Hotărârea nr. 74/2020

Hotărârea nr. 074 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului Bucureştiwww.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel; ■►<4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.31201/06.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.31204/06.03.2019 întocmii pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 82 CA 7/4 din 06.11.2018,, emis dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Rucurești;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a tfitoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice ; Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) lil.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - Str. Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației dc urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

www.ps2.ro - Strada Chiri Marilor nr. 11-13, Tel: + (4021) 209X000 Fax: *{4021) 209.02X2

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 31204/06.03.2019

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBARF.A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA OLIMPIADEI NR. 37A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, București avizat sub nr. 82 CA 7/4 din 06.11.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P+2E4-M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Olimpiadei nr. 37A, Sector 2, București avizat sub nr. 82 CA 7/4 din 06.11.2018, s-au prezentat acordurile notariale ale vecinilor stânga și spate, s-au notificat vecinii parcelei din dreapta, s-a dat anunț la ziar și s-a prezentat un studiu de însorite cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

r—       i

f Anexa or.

i                 "

DIRECȚIA URBANISM, CADASTR^J CEI

I


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) slefon/fax........e-rnail ...iwwsBW«')wnE*TI

1      CABINET SECRETA”

INI BARE. Nf_
cu dotniciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal........,

, înregistrată la nr.              completată cu nr.                               in conformitate cu prevederile Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emile următorul


AVIZ

Nr. 82 CA 7/4 din 06.11.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu ”3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - P+2E+M generat de imobilul din STRADA OLIMPIADEI NR, 37A. SECTO R 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiai este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Olimpiadei: conform acte dc proprietate =219,(1 mp (218,Omp măsurat) este proprietate privată persoană fizică

Prevederi P.LI.G. - R.L.U. ***)aprubate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R „Lin" - stibzuna locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara peri met retor de protecție, pe parcelări tradiționalwspontane, in care indicatori urbanistici admiși sunt; P.O.T.=max 45%; C.U T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2F, - se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMR nr. 269/2000. prelungit valabilitate PIJG cu H.C.G M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și II.C.G.M.H nr. 877/12 12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CU I . max - 1,3; sc admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

■ retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa mi lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage țâță dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul in care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiți retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul col mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latina posterioară a parcelei mimai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nctiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.I). propuse:

 • - retrageri minime Țață dc limitele laterale = pc limita stângă dc proprietate, cuplai cu imobilul existent pe această limită, rctTas cu min. 5,Om față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil șî conform planului anexat. Se pol proiecta balcoane către limita dreaptă pe maxim 1/3 din fațadă.

 • - retrageri minime față de Umilele posterioare = retras dc la 3,Om până la min. 4,Om față de limita posterioară. Se pot proiecta balcoane către limita posterioară cu încadrarea în linia de delimitare a edificabiluluî cu respectarea Codului Civil;

 • - circulații ți accese: conform avizului Comisiei tehnice dc Circulație a PMB nr. 1622018/07.06.2018 și planului anexat din Strada Olimpiadei; Locurile de parcare vor fi asigurate în incintă (parțial la parter după caz); Se va asigura procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare;

 • - echipare tehnicn-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și planul de rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

P.O.T.=45%, CUT=1,57, H, cornișă et. 2 / H. maxim în planul fațadei=ninx. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+M (mansarda se va înscrie hi volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

In urina ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din dota de 06.11,2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin, (2) Ut. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate ia dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 712/18”O” din 07,07,2017, prelungit, emis dc Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria CF nr. 706239/13.07.2018.

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriul lui șî 1'rbjinisiTi                  ^,T                 .

praf dr.arh, Mircca Silviu CM IR A, conf    h. G sorgi că MITFÎACHE, conf.dr.âîlL Cătălin SÂRBI/

.'C&7întocmit; ing. Alexandra LAZĂR/ 4es.


'ARA BAN

Seiturriliu' 2: prufdr.arh. Fiorin MĂtfiEDON, prof. dc. arh. Angelica STAN, prnf.di.atIFMilmi UUCHECI,

a r-r.r- j fiii'• iM . A’2 ., ,., ," i .'


Cod SA DII - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLANȘA 4 - REGLEMENTARI URBANISTICE - zonificare funcționala, cai de coMU!Nj^$^r ______Conform PUG Municipiul București, imobilul se afla in subzona L1a - locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție, in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat.


Conform regulamentului local de urbanism aferent PUG București, pentru subzona L1a sunt aprobate următoarele reglementari de construire

POT = 45%, CUT max = 0,9 (pentru P+1E), 1,3 (pentru P+2E). In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

H max = P+2E+M - Mansarda se va inscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade iar suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel


Imobilul teren este imprejmuit intre punctele

7 si 8 de gard, iar celalalte laturi sunt limitate de pereți de construcții


Folosința actuala - curți construcții


Folosința propusa - Clădire de locuit P+2^ M


FUNCȚIUNI


LEGENDA


LIMITE


spre neschimbare ȘECRETAR,

SUPRAFEȚE

EXISTENTE

%

100.00


mp

219.00


0

o

o

2*19,00


O o o 100.00


SUPRAFEȚE

PRUPUSL mp         lt


 • 98.66

 • 76.66

43.80


219.00


- 5%

; 5%

; o%

ido.oo


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


Carosabil


Limita zona analizata


Trotuar - vegetație de aliniament


~l Limita proprietate

I ~~~1 Aliniament

ti Construcție propti sa prin PUD J locuințe colective

] Edificabil propus


SPECIFICAȚIE


COORDONAT


PROIECTAT


DESENAT


Clădiri existente - locuire


Clădiri existe nle - servicii


Curti construcții -locuire


Spatii verzi


Circulații inti


/ Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laluri

X[m]

Y[m]

1

328207.72

591469.74

5.419

2

328211.77

591473.34

4.3 D2

3

328214.91

591476.28

3.711

4

328217.74

591476.68

1.146

5

328"'

A

6

328

7

328

S

328

9

328

S =218.65 n

3IPIUI. BUC


NUME


SEMNĂTURĂ


Sears:


Titlu praie<

EJJ.O. Lpcu nte coleclke P+2+M-oumuau. c. șir. Olimpiadei Nr. 37A NRCAD2DU135


Dala

Decembrie 2017


Titlu planșa:

Reglementari urbanistice


Planșa nr:

4