Hotărârea nr. 7/2020

Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 7537/17.01.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 7906/21.01.2020 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Conform nr. 28312/13.12.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19550/16.12.2019, prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2020 - 2021;

 • - Avizul Conform nr. 41728/16.12.2019 emis de către Ministerul Educației și Cercetării, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19586/18.12.2019, privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Adresa nr. Grădiniței cu program normal și program prelungit „First Steps” nr. 579/05.12.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 19077/09.12.2019;

 • - Adresa Fundației Umaniste Dr. Mioara Mincu „Educație pentru Sănătate” nr. 259/28.11.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 18704/02.12.2019;

 • - Adresa Grădiniței „Simsala Grimm” nr. 32/30.10.2019, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 17285/30.10.2019;

 • - Avizul Comisiei de Învățămînt, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 412/2018 privind excluderea din lista anexă la H.C.G.M.B nr, 271/2002 modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a unei părți din imobilul situat în str. Fierari nr. 5, Sector 2

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 354/2018 privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinația de spațiu pentru activități specifice desfășurării actului educațional - semiinternat de către Școala Gimanzială nr. 24;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Școlar Sportiv „ Dinamo

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2019 privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a terenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2020 - 2021, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2020 - 2021, conform anexei nr. 2.

(3) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și pentru activități extrașcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2020 - 2021, conform anexei nr. 3.

(4 ) Anexele nr.1-3 conțin un număr de 10 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 13 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE 9                                             9                                                 9

STAT CU PERSONALITA TE JURIDICĂ DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 9                                         9

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

ANEXA NR. 1 LA HCL Sector 2 nr.


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

STR. MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

PRE

2

GRĂDINIȚA "LICURICI" 3

BD. DACIA, NR. 134

2

PRE

STR. SĂGEȚII, NR. 11

3

GRĂDINIȚA "ALBINUTA" 5                                  3

STR. DINU LIPATTI, NR. 1

2

PRE

STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 25

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

ȘOS. IANCULUI, NR. 4A

2

PRE

5

GRĂDINIȚA NR. 23

STR. SOLD. RĂDUȚĂ GHEORGHE, NR. 1

2

PRE

6

GRĂDINIȚA NR. 133

STR. AUREL VLAICU, NR. 30 - 32

2

PRE

STR. DRAGO Ș VODĂ, NR. 25

7

GRĂDINIȚA NR. 135

STR. MAȘINA DE PÂINE, NR. 61

2

PRE

8

GRĂDINIȚA NR. 137

STR. PLUMBUITA, NR. 5

2

PRE

9

GRĂDINIȚA NR. 138

STR. TUNARI, NR. 52 - 54

2

PRE

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

BD. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 1

2

PRE

11

GRĂDINIȚA NR. 189

ȘOS. VERGULUI, NR. 12

2

PRE

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

STR. ELEV CONSTANTIN DRIDU GEORGESCU, NR. 2

2

PRE

13

GRĂDINIȚA NR. 233

STR. ARH. PETRE ANTONESCU, NR. 20

2

PRE

14

GRĂDINIȚA NR. 234

INTRAREA PONTONULUI, NR. 1 - 5

2

PRE

15

GRĂDINIȚA NR. 236 ___________________________2__________________________________________________________________________________________________________________________

ALEEA ILIA, NR. 1

2

PRE

16

GRĂDINIȚA NR.256 3

STR. MR. ATANASE IONESCU, NR. 25

2

PRE

17

GRĂDINIȚA "ALICE" 5

STR. ALEXANDRU DONICI, NR. 23

2

PRE

STR. ARMENEASCĂ, NR. 27

18

GRĂDINIȚA NR. 276

STR. CORABIA, NR. 57

2

PRE

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

ȘOS. VERGULUI, NR. 14

2

PRE

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. DELFINULUI, NR. 4

2

PRE

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

STR. HERȚA, NR. 14A

2

PRI, GIM

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARJA ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI, NR. 3

2

PRI, GIM

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

STR. POET TUDOR ARGHEZI, NR. 46 - 50

2

PRI, GIM        11^ ;

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

STR. OLTARULUI, NR. 11

2

PRE, PRI, GIM

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

STR. TUNARI, NR. 52 - 54

2

PRI, GIM

STR. FIERARI, NR. 5

SEMIINTERNAT


CA Ct

O O <'


<r>NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

STR. SILVIA, NR. 54

2

PRI, GIM

llcn

w***

ALEEA SINAIA, NR. 2, BL. 81, SCARA B, ETAJ PARTER

STR. CALLIMACHI, NR. 8

PRE

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

STR. MAȘINA DE PÂINE, NR. 65

2

PRI, GIM

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

ALEEA CIRCULUI, NR. 1

2

PRI, GIM

STR. DOGARILOR, NR. 34

PRE

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

STR. LĂPTARI TEI, NR. 23

2

PRI, GIM

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

BD. LACUL TEI, NR. 116

2

PRI, GIM

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

STR. SPORTULUI, NR. 21

2

PRE, PRI, GIM

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

ȘOS. COLENTINA, NR. 91

2

PRI, GIM, GIM-SP

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

STR. PERIȘ, NR. 27

2

PRI, GIM

STR. PERIȘ, NR. 12

PRE

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

STR. NICOLAE APOSTOL, NR. 2

2

PRE, PRI, GIM

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

STR. STL. STĂNESCU GHEORGHE, NR. 2 -18

2

PRI, GIM

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

STR. VATRA LUMINOASĂ, NR. 99

2

PRI, GIM

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

STR. PROF. ION MAIORESCU, NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

CO ® J m =

INTRAREA COBILIȚEI, NR. 8

PRE, GIM

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

STR. HERȚA, NR. 1

2

PRI, GIM

* oN rn 3.^ > 3H 73 ST

9

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

BD. PACI-IE PROTOPOPESCU, NR. 50

2

PRI, GIM

BD. FERDINAND I, NR. 23

PRE

STR. POPA NAN, NR. 47B

PRI

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 109A

2

PRI, GIM

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

STR. PESCĂRUȘULUI, NR. 124

2

PRI, GIM

BD. BASARABIA, NR. 50

BD. BASARABIA, NR. 160

PRE

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

STR. POTĂRNICHII, NR. 3

2

PRI, GIM; GIM-SPEI

STR. ȘTIUCII, NR. 54

PRE

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

BD. GĂRII OBOR, NR. 16

2

PRI, GIM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 1

2

PRI, GIM

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

CALEA MOȘILOR, NR. 148

2

PRI, GIM

BD. FERDINAND I, NR. 128

PRE

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

ȘOS. PANTELIMON, NR. 289

2

PRI, GIM

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

INTR. LT. DR. CONSTANTIN ZLĂTESCU, NR. 7A

STR. TRAIAN, NR. 160

2

PRI, GIM

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

STR. HELIADE ÎNTRE VII, NR. 36

2

PRE, PRI, GIM

STR. HELIADE ÎNTRE VII, NR. 26

PRE

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

STR. LUNCȘOARA, NR. 17

2

PRI, GIM

50

COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

STR. ICOANEI, NR. 3 - 5

2

PRI, GIM, LIC TEO

51

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 62

2

LIC TEO

52

COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODĂ"

STR. VIITORULUI, NR. 60

2

GIM, LIC TEO

53

COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

STR. ITALIANĂ, NR. 17

2

GIM, LIC TEO

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA HAȘDEU"

BD. FERDINAND I, NR. 91

2

LIC TEO

55

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITĂ"

ȘOS. MIHAI BRAVU, NR. 169

2

PRI, PRI-SP, GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

ȘOS. FUNDENI, NR. 252 - 254

2

GIM, LIC TEO

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

STR. OLARI, NR. 29-31

2

GIM, LIC TEO

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI, NR. 11

2

LIC TEO

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZĂR, NR. 8A

2

LIC TEO

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355

2

PRI, GIM, LIC TEO

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 3, CORP B

2

PRI, GIM, LIC TEO

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

BD. FERDINAND I, NR. 89

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

63

LICEUL TEORETIC “WALDORF”

STR. SOLD. SAVU MARIN, NR. 29

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. POPA NAN, NR. 47

PRE

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 20

2

LIC TEO, LIC VOC

65

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

STR. TRAIAN, NR. 165

2

LIC TEH, POS

66

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

CALEA MOȘILOR, NR. 152

2

LIC TEH, POS

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 3

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

BD. BASARABIA, NR. 47

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

STR. HAMBARULUI, NR. 12A

2

GIM-SP, PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 25

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 1

2

PROF, LIC TEH, POS
m S-i4


□>NR.

CRT.

DENUMIREA UNITÂTII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU"

STR. POPA LAZĂR, NR. 8A

2

PROF, LIC TEH

73

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"

ȘOS. FUNDENI, NR. 252 - 254

2

POS

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

STR. POPA RUSU, NR. 13

2

PRI, GIM / SPE

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. POPA PETRE, NR. 31

STR. CORABIA, NR. 57 - 59

2

PRI, GIM / SPE

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE

STR. AUSTRULUI, NR. 33

2

PRE, PRI, GIM / SPE

77

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

STR. VATRA LUMINOASĂ, NR. 108

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS/SPE

78

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI, NR. 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE

79

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

ȘOS. PANTELIMON, NR. 299

2

PROF/SPE

80

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

STR. IANCU MARCEL, NR. 7

2

PROF/SPE

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

BD. FERDINAND I, NR. 128

2

GIM/AR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

STR. MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

GIM/AR

■D -! CD

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2020 - 2021

V/ZAT neschimt SECRETAR

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

• o CP

1

CENTRUL PILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ "CORABIA" structură arondată la

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. CORABIA, NR. 57 - 59

2

PRI, GIM / SPE

2

CENTRUL DE EDUCAȚIE SPECIALĂ structură arondată la

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI, NR. 37, CORP B

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 9                                             9                                                  9

PARTICULAR DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN

9

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 9

PREȘEDI

ZAHARl^


ÎIINȚĂ,

RISTIANANEXA NR. 2 LA HCL Sector 2 nr............./.

REȚEAUA

unităților dc învățământ prcunivcrsitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A

2

PRE

2

Grădinița" Magică"

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33

2

PRE

3

Grădinița cu Program Prelungit "Angel's Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR.. 38

2

PRE

4

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ISPRAVNICULUI, NR. 25

2

PRE

5

Grădinița "Mica Academie dc Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4

2

PRE

6

Grădinița "Pink Lemon"

STR. COMĂNIȚA, NR. 7

2

PRE

7

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

8

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

9

Grădinița "Don Castor"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2

2

PRE

10

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR. SILVIA, NR. 11, SECTOR 2

2

PRE

11

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

12

Grădinița "Vise"

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

13

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

2

PRE

14

Grădinița cu Program Prelungit "Kids First"

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

2

PRE

15

Grădinița „LaTum”

ȘOS. MORARILOR, NR. 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

2

PRE

16

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR 8, SECTOR 2

2

PRE

17

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

2

PRE

18

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Springfield”

STR. ȘOLTUZULUI, NR. 10, SECTOR 2

2

PRE

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

19

Grădinița cu Program Prelungit „Rio”

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

20

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița Jucăușă”

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

2

PRE

21

Grădinița „Primii Pași”

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

22

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castelino Baby”

STR. PROFESOR ION URSU, NR. 21, SECTOR 2

2

PRE

23

Grădinița cu Program Prelungit „Tom Sawyer”

STR. BRAȚULUI, NR. 14, SECTOR 2

2

PRE

24

Grădinița „Alfred Fronius”

STR. TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

2

PRE

25

Școala Primară Montessori MSB - MKB

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

PRE/PRI

STR. MAIOR ION CORAVU NR. 53, SECTOR 2’

26

Școala Gimnazială "Zeppclin Schulc"

STR. ICOANEI, NR. 17A, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM

27

Școala Primară "Monterra”

STR. SERG. VASILE ȘERBĂNICÂ , NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

STR. SERG. PAMFIL NĂSTASE, NR. 26, SECTOR 2

PRE/PRI

VIZAT re neschimbate, SECRETAR,

28

Școala Primară “Luca”

STR. SFÂNTUL PETRU TEI, NR. 67A - 71, SECTOR 2

2

PRE/PRI

29

Liceul Teoretic "New Gcneration School''

STR. BUSOLEI, NR. 6, SECTOR 2

2

PRI/GIM/LIC.TEO

30

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

2

LIC.TEO

31

Liceul Teoretic Internațional București

STR. HAMBARULUI NR. 12A

2

GIM/LIC.TEO

32

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”

STR. VIITORULUI, NR. 161 - 163, SECTOR 2

2

LIC.TEO

33

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR. TRAIAN, NR. 160, SECTOR 2

2

GIM

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18, SECTOR 2

PRE/PRI/GIM/LIC.VOC

34

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasilc cel Marc"

STR. GHEORGHE POP DE BÂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR 2

2

POS

35

Școala Postliceală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR. 25, SECTOR 2

2

POS

36

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila"

STR. VIITORULUI, NR.. 161 - 163, SECTOR 2

2

POS

^Sediile unităților de învățământ prcuniversitar particular se află/urmează procedura de monitorizare la A.R.A.C.I.P.


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2019 - 2020

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Școala Primara “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

PRE/PRI

2

Liceul Teoretic International de Informatica din București

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

GIM/LIC.TEO


REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR DE 9                                      9

STA T CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR SI ACTIVITĂȚI 9

EXTRAȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SECTORUL 2

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

9

ANEXA NR. 3 LA HCL Sector 2 nr......../,

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și activități extrașcolare cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

2

LIC/SP

2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

STR. SILVIA NR. 54

2

LIC/SP

3.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

INTRAREA COBILITEI NR. 8

7

2

GIM