Hotărârea nr. 71/2020

Hotărârea nr. 071 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Laviței nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.rc - Strada Chiri Sil fiilor rar. 11-13, Te h +[4021) 203.60.00 Fax. +(4021)209.62.32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39343/20.03.2019 prezentat dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 39347/20.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Viitorului nr. 178, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 24 CA 2/12 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a /^st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea gulamcnlului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a x ^.toriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.


Âz temeiul art. 45 alin. (2) lil.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

IIO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Viitorului nr. 178, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - D+P+4E, în conformitate cu anexele nr. I și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul dc informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dâ dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din dota de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chîristigiilor nr. 11-13, Toi: +(4021 J 2G9.0O.00 Fax: *f44>21) 2O9.€*2,B2


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.
Nr. 39347/20.03.2019
RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. VIITORULUI NR. 178, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice do Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Viitorului nr. 178, Sector 2, București avizat sub nr. 24 CA 2/12 din 20.03.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - D+P+4F, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Viitorului nr. 178, Sector 2, București avizat sub nr. 24 CA 2/12 din 20.03.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au primit observații cu privire la respectarea Regulamentului de Urbanism aferent PUC și a legislației în vigoare. S-a prezentat un studiu de însorire eu concluzii din care rezultă că se respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborare Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Municipiul București

Primăria Sector 2

.....,__

ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021} 209.60.00 Fax; *(4021) 2G9.62.B2


[•ÎMI]


romania2019.eu


ia H.C.LS2 nr. ?/


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

București, cod poștal.........Sector 2,

mail .......... înregistrată ia nr.                completată cu nr.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

INTRARE


Nr.cu domiciliul/sediul*2) municipiul telefon/fax......., e-

Ș'


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 24 CA 2/12 din 20.03.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - D+P+4E, generat <le imobilul din Strada Viitorului nr. 178. Sector 2. București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,; Amplasamentul studiat format teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Viitorului x Str. Făinari în suprafață totală de 498,Omp din acte (516,76 din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.1..U. proba te anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă        zonă

mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2 .5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.O.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu vii depăși distanța dintre aliniamente; pot 11 adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria curacleristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servi ci i, birouri, locuințe:

 • - H max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

-CUT. max = 2.5,

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe cure se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru esle posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din în ăl ți meu la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3 0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime fața de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va ti egală cu jumătate din înălțimea la corniță, măsurată în punctul cel mai înalt fa(ăde teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: parțial pe limita stângă de proprietate, apoi retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de această limită, pe limita dreaptă, la aliniere cu imobilele existente stânga dreapta, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 8,0m față de limita posterioară conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei T ehnice de Circulație a PMB nr. 1608938/19.04.2018; Parcarea se va realiza atât în demisol/subsol cât și la nivelul parterului.

 • - echipare tehnico-ed iii tară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta avizele de rețele edilitare prezentate la dosar. Se va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare.

- P.O.T.=6t)%, CIJT=2,5, II. = max. 17,(Im;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2(118 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.I J.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu aii 63 alin (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D'l'AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valahii de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr, 1526/74”V" din 29.12.2017 inițial și CU nr. 379/19 "V" din 13,03.2019 emise de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria PF nr. 1004882/13.03.2018.


VIZAT spre neschimbare SECRETAR

eryiciu,

DARABANPRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

i - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA COLECTIVA D+P+4E

. VIITORULUI, NR. 178, SECTOR 1, BUCUREȘTIÎNCADRARE IN PU0 BUCUREȘTI: UTRM3:

M3 ■ subzone mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

înălțimea maximă admisibilă in planul fațadei nu va depăși rBstanța dintre aliniamente; pot fi adăugata suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetrla caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grada;

Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poale retrage de la aliniament cu odistanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri șl cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

POT mexlm = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

CUT maxim - 2.5 mp. ADC / mp. teren.


PROPUNERE


PLAN DE SITUAȚIE


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


LIMITA ZONEI ANALIZATE


LIMITA ZONEI REGLEMENTATE


□ȚT)


[ P   ] CONSTRUCȚII EXISTENTE

[ P+4E ] EDIFICABIL PROPUS D+P+4E

........1 CONTUR PARTER

FUNCȚIUNI

I     !   ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE


ZONA LOCUINȚE COLECTIVE


CIRCULAȚIE PIETONALAACCES AUTO PE LOT


ACCESE PIETONALE PE LOT


MDNfCIPÎtbl ' ? CyBKjM SENSURI DE CIRCULAȚIE

I RIMĂRIa S ’ i.^ty'pX-T[j verzi

j SPATII verzi amenajate


struit Parter

S Construit

S Desfasurat

"W-........

CUT

Nr. nivele

H cornișa

Necesar locuri parcare Locuri parcare propuse S verde


= 516,76 mp

= 44 mp (8,70%)

= 307 mp

= 1291 mp

= 59,4 %

= 2,5

= D+P+4E

= 17m

= 16 locuri

= 18 locuri

= 103,35 (20%)

= 368 mp (71,30%)
Planșa:


U05


PROIECTAT


REDACTAT


Volum:


URBANISM Nr. proiect:


PER

orului, Nr. 178, Sector 2, București


PROPUNERE PLAN DE SITUAȚIE V2


Scara:


1/500


PUD Dala: 01.2018


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA COLECTIVA D+P+4E

STR. VIITORULUI, NR. 178, SECTOR 1, BUCUREȘTI

î'RAL, SCARA 1:600 aferent imobilului situat Viitorului, nr.178, sector 2, București.


ÎNCADRARE IN RUG BUCUREȘTI; UTR M3;

M3 - subzona mixtă cu clădiri având răgim de construire continuu sau discontinuu șl înălțimi maxime de P+4 niveluri,

înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție da volumetrla caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de care cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage do la aliniament cu odisianță minimă egală cu plusul de înălțime a clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.              X

POT maxim s 60%, z proporție de 75% c comerciale, săli de st CUT maxim »2.5rr<


PROPUNERE REGLEMENTARI URBANISTICE


LIMITA ZONEI ANALIZATE


u


LIMITA ZONEI REGLEMENTATE


VIZAT spre neschlmbare SECRETAR.OR Ui


EXX

C.T.UA.T.


PROFIL STR. VIITORULUI


Sc. 1:250


EDIFICABIL

[ P | CONSTRUCȚII EXISTENTE

[ P+4E | EDIFICABIL PROPUS D+P+4E


CIRCULAȚII


CIRCULAȚIE PIETONALA


ACCES AUTO PE LOT


ACCESE PIETONALE PE LOT


SENSURI DE CIRCULAȚIE


T GENERAL

Jesn

Construit Parter

S Construit ,

S Desfasuraj

"Wt........

CUT

Nr. nivele

H cornișa

Necesar locuri parcare Locuri parcare propuse S verde

S platforme


= 516,76 mp

= 44 mp (8,70 %)

= 307 mp

= 1291 mp

= 59,4 %

= 2,5

=D+P+4E

= 17m

= 16 locuri

= 18 locuri

= 103,35 (20%)

= 368 mp (71,30 %)ci'”'


Planșa:


PROIECTAT

REDACTAT


Volum:


URBANISM Nr. proiect:


VlT 01 Faza:

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚA COLECTIVA ‘  D+P+4E, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE

ȘANTIER

Str. Viitorului, Nr. 178, Sector 2, București


PROPUNERE

REGLEMENTARI URBANISTICE V2


PUD Data: 01,2018


UO4


Scara:


1/500