Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea nr. 067 - privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli  Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


H O TĂ R Â R E

privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof Dr. C.C. Iliescu’ București.

Analizând:

  • - Referatul nr. 50165/23.04.2020 prezentat de domnul Dan Cristian Popescu;

  • - Adresa nr.l 1086/15.04.2020 primită din partea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr.48795/15.04.2020;

  • - Raportul de specialitate nr. 50201/28.04.2020 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Decretul nr.l65/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

*] în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2), Ut. I). și alin. (4) din '■"^^-Or^jnanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București, în valoare de 50.000 lei, pentru achiziționare container exterior modular destinat triajului și izolării pacienților potențial infectați cu COVID-19.

(2) Suma menționată la alin. (1) va fi alocată din bugetul Centrului Cultural „ Mihai Eminescu”, prin diminuarea subcapitolului 67.10.03.06 „ Case de cultura “, alineatul 20.30.30 „ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii Proiecte pentru anul 2020 și majorarea bugetului Primăriei Sectorului 2 pe anul 2020, la subcapitolul 68.02.50.50 „ Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale articolul 51.01.03 „ Acțiuni de sănătate “.

Art. 2. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 67

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..