Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea nr. 066 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2020

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020;

Analizând:

  • - Raportul nr. 49308/21.04.2020, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • / In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. a) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. d) din ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

  • Art.l. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020, conform anexelor nr. 1; 2; 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 .Hotărârea nr. 66

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini + anexele de la 1-3 șf a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.