Hotărârea nr. 75/2020

Hotărârea nr. 075 Nou! - pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19


www.ps2.ro ■ Strada Chlrlstlglllor nr 11-13, Tel: «,4021) 209.60.00 Fax: ♦0021)209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul T.ocal al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.37363/18.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.37366/18.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Maiorului nr. 13, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 85 CA 7/8 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lil. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrata publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Maiorului nr.13, Sector 2, București - Imobil De Locuințe Colective - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

www.p62.ro - Strada Chiri&UQiiior nr, 11-13, Tel:+{4021) 209,60,00 Fax: +(4021) 209.62,62


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 37366/18.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MAIORULUI NR. 13, SEC LOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Maiorului nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr. 85 CA 7/8 din 06.11.2018, s-au notificat vecinii de pc toate laturile parcelei ce a generat PUD a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Maiorului nr. 13, Sector 2, București avizat sub nr. 85 CA 7/8 din 06.11.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii și de asemenea s-a făcut dovada notificării și de către proprietar.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
im-r(4O21) 209:02782-------~----

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR-N,..........//O.......

z'TÎiLa.....■5?3...Anl,^


yww.ps2.ro - Strada Chlrisllgiilor nr. 11-13. Tel; + [4 j>21) 20D,Sț>.00

Anex?

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITQRIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitrct-șef

Ca urinare a cererii adresate de *                               cu domiciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal.........                     Sector

2, tclcfcn/fax ......., e-mail ........ înregistrată Iu nr,                                         în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului ți urbanismul, eu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 85 CA 7/8 din 06.11.2018

Pentru Planul Urbanistic ile Detaliu "3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E generat de imobilul din STRADA MAIORULUI NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul muri ici piu lui București, delimitat de următoarele repere urbane strada Maiorului: conform acte de proprietate 333,0mp (334,Omp măsurat) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează in U.T.R, „L2a” - locuințe individuale ți colective mici cu maxim P+2E, în care POT maxim =45%, CIUT admis=max. 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 1O5/8”M” din 23.01.2018, prelungit.

Funcțiuni predominante; locuințe;

 • - H. max. = Pf 2E;

 • - POT max. = 45%;

 • - CUT. max. = 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage tăță de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi determinată dc aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi in suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri,

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 2,Om In proiecție pe verticală față de Innila stângă și dreaptă de proprietatețparțial retras cu ruin. 3,Om la nivelul parterului în vederea realizării accesului auto la subsol), la aliniere cu construcția din dreapta, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime l'ață de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față de limita posterioară. Sc pot proiecta balcoane către limita posterioară și față cu respectarea Codului Civil;

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1536265/12.07.2018 și planului anexai din Strada Maiorului; Locurile de parcare vor fi asigurate in incintă; Se va asigura procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare,

■ echipare telinico-erlilitară: toate clădirile noi vor îi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și planul dc rețele edilitare semnat de specialist atesiat RUR; Se va respecta avizul Ministerului Culturii, Direcția Pentru Culiură a Municipiului București nr. 1230/ZP/06.09.2018.

P.O.T.=45%, CUT=1,3, H. maxim în pianul fațadei=max. 10,Dm;

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 06.11.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund prentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil, Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 105/8’ M” din 23.01.2018, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria AF nr. 56543/19.06.2018.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

_______________________________ jihi^ir.arh. Flurin mA-’HELXIN, prot dr, arh. Angelica STAN, prof.dr.ark Mihai COCHEC1. onf dr.arh. Gcorgica MlTRACIIE/conf.dr.aHi. CăMinSĂRBU.


Cn misia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sector I n of dr, arh. Mirt bei Silviu CH1


întocmit îng, Alexsml

Ediția 1/Revizia 1Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Str. Maiorului nr. 13, sec " /           J      «----—7—r------r---ST—-

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


£1E 20777


. S9 IK211403


215216

y< 1JA


IE 210942


r X -

IE 214274


' fj. X

\IE 214076

V\ a


,IE21490^

IE-214897 XX/ \x LXX


IE 231070in scopul edificării unei locuințe colective cu regim de inaltime S+P+2E si împrejmuirii terenului, după eliberarea amplasamentului de construcțiile existente.


Rolando Fulvio - str Maiorului, nr. 13, București, sect.2


\  ^xx

CX ■ 'pi t

X'. \ie\o4949

295-'

X t    XX X       >*., z ti X

X-y

202322*


PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA


1145*


■ IE 2'22458|e 206517


IE 204303

o


LIMITE

 • — _ TEREN PROPR. PRIVATA A BENEFICIARULUI CE

A GENERAT PUD/ ÎMPREJMUIRE

 • — — LIMITE ZONEI STUDIATE PRIN PUD

-----AX STRADA MAIORULUI

ZQNIFICARE FUNCȚIONALA

| ZONA LOCUINȚA COLECTIVA PROPUSA

I CONSTRUCȚII EXISTENTE

 • —    PROPUNERE CIRCULAȚI CAROSABILE/PARCARI ^1 PROPUNERE CIRCULAȚII PIETONALE/TERASE ■■■ SPATII VERZI / ALEI PIETONALE

REGLEMENTARI

------ PROPUNERE ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR RESPECTÂND P.U.G.

------PROPUNERE ALINIAMENT RESPECTÂND P.U.G.

'XXX-I ZONA NON-EDIFICANDI CONI'. P.U.G.

▲ ACCES AUTO

ACCES PIETONAL/ ACCES IN CLĂDIRE


VIZAT spre neschimbare, _ SECRETAR,