Hotărârea nr. 63/2020

Hotărârea nr. 063 - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 48790/15.04.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 219/10.03.2020 prezentată de Clubul Sportiv Școlar “Dinamo”, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 2438/31.03.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 49911/22.04.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

^oX

XX

 • * ) ' Diszitia nr- 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de x*'^2^>conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4110/2018;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo”;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2019 privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/2018.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019, act administrativ prin care s-a atribuit în folosință gratuită Clubului Sportiv Școlar „Dinamo”, unitate de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar, un spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03 mp. pentru desfășurarea de activități administrative.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 rămân aplicabile.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTEBJJmȘ^A^V                    contrasemnează pentru legalitate

PUȘCAȘmțjRTAN         \                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

Hotărârea nr. 63

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.