Hotărârea nr. 73/2020

Hotărârea nr. 073 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.48661/15.04.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.48662/15.04.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr.29, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 98 CA 7/8 / 17.12.2019 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

v\.  .    .      .      ...

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a vfos\ modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

j- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a SE^/Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. PRECUPEȚII VECHI NR. 29, SECTOR 2, BUCUREȘTI - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+3E+4Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 5 (cinci) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, șz a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiu] București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: '(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU
Nr. 171020/15.04.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


'■ VIZAT spre neschimbare ^FCRETAR


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

intrare hl '

--Nr.

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                 cu domieiliul/sediul*2) Str.

Sector 2, București, cod poșta!........, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată !a nr.              , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ
Nr. 98 CA 7/8/17.12.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+3E+4Er generat de imobilul din STRADA PRECUPEȚII VECHI NR. 29, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren în suprafață de 320,00 (321,0) mp este proprietate privată persoană fizică, conform certificatului de urbanism nr. I51O/237”P” din 04.10.2019, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Str. Ardeleni x Str. Precupeții Vechi.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „M3" - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumelria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate ailate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale “clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = parțial pe aliniament, cu o zonă de racord teșit corespunzător parcelei de colț, pe limita stângă a terenului, cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pe limita posterioară a terenului, cuplat cu imobilul din strada Ardeleni nr. 25 cu un corp (P+1E), după care se va retrage, apoi retras cu min. 5,Om față de această limită, cu posibilitatea realizării unor balcoane, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1796120/28.11.2019 și planului anexat vizat spre neschimbare; se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tchnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate ia rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

Notă: Se va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare.

Indicatorii urbanistici:

P.O.T. propus- 60%, C.U.T. propus=2,5, R.H.= S+P+3E+E4retras; II. maxim la cornișă=13,0m;

în unita ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.12.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificatului maxim aprobat prin PUD. Se va respecta avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1796120/28.11.2019.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului

" ■ 'di"ufb;fl!lțri’nfr. r51Of2t?'“i*‘,tfiTrtMrl0.2019 ailiș tiu Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria DF nr. 11254/16.01.2020.

Anexa nr.         j                   ____


ia H.C.L.S2 nr,Arh./ur'b. Alina Alisa^RAȚU ...

Ș A^iT.ecL/Traj

v.. 4> ./


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr                         prof dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.

r.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr,arh. Cătălin SÂRBU. 'VICIU,

BÂRABAN

Mircea Silviu C11IRA, conf.dr întocmit: ing. AlexandrĂLatâr / 4ex. Ediția 1/ Revizia f \


COCHECI, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

 • l) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, ''pentru arhitectul-șeP', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  Sistem de proiecție: STEREDGRAFIC 1970

  Pct.

  X(m>

  IXm)

  1

  328175.008

  589097.530

  2.70

  2

  328172,965

  589099.291

  4.99

  3

  328169.175

  589102.531

  2.64

  4

  328167,295

  589104.391

  2.49

  5

  328164.885

  589105.015

  2.67

  6

  328162.215

  589104.880

  0.45

  7

  328162.124

  589104.437

  0.30

  8

  328161.976

  589104.174

  4.69

  9

  328159.215

  589100.386

  2.50

  10

  328157.784

  589098.338

  1.55

  11

  328156,928

  589097.045

  2.95

  12

  328155,448

  589094.494

  5.80

  13

  328152.221

  589089.672

  7.16

  14

  328156.793

  589084.167

  1.44

  15

  328157.709

  589083.055

  4.28

  16

  328160.303

  589079.654

  2.70

  17

  328161.861

  589077.451

  4.26

  18

  328164.211

  589081.008

  4.45

  19

  328166.655

  589084.724

  7.26

  20

  328170.495

  589090.880

  4,48

  21

  328172.907

  589094.653

  3.56

  1

  328175.008

  589097.530

  Suprafața = 323-70 np


  B PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 prelungit valabilitate “ P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr. 303/27.11.2015.


  FUNCȚIUNI ADMISE


  FUNCȚIUNI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


  B ARTERE DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA-CATEGORIA 3 -PROFILE EXISTENTE SI MENTINUTE-

  Terenul reglementat are deschidere la doua profile stradale.

  Profilul existent dintre aliniamente in dreptul terenului reglementat are dimensiunea de cea. 13 m.


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  «Construire imobil de locuințe cu regim de inaltime S+P+3E+4 Er»


  Strada Precupeții Vechi, Nr. 29, Sectorul 2. Municipiul București

  ^REGLEMENTARI URBANISTICE

  Scara grafica: 0    5   10              25                         50


  1 M M ----1 |

  LOCALIZARE: Municipiul București, Strada Precupeții Vechi, Nr. 29, Sectorul 2 IDENTIFICARE: Număr cadastral 206067, intabulat in Carte Funciara nr. 206067 PROPRIETAR:

  SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLEMENTAT:321,00rnp (suprafața masurata)


  B limite

  C Z Z Z □ LIMITA teren ce a generat pud /limita terenului reglementat

  B zonificare funcționala

  IZ ./ . ./. / /! M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.


  ] L1a - zona de locuințe individuale si colective mici cu inaltir


  B DRUMURI - CAI DE COMUNICAȚIE RUTIERA

  circulatii carosabile

  i           I circulatii pietonale


  B ACCESE PROPUSE IN AMPLASAMENT b ACCESE AUTO b ACCESE PIETONALE


  B REGLEMENTARI URBANISTICE


  KZZZZ2


  -T...jPiCL. BCCUL..i.'jȘ . i

  , ARIA SECTORULUI 2


  - sunt admise următoarele utilizări:

  • - instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

  • - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în

  diferite domenii și alte servicii profesionale;

  • - servicii sociale, colective și personale;

  • - sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

  • - lăcașuri de cult;

  • - comerț cu amănuntul;

  • - activități manufacturiere;

  • - depozitare mic-gros;

  • - hoteluri, pensiuni, agenti de turism;

  j - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

  • - sport și recreere în spații acoperite;

  • - parcaje la sol și multietajate;

  • - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

  • - spații plantate - scuaruri;

  • - locuințe cu partiu obișnuit;

  • - locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.


  • - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :

  • - funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui

  program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se

  recomandă ca activități le în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte

  mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și I să nu formeze

  segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

  • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează ■ băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

  • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

  • - în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

  • - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile , dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, I și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


  profil existent si menținui str. Precupeții Vechi


  profil existent si menținut str. Ardeleni
  B BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT / PROPUS )


  EXISTENT

  PROPUS

  S(mp) P(%)

  S(mp)

  P(%)

  OCUPAT DE CONSTRUCȚII

  124.08   38.65%

  192.60

  60%

  PLATFORME CAROSABILE

  196.92

  61.35%

  13.00

  4.05%

  PLATFORME PIETONALE

  o

  0%

  15.40

  4.80%

  SPATII PLANTATE

  0

  0%

  100.00

  31.15%  PLAN ANEXĂ

  ALINIERI ALE EDIFICABILIILUI PROPl/S1 AVIZUI.C.T.UA.T.


  ZONA EDIFICAȘI LA

  EDIFICABIL PROPUS


  r.U. I -maxim □>.T„ t^maxim la comisa- 13*71


  = 60%

  = 2,5 pentru S+P+3E+4Er


  H| AMENAJARI PROPUSE aferente terenului reglementat


  PLATFORME PIETONALE

  SPATII PLANTATE / CAROSABILE QU .DALE INIERBATE____________

  Ânsxa nr._______2,__________

  ls H.C.L.S2 nr. 43 / 2a, pu lAt


  PROIECTANT GENERAL:

  PROIECTANT ARH:

  BENEFICIAR:

  SPECIALITATE

  SEF PROIECT PROIECTAT:

  :urb.'

  arh. arh,

  ■URBANISM

  L. ._<v      SCARA

  1:500

  , DATA

  1 NOV 2019

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  «Construire Imobil de locuințe cu regim de Inaltime SeP»3E»4Er» Adresa: Str. Precupeții Vechi, nr. 29, MUn. București, Sector 2

  DESENAT:

  st.arh.l

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  PROIECT NR: 06/2019

  PLANS.A NR:


  U3ROMANIAMunicipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chirrstigiilor nn 11-13, Tel: +(4021) 200.60.00 Fax: +(4021) 209-62.82_______—_

- VIZAT , spre neschimbate

SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U/

Nr. 48662/15.04.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PRECUPEȚII VECHI NR. 29 , SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Confonn art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 98 CA 7/8 / 17.12.2019, privind edificare imobil de locuințe colective - S+P+3E+4Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sector 2, București avizat sub nr. 98 CA 7/8 / 17.12.2019, privind edificare imobil de locuințe colective - S+P+3E+4Er, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a depus la dosar un studiu de însorire din care rezultă că nu sunt afectate imobilele învecinate. De asemenea, s-au depus observații din partea vecinilor la care s-a răspuns.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.