Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea nr. 070 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul nr. 39133 / 20.03.2019, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

A.

fpțȘ/ I™ temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 63 alin. (4) lit. b) și art. 81 alin, dt. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.12.2018, conform anexelor nr. 1; 1.1 - 1. 92; 2; 2.1 - 2.5; 3; 3.1 - 3.5; 4; 4.1 - 4,39 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului București la 31.12.2018, conform anexelor nr. 5-30 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.