Hotărârea nr. 72/2020

Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70,NC. 238716, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70, NC. 238716, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70, NC. 238716, Sectond 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 48334/14.04.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 48337 / 14.04.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Păsărani nr. 70, NC. 238716, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/13 / 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/ 07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea


 • -Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a foit modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

/ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea cto^U,Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e", coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. PĂSĂRANI NR. 70 - NC. 238716, SECTOR 2, BUCUREȘTI - LOCUINȚE ÎNȘIRUITE - P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani,

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l.LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV SECRETAR G«Ș?SĂlBjțJSKTORULUI 2, ZPVlenanițăî^s.


Hotărârea nr. 72                                          'v'CînR'JV/

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2


CmiiteMl H»3MJ ik&mn


www.ps2.ro Strada Chirisligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 27789 / 06.04.2020

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


■'■A SECTOR2 BUCUREȘTI I CABINcT SECRETAR

INTF^L Nf............n-


Ca urmare a cererii adresate dc *1)                                                     cu domiciliul/sediul*2) municipiu] București, cod

poștal ........, Sector 2, Str.                                                      Sector 2, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.

completată cu nr.            , în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:                                                ■ ....... '

Anexa nr.

AVIZ                “    —------


Nr. 10 CA 1/13din 03.03.21 2da H.C.L.SZ

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuințe înșiruite - P+1E+M, generat de imobilul <lin                                               2,,

BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Păsărani, format din teren în suprafață de totală 1.028,Omp conform actelor, identificat cu număr cadastral 238716(confortn extras de carte funciară) este proprietate privati persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1727/260”P” 18.11.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „M3” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12,12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale “clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea ta cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. proptise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = la aliniere cu construcțiile existente pe strada Păsărani, la viitorul aliniament al aleii (drum de acces - sud -est), retras cu min. 3,Om față de limita dreaptă a terenului (nord - est), conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare — retras cu min. 5,Om față de limita posterioară (limita nord - vest), conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din drumul de acces (lot 30) conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1821798/13.02.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbare, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate Ia rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat.

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din zona respectivă în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul 32/2017, publicat în MO 344/2018 cu modificările și completările ulterioare.

- P.O.T. =60%, CUT=2,5; Rh.=P+lE+M; H.=10,0m.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I727/26O’’P" 18.11,2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanța seria AJ nr. 101928/21.01.2020.


PRECIZÂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


LEGENDA LIMITE [----"| LIMITA ZONA ANALIZATA

țr LIMITA plan urbanistic de detaliu

RESTRICȚII TEHNICE j          | aliniament

I          I ALINIERE propusa

EDIFICABIL MAX PROPUS

AMPRENTA CLĂDIRE PROPUSA

CONTUR ETAJE SUPERIOARE

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

-------——,— — —

|    | j | ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ’ , ’ f’I

j zEWlWÎiKVc6leCtiVa^ ORbLUI 2 I ZONA ACTIVITATI MIXTE , ,INDICATORI URBANISTICI PROPUS! CONFORM C.U. 666/102..P11 din 29.06.2017

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 .niveluri.

P.O.T. MAX EXISTENT= 60.00 %; / \

C.U.T. MAX EXISTENT= 2,5 mp ÂDtymp \

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI CONFORM C.lT^102.^Hin 29.06.2017

M3 - subzona mixtă cu clădiri având regracd^ «JapTlfi&exontinuu sau discontinuu și înălțimi maxime de

$ P.O.T. MAX PROPUS= 60.00 %; V&X/ \

$ C.U.T. MAX PROPUS= 2,5 mp ADC/mp          \

RMH: P+1E+M (10 M)                            /

BILANȚ TERITORIAL PROPUS


r

SUPRAFAȚA

PROCENT

Fon

d construit

282,70 mp

55,00%

Cjrc

j^tii si platforme

154,20 mp

15,00%

Spa

ii verzi

308,40mp

30,00%

10

[AL TEREN

1028,00 mp

100,00%ROMANIA Municipiul București Primăria Sector!

Clasa 3008 cateyodile 2, d, 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13 J,ehJ-(4021)2Q9.6.Q.OO Fax: +(4021)^209^62.82^

Atic ,ta n

la K.C.U ’n‘, 7-2. I 23.^0^ toijtit _ c a nu       --------


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERIIflOL^A.D.U.''' Nr. 48337/14.04.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PĂSĂRANI NR. 70 - NC. 238716, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Păsărani Nr. 70 - NC. 238716, Sector 2, București avizat sub nr. 10 CA 1/13 /03.03.2020, privind edificare ansamblu locuințe înșiruite având regim de înălțime - P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Păsărani Nr. 70 - NC. 238716, Sector 2, București avizat sub nr. 10 CA 1/13 /03.03.2020, privind edificare ansamblu locuințe înșiruite având regim de înălțime - P+1E+M s-a notificat vecinul din spate. Pe celelalte laturi se învecinează cu drum de acces conform acte prezentate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbate ^SECRETAR

ARHITECT ȘEE, arh. urb. Alina Alisa BRATU


întocmit: ing. Alexandra Lazăr


DĂRABAN

' CodSADU-Al