Hotărârea nr. 75/2020

Hotărârea nr. 075 - pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19\

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 50721/27.04.2020 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 50634/27.04.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 50234/28.04.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București cu nr. 1911/29.04.2020;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru Probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea Zonelor Verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

~ Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Președintelui României nr. 240/2020 ;

J - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, ${J/modificările și completările ulterioare ;

  • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.l128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19, conform anexei ce conține un număr de 35 de file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum si operatorul de salubrizare autorizat pe raza Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 37 pagini, inclusive anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 75/29.04.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 64/2020 LA

CONTRACTUL NR. 1128/25/10/1999

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, PUȘCAȘU MARIAN

ACT ADIȚIONAL NR. 64/2020 f

la

Contractul nr. 1128/25/10/1999

încheiat între:

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Str. Chiristigiilor nr. 11-13 sector 2, telefon 209.60.63, fax 252.80.39, cod fiscal 4204038, cont R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Direcția de Trezorerie a Sectorului 2, reprezentată prin dl. Toader Mugur Mihai în calitate de Primar al Sectorului 2, denumită in cele ce urmează BENEFICIAR pe de o parte, si

SOCIETATEA COMERCIALĂ SUPERCOM S.A., cu sediul în Str. Gherghiței nr. 23C, tel: 240.62.46, fax: 240.15.70, cont virament nr. R094TREZ7005069XXX000510, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, sector 2, reprezentată prin domnul llie Ionel Ciuclea - Președinte -Administrator Unic, denumită în cele ce urmează PRESTATOR pe de altă parte, au convenit sa încheie prezentul “ACT ADIȚIONAL”, care completează Contractul nr. 1128/25.10.1999 si actele adiționale anterioare după cum urmează:

Art.1. Ținând cont de situația excepționala generata de pandemia Covid 19,ince-pand cu data de 01.05.2020 programul de stropit stradal se modifica astfel incat toate străzile si trotuarele aferente din Sectorul 2 se vor supune operației de stropit.

Art.2. Pe durata instituirii Stării de urgenta si a aplicării Ordonanțelor militare se va adaugă la substanța cu care se stropește(apa), o substanța dezinfectante in concentrația ceruta de normele de sănătate publica in vigoare.

Art.3.Pentru încadrarea cheltuielilor generate in Bugetul aprobat al Primăriei Sectorului 2 pe anul 2020, se vor lua următoarele masuri:

  • - Se vor adăuga la operația de stropit stradal 1.235 179 mp reprezentând suprafața trotuarelor străzilor din Sectorul 2, pentru o frecventa pe zi

  • - Se vor adăuga la operația de stropit stradal 298.066 mp, reprezentând supra-a 528 de străzi neincluse in programul de stropit, pentru o frecventa pe zi

  • - Suprafața zilnica actuala de 8.378.765 mp pe care se realizează operația de stropit stradal se va modifica la valoarea de 8.378.993 mp prin scăderea

frecventetelor la unele străzi din actualul program de stropit conform Anexelor 1,2 care fac parte integranta din prezentul Act Adițional.

Art.4. Tariful pentru operația de stropit este cel actual de 0,003764 lei/mp fara TVA, la care se adaugă cheltuielile generate de folosirea substanței dezinfectante

care se vor evidenția separat pe factura emisa de Prestator.

Art.5. Restul clauzelor din Contractul nr. 1128/25/1999, completat cu Actele Adiționale rămân valabile.

Art.6. Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi........................ în 4 (patru)

exemplare, câte doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR


PRESTATOR,

PRIMAR SECTOR 2

PRESEDINTE-

Administrator Unic


Toader Mugur Mihai

Dr. Ec. Ilie Ionel Ciuclea

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR Florentina A măritei

DEPARTAMENT ECONOMIC DIRECTOR Marian Baltes

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE DIRECTOR Corneliu Drug

AVIZAT LEGALITATEA


A VIZA T LEG AUT A TEA

Sef Serviciu Serviciul Juridic George Claudiu FogorasAnexa 1

Nr.

DENUMIRE Arteră

Frecventă / zi existentă

Frecventă / zi propusă

Suprafață zilnică propusă (mp)

1

BAICULUI

6

4

62920

2

BARBU VĂCĂRESCU

6

4

128512

3

BIRUINȚEI

6

4

44000

4

CALEA MOȘILOR

6

4

128000

5

CAROLI

6

4

48000

6

CHIȘINĂU

6

3

78390

7

COLENTINA

6

4

520000

8

DACIA

6

4

43200

9

DIMITRIE POMPEI

6

4

44000

10

DOBROEȘTI

6

4

40000

11

ELECTRONICII

6

4

73728

12

EMINESCU

6

4

40600

13

FABRICA DE GLUCOZĂ

6

4

56320

14

FERDINAND I

6

4

102400

15

FUNDENI

6

4

86496

16

IANCULUI

6

4

96000

17

LACUL TEI

6

4

128800

18

MAIOR CORAVU

6

4

79200

19

Ml HAI BRAVU

6

4

239200

20

MORARILOR

6

4

42480

21

PANTELIMON

6

4

624000

22

POPA SOARE

2

1

5160


ANEXA 2

NR. CRT.

ARTERA SI TRONSONUL

LUNGIM E(m)

LĂȚIME (m)

SUPRAFAT A (mp)

FRECVENȚA (trece ri/zi)

SUPRAFAȚA STROPITA ZILNIC (mp)

1

AARON FLORIAN

110

6

660

2

1,320

2

ABANOSULUI intr.

242

4

968

1

968

3

AFIRMĂRII intr.

64

4

256

1

256

4

AGHIRES

143

4

572

1

572

5

AGREGATELOR

224

4

896

1

896

6

AGRICULTORI

1,200

6

7,200

1

7,200

7

AL. DONICI

356

6

2,136

1

2,136

8

ALBATROSULUI

189

6

1,134

1

1,134

9

ALBEȘTI

50

6

300

1

300

10

ALBINARI

61

4

244

1

244

11

ALBISOAREI

210

6

1,260

2

2,520

12

ALECU MATEEVICI

95

4

380

1

380

13

ALECU RUSSO

150

10

1,500

6

9,000

14

ALEXANDRU CEL BUN

800

6

4,800

3

14,400

15

ALEXANDRU PHILIPIDE

218

6

1,308

2

2,616

16

ALEXANDRU SICA

500

4

2,000

1

2,000

17

AMIDONULUI

138

6

828

1

828

18

ANDREESCU ION

255

6

1,530

1

1,530

19

ANDRONACHE

2,050

14

28,700

6

172,200

20

ANDRONACHE intr.

337

4

1,348

1

1,348

21

ANGRENAJULUI

100

4

400

1

400

22

APOLD

409

4

1,636

1

1,636

23

APOSTOL NICOLAE

885

4

3,540

1

3,540

24

APRODUL PURICE

132

4

528

1

528

25

ARBORE ZAMFIR

430

4

1,720

1

1,720

26

ARBUSTULUI

387

4

1,548

1

1,548

27

ARCULUI

244

4

976

1

976

28

ARDELENI

300

8

2,400

3

7,200

29

ARGEAUA intr.

40

4

160

1

160

30

ARGETOAIA

49

4

196

1

196

31

ARGEDAVA ALEE

300

4

1,200

1

1,200

32

ARH. HARJEU

800

6

4,800

2

9,600

33

ARH. SAVULESCU

501

6

3,006

1

3,006

34

ARHIEREU CALIST

175

4

700

1

700

35

ARISTOTEL

60

4

240

1

240

36

ARMAND CALINESCU

260

9

2,210

4

8,840

37

ARMASUL MARCU

351

6

2,106

1

2,106

38

ARMENEASCA

706

6

4,236

2

8,472

39

ARMONIEI

184

6

1,104

1

1,104

40

AROMEI

184

6

1,104

2

2,208

41

ARPAS intr.

58

4

232

1

232

42

ARTUR VERONA

216

6

1,296

1

1,296

43

ARUBIUM ALEE

800

4

3,200

1

3,200

44

ATANASIU JEAN

259

6

1,554

1

1,554

45

ATLETILOR

544

4

2,176

1

2,176

46

AURA BUZESCU

230

6

1,380

1

1,380

47

AUREL VLAICU

700

6

4,200

1

4,200

48

AURULUI

54

4

216

1

216

49

AUSTRULUI

612

8

4,896

2

9,792

50

AVIATOR BANCIULESCU

180

6

1,080

3

3,240

51

AVRAM IANCU

200

6

1,200

1

1,200

52

AVRIG

1,100

6

6,600

6

39,600

53

AVRIG alee

544

4

2,176

1

2,176

54

AZOTULUI

126

4

504

1

50455

AZUGA

302

4

1,208

1

1,208

56

BABADAG intr.

35

4

140

1

140

57

BACALOGLU

86

4

344

1

344

58

BACH

1,000

6

6,000

2

12,000

59

BADEA CARTAN

520

6

3,120

1

3,120

60

BAIA DE ARAMA

150

4

600

1

600

61

BAICULUI

1,815

8.667

15,731

4

62,922

62

BÂLCIULUI intr.

180

4

720

1

720

63

BALOTULUI

485

6

2,910

1

2,910

64

BALTENI

190

6

1,140

1

1,140

65

BANEASA ANCUTA

104

4

416

1

416

66

BANIȚEI

118

4

472

1

472

67

BANUL COSTACHE

40

6

240

1

240

68

BANUL DUMITRACHE

348

6

2,088

1

2,088

69

BANUL NICOLAE

855

4

3,420

1

3,420

70

BANUL SCARLAT

43

6

258

1

258

71

BARBAT VOIEVOD

350

6

2,100

2

4,200

72

BARBU VACARESCU

2,008

16

32,128

4

128,512

73

BARITONULUI intr.

63

4

252

1

252

74

BAROMETRULUI

209

4

836

1

836

75

BARTOK BELLA

100

6

600

2

1,200

76

BARZAVA

184

4

736

1

736

77

BASARABIA

2,717

20

54,340

7

380,380

78

BASCA MARE

107

4

428

1

428

79

BASCA MICA

52

4

208

1

208

80

BATISTEI

660

8

5,280

6

31,680

81

BEETHOVEN

160

4

640

1

640

82

BEIU CONSTANTIN

480

4

1,920

1

1,920

83

BEIU CONSTANTIN intr.

50

4

200

1

200

84

BERECHET

276

6

1,656

2

3,312

85

BETONULUI

94

4

376

1

37686

BIBANULUI

83

4

332

1

332

87

BICAZ

10

4

40

1

40

88

BIDOIANU CHIRIAC

60

4

240

1

240

89

BIRA SAVU SOLDAT

249

4

996

1

996

90

BISERICA MĂRCUȚA

205

6

1,230

1

1,230

91

BISERICA PANTELIMON

60

6

360

1

360

92

BISTRICIOARA alee

122

4

488

1

488

93

BIRUINȚEI

1,100

10

11,000

4

44,000

94

BISERICA FLOREASCA

106

4

424

1

424

95

BIZET

285

6

1,710

1

1,710

96

BLANDUZIEI

67

4

268

1

268

97

BOBEICA intr.

78

4

312

1

312

98

BOCȘA

56

4

224

1

224

99

BODESTI

294

4

1,176

1

1,176

100

BOGORIN CONSTANTIN

329

4

1,316

1

1,316

101

BOLINTINEANU DIMITRIE

26

4

104

1

104

102

BORANGICULUI

102

4

408

1

408

103

BORZESTI

49

4

196

1

196

104

BOTEZ CORNELIU

109

6

654

1

654

105

BOZIORU

176

4

704

1

704

106

BRADESCU BARBU

343

4

1,372

1

1,372

107

BRADESTI

130

4

520

1

520

108

BRAȘOVENI

260

6

1,560

1

1,560

109

BRAȘOVENI alee

200

4

800

1

800

110

BRAȚULUI

288

4

1,152

1

1,152

111

BREBU

164

6

984

1

984

112

BRANA

213

4

852

1

852

113

BRIZEI

262

4

1,048

1

1,048

114

BUDILA

131

6

786

2

1,572

115

BUESTRULUI

135

4

540

1

540

116

BUJORUL ALB

481

4

1,924

1

1,924

117

BULGARU ION SOLD intr.

69

4

276

1

276

118

BULUGEA GHEORGHE CAP.

130

4

520

1

520

119

BURIDAVAALEE

300

4

1,200

1

1,200

120

BUSOLEI

176

4

704

1

704

121

BUȘTENI

217

4

868

1

868

122

BUSUIOC SIMION SERG. MAJ.

864

6

5,184

2

10,368

123

BUTIEI intr.

0

4

0

1

0

124

BUZOIU TEODOR SERG. MAJ.

100

4

400

1

400

125

BUZINCA COMISUL

100

4

400

1

400

126

C. A. ROSETTI

428

10

4,280

6

25,680

127

CAIMATEI

197

6

1,182

1

1,182

128

CALAFAT

315

4

1,260

1

1,260

129

CALATORULUI intr.

127

4

508

1

508

130

CALIMAN

153

4

612

1

612

131

CALEA MOȘILOR (Carol-M.Bravu)

1,600

20

32,000

4

128,000

132

CALEA MOȘILOR (H. Botev-Carol)

1,000

8

8,000

6

48,000

133

CALIMACHI

373

6

2,238

2

4,476

134

CALIN OTTOI

373

4

1,492

1

1,492

135

CALINULUI

101

4

404

1

404

136

CALITATII intr.

110

4

440

1

440

137

CALMATUI

814

4

3,256

1

3,256

138

CALOTA MARIN intr.

69

4

276

1

276

139

CĂLUȘEI

200

6

1,200

1

1,200

140

CĂLUȘEI intr.

58

4

232

1

232

141

CĂMINULUI

586

6

3,516

1

3,516

142

CÂMPUL CU NARCISE

489

6

2,934

6

17,604

143

CÂMPUL MOȘILOR alee

219

6

1,314

3

3,942

144

CÂMPULUI

337

4

1,348

1

1,348

145

GÂNDEȘTI intr.

37

4

148

1

148

146

CÂNEPEI

101

4

404

1

404

147

CANOTAJULUI

30

4

120

1

120148

CAPIDAVA alee

400

4

1,600

1

1,600

149

CAPRENI

165

4

660

1

660

150

CAPTARIU RADU

112

4

448

1

448

151

CARAGIALE intr.

50

4

200

1

200

152

CĂRĂUȘILOR

280

6

1,680

2

3,360

153

CĂREI

503

6

3,018

1

3,018

154

CARIAGDI DUMITRU

141

4

564

1

564

155

CAROLI

1,000

12

12,000

1

12,000

156

CAROTENI

400

4

1,600

1

1,600

157

CARTOJAN NICOLAE

137

4

548

1

548

158

CATRINTEI

247

6

1,482

1

1,482

159

CAVALER DE FLONDOR

128

6

768

3

2,304

160

CAZACU MIHAIL

101

4

404

1

404

161

CEAIKOVSKI

300

11

3,300

3

9,900

162

CENUSARESEI alee

90

4

360

1

360

163

CEPTURA

364

4

1,456

1

1,456

164

CEPTURA intr.

82

4

328

1

328

165

CERCULUI

158

4

632

1

632

166

CERNA

125

4

500

1

500

167

CERNĂUȚI

681

6

4,086

2

8,172

168

CHEFALULUI intr.

110

4

440

1

440

169

CHINTALULUI intr.

35

4

140

1

140

170

CHIRISTIGII

512

6

3,072

6

18,432

171

CHIRITA ION SERGENT

187

4

748

1

748

172

CHISINAU

1,005

26

26,130

3

78,390

173

CIBERNETICII

243

4

972

1

972

174

CIMENTULUI

145

4

580

1

580

175

CIOBĂNAȘULUI

191

4

764

1

764

176

CIOCÂRLIEI

504

6

3,024

2

6,048

177

CIORCHINILOR

58

4

232

1

232

178

CIORTANULUI

58

4

232

1

232179

CIRCULUI alee

300

6

1,800

2

3,600

180

CIREȘULUI

333

6

1,998

1

1,998

181

CISLAU alee

350

4

1,400

1

1,400

182

CIUCA ȘTEFAN

890

4

3,560

1

3,560

183

CIUREA

256

6

1,536

1

1,536

184

CLAUDIU

252

4

1,008

1

1,008

185

CLOPOȚEILOR intr.

55

4

220

1

220

186

CLOPOTIVA

100

4

400

1

400

187

CLOPOTULUI

50

4

200

1

200

188

CLOSANI

194

4

776

1

776

189

CLUCERUL SANDU

279

6

1,674

2

3,348

190

COACĂZELOR

91

4

364

1

364

191

COBILITEIB intr.

71

4

284

1

284

192

CODALBITEI

412

4

1,648

1

1,648

193

COLENTINA

5,000

26

130,000

1

130,000

194

CODLEA alee

200

4

800

1

800

195

COIFULUI

50

4

200

1

200

196

COLONIEI

58

4

232

1

232

197

COLȚII BERZEI intr

70

4

280

1

280

198

COLȚII MORARULUI intr.

70

4

280

1

280

199

COMANITA

65

4

260

1

260

200

COMARNIC

430

6

2,580

1

2,580

201

COMPETIȚIEI

184

6

1,104

1

1,104

202

CONSTANTA

62

4

248

1

248

203

CONSTANTIN KIRITESCU

272

6

1,632

1

1,632

204

CONSTANTIN TANASE

299

4

1,196

1

1,196

205

CONSTANTIN ZLATESCU

247

6

1,482

1

1,482

206

CONSTANTIN GEORGIAN

440

5

2,200

1

2,200

207

CAPITAN CONSTANTIN MERISESCU

250

4

1,000

1

1,000

208

CONSTANTINESCU GEORGE

200

6

1,200

2

2,400

209

CORABEASCA

271

6

1,626

1

1,626

210

CORABIA

420

6

2,520

1

2,520

211

CORBENI

372

6

2,232

3

6,696

212

CORNIȘEI

950

6

5,700

6

34,200

213

CORNISOR

216

6

1,296

1

1,296

214

COSMINULUI

106

4

424

1

424

215

COSTACHE CONACHI

280

6

1,680

2

3,360

216

COSTAFORU intr.

30

6

180

1

180

217

COSTEA GHEORGHE

90

4

360

1

360

218

COSTOFORUL GHEORGHE

159

6

954

1

954

219

COTMEANA

132

4

528

1

528

220

COZIA

70

6

420

1

420

221

COZIA alee

110

4

440

1

440

222

CRAPULUI

536

6

3,216

2

6,432

223

CREMENITA

537

4

2,148

1

2,148

224

CRISTEA MATEESCU

300

8

2,400

2

4,800

225

CRISTESCU DIMA

432

6

2,592

2

5,184

226

CRISTESCU MARIN

206

4

824

1

824

227

CRISTESCU VASILE

272

6

1,632

2

3,264

228

CRISTIAN RADU

121

6

726

1

726

229

CRISUL NEGRU

185

4

740

1

740

230

CUISOAREI

105

4

420

1

420

231

CUIULUI

315

4

1,260

1

1,260

232

CULEA NICOLAE SERG.

218

4

872

1

872

233

CULMEA FAGARASULUI

85

4

340

1

340

234

CUMIDAVA alee

300

4

1,200

1

1,200

235

CUMPENEI

549

4

2,196

1

2,196

236

CUMPENEI intr.

63

4

252

1

252

237

CUPRULUI

70

4

280

1

280

238

DABIJA NICOLAE

434

6

2,604

2

5,208

239

DACIA

1,200

9

10,800

4

43,200

240

DAMBOVICIOAREI           __

112

4

448

1

448241

DANULESTI

387

4

1,548

1

1,548

242

DARDIAC DUMITRU

60

4

240

1

240

243

DASCĂLULUI

704

4

2,816

1

2,816

244

DEBARCADERULUI intr.

83

4

332

1

332

245

DECLAMARII

251

4

1,004

1

1,004

246

DELEA VECHE

436

6

2,616

6

15,696

247

DEDA alee

158

4

632

1

632

248

DEGETARULUI intr.

100

4

400

1

400

249

DRAGUSIN DELEANU

463

4

1,852

1

1,852

250

DELENI alee

160

4

640

1

640

251

DELFINULUI

350

5

1,750

1

1,750

252

DEPOULUI

63

4

252

1

252

253

DESPOT VODĂ

404

6

2,424

1

2,424

254

DETECTORULUI

55

4

220

1

220

255

DEVA

62

4

248

1

248

256

DIACULUI intr.

76

4

304

1

304

257

DIANEI

258

6

1,548

2

3,096

258

DIHAM alee

175

6

1,050

1

1,050

259

DIMINEȚII

45

4

180

1

180

260

DIMITRIE GROZDEA

370

6

2,220

1

2,220

261

DIMITRIE ONCIU

302

6

1,812

6

10,872

262

DIMITRIE PACIUREA

120

6

720

1

720

263

DIMITRIE POMPEI

1,100

10

11,000

4

44,000

264

DINOGENTIA

65

4

260

1

260

265

DINU VINTILA

480

8

3,840

2

7,680

266

DOAMNA GHICA

308

12

3,696

6

22,176

267

DOAMNA GHICA alee

50

4

200

1

200

268

DOAMNA OLTEA

250

4

1,000

1

1,000

269

DOBRICI

315

4

1,260

1

1,260

270

DOBRINA alee

426

4

1,704

1

1,704

271

DOBROIESTI

1,000

10

10,000

4

40,000272

DOCHERILOR intr.

236

6

1,416

1

1,416

273

DOBROTA

98

4

392

1

392

274

DODA TRAIAN GENERAL

136

6

816

1

816

275

DOGARILOR

322

6

1,932

1

1,932

276

DOMNEȘTI intr.

40

4

160

1

160

277

DOMNITA RUXANDRA

278

6

1,668

1

1,668

278

DONIZETTI GAETANO

65

4

260

1

260

279

DOCTOR BURGHELEA

336

6

2,016

1

2,016

280

DOCTOR RUSSEL

115

4

460

1

460

281

DRAGOS VODĂ

496

8

3,968

2

7,936

282

DRIDU GEORGESCU

118

6

708

1

708

283

DROBETA

163

6

978

1

978

284

DROPIEI

290

4

1,160

1

1,160

285

DRUMUL GHERGHITEI

1,000

12

12,000

3

36,000

286

DUMBRAVA ROȘIE

710

6

4,260

2

8,520

287

DUMITRANA

80

4

320

1

320

288

DUMITRESCU PROCOPIE intr.

60

4

240

1

240

289

DUMITRESCU TANASE BRIG.

300

4

1,200

1

1,200

290

DUMITRESCU VALER CPT.

676

4

2,704

1

2,704

291

DUMITRU MARINESCU

304

4

1,216

1

1,216

292

DUZILOR

270

6

1,620

1

1,620

293

EDUCAȚIEI

284

6

1,704

1

1,704

294

ELECTRONICII

1,536

12

18,432

4

73,728

295

ELENA

329

6

1,974

1

1,974

296

ELENA POLIZU

225

4

900

1

900

297

ELEVATORULUI

60

4

240

1

240

298

ELEV STEFANESCU ȘTEFAN

640

6

3,840

1

3,840

299

EMANCIPĂRII

370

6

2,220

2

4,440

300

EMINESCU intr.

81

4

324

1

324

301

EMISFEREI

254

6

1,524

2

3,048

302

ENACHE SANDU

660

4

2,640

1

2,640

303

ENERGIEI

121

4

484

1

484

304

EPISCOP DAMASCHIN

150

6

900

1

900

305

EPISCOP ILARION

135

6

810

1

810

306

EPISCOP RADU

300

8

2,400

2

4,800

307

EPISCOP RADU intr.

62

4

248

1

248

308

ESCALEI

975

6

5,850

1

5,850

309

EUFROSIN POTECA

485

6

2,910

1

2,910

310

EUGEN BOTEZ

1,014

6

6,084

3

18,252

311

EXISTENTEI

560

4

2,240

1

2,240

312

FAGARASANU S-LT

100

4

400

1

400

313

FAINARI

419

8

3,352

3

10,056

314

FALCIEI intr.

25

4

100

1

100

315

FĂLTICENI

661

4

2,644

1

2,644

316

FANFAREI intr.

83

4

332

1

332

317

FANTANICA

260

9

2,340

2

4,680

318

FĂUREȘTI intr.

52

4

208

1

208

319

F-CA DE GHEATA

564

8

4,512

6

27,072

320

FECIOAREI

155

6

930

2

1,860

321

FIERASTRU

89

4

356

1

356

322

FERDINAND (Mihai Bravu-Baicului)

1,400

8

11,200

4

44,800

323

FERDINAND (Olari-M.Bravu)

1,800

8

14,400

4

57,600

324

FERESTREI

282

4

1,128

1

1,128

325

FIBREI

233

6

1,398

1

1,398

326

FIERARI

171

6

1,026

1

1,026

327

FLOREA LAZAR

200

6

1,200

1

1,200

328

FLORUTA ION

679

4

2,716

1

2,716

329

FLUIERULUI

475

6

2,850

1

2,850

330

FOLCLORULUI

186

4

744

1

744

331

FRANZELARI

220

6

1,320

1

1,320

332

FRAULUI

260

4

1,040

1

1,040

333

FREDERIC CHOPEN

900

6

5,400

1

5,400334

FRUNZEI

419

6

2,514

1

2,514

335

FRUCTELOR

221

4

884

1

884

336

FRUMUSITA intr.

75

4

300

1

300

337

FRUNZEI intr.

91

4

364

1

364

338

FUNDENI

1,802

12

21,624

4

86,496

339

FUNDENI intr.

92

4

368

1

368

340

G. PUCCINI

350

6

2,100

1

2,100

341

GABRIELESCU GRIGORE

142

4

568

1

568

342

GALAȚI intr.

100

4

400

1

400

343

GALENEI intr.

45

4

180

1

180

344

GALEȘ

101

4

404

1

404

345

GALITA

230

4

920

1

920

346

GARA HERĂSTRĂU

625

8

5,000

6

30,000

347

GARA OBOR BD.

500

8

4,000

6

24,000

348

GÂRBOV

50

4

200

1

200

349

GARIBALDI

1,105

6

6,630

1

6,630

350

GATAIA

230

4

920

1

920

351

GATERULUI

326

4

1,304

1

1,304

352

GEAMANDURII

221

4

884

1

884

353

GEICU ION SOLDAT

120

4

480

1

480

354

GEORGE FOLESCU

262

4

1,048

1

1,048

355

GEORGESCU MIHAIL

257

6

1,542

1

1,542

356

GEROTA DIMITRIE

120

6

720

2

1,440

357

GH.CANTACUZINO p-ta

90

6

540

6

3,240

358

GHEORGHE TITEICA

1,900

8

15,200

2

30,400

359

GHEORGHE SERBAN

406

4

1,624

1

1,624

360

GHEORGHE MATAC

90

4

360

1

360

361

GHEORGHEVICI CPT. AV.

128

4

512

1

512

362

GHERGHITEI intr.

150

4

600

1

600

363

GHIATA CONSTANTIN

228

4

912

1

912

364

GHITA PADUREANU

110

6

660

1

660365

GHICA TEI

1,050

6

6,300

2

12,600

366

GHIMBAV

127

4

508

1

508

367

GHINEA BRATASEANU

480

6

2,880

3

8,640

368

GHIOCEI

359

6

2,154

1

2,154

369

GIMALAU

175

4

700

1

700

370

GIUGARIU

90

4

360

1

360

371

GLASULUI intr.

70

4

280

1

280

372

GLAVANESTI

230

4

920

1

920

373

GLINKA

300

14

4,200

6

25,200

374

GLODENI

90

4

360

1

360

375

GLUCOZEI intr.

177

4

708

1

708

376

GORGAN SPĂTARUL

1,024

4

4,096

1

4,096

377

GRĂDIȘTEA FLORESTILOR

128

4

512

1

512

378

GRÂNARULUI intr.

46

4

184

1

184

379

G-RAL. PRAPORGESCU

334

6

2,004

1

2,004

380

GRECEANU ȘTEFAN

81

6

486

1

486

381

GRIGORE IONESCU

194

6

1,164

2

2,328

382

GRIGORE MOISIL

498

8

3,984

6

23,904

383

GRIGORE VASILIU BIRLIC

30

4

120

1

120

384

GRINDUL MARE intr.

30

4

120

1

120

385

GROZAVESCU TRAIAN

125

4

500

1

500

386

GROZOVICI

500

6

3,000

2

6,000

387

GURENI

312

4

1,248

1

1,248

388

HAGI STOICA

63

4

252

1

252

389

HAGIULUI

97

4

388

1

388

390

HALMEU

125

4

500

1

500

391

HAMBARULUI

69

4

276

1

276

392

HARLESCU DIMITRIE

182

6

1,092

1

1,092

393

HĂȚIȘULUI

265

6

1,590

1

1,590

394

HELIADE intre VII

110

10

1,100

6

6,600

395

HELIADE INTRE VII intr.

81

4

324

1

324

396

HELIADE RADULESCU

250

6

1,500

3

4,500

397

HERTA

796

6

4,776

1

4,776

398

HIRAMULUI

155

6

930

1

930

399

HISPANIA

310

4

1,240

1

1,240

400

HOBITA

450

6

2,700

1

2,700

401

HOREI

281

6

1,686

1

1,686

402

HORTENSIEI

600

6

3,600

2

7,200

403

LL.CARAGIALE

497

6

2,982

1

2,982

404

IABLANITA intr.

100

4

400

1

400

405

IACOBESCU GHEORGHE

94

4

376

1

376

406

IANCU CAPITANU

338

6

2,028

1

2,028

407

IANCU MARCEL

151

6

906

1

906

408

IANCULUI

1,500

16

24,000

4

96,000

409

ICOANEI

1,100

8

8,800

3

26,400

410

IERNII

72

6

432

1

432

411

ILARIE CHENDI

312

4

1,248

1

1,248

412

ILGANI

101

4

404

1

404

413

ILIA

330

4

1,320

1

1,320

414

INAUGURĂRII

460

4

1,840

1

1,840

415

INEU intr.

30

4

120

1

120

416

INGINERILOR TEI

178

6

1,068

1

1,068

417

INISOR

185

6

1,110

1

1,110

418

INOCENTEI

55

6

330

1

330

419

INVALID SULIGA ION

666

6

3,996

1

3,996

420

OANID GHEORGHE intr.

61

4

244

1

244

421

ON ALEXE

180

4

720

1

720

422

ON BERINDEI

604

6

3,624

2

7,248

423

ON CALIN

106

6

636

1

636

424

ON CALIN intr.

97

4

388

1

388

425

ON MAIORESCU

525

6

3,150

2

6,300

426

ON POLIZU

242

4

968

1

968427

ION TANCU intr.

72

4

288

1

288

428

ION URSU

350

6

2,100

1

2,100

429

IONESCU ANTON LCT.

200

6

1,200

1

1,200

430

IONESCU ATANASIE

363

6

2,178

1

2,178

431

IONESCU BAICAN

375

6

2,250

1

2,250

432

IONITA VORNICUL

101

4

404

1

404

433

IONITA ZAMBILA

250

6

1,500

1

1,500

434

IONITA ZAMBILA intr.

140

4

560

1

560

435

IORCEANU SPIRIDON

339

6

2,034

1

2,034

436

IORGULESCU DUMITRU

84

6

504

1

504

437

IPATESCU GRIGORE GR.

160

6

960

2

1,920

438

IPATESCU GRIGORE intr.

84

4

336

1

336

439

IPSILANTI ALEXANDRU

221

6

1,326

1

1,326

440

IPSILANTI VOIEVOD

175

6

1,050

1

1,050

441

IRIMICULUI

115

4

460

1

460

442

ISPIR PETRE

304

4

1,216

1

1,216

443

ISPRAVNICULUI

278

4

1,112

1

1,112

444

ITALIANA

208

6

1,248

2

2,496

445

ITALIANA intr.

33

4

132

1

132

446

ITCANI

133

4

532

1

532

447

IVARULUI

74

4

296

1

296

448

IZA DRUM

100

4

400

1

400

449

IZVORUL MUNTELUI

78

4

312

1

312

450

J. L. CALDERON

970

8

7,760

6

46,560

451

JOAGARULUI

285

4

1,140

1

1,140

452

JOHANES KEPLER

400

6

2,400

1

2,400

453

JUDEȚULUI

708

6

4,248

3

12,744

454

JUGARULUI intr.

34

4

136

1

136

455

JUSTINIAN

136

6

816

1

816

456

JUVERDEANU CAPITAN

941

6

5,646

1

5,646

457

KIRILOV NICOLAE

81

6

486

1

486

458

LĂCĂTUȘULUI

55

4

220

1

220

459

LACUL AMARA

263

6

1,578

1

1,578

460

LACUL GORGOVA

41

4

164

1

164

461

LACUL IANCA

171

4

684

1

684

462

LACUL TEI

2,300

14

32,200

4

128,800

463

LACULUI

84

4

336

1

336

464

LAICERULUI

305

4

1,220

1

1,220

465

LANTERNEI

629

4

2,516

1

2,516

466

LANULUI

450

4

1,800

1

1,800

467

LAPTARI TEI

400

6

2,400

2

4,800

468

LATINA

246

6

1,476

2

2,952

469

LAVINTEI

463

4

1,852

1

1,852

470

LAZAROVICI VIRGIL

226

4

904

1

904

471

LECTURII

522

4

2,088

1

2,088

472

LEGENDEI intr.

36

4

144

1

144

473

LEHLIU

263

6

1,578

1

1,578

474

LEONARD NICOLAE

134

4

536

1

536

475

LEONIDA

231

6

1,386

1

1,386

476

LICURG

82

6

492

1

492

477

LINOTIPULUI

120

4

480

1

480

478

LINULUI

60

4

240

1

240

cn \

479

LIPATTI DINU

90

6

540

1

540

Wa \

480

LIREI

180

4

720

1

720

481

LITORALULUI

532

4

2,128

1

2,128

' as?’i C0

482

LITOVOI VOIEVOD

515

6

3,090

2

6,180

483

LIZEANU

312

10

3,120

6

18,720

£ \

484

LOGOFĂT DAN

276

6

1,656

1

1,656

485

LOGOFĂTUL CARSTEA

193

4

772

1

772

486

LOPATARILOR (Sf.Patru Tei)

440

4

1,760

1

1,760

487

LOPETII

109

4

436

1

436

488

LUCA STROICI

343

6

2,058

1

2,058

489

LUCHIAN ȘTEFAN

224

6

1,344

1

1,344

490

LUICU VASILE intr.

68

4

272

1

272

491

LUIGI GALVANI

380

6

2,280

1

2,280

492

LUMINEI

106

4

424

1

424

493

LUMINIȚEI

110

4

440

1

440

494

LUNCA FLORILOR alee

268

6

1,608

3

4,824

495

LUNCSOARA

238

6

1,428

1

1,428

496

LUNCSOARA alee

150

4

600

1

600

497

LUNGULETU alee

306

4

1,224

1

1,224

498

LUNII

84

4

336

1

336

499

LUNTREI

300

6

1,800

1

1,800

500

LUPU DIONISIE

127

6

762

1

762

501

MACAZULUI

121

4

484

1

484

502

MĂCELĂRI

151

4

604

1

604

503

MACRISULUI

130

4

520

1

520

504

MAGNEZIULUI

300

4

1,200

1

1,200

505

MAGNOLIEI

730

4

2,920

1

2,920

506

MĂGURĂ VĂII

318

4

1,272

1

1,272

507

MĂGURĂ VULTURILOR

1,000

6

6,000

2

12,000

508

MĂGURĂ VULTURILOR alee

400

4

1,600

1

1,600

509

MAICA DOMNULUI

500

12

6,000

6

36,000

510

MAIOR BACILA

614

6

3,684

6

22,104

511

MAIOR CORAVU

900

22

19,800

4

79,200

512

MAIORESCU TITU

204

6

1,224

1

1,224

513

MAIORULUI

134

4

536

1

536

514

MALIUC

188

6

1,128

1

1,128

515

MALIUC intr.

114

4

456

1

456

516

MALULUI

113

4

452

1

452

517

MANDARINEI intr.

50

4

200

1

200

518

MANDREA GHEORGHE

227

6

1,362

1

1,362

519

MANOLACHE VORNICUL

103

4

412

1

412520

MANOLIU POMPILIU

650

6

3,900

1

3,900

521

MANTULEASA

380

6

2,280

6

13,680

522

MANTULEASA intr.

105

4

420

1

420

523

MARGARETA intr.

90

4

360

1

360

524

MĂRGĂRITARELOR

101

6

606

1

606

525

MARIA GHICULEASA

372

6

2,232

1

2,232

526

MARIA ROSETTI

432

11

4,752

6

28,512

527

MARIN ION SOLDAT

203

4

812

1

812

528

MARIN SAVU

566

4

2,264

1

2,264

529

MAȘINA DE PAINE

908

6

5,448

2

10,896

530

MATASARI

750

6

4,500

2

9,000

531

MATEI DUMITRU SERG.

100

4

400

1

400

532

MATEI ELINA VOIEVOD

172

6

1,032

2

2,064

533

MATEI ELINA VOIEVOD intr.

66

4

264

1

264

534

MATEI VOIEVOD

1,160

8

9,280

6

55,680

535

MECET

576

8

4,608

3

13,824

536

MECET intr.

45

4

180

1

180

537

MEDALIEI

120

4

480

1

480

538

MEDIANEI

137

4

548

1

548

539

MELODIEI

932

4

3,728

1

3,728

540

MEMORIEI intr.

30

4

120

1

120

541

MENȚIUNII

1,200

6

7,200

2

14,400

542

MICA

50

4

200

1

200

543

MIEILOR

264

6

1,584

1

1,584

544

MIEILOR intr.

50

4

200

1

200

545

MIHAI BRAVU

2,300

26

59,800

4

239,200

546

MIHAI EMINESCU

1,450

7

10,150

4

40,600

547

MIHAILA RADU

116

6

696

1

696

548

MINA GHE. Intr.

81

4

324

1

324

549

MINERILOR

310

4

1,240

1

1,240

550

MIRESMEI

101

4

404

1

404551

MOGOS VORNICUL

91

4

364

1

364

552

MONAHULUI intr.

49

4

196

1

196

553

MONUMENTULUI

116

6

696

1

696

554

MORARILOR

708

15

10,620

4

42,480

555

MOTORULUI

41

4

164

1

164

556

MOROIENI

1,616

6

9,696

6

58,176

557

MOVILA ION

127

6

762

1

762

558

MOZAICULUI

248

6

1,488

1

1,488

559

MOZART

902

6

5,412

1

5,412

560

MR.CLAUDIAN LAURENTIU

356

6

2,136

1

2,136

561

MRENEI

75

4

300

1

300

562

MUMULEANU BARBU POET

363

6

2,178

1

2,178

563

MUNTENESCU ION

60

6

360

1

360

564

MUNȚII BUZĂULUI

473

4

1,892

1

1,892

565

MURGESCU IOAN

285

6

1,710

1

1,710

566

NACU CONSTANTIN

173

4

692

1

692

567

NADA FLORILOR

320

6

1,920

1

1,920

568

NALBEI

594

6

3,564

1

3,564

569

NASTASE PAMFIL

387

6

2,322

1

2,322

570

NEAGOTA

349

4

1,396

1

1,396

571

NEAGU FLOREA SOLD.

114

6

684

1

684

572

NEGULESCU PETRE

400

4

1,600

1

1,600

573

NEGUSTORI

254

6

1,524

2

3,048

574

NEMIRA

142

4

568

1

568

575

NICOLAE CANEA

837

8

6,696

3

20,088

576

NICOLAE CERGA

100

4

400

1

400

577

NICOLAE FILIPESCU

360

8

2,880

1

2,880

578

NICULESCU ROMULUS

236

6

1,416

1

1,416

579

NIFON BALASESCU

234

6

1,404

1

1,404

580

NISETRULUI

52

4

208

1

208

581

NITA ENE SOLDAT

631

4

2,524

1

2,524

582

NITA ION

245

4

980

1

980

583

OBLETILOR

288

6

1,728

1

1,728

584

OBORUL NOU

218

6

1,308

1

1,308

585

OCHIȘORUL

235

4

940

1

940

586

OBEDEANU

304

6

1,824

1

1,824

587

OCOLULUI

138

6

828

1

828

588

ODORHEI

76

4

304

1

304

589

OITUZ

916

6

5,496

3

16,488

590

OLANELOR

191

4

764

1

764

591

OLARI

584

6

3,504

3

10,512

592

OLIMPIADEI

255

4

1,020

1

1,020

593

OLTARULUI

151

6

906

2

1,812

594

OLTETULUI

180

6

1,080

1

1,080

595

OPANEZ

495

6

2,970

1

2,970

596

ORADEA

460

6

2,760

1

2,760

597

ORBESCU DIMITRIE

107

6

642

1

642

598

ORTACULUI

70

6

420

1

420

599

ORZARI

700

8

5,600

2

11,200

600

OTESANI

600

6

3,600

1

3,600

601

OTESANI alee

130

4

520

1

520

602

OTETARI

97

4

388

1

388

603

OVĂZULUI

67

4

268

1

268

604

PACHE PROTOPOPESCU

2,408

8

19,264

6

115,584

605

PADINA ROȘIE

91

4

364

1

364

606

PAHARNICUL TURTUREA

738

6

4,428

3

13,284

607

PALADE GHEORGHE

116

6

696

1

696

608

PALAMIDEI intr.

160

4

640

1

640

609

PALANCA

120

4

480

1

480

610

PALEOLOGU

131

5

655

6

3,930

611

PALMACULUI intr.

40

4

160

1

160

612

PALMIERULUI intr.

35

4

140

1

140613

PANCOTA

950

4

3,800

1

3,800

614

PANCOTA intr.

145

4

580

1

580

615

PANTARU ION intr.

70

4

280

1

280

616

PANTAZI FLORICA

419

4

1,676

1

1,676

617

PANTELIMON

6,000

26

156,000

4

624,000

618

PANTELIMON alee

350

6

2,100

2

4,200

619

PARASCHIV NICOLAE

123

4

492

1

492

620

PARAU NICOLAE

139

4

556

1

556

621

PARGARI

404

6

2,424

2

4,848

622

PARGARILOR intr.

25

4

100

1

100

623

PĂRINTELE STANILOAIE

138

6

828

1

828

624

PAROSENI

565

4

2,260

1

2,260

625

PASAJ BUCUR OBOR (cota "O")

1,000

6

6,000

6

36,000

626

PASAJ BUCUR OBOR (subteran)

400

6

2,400

6

14,400

627

PASARANI

901

4

3,604

1

3,604

628

PASCALE ȘTEFAN

234

4

936

1

936

629

PASTORULUI

417

6

2,502

1

2,502

630

PASULUI

61

4

244

1

244

631

PAVEL DORIN

170

6

1,020

1

1,020

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

632

PAUL GRECEANU

350

6

2,100

1

2,100

633

PAULESCU ALEX.LCT.

252

4

1,008

1

1,008

634

PĂUN ION PINCIO

89

4

356

1

356

635

PEISAJULUI

287

4

1,148

1

1,148

636

PEPELEA

40

4

160

1

160

637

PERIS

900

6

5,400

6

32,400

638

PESCARILOR

408

6

2,448

6

14,688

639

PESCĂRUȘULUI

550

6

3,300

2

6,600

640

PEȘTERII intr.

52

4

208

1

208

641

PETRE ANTONESCU

1,300

6

7,800

1

7,800

642

PETRE ANTONESCU alee

203

4

812

1

812

643

PETRICANI

1,500

7

9,750

6

58,500

644

PIAȚA DELFINULUI

350

10

3,500

6

21,000

645

PIAȚA FOIȘORUL DE FOC

250

6

1,500

6

9,000

646

PIAȚA GEMENI

256

6

1,536

6

9,216

647

PIAȚA HURMUZAKI

150

6

900

6

5,400

648

PIAȚA ROSETTI

389

16

6,224

6

37,344

649

PUCCINI

350

6

2,100

1

2,100

650

PIATRA MARE

389

6

2,334

1

2,334

651

PIERRE DE COUBERTIN

426

6

2,556

6

15,336

652

PIETRIȘULUI

216

4

864

1

864

653

PIETROASA

290

4

1,160

1

1,160

654

PINUL ALB

100

6

600

1

600

655

PIPERA

1,400

8

11,200

6

67,200

656

PIRONASU ION

233

6

1,398

1

1,398

657

PLANTELOR

880

6

5,280

2

10,560

658

PLATICEI

80

4

320

1

320

659

PLUGUSOR

947

4

3,788

1

3,788

660

PLUMBUITA

840

6

5,040

1

5,040

661

PODUL CORBULUI

81

4

324

1

324

662

PODUL VADULUI

223

4

892

1

892

663

PODUL NEAGULUI

445

4

1,780

1

1,780

664

PODUL VÂRTOSULUI

88

4

352

1

352

665

POEZIEI

292

4

1,168

1

1,168

666

POIANA CU ALUNI

185

6

1,110

1

1,110

667

POLOVRACI

169

4

676

1

676

668

PONTONULUI intr.

60

4

240

1

240

669

POP DE BASESTI

480

6

2,880

1

2,880

670

POP DE BASESTI intr.

61

4

244

1

244

671

POPA IANCU

431

6

2,586

1

2,586

672

POPA LAZAR

230

6

1,380

2

2,760

673

POPA NAN

820

7

5,740

6

34,440

674

POPA NAN intr.

55

4

220

1

220

675

POPA NICOLAE

641

6

3,846

2

7,692

676

POPA PETRE

304

5

1,642

6

9,850

677

POPA RUSU

204

6

1,224

1

1,224

678

POPA SOARE

860

6

5,160

1

5,160

679

POTARNICHII

112

6

672

1

672

680

POPESCU SEVER

475

4

1,900

1

1,900

681

POROLISSUM alee

300

4

1,200

1

1,200

682

PORȚILE DE FIER

410

4

1,640

1

1,640

683

PORUMBACEANU

35

4

140

1

140

684

POSTELNICUL STROE

120

4

480

1

480

685

PRECUPEȚII VECHI

300

8

2,400

1

2,400

686

PRECUPEȚII VECHI intr.

126

4

504

1

504

687

PREDEAL

275

4

1,100

1

1,100

688

PREPELIȚEI intr.

86

4

344

1

344

689

PREDESCU VASILE SERGENT

398

4

1,592

1

1,592

690

PRUDENTEI

421

4

1,684

1

1,684

691

P-TA PACHE PROTOPOPESCU

162

6

972

6

5,832

692

P-TA SPANIEI

150

6

900

3

2,700

693

PUIANDRULUI

413

4

1,652

1

1,652

694

PUIETILOR

448

4

1,792

1

1,792

695

PUIETILOR intr.

64

4

256

1

256

696

RACOVITA DIMITRIE

331

6

1,986

1

1,986

697

RADOVANU

515

6

3,090

1

3,090

698

RADOVANU intr.

50

4

200

1

200

699

RADOVICI ALEXANDRU

195

6

1,170

1

1,170

700

RADU DE LA AFUMATI

500

6

3,000

1

3,000

701

RADU ROBESCU

167

6

1,002

1

1,002

702

RADULESCU POLIXENIA

96

4

384

1

384

703

RADUTA GHEORGHE

138

4

552

1

552

704

RAHMANINOV

706

6

4,236

1

4,236

705

RAILEANU NISTOR

758

4

3,032

1

3,032706

RÂMNIC

64

6

384

1

384

707

RAMURI TEI

1,030

8

8,240

4

32,960

708

RARISTEI

113

4

452

1

452

709

RASCOALA DE LA 1907

582

6

3,492

2

6,984

710

RÂȘNOV

282

6

1,692

1

1,692

711

RĂSPÂNTIILOR

195

6

1,170

1

1,170

712

RASURI

304

6

1,824

1

1,824

713

RAU COLENTINA

200

4

800

1

800

714

RAUSENI

241

6

1,446

1

1,446

715

REACTORULUI

427

4

1,708

1

1,708

716

RECREERII

106

4

424

1

424

717

REFRENULUI

247

4

988

1

988

718

REÎNVIERII

406

6

2,436

6

14,616

719

REMETEA

108

4

432

1

432

720

REVOLUȚIA 1848

79

4

316

1

316

721

RICINULUI

767

6

4,602

1

4,602

722

RIPICENI

363

6

2,178

1

2,178

723

RITMULUI

824

8

6,592

6

39,552

724

RODICA

716

4

2,864

1

2,864

725

ROINITA intr.

50

4

200

1

200

726

ROMANO ALEX.PICTOR

299

6

1,794

1

1,794

727

ROMULA alee

300

4

1,200

1

1,200

728

ROMULUS

254

6

1,524

1

1,524

729

RONDA

495

6

2,970

1

2,970

730

RONDA intr.

50

4

200

1

200

731

ROPOTULUI

1,100

4

4,400

1

4,400

732

ROSETTI MIRCEA

62

4

248

1

248

733

ROSIOAREI

80

6

480

2

960

734

ROSSINI

210

6

1,260

1

1,260

735

ROVENTA GHEORGHE

480

6

2,880

1

2,880

736

ROVINE

141

4

564

1

564737

RUMEOARA

173

4

692

1

692

738

RUSCHITA

369

6

2,214

1

2,214

739

SACHELARIE VISARION

510

6

3,060

2

6,120

740

SAFIRULUI intr.

50

4

200

1

200

741

SĂGEȚII

75

6

450

1

450

742

SALCÂMILOR

185

6

1,110

1

1,110

743

SĂLCIILOR

189

4

756

1

756

744

SALMEN DIMITRIE

218

6

1,308

1

1,308

745

SALTULUI

374

4

1,496

1

1,496

746

SANMEDRU

135

4

540

1

540

747

SANZIENI

105

6

630

1

630

748

SANZIO RAFAEL

61

4

244

1

244

749

SARAFINESTI

226

4

904

1

904

750

SARGETION ALEE

300

4

1,200

1

1,200

751

SCAIEȚILOR

269

6

1,614

1

1,614

752

SCHEIULDE JOS

214

4

856

1

856

753

SCHEIUL DE SUS

340

4

1,360

1

1,360

754

SCHEIULUI intr.

48

4

192

1

192

755

SCHITUL DARVARI

127

6

762

1

762

756

SCOICILOR

116

6

696

1

696

757

SCOALEI

120

6

720

1

720

758

SCORTAN ION

1,135

4

4,540

1

4,540

759

SECAREANU DUMITRU

123

4

492

1

492

760

SECAREANU DUMITRU intr.

113

4

452

1

452

761

SECUREI intr.

32

4

128

1

128

762

SEMILUNEI

68

4

272

1

272

763

SEMNALULUI

195

4

780

1

780

764

SENESLAV VOIEVOD

340

4

1,360

1

1,360

765

SERBANICA VASILE

470

4

1,880

1

1,880

766

SERGHIESCU MARIN

157

6

942

1

942

767

SERII

78

4

312

1

312768

SF.SPIRIDON

147

6

882

1

882

769

SFANTA ANA

166

4

664

1

664

770

SFANTA TREIME

470

4

1,880

1

1,880

771

SFANTA NICETA

298

4

1,192

1

1,192

772

SFANȚUL ȘTEFAN

356

6

2,136

6

12,816

773

SFÂNTUL ȘTEFAN P-ȚA

187

6

1,122

6

6,732

774

SFINȚILOR

210

6

1,260

2

2,520

775

SIGHET

426

4

1,704

1

1,704

776

SIGHIȘOARA

197

6

1,182

1

1,182

777

SILIȘTEA

220

6

1,320

1

1,320

778

SILIȘTEA alee

165

4

660

1

660

779

SILOZULUI

126

4

504

1

504

780

SILVESTRU

324

8

2,592

2

5,184

781

SILVIA

905

6

5,430

2

10,860

782

SIMETRIEI

736

4

2,944

1

2,944

783

SINAIA

345

6

2,070

2

4,140

784

SINAIA alee

546

4

2,184

1

2,184

785

SIPCA

290

4

1,160

1

1,160

786

ȘIRAGULUI

360

4

1,440

1

1,440

787

SLANICEANU N.

223

6

1,338

1

1,338

788

SLOVEI

240

4

960

1

960

789

SLUGERU DUMITRU

420

10

4,200

3

12,600

790

SMEUREI

114

6

684

1

684

791

SOCOLESCU ION

75

4

300

1

300

792

SOCULUI alee

238

4

952

1

952

793

SOLTUZULUI

405

6

2,430

2

4,860

794

SOMNULUI intr.

100

4

400

1

400

795

SOMOIOG CONSTANTIN

80

4

320

1

320

796

SORESCU ȘTEFAN

228

6

1,368

1

1,368

797

SOS. F-CA DE GLUCOZA

1,760

8

14,080

4

56,320

798

SOSEAUA GHERASE

1,000

8

8,000

1

8,000799

SPARTACUS

86

4

344

1

344

800

SPĂTARUL MIHAI

327

6

2,060

1

2,060

801

SPĂTARUL MILESCU

490

6

2,940

1

2,940

802

SPĂTARULUI

527

6

3,162

2

6,324

803

SPĂTARULUI intr.

54

4

216

1

216

804

SPERANȚEI

185

6

1,110

2

2,220

805

SPINULUI

425

6

2,550

1

2,550

806

SPORTULUI

900

7

6,300

6

37,800

807

ST.MIHAILEANU

500

6

3,000

2

6,000

808

STÂNCII intr.

50

4

200

1

200

809

STANESCU GHEORGHE S-LT.

122

6

732

1

732

810

STANGA ION CAPORAL

135

4

540

1

540

811

STANILOIU

66

4

264

1

264

812

STAVILARULUI

160

4

640

1

640

813

STEAUA ROȘIE

560

4

2,240

1

2,240

814

STIUCII

564

6

3,384

2

6,768

815

ȘTEFAN CEL MARE

2,200

26

57,200

6

343,200

816

STERIAN GHEORGHE

84

6

504

1

504

817

STERIAN MARGARETA

55

4

220

1

220

818

STERULUI intr.

30

4

120

1

120

819

STIUCII intr.

35

4

140

1

140

820

STOLNICUL VASILE

709

6

4,254

2

8,508

821

STRAUS JOHANN

120

6

720

1

720

822

STREINU VLADIMIR intr.

87

4

348

1

348

823

STROESCU VASILE

234

4

936

1

936

824

ȘTRANDUL TEI alee

100

4

400

1

400

825

SUCEAVA

228

4

912

1

912

826

SUCEAVA intr.

92

4

368

1

368

827

SUCIDAVA

700

4

2,800

1

2,800

828

SUHARD

322

4

1,288

1

1,288

829

SULFULUI

100

4

400

1

400

830

SUVEICA

217

4

868

1

868

831

SUVENIR

78

4

312

1

312

832

TĂCIUNELUI intr.

90

4

360

1

360

833

TAMAIOAREI

600

4

2,400

1

2,400

834

TAMPA

120

4

480

1

480

835

TANE DUMITRU

145

4

580

1

580

836

TARCAUS

106

4

424

1

424

837

TÂRNĂCOPULUI

116

4

464

1

464

838

TEIUL DOAMNEI

952

12

11,424

6

68,544

839

TEIUL DOAMNEI alee

183

4

732

1

732

840

TELEAJEN

721

6

4,326

1

4,326

841

TELEAJEN intr.

73

4

292

1

292

842

TELIA

196

4

784

1

784

843

TEODORESCU ION

249

4

996

1

996

844

TEOFIL

394

6

2,364

1

2,364

845

TEPES VODĂ

1,400

8

11,200

3

33,600

846

TERASA COLENTINA

2,880

10

28,800

3

86,400

847

TERMOPILE

57

4

228

1

228

848

ȚESĂTOARELOR

780

4

3,120

1

3,120

849

TESLEI

138

4

552

1

552

850

TESLEI intr.

138

4

552

1

552

851

THEODOR NECULUTA

380

6

2,280

1

2,280

852

THOMAS MASARIK

339

6

2,034

1

2,034

853

TIBANA intr.

52

4

208

1

208

854

TIBISCUM alee

300

4

1,200

1

1,200

855

ȚIGLELOR intr.

100

4

400

1

400

856

TIMPULUI

200

8

1,600

1

1,600

857

TOAMNEI

1,200

8

9,600

2

19,200

858

TOMOVICI STELIAN SOLDAT

210

4

840

1

840

859

TONY BULANDRA

216

6

1,296

2

2,592

860

TOPLICENI intr.

30

4

120

1

120861

TOPORULUI

391

4

1,564

1

1,564

te \ tei

LJU

862

TORENTULUI

287

6

1,722

6

10,332

863

TRAIAN

1,200

9

10,200

6

61,200

864

TRAI AN VUIA

115

4

460

1

460

865

TREI SCAUNE

218

6

1,308

1

1,308

866

TRITENI

160

4

640

1

640

867

TUDOR ARGHEZI

850

8

6,800

2

13,600

868

TUDOR MIHAI

326

4

1,304

1

1,304

869

TUGOMIR VOIEVOD

341

4

1,364

1

1,364

870

TULPINEI

142

4

568

1

568

871

TUNARI

700

10

7,000

6

42,000

872

TURBINEI

300

6

1,800

1

1,800

873

TURIȘTILOR

380

4

1,520

1

1,520

874

TURMELOR

230

6

1,380

6

8,280

875

TURNĂTORILOR

210

4

840

1

840

876

TURNUL EIFEL

400

6

2,400

1

2,400

877

TURNULUI intr.

79

4

316

1

316

878

TUSNAD

660

4

2,640

1

2,640

879

TUZLA

500

4

2,000

1

2,000

880

TZIGARA SAMURCAS

135

6

810

1

810

881

ULMETUM alee

100

4

400

1

400

882

URECHESCU PAUL

100

6

600

1

600

883

UTIESULUI

146

4

584

1

584

884

VADUL MOȚILOR

70

4

280

1

280

885

VAGONULUI intr.

78

4

312

1

312

886

VALEA JIULUI intr.

37

4

148

1

148

887

VALEA MAGUREI

221

4

884

1

884

888

VALEA NUCULUI

98

4

392

1

392

889

VAPORUL LUI ASSAN

105

4

420

1

420

890

VARNA intr.

35

4

140

1

140

891

VASCAU

140

6

840

1

840

892

VASELOR

520

6

3,120

2

6,240

\ \ \ -o \ \

ta $ țA

PI® ta®

893

VASELOR intr.

58

4

232

1

232

894

VASILE CONTA

300

6

1,800

1

1,800

895

VASILE LASCAR

2,200

9

18,700

6

112,200

896

VASILESCU ION CPT.

81

4

324

1

324

897

VATRA LUMINOASA

1,208

12

14,496

6

86,976

898

VELICU ȘTEFAN SOLD.

287

4

1,148

1

1,148

899

VELINTEI

257

4

1,028

1

1,028

900

PĂRINTELE GALERIU(VENEREI)

248

6

1,488

2

2,976

901

VERDI

476

6

2,856

1

2,856

902

VERGULUI

1,000

14

14,000

6

84,000

903

VERGULUI alee

576

4

2,304

1

2,304

904

VERII

104

6

624

1

624

905

VERMONT NICOLAE intr.

51

4

204

1

204

906

VERSULUI intr.

73

4

292

1

292

907

VICTOR MÂNU

508

6

3,048

2

6,096

908

VIDIN

500

6

3,000

1

3,000

909

VIDRARU

138

4

552

1

552

910

VIESPARILOR

357

6

2,142

1

2,142

911

VIITORULUI

1,000

7

7,200

6

43,200

912

VIITORULUI intr.

63

4

252

1

252

913

VIȘINILOR

218

6

1,308

1

1,308

914

VIȘINILOR intr.

91

4

364

1

364

915

VITEJIEI

100

4

400

1

400

916

VLAD ION

300

6

1,800

6

10,800

917

VLADISLAV VOIEVOD

600

6

3,600

2

7,200

918

VOLTA intr.

90

4

360

1

360

919

VRANCIOAIA

98

4

392

1

392

920

VULCANEI

235

4

940

1

940

921

ZAGORITZ ALEXANDRU

203

6

1,218

1

1,218

922

ZALAU

100

4

400

1

400

923

ZALELOR

90

4

360

1

360

924

ZAMBILELOR

485

6

2,910

1

2,910

925

ZAMFIR GHEORGHE SOLD.

171

4

684

1

684

926

ZAMFIR MARCU CPT.

480

4

1,920

1

1,920

927

ZAMFIR NICOLAE

437

6

2,622

6

15,732

928

ZARANDULUI alee

360

4

1,440

1

1,440

929

ZECE MESE

250

6

1,500

2

3,000

930

ZEFIRULUI

197

6

1,182

1

1,182

931

ZIDURI INTRE VII

404

4

1,616

1

1,616

932

ZIDURI MOȘI

1,208

10

12,080

6

72,480

933

ZIDURILOR

230

4

920

1

920

TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNICĂ (mp)

317,510

2,367,741

6,845,748

VOLUM MAXIM ANUAL DE LUCĂRI (mp)

1,471,835,846