Hotărârea nr. 77/2020

Hotărârea nr. 077 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel! +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.52.82


IIO TĂRÂ RE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea T.egii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 36934/18,03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36933/18.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr. 152, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 92 CA 8/5 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


-\Hotărârea Consiliului local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea egula|ientului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a odificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și ari. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Andronachc nr. 152, Sector 2, București - Imobil de Locuințe Colective - 2x S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


WWW ps2.ro - Strada Chiristiyiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60.00 rsx: 1(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 36934/18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 152, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • - Hotărârea nr. 117/14.12.2015 a Consiliului Local Sector 2 privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru imobilul situat în intravilanul municipiului București, Șoseaua Andronache nr. 152, format din teren și construcții ce urmează a se desființa - suprafața terenului=380,0mp (388,Omp) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 894/54”A” din 21.06.2018, a primit aviz favorabil sub nr. 92 CA 8/5 din 06.12.2018 ca urmare a activității C.T.A.T.U. a Sectorului 2 din data de 06.12.2018.

A fost avizată propunerea de edificare imobil de locuințe colective - 2x S+P+2E+3F.r, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=60%, CU 1-1,9, H. maxim=14,0m.

Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în PUG București - subzona M3,

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Planul Urbanistic de Detaliu prezentat.


CoclSADU AiROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro • Strada C hlristigii lor nr. 11-13, Tel: +(4021) 200.60.00 Fax: +(4021|20WJÎ’_WÎMÂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRE//^ INTRAREROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                           cu domicilhil/sedul*2) municipiul București, cod poștal.........sector I, sir.


, telcfon/fax________ c-mail........înregistrată la nr                   completată cu nr,                                     in conformitate cu

prevederile Legii nr. 150/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr, 92 CA 8/5 din (16,12.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 152, SECTOR 2, BUCUREȘTI - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - 2 x S+P+2E+3ER.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitai de următoarele repere urbane: Șos. Andronache: suprafața terenului=380,0mp (388,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 894/54”A" din 21,06.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprnbate anterior Terenul se încadrează in zona mixtă ”M3M- zonă mixtă situată in afara limitelor zonei dc protecție cu înălțimi maxime dc P+4F., în care POT-60%, CU1-2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMD nr 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora îii limitele unui arc dc cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

■ II. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max 60%;

 • - CUT, max = 2.5;

 • - relragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

- retrageri minime față dc limitele laterale =clădirilesemi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul col mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasat pc limita dreaptă a terenului, retras cu min. 3,Om la nivelul parterului față de limita stângă, reprezentată de drumul de servitute, respectiv 2,Om în proiecție pe verticală cu etajele superioare, cu respectarea Codului Civil, și conform planului anexat. Se va păstra o retragere de min. 5,Om între cele două corpuri conform planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om la nivelul parterului, respectiv min. 3,Om în proiecție pe verticală cu etajele superioare, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: din Șos. Andronache conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1583155/21.12.2017 și planului anexat. Având în vedere necesitatea asigurării locurilor dc parcare în incintă, asigurarea posibilității de manevrare, garare corectă dar și pentru respectarea prevederilor Ordinului 119/2014 și a NP 051/2013, se va obține un nou aviz dc circulație ulterior aprobării PUD, care va avea în vedere fie realizarea unui parter parțial liber, fie conformarea subsolului astfel încât vor fi respectate condiționările menționate,

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vot fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T. admis=60%; CUT propus=l,9; H. maxim etaj 3 retras = 14,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexală și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.IJ.IJ. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea l’.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 894/54”A” din 21.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria RF nr. 304848/31.01.2018.


VIZAT •spre neschimbarc SECRETAR

Comisia Tehnica de A rnu ris» jn r e!| teritoriul iii și Urb Mircea Silviu CHIRA, ccnfdr.arh.

a Sectorului 2: prof dr. £, cnnf dr.arli, Cătălin rt


Cod SADU ■ AVA


întocmit: ing. Alcxandfiț LAZĂR

Ediția i/Revizia I

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.Brrj

A

42

W

.23

'•733

8/_ș^


I .....I LIMITA ZO®

r.~‘Zî PROPRIETATE CE A GENERAT P.U.D.-UL I       I PROFRIHTATI /■

I r I LOCIIN

I       I MAGĂZI

CIRCULAȚII

I      I CIRCULAȚIE CAROSABILA

I      I CIRCULAȚIE PIETONALA

I ......~1 PLANTAȚIE DE ALINIAMENT,

/71

lUL


I I SPAȚIU VERDE IN INCINTA

I ■ "1 RETRAGERI MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

I---1 ALINIEREA CLĂDIRILOR

I ACCFRAIITH

î proiect:

P.U.D. Construire imobil locuințe colective SOS. ANDRONACHE NR.152

PR. NR.

U23/2017

Scara

REGLEMENTARI

1/500

URBANISTICE

Faza PUD

PI. 4