Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea nr. 070 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 14447/ 30.01.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14446/ 30.01.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 45 CA 3/10 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^foswiodificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

j- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a •^Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA GHEORGHE ȘERBAN NR. 67, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Edificare construcție cu destinația locuință - P+1E+POD, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANȚA

Municipiul București

Primăria Sector 2...


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021


209.60.00 Fax: +(4021) ?fi9 fi?            -——

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 183532/28.01.2020

ROMÂNIA

Seclor 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)


VIZAT spre neschimbare


Zii


, Sector 2, București,


cod poștal ........, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.                       completată cu nr.                     . cu nr.

și                           în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ


Nr. 45 CA 3/10 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Edificare construcție cu destinația locuință - P+1E+POD generat de imobilul din STR. GHEORGHE ȘERBAN NR. 67, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Gheorghe Șerban și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață totală de 128,00 mp și construcțiile existente CI - locuință (suprafața construită ia sol 42,00mp), C2 - magazie (suprafața construită la sol 13,00mp) și C3 - grup sanitar (suprafața construită la sol 2,00mp), identificat cu număr cadastral 234677 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „L2a” - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Pianului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 703/65”S” din 06.07.2017(prelungit) și a certificatului de urbanism nr. 1352/89”S” din 05.09.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

- H max = P+2E;


-POT max=45%;


- CUT max = 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparențe calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasat pe limita de proprietate; dreapta: retras parțial cu 3,Om, parțial cu 2,Om față de limita dreaptă, conform planului anexat cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POT=45%, CUTtnax = 0,9 (pentru P+1E);

Notă: Lucrările propuse ase efectua vor respecta Avizul Ministerului Culturii nr. 965/ZP/19.O7.2O18 ți a planului anexat vizat spre neschimbare.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Gheorghe Șerban;

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;


P.O.T,= 45%, CUT=0,9, R.H. = P+IE+POD, H. c = 7,Om

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilu) maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 703/65”S” din 06.07.2017(prelungit) și a certificatului de urbanism nr. 1352/89”S” din 05.09.2019, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 57404 din 23.10.2018.


nexa nr.


întocmii: ing. Alexandra L
ing. Mqri


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

03. REGLEMENTARI URBANISTICE

LIMITE

LIMITA PARCELA PUD

-------------RETEAGERE PROPUSA ALINIEREA CONSTRJC IILOR

U Suprafața edificabila-------

VIZAT spre neschimbare ZONIFICARE FUNCTIOIWCRETAR

L2a - Locuințe pe lot

L4 - Locuințe colective

Rețea rutiera

Ari-e.t..i nr. ^pneverșl

S teren


128.0


Existent


Proiectat


POT 43.35%' 75.0nrV~3V.42% \~JtOf576iir


II CUT

PS verde


~~t| Parcare


0,434% Parter 14.45 %\


7.5.0 nr

3.5 in

25.0 nr


0,7883

P+1E 20,0%


100.VO24nr


11.0%,___ 12,5 nr


"r5ifiu Conici; BRÂNZEam


Beneficiar:


Adresa:


Str. Gheorghe Serban, nr 67, București


SPECIALITATE NUME


! /semnătură


SCARA


TITLU PROIECT:


FAZA:


; ȘEF PROIECT jArh, I


ÎArh.

PROIECTAT ---

Urb. F

|Urb. F


DESENAT


1:500


Locuința individuala P+1E+Pod


DATA TITLU PLANȘA:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICEROMANȚA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A


VIZAT spre neschimbate pjȘECRETAR


Nr. 14446/30.01.2020


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA GHEORGHE ȘERBAN NR. 67, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 3/10 din 06.06.2019, propunerea de edificare construcție cu destinația locuință - P+1E+POD, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 3/10 din 06.06.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-AI