Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea nr. 069 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr.71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr. 71, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr.71, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.48457/15.04.2020 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.48458/15.04.2020 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Bărbat Voievod Nr. 71, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 62 CA 4/11 / 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

  '^țrbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a KM modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

  fAB *| _

  rtAL


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea fegulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a jL/eritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei ---Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. BĂRBAT VOIEVOD NR. 71, SECTOR 2, BUCUREȘTI - LOCUINȚĂ - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.U LEGALITATE „a” DIN O.U.G. ISTRATIV RULUI 2,


CONTRASEMN ÎN TEMEIUL

NR.57/2019     ___________

SECRETĂ GENERAL AL SE

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro ■ strada chiristigUlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.62


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU Nr. 26518/20.03.2020 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu] București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1) sector 2, Str.VIZAI sofe neschimbat® ‘ <■» s~ 13 AR


INTRARE^tt-tionric11nîl/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........,

, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr.               , completată cu


nr.                  , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 62 CA 4/11 din 01.08.2019

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+1E, generat de imobilul din STR. BĂRBAT VOIEVOD NR. 71, SECTOR 2, BUCUREȘTI,


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Bărbat Voievod și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață de totală 160,00 mp din acte, (161,00mp conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu număr cadastral 232825 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.ll. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobai cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 829/41"V” din 27.05.2019. se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

Funcțiuni predominante: locuințe;

-Hmax=P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc ta aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,23m față dc limita stângă, pe limita dreaptă, cuplat cu imobilul existent pe această limită (regim de înălțime P+1E, P+1E+M), conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pe limita posterioară cu un corp parter/pergolă, apoi retras față de această limită, conform planului anexat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Bărbat Voievod conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1755054/16.07.2015 și planului anexat.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată.

P.O.T. propus = 45%, CUT propus=0,9; H. max. atic=H. max, tronson P+1E al construcției învecinate alipite la calcan (la nr. 73)=6,85m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Pianul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) iit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate ta dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 976/81”B” din 01.07.2019, emis de Primăria Sectorului                      lei conform chitanță seria DF nr, 5648/15.07.2019.


exa nr,

H.C.L.S2 nr. 0


Arh,Comisia Tehnică de A Mircea Silviu CHIRA, c întocmit: ing. AlexandrațjLață Edilia 1 lieviz


najarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dj/ărh, FJorîn^lACfrfet) f.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S
Șef Serviciu, ing. Mania DARABAN


' prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mîhai CGffHECI, prof.dr.arh.Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

I} Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * ♦) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  PLANȘA 8 - REGLEMENTARI URBANISTICE


  D||n STRADA BARBAT VOIEVOD NR.71

  I U U SECTOR 2, BUCUREȘTI  Sef proiect

  Arh.

  Proiectat

  Arh.


  Suprafața parcela studiata

  163.00 mp

  Suprafața construita max.

  73.35 mp

  Suprafața desfasurata max.

  146.70 mp

  Suprafața platforme auto si pietonale

  65.20 mp

  Suprafața spatii verzraen nPwoAq 24.45 mp (15%)


  Nr. locuri de parcare

  2

  din care la sol

  2ROMANIA


Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbate

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.^^^3^J^£L Nr. 48458/15.04.2020

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA BĂRBAT VOIEVOD NR. 71, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Bărbat Voievod nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 62 CA 4/11 /01.08.2019, privind edificare locuință având regim de înălțime - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Bărbat Voievod nr. 71, Sector 2, București avizat sub nr. 62 CA 4/11/ 01.08.2019, privind edificare imobil cu destinația locuință având regim de înălțime - P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a depus la dosar un studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.