Hotărârea nr. 76/2020

Hotărârea nr. 076 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Tugomir Voievod nr.39-41 - corpul dreapta faţă, Sector 2, Bucureşti


www.ps2.ro - SlradaCMrlstlfilHornr. 11-13. Tsl; +(4121) 209.60.00 Fac: +[J021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel / .șz 2, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39052/20.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39053/20.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 86 CA 7/9 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03,2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

| - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ^Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Sjfbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) lil.,,e" >7 <w7. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcaj Subteran Bucur Obor Nivel 1 Și 2, Sector 2, București - Realizare Trei Accese Parcaj Subteran Bucur Obor din Șos. Colcntina, Șos. Miliai Bravu și Calea Moșilor, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre ncschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. .3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU ÎN TEMEI          BlR

NR. 2           Mi

SECRETAR, /lena


LEGALITATE

{«GEA


Prezenta Hotărâre confine un număr (te 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

www.ps2.ro • Strada Chirisulgiilor nr. 11-13. Toi: +0021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209,62.62


DIRECȚIA URB ANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 39053/20, <23 o >/3

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR NIVEL 1 Șl 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectarului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR NIVEL 1 Șl 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 86 CA 7/9 din 06.11.2018, propunerea de REALIZARE TREI ACCESE PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR DIN ȘOS. COLENTINA, ȘOS. MIHAI BRAVU ȘI CALEA MOȘILOR a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul eă în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR NIVEL 1 ȘI 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, avizat sub nr. 86 CA 7/9 din 06.11.2018, a fost afișat panoul pe teren, s-a afișat propunerea pe site-ul instituției.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschitnbare, SECRETAR,

întocmit: ing. Alexandra \qzăr / 2ex

nr.

RU ȘI GESTIONARE TERITORIU,

ia H.C.L.S2 nr. yfy i
Nr.ROMÂNIA

Sector 1 Municipiul București

Arliileel-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                        cu domici1iul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

. tclcfon/fax......., e-mail.........înregistrată Iu nr.              1 completată cu nr.               șiȘ>                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 86 CA 7/9 din 06.11.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) REALIZARE TREI ACCESE PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR DIN ȘOS. COLENTINA. ȘOS. MIHAI BRAVU Șl CALEA MOȘILOR generat de imobilul din PARCAJ SUBTERAN BUCUR OBOR NIVEL 1 ȘI 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Parcaj subteran Bucur Obor nivelul 1 și 2 conform extras dc carte funciară nr. 228113-Cl-Uâ -7326,3mp nivel 1. extras CF 228113-C1-U3 - 8.39(),Omp nivel 2 pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 936/94”O” din 04.07.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***}aprobate anterior: Terenul se încadrează în l.’.T.R, „M2’? subzona mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P+14 niveluri cu accente înalte, în care POT maxim 70%, CUT admis=max. 3 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungii valabilitate FUG cu H.C.G.M B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante; servicii, birnuii, Încuiate;

 • - H. max. = Pi 14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament_ clădirile se dispun pe aliniameni sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fa[ă dc limitele laterale =clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealullă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale =amplasat retras cu minim 2,Om fața dc spațiul verde, min. 3,6m față de clădirile de locuințe colective existente și min. 3,Om față de ceas conform plan anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform planului anexat;

 • - circulații și accese: șos. Colentina, Mihai Bruvu și Calea Moșilor conform plan anexat și aviz Comisia tehnică dc Circulație a PMB nr. 1621439/24.05.2018, studiu de circulație și aviz Brigada de Poliție Rutieră nr. 1044.020/SSR/BS/22.I1.2018; Se va respecta avizul de traseu nr. 25439/03.10.2018 emis dc Administrația Străzilor, aviz Metrorex nr. M08/52/07.08.2018. aviz Metroul S.A. nr. 2153/18.07.218, acord ADP nr. 1775/12.03.2019, și planșa de rețele edilitare întocmită în baza avizelor dc utilități;

 • - echipare tehnico-edilitară: loate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare semnal de specialist atestat RUR; Se vor respecta toate condițiile impuse / prevăzute în avizele prezentate (deviere rețele);

 • - P.O.T.=-%, CUT=-, H.=;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 06,11.2018 se avizează favorahil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezcnlului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit mimai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a-------     -------. • ...                                ,

pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 13,0 lei conform chitanță scria PE nr. 19924/10.09.2018.


ire vederi lor acestuia. Procentul aviz este valabil de la data emiterii sale din 04.07.2QKs emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu


Comisia Tehnica de Amenajarea Mircea Silviu CHIRA, confdr.arh. întocmit: ing. Alexandra L?\ZÂ

Edifrâ //Revizia /VIZAT

Arii, urb, Âjiiia

spre neschimbare,

SECRETAR,__BRATl

C V CT

trp        " i


ciu, RABAN


*șîlJrl)ankin a Secturiiliii 2: pro f dr. arii, ^orifc '^fAC H EDO N v, ptbf. d r. arh. Angelica ST AN, prof dr. ar li. M iha i t’Oj' H ECI, praf dr: arh, TDifllFT CAilf/îr orii ratJlir. s; ADRTT /     )  . x. l,.",   ’C' ‘


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


SI St»

7.9 O* J

I                       1

Jl 2

3   ~

4

5

6

I                 7