Hotărârea nr. 63/2020

Hotărârea nr. 063 Nou! - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2

”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 ''Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 3157/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 37775/18.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

X

/;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar . al/Sectorului 2 București;

x •

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 19 pagini care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 17.073.275,09 lei inclusiv TVA din care C+M 13.183.579,38 lei inclusiv TVA.Art.2 Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din ul 2 al Municipiului București", obiective de investiții de interes local din Sectorul unicipiului București.

Art.3 (1) Lucrările de amenajare "Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din

Sectorul 2 al Municipiului București”, cuprinse în anexele nr. 1-3, vor fi atribuite spre

execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de

investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public

Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

5Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

REABILITARE SISTEME RUTIERE - 4 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare secretar, ,

APROBARE Reabilitare sistem rutier străzile Mr, Ion Coravu, Sgt.Șerbănică Vasile, Slt. Gheorghe Stănescu, Slt. Dirna Cristescu

VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,7410 lei curs BNR (11.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTITE

MF

Deviz General

C+M

Deviz Generai

C+M

1

Str. Maior Ion Coravu

32891

13.575.420,68

10.7J11793,47

2.863.408,71

2.259.395,37

2

Str. Sergent Șerbănică Vasile

2622

1.235.034,43

811.747.,45

260.500,83

183.874,08

3

Str. Sublocotenent Gheorghe Stănescu

1927

1.037.090,30

7^5.390,73

218.749,27

153.003,74

4

Str. Sublocotenet Dima Cristescu

2270

1.225.729,68-

874.647,73

258.538,22

184.485.82

TOTAL

39,800.00

17.073.275,09

, 13.183.579,38

3.601.197,03

2.780.759,01

\ M

DIRECTOR GENERAL Alin VasilicM^d^U *

VIZAT spre neschimbare , SECRETAR.

DEVIZE GENERALE

REABILITARE SISTEME RUTIERE - 4 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

VIZAT spre neschlmbare, SECRETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu, Sector 2, București"

——————————————————————————————   1

Valoare

T.V4;»

lei

---------------

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.000,00

380,00

2.380,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

80.500,00

15.295,00

95.795,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.500,00

9.595,00

60.095,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

11.500,00

2.185,00

13.685,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

20.500,00

3.895,00

24.395,00

VIZAT

spre neschimbare,

secretar,.......

Nr. crt.

Valmre'0 _JMȚVA)_ lel

r.vA

1

3

■ ■ ■

■ c -

.-5          .

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

19.000,00

3.610,00

22.610,00

TOTAL CAPITOL 3

107.000,00

20.330,00

127.330,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

607.572,04

115.438,69

723.010,73

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

607.572,04

115.438,69

723.020,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

607.572,04

115.438,69

723.010,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.218,00

2.131,42

13.349,42

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        r

construcții

3.058,00

581,02

3.639,02

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

612,00

116,28

728,28

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.048,00

579,12

3.627,12

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

constru i re/ desființa re

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

141.714,41

26.925,74

168.640,15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

156.932,41

29.817,16

186.749,57

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

871.504,45

165.585,85

1.037.090,30

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

609.572,04

115.818,69

725.390,73

21 In preturi la data de 11.02.2019; I euro = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,____

Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem rutier

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Gheorghe Stanescu, Sector 2, București"

& -#•

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

■ ■■ ■:

IfMTVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

Jl?:-

2

< "-G

' • 4

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

607.572,04

115.438,69

723.010,73

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

607.572,04

115.438,69

723.010,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

607.572,04

115.438,69

723.010,73

VIZAT ~1

spre neschimbare, . SECRETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sergent Serbanica Vasile, Sector 2, București"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.000,00

380,00

2.380,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

91.500,00

17.385,00

108.885,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

58.000,00

11.020,00

69.020,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

24.000,00

4.560,00

28.560,00

VIZAT

Spre neschimbare, SECRETAR,

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

2.000,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

22.000,00

4.180,00

26.180,00

TOTAL CAPITOL 3

121.500,00

23.085,00

144.585,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

730.560,88

138.806,57

869.367,45

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

730.560,88

138.806,57

869.367,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

730.560,88

138.806,57

869.367,45

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.571,00

2.388,49

14.959,49

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. r

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

3.673,00

697,87

4.370,87

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

735,00

139,65

874,65

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.663,00

695,97

4.358,97

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4

169.212,18

32.150,31

201.362,49

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

185.783,18

35.298,80

221.081,98

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.037.844,06

197.190,37

1.235.034,43

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

732.560,88

139.186,57

871.747,45

2) In preturi la data de 11.02.2019; l euro = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

I '-VIZAT'" spre neschimbare, | Ș EC R E T^R» „_J

Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem rutier

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sergent Serbanica Vasile, Sector 2, București"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

730.560,88

138.806,57

869.367,45

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

730.560,88

138.806,57

869.367,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

730.560,88

138.806,57

869.367,45

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Dima Cristescu, Sector 2, București"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnică

2.000,00

380,00

2.380,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

83.500,00

15.865,00

99.365,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

23.000,00

4.370,00

27.370,00

vizai

spre neschimbare,

SECRETAR1__

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

T.VA.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

380,00

5

2.380,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

21.000,00

3.990,00

24.990,00

TOTAL CAPITOL 3

112.500,00

21.375,00

133.875,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

733.020,78

139.273,95

872.294,73

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

733.020,78

139.273,95

872.294,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

733.020,78

139.273,95

872.294,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.7.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.600,00

2.394,00

14.994,00

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. f.

finanța tocire

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

3.686,00

700,34

4.386,34

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

738,00

140,22

878,22

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.676,00

698,44

4.374,44

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

167.904,16

31.901,79

199.805,95

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

184.504,16

35.055,79

219.559,95

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.030.024,94

195.704,74

1.225.729,68

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

735.020,78

139.653,95

874.674,73

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem rutier

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Sublocotenent Dima Cristescu, Sector 2, București"Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.1.1.1   Reabilitare sistem rutier

733.020,78

139.273,95

872.294,73

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

733.020,78

139.273,95

872.294,73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 43+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

733.020,78

139.273,95

872.294,73

VIZAT spre neschimbare, secretar^

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, Sector 2, București"

Nr.

crt.

Denumirea, capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1. Studii de teren

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4.000,00

760,00

4.760,00

3.3

Expertizare tehnică

5.000,00

950,00

5.950,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

260.000,00

49.400,00

309.400,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

57.500,00

10.925,00

68.425,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7.500,00

1.425,00

8.925,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

130.000,00

24.700,00

154.700,00

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR,

/

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

1.900,00

5

11.900,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10. 000,00

3.8.I.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL CAPITOL 3

403.500,00

76.665,00

480.165,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30.000,00

5.700,00

35.700,00

5.1.1. Lucrări de construcții

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

112.608,00

21.395,52

134.003,52

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.                   ?

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                          h

construcții

45.083,00

8.565,77

53.648,77

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.017,00

1.713,23

10.730,23

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

45.008,00

8.551,52

53.559,52

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

13.500,00

2.565,00

16.065,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8, 4

1.875.301,42

356.307,27

2.231.608,69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2.017.909,42

383.402,79

2.401.312,21

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

11.407.916,54

2.167.504,14

13.575.420,68

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9.001.507,12

1.710.286,35

10.711.793,47

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2S.C. LUNA ErtblflflEâRING GRbuP S.R.L.
VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare sistem rutier

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada Maior Ion Coravu, Sector 2, București"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare >2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

4.1.1.1 Reabilitare sistem rutier

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

8.986.507,12

1.707.436,35

10.693.943,47

VIZAT

spre neschimbate, SECRETAR, _

Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 63/2019

REABILITARE SISTEME RUTIERE - 4 STRĂZI DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCURESTI

f

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,

Anexa nr. 3 la H.C.L Sector 2 nr.

/2019


INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

”Reabilitare sisteme rutiere pe străzile Maior Ion Corovu, Sergent Șerbănică Vasile, Sublocotenent Gheorghe Stănescu, Sublocotenent Dima Cristescu, Sector 2, București”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. Arterele de circulație pe care le are în vedere prezentul proiect fac parte din sistemul rutier al sectorului 2 , având destinația de drum public. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.Inspecția vizuală a fiecărui obiectiv în parte a relevat defecte de diverse tipuri și grade de severitate, concluzia expertizei efectuate în teren fiind aceea că soluția tehnică recomandată de proiectant este reabilitarea integrală. Aplicarea acestei variante presupune executarea următoarelor categorii de operații:

-frezare îmbrăcăminte rutieră;

-desfacere borduri;

-spargere și desfacere betoane existente;

-săpătură până la cota de fundare proiectată;

-compactare pământ;

-așternere și compactare strat de balast;

-montare borduri la cota proiectată;

-turnare strat de legătură din beton asfaltic BA16R.UL 50/70;

-turnare strat de uzură din BA22.4LEG 50/70;

-așternere și compactare strat de fundație din balast de trotuare;

1

VIZAT spre neschimbare,

SECRE IAR,

-executare marcaje rutiere;

-curățare, aport de pământ vegetal și însămânțare cu gazon spații verzi;

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt

următoarele (euro-leu=4,7410, curs BNR la data de 11.03.2019) :

 • 1. Str. Maior Ion Coravu

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 13.575.420,68 lei reprezentând 2.863.408,71 euro din care C+M inclusiv TVA: 10.711.793,47 lei reprezentând 2.259.395,37 euro

Suprafața totală :32.891 mp

din care -suprafața carosabilă 20.135 mp

-suprafața trotuar 5729 mp

-suprafața spații verzi stradale 7027 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (9 luni) 13.575.420,68 lei inclusiv TVA reprezentând 2.863.408,71 euro

Durata de realizare: 9 (nouă) luni

 • 2. Str. Sergent Șerbănică Vasile

Valoarea totaia inclusiv T.V.A.: 1.235.034,43 iei reprezentând 260.500,83 euro din care C+M inclusiv TVA: 871.747.,45 lei reprezentând 183.874,08 euro

Suprafața totală : 2.622 mp

din care -suprafața carosabilă 1.823 mp

-suprafața trotuar 574 mp

-suprafața spații verzi stradale 225 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.235.034,43 iei inclusiv TVA reprezentând 260.500,83 euro

Durata de realizare: 7(șapte) luni

 • 3. Str. Sublocotenent Gheorghe Stănescu

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.037.090,30 lei reprezentând 218.749,27 euro din care C+M inclusiv TVA: 725.390,73 lei reprezentând 153.003,74 euro

Suprafața totală : 1.927 mp

din care -suprafața carosabilă 1.276 mp

-suprafața trotuar 650 mp

-suprafața spații verzi stradale 1 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.037.090,30 lei inclusiv TVA reprezentând 218.749,27 euro

Durata de realizare. 7 (șapte) luni

 • 4. Str. Sublocotenent Dima Cristescu

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.225.729,68 lei reprezentând 258.538,22 euro din care C+M inclusiv TVA: 874.647,73 lei reprezentând 184.485,82 euro

2

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Suprafața totală : 2.270 mp din care -suprafața carosabilă 1.536 mp -suprafața trotuar 734 mp

Eșalonarea investiției:

inclusiv TVA reprezentând 258.538,22 euro


Anul 1: (7 luni) 1.037.090,30 lei

Durata de realizare: 7 (șapte) luni


Alin VasilicăfoRfrGĂU,

‘-ALDIRECTOR TEHNICl>


Vt^iu MICU
VIZAT

spre neschimbate

......SECRETAR,