Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea nr. 067 Nou! - privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli  Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Skada Chiristigiilor n”'l1-1XTeîT+(402lȚ209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București}

Analizând :

- Raportul de specialitate nr. 35253/13.03.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Nota de fundamentare nr. 35500/14.03.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 39520/22.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

\ pA -Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de

yecretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere prevederile cuprinse în:

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare;

-H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1(1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate în cuantum de 10.000 lei persoanei menționate în anexă la poziția nr. 1, pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul și cazarea însoțitorului persoanei care urmează să beneficieze de servicii medicale în afara țării.


,z


  • (2) Ajutorul se acordă și pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu £}transportul, cazarea și serviciile medicale de care urmează să beneficieze în afara țării

^^^yminorul menționat în anexă la poziția nr.2.

(3) Anexa conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 67

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședin(a ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările ți completările ulterioare.