Hotărârea nr. 64/2020

Hotărârea nr. 064 Nou! - privind transmiterea in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si  Protecţia Copilului Sector 2  a  spaţiului situat  la parterul imobilului din Sos. Pantelimon  nr.255, bl.43, Sector 2, București
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului “Metropolis”, astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 fi H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului ‘"Metropolis ”, astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 fi H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 39370/21.03.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 39397/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Adresa nr. 912/08.03.2019 a Teatrului Tineretului „Metropolis”, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 34510/12.03.2019;

  • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituții publice de X. cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al ' ♦ a Municipiului București;

\ - Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituții publice >   ) subordonate Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;

A/ - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/2006 privind [ființarea Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea și restructurarea ^JSECîC??^Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, astfel cum a fost modificată prin

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 171/2009;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. „j” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se aprobă prelungirea termenului stabilit prin articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/21.03.2007 pentru atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 161/2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2018, cu o perioadă de 2 ani.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 pentru atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis” modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018 rămân aplicabile.

Art.III. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Teatrului Tineretului „Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.