Hotărârea nr. 78/2020

Hotărârea nr. 078 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr. 4, Sector 2, Bucureşti

www'.p »2.ra ■ St rada Chl rl s Hg illo r nr. 11 -13, Te I: + (40211209.60.00 Fa x: 4 (40Z1) Z W. 62.S2

770 7/1 R/ÎRL

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9. Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.30318/05.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București:

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 30317/05.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Dropiei nr. 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 93 CA 8/6 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dropiei nr. 9, Sector 2, București -Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință parter, rezultând - locuință -P+1E, în conformitate cu anexele nr. I și 2, părți componente ale documentației dc urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONTRASBWJErai^ / ’wtSis/zoor1

/         SECRE'PENTRU LEGALITATE SI7 DIN LEGEA BUCATĂ

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București In ședinja ordinară din data de 29.03.20J9 cit respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost reductată in 2 (două) exemplare.www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel; -►(•1021) 208.60.00 Fax: ♦(4021) 209.62.62

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU7 ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 30317/05.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA DROPIEI NR. 9, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr, 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Dropiei nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 93 CA 8/6 din 06.12.2018, propunerea de Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință parter, rezultând - locuință - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Puhlicc -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Dropiei nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 93 CA 8/6 din 06.12.2018, propunerea dc Consolidare, remodelare. extindere și supraetajare locuință parter, rezultând - locuință - P+1F,, s-au prezentat acordurile notariale ale vecinilor pentru cuplare la calcan și s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse Ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


www.ps2.ro
romania2019.eu


Strada Chlrisligiilor nr. 11-13, Tel: +M021] 209.5tM0TâX-+(40î4K9S;6M2 îTtUTTT-T,,-,'TTl

—_L_________L     PRIMĂRIAÎSECTOH 2 BUCUREȘTI i

... /.


DIRECȚIA URBANISM, CADAST1 UȘI GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul BucureștiCABINET SECRETAR

LNTRA^ Ni-.......Z/M..........-I

Ar'ufWjArhitect-șcl


Cu urmare a cererii adresate de *1)                cu darnicii iul/scdiul* 2) municipiul București, cod poștal........, sector 2,                   telefon/fhx

......., e-mail........, înregistrat# Iu nr.             completată cu nr.                               în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AV17,

Nr. 93 CA 8'6 din 06.12.21)18

Pentr u Planul Urbanistic de Detaliu *3) STRADA DROPIEI NR, 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință parter, rezultând - locuință - P+IE.

amplasare, denunțare, supraiața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Dropiei : suprafața terenului=269,00mp este proprietate privată persoană fizică nentm care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. J223/67”D” din 20.10.2017, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.IJ. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează in U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis inax. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime I’. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să au fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG eu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2(115 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

-H. max. = Pi IE; POT max = 60%; CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fată dc limitele laterale = clădirile semi-cuplale sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu inai puțin de 3.0 metri; in cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cu respectarea Codului Civil, a acordurilor notariale prezentate, apoi retras cu ruin. 5,Om față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat,

 • - retrage? i minime față de limitele posterioare = se pot păstra construcțiile existente pe limita posterioară regim de înălțime parter, iar etajul 1 se va relragc cu min. 2,Om față de limita posterioară cu respectarea Codului Civil.

 • - circulații și accese: din strada Dropiei conform planului anexat

 • - echipare tehnico-edilitarS: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile, impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T. admis=60%; CUT maxim arlmi$=l,2; II. maxim = 7,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin, (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.IJ.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1223/67’ D” din 20.10.2017, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AH nr. 11944/07.03.2019.


r~


VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

iciii, DARABAN


Curnisiii Tehnicfi dc Amenajarea Teritoriului si.Urbanism a Sectorului 2: ptiiI it/arh. Fior

Mircea Silviu CHIR A, cenfdr.arh. GecrgicS MITRACHE» conf.dr.arh. Cătătin SĂRBU. / întocmit: ing. Alexandra LAZĂR i 4ex.

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


AoQX; v

Ga H.CPct.

Y(m)

X(m)

1

591963.717

330901.818

2

591971.139

330891.624

3

591953.971

330879.066

4

591946.446

330889.198

5

591963.717

330901.818


LEGENDĂ

LIMITE


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLICCIRCULAȚIE PIETONALĂ


2

5

||


PROPUNERE


Mim


\x\\SEXTINDERE PROPUSĂ PARTER


IMOBIL PROPUS

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL


INDICATORI URBANISTICI “L1e

P.O.T. = 60%

C.U.T. maxim = 1,2 mp. ADC / mp. teren

Rh. = 7,0 mBILANȚ TERITORIAL


Supraf. teren

Supraf. construita propusa

Supraf. spatii verzi

Supraf. circulații
- ---------

spre


7,0 m


9,5m


(mp) 269,C0 161,00


%

100 ’ 60


—70,00

V ncscriim SECRETAR,i ■


-25.

15

iha re,


Profil existent si menținut - Str. Dropiei

BENEFICIARI:

Specificație

Nume

Semnătură

7

TITLU PROIECT: CONSOLIDARE, REMODELARE, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER

Iulie 2018

Șef proiecl

. Scara:

)  1:500

FAZA: P.U.D.

Proiectat

EXISTENTA REZULTÂND P+1E

Desenat

Data: 2018

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA NR. 5

Prezenta documentație constituie proprietatea inteleduală a SC. N&G Decor Art S.R.L. Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepurile conexe.