Hotărârea nr. 64/2020

Hotărârea nr. 064 - privind transmiterea in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si  Protecţia Copilului Sector 2  a  spaţiului situat  la parterul imobilului din Sos. Pantelimon  nr.255, bl.43, Sector 2, București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind transmiterea in administrarea

Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 a spațiului situat la parterul imobilului din Sos. Pantelimon nr.255, bl.43, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea in administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 a spațiului situat la parterul imobilului din Sos. Pantelimon nr.255, bl.43, Sector 2, București.

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 55678/16.04.2020 și Raportul de specialitate nr.55677/16.04.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 50023/23.04.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 49479/23.04.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art.17.din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

7Ă cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a ț structurii orientative de personal;

RETAR NERAL


Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.242/04.09.2003

privind atribuirea in administrare a spatiilor situate in Sos.Iancului bl.lOlA-parter, in


suprafața de 120,28m.p. si in Sos.Pantelimon nr.255, bl.43, in suprafața de 119, 54 m.p.,

Consiliului Local al Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3), lit.g). coroborat cu art. 166, alin. (2), Ut.p). și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea spațiului în suprafață de 119,54 mp, situat în Șos. Pantelimon nr. 255, bl.43, parter, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei care cuprinde un număr de 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

va utiliza spațiul transmis în administrare ca sediu administrativ și pentru realizarea pe raza sectorului 2 de activități cu caracter social.

Art. 2. Predarea spațiului prevăzut la art.l alin. (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliului Local Sector 2, în calitate de predator și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre.

Art.3. Schimbarea destinației spațiului transmis în administrare, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage revocarea prezentei hotărâri.

Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prczenta-hqtărârc se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

’ /Or A /

PREȘEDINTE iWgmȚĂĂ Vp\                CONTRASEMNE^5*^^âjteGALITATE

IN TEMEI

DIN O.U.G. NR.57/20/ secretar/g


ayVART. 243, alin.rwCL „a” 1&PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV ^GENERAL AL^0C rORtmui 2,


Hotărârea nr. 64


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 64 / 29.04.2020

PLANUL ȘI DA TELE DE IDENTIFICARE

ALE IMOBILULUI CE SE TRANSMITE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPIL UL UI SECTOR 2

VIZAT spre neschimbare ......SECRETAR

DATE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI CE SE TRANSMITE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

1.

București, Sos. Pantelimon nr.255, bl. 43, parter sector 2

Consiliului Local Sector 2,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Spațiu în suprafață de

119,54mp