.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA DOGARILOR NR. 3, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit ”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Dogarilor nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr. 96 CA 8/11 din 06.12.2018, propunerea de consolidare, desființare parțială, amenajări, extindere și supraetajare construcții existente, rezultând -imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că in vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Dogarilor nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr. 96 CA 8/11 din 06.12.2018, s-au prezentat acordurile notariale ale vecinilor pentru cuplare la calcan și s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
W.'.GROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2WWW.BSÎ ra ■ Straria 0hlrl.1lnlilArnr. 11.11 ,T«I

Și Anexa nr.______L——

ROMÂNIA              i               ...       1_.

Sectorî Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                         cu domiciliul/sediul*2) municipiul Bucurețti, cod poștal ......... sector 2, str.

tclefon/fax......., c-mail........ înregistrată la nr.                    completată cu nr.               în conformitate cu prevederile

Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cil modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR INTRARE

ZluațZrJ.AVIZ

Nr. 96 CA 8/11 din 06.12.2018

Pentru Planul Urbanistic rle Detaliu *3) STRADA DOGARILOR NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Consolidare, desființare parțială, amenajări, extindere ți supraetajare construcții existente, rezultând • imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Dogarilor și Str. Tunari: suprafața terenului 146,Omp este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 264/18”D” din 09.03.2018, cu valabilitate 24 dc luni.

Prevederi l’.U.G. - R.L.U. ““(aprobate anterior Terenul se încadrează in zona mixtă ”MJ"- zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4F., în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu UCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018 ți H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018 înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pol fi adăugate suplimentar unul sau dnuă niveluri în funcție de volumetria caraclerislieă străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - II. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2 5;

■ retragerea minimă față dc aliniament = clădirile sc dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe cate se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate nlinte in stare huna sau cu valoare arhitectural urbanistica,

- retrageri minime față de limitele laterale “clădirile scmi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea 1a cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = parțial pe limita dreaptă apoi retras față de aceasta de la min. 2,Om până la 0,00m, cu respectarea Codului Civil cu privire Ia servitutea de vedere, parțial pe limita stângă dc proprietate (cu gang de acces la nivelul parterului), apoi retras cu min. 3,Om față dc această limită, cu posibilitatea ieșirii în consolă cu balcoane (max. l,0m lățime), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexai.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, cuplat cu imobilul existent pe această limită, cu respectarea acordurilor notariale prezentate.

 • - circulații și accese: din strada Dogarilor conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1640648/19.07.21)1 K și planului anexat cu asigurarea parcării în incintă (la subsol și la nivelul parterului).

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T'. admis=6()%; CIJT maxim admis=2,5; II. maxim = 13,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.L.’.D. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. . 264/18’’D” clin 09.03.2018, cu valabilitate 24 de luni emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 114223/23.05.2018.


VIZAT ’

spre neschimbate,

___secretar,

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


_______ III                 n Fi -------------------

|                           BILANȚ TERITORIAL

'                    TEREN CEA GENERAT PUD

/A.

EXIS’

rENT

PROPUS

MP

%

MP

%

SUPRAFAȚĂ PARTER

99,00

68%

87,60

60%

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ SUPRATERANÂ

154.00

1,05ADC/mp

365.00

2,5ADC/mp

CIRCULAȚII, PLATFORME. PIETONALE

47,00

32%

29,20

20%

■ SPAȚII PLANTATE, TERASE VERZI, CIRCULAȚII ÎNIERBATE

0

0%

29,20

20%

I SUPRAFAȚA TERENiGr-wJ>i;lfir-■5 r-2

~      w/w i

. \            *

Ă IE23/4Ăa'-<       /

\

t \        V 4SECȚIUNE STRADA DQCaARILORLIMITA EDIFICABIL - limita maxima de implantare a construcțiilor

CONSTRUCȚIE PROPUSĂ

(IMOBILAPARTAMENTE)

TERASĂ DESCOPERITA, PESTE PARTER

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ consolidată, supraînâlțată D ACCESE CAROSABILE

CIRCULAȚII DALE ÎNIERBATE

INDICI DE OCUPARE l.........

pentru parcela ce a genen

POT Parter = 60%

CUT propus = 2,5

Hmaxlm=P+2E+3retra

TITLUL

PLAN URBAI

Strada D(

SECTOR_______

TITLUL PLANȘEI:

7IENTĂRI URBANISTICE