Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea nr. 062 Nou! - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 "Reabilitare parcări de reședință -7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 "Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 3157/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 37781/18.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții ”Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 28 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare parcări de

reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 2.626.406,96 lei inclus TVA din care C+M 1.283.317,45 lei inclus TVA.


rt.2 (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor "Reabilitare parcări de reședinței - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" vor fi atribuite spre unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public

Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 62

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 31 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

"REABILITARE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ - 7 LOCA TII DIN SECTORUL

9                   9                                    9

2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

9


VIZAT spre neschimbare, 1 SECRETAR, 1

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019


APROBARE ”Reabilitare parcari de reședință pe străzile : Popa Nicolae nr. 9, Azotului nr. 3, bl. 33D, Zambilă Ioniță nr. 3, bll. 33C, Aleea Ipsilanti nr. 2, bl. 29 bis, Zambilă Ioniță nr. 1, bl. 33 A, bl. 7 D, Sos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, Aleea Vergului nr. 2, bl. 16, nr. 4, bl. 15, Șos. Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3, Biserica Mărcuța nr. 1, bl. 34, nr. 3, bl. 35 bis, nr. 5, bl. 3 A, Sector 2, București

VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,7410 lei curs BNR (11.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MF

Deviz General

C+M

Deviz Generai

C+M

1

Popa Nicolae nr. 9

1301,29

654,319.07

367,161.56

138,012.88

77,443.91

2

Azotului nr. 1, bl. 33D, Zambilă Ioniță nr. 3, bl. 33 C

552,00

356,185.80

166,349.90

75,128.83

35,087.51

3

Ipsilanti nr. 2. bl.29 bis

73,00

94,391.96

28,999.28

19,909.72

6,116.70

4

Zambilă Ioniță nr. 1. bl. 33A, nr. 2, bl. 7C, nr. 3, bl. 7D

404,00

295,275.32

127,372.16

62,281.23

26,866.10

5

Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, Vergului nr. 2, bl. 16,

nr. 4. bl. 15

535,30

376,813.85

179,339.24

79,479.82

37,827.30

6

Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3

745,60

441,824.28

209,473.60

93,192.21

44,183.42

7

Biserica Mărcuța nr. 1, bl. 34, nr. 3, bl. 35bis, nr. 5, bl. 3A

803,66

407,596.68

204,621.71

* — —

85,972.72

43,160.03

TOTAL

4418,85

2,626,406.96

^,i83,31'7asx

553,977.42

270,684.97


DIRECTOR TEHNIC lu MICU
DIRECTOR ECONOMIC Alexandru TUDORDEVIZE GENERALE

"REABILITARE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ - 7 LOCA TII DIN SECTORUL

9                 9                                 9

2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

9


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare parcare de reședință strada Biserica Mărcuța nr. 1 bl. 34, nr.3 bl.35bis, nr.5, bl.3A, Sector 2, București"

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

87.200,00

16.568,00

103.768,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.200,00

418,00

2.618,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

15.000,00

2.850,00

17.850,00

-

1.785,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1.500,00

285,00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

13.500,00

2.565,00

16.065,00

TOTAL CAPITOL 3

109.700,00

20.843,00

130.543,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

171.151,02

32.518,69

203.669,71

4.1.1 Reabilitare parcare

171.151,02

32.518,69

203.669,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

171.151,02

32.518,69

203.669,71

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.600,00

304,00

1.904,00

5.1.1. Lucrări de construcții

800,00

152,00

952,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

800,00

152,00

952,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.397,00

1.025,43

6.422,43

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. r

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

ta aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

864,00

164,16

1.028,16

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

173,00

32,87

205,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

860,00

163,40

1.023,40

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

54.670,20

10.387,34

65.057,54

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

61.667,20

11.716,77

73.383,97

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

342.518,22

65.078,46

407.596,68

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

171.951,02

32.670,69

204.621,71

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 curo = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING-GROUP SRL

Beneficiar,

A.D.P.Sector 2~. ————-------. ———.... ^—.—-——

T* ’ • ' >/’I                 ......

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

171.151,02

32.518,69

203.669,71

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

171.151,02

32.518,69

203.669,71

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

171.151,02

32.518,69

203.669,71

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016OBIECTIV: "REABILITARE PARCARE DE REȘ1

STRADA POPA NICOLAE NR. 9 SECTOR 2, BUCUREȘTI": Nt*»; ->'■

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

• ■ ■ : - < ■

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.1. Studii de teren                                        =

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

110.000,00

20.900,00

130.900,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

58.000,00

11.020,00

69.020,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii _ avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a dfîaliHolde execuție

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                       --

28.500,00

5.415,00

33.915,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție —           —

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

27.000,00

5.130,00

32.130,00

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,• J' *

Wr.

1 ' ■

2

_______—_________________________

■ j, (fa fă /LflL&o $*,

-

*

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25.000,00

4.750,00

29.750,00

TOTAL CAPITOL 3

144.500,00

27.455,00

i      171.955,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

307.539,13

58.432,43

365.971,56

4.1.1 Reabilitare parcare

307.539,13

58.432,43

365.971,56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

307.539,13

58.432,43

365.971,56

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.1. Lucrări de construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.901,00

1.311,19

8.212,19

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. _

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

1.548,00

294,12

1.842,12

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

310,00

58,90

368,90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.543,00

293,17

1.836,17

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

88.907,83

16.892,49

105.800,32

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

97.808,83

18.583,68

116.392,51

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

549.847,96

104.471,11

654.319,07

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

308.539,13

58.622,43

367.161,56

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare parcareOBIECTIV: "REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ

STRADA POPA NICOLAE NR. 9 SECTOR 2, BUCUREȘTI"

2

(flMTVA)

iki

,.2-

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

307.539,13

58.432,43

365.971,56

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

307.539,13

58.432,43

365.971,56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

307.539,13

58.432,43

365.971,56

VIZAT~— spre neschimbare .....,â?£RETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare parcare de reședință

Sos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, Al. Vergului nr. 2 bl. 16, nr. 4, bl. 15"

■ . . '

Wr.

crt

Deiiumiretl capitolelor și subcapitolelor de cheltilieli

lei

' i

2 " * •:

3

■ ■5            .

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurare<a utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

92.500,00

17.575,00

110.075,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

57.500,00

10.925,00

68.425,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.000,00

1.900,00

11.900,00

fspre neschlmbarel

10


„^secretar,

* •

1 wtov

u

'■3

4

. 5

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL CAPITOL 3

109.500,00

20.805,00

130.305,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

149.905,24

28.482,00

178.387,24

4.1.1 Reabilitare parcare

149.905,24

28.482,00

178.387,24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

149.905,24

28.482,00

178.387,24

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.600,00

304,00

1.904,00

5.1.1. Lucrări de construcții

800,00

152,00

952,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

800,00

152,00

952,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.164,00

981,16

6.145,16

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                          r

construcții

758,00

144,02

902,02

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

152,00

28,88

180,88

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

754,00

143,26

897,26

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

50.481,05

9.591,40

60.072,45

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

57.245,05

10.876,56

68.121,61

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

316.650,29

60.163,56

376.813,85

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

150.705,24

28.634,00

179.339,24

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


f VIZAT ~~ spre neschinibare I

Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare parcare
> .:F •' <-!

''          '                   ' j         '      '                    '

wva)

i >*

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

149.905,24

28.482,00

178.387,24

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

149.905,24

28.482,00

178.387,24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

149.905,24

28.482,00

178.387,24


\J\ZM

/ 'A

spre neschimbare,

SECRETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

crt.

‘■ta’'

lei

2

4 '■

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

85.100,00

16.169,00

101.269,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.100,00

399,00

2.499,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

13.000,00

2.470,00

15.470,00

VIZAT

neschimbare,

SECRETAR,

/


o

------

1 Valoare’21

(firăTVA)

-

7.V.4.

Valoare (cu TVA)

M

lei

2 .

3

5 ■

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500,00

95,00

595,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOL 3

105.600,00

20.064,00

125.664,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

138.789,83

26.370,07

165.159,90

4.1.1 Reabilitare parcare

138.789,83

26.370,07

165.159,90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

138.789,83

26.370,07

165.159,90

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.1. Lucrări de construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.500,00

285,00

1.785,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.048,00

959,12

6.007,12

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.                        r

construcții

707,00

134,33

841,33

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

142,00

26,98

168,98

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

699,00

132,81

831,81

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8,4

47.377,97

9.001,81

56.379,78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

54.925,97

10.435,93

65.361,90

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Drobe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

299.315,80

56.870,00

356.185,80

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

139.789,83

26.560,07

166.349,90

V


Beneficiar


A.D.P. SECTOR 2ntocmit /

S.C. LUNA'ȚNGțNEERING GROUP S.R.L.

.■ r ' .-z

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare parcare

OBIECTIV: "REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ STRADA AZOTULUI NR. 3, BL. 33D, STR. ZAMBILA IONITA NR. 3, BL. 33C, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

:                               .                                                                       c

—————---------------------- .i.i. --------------------------------------------------------------------------------------------

Denumirea cap^

Valoare (cu TVA)

—.......... r—

~ 4 ’

lei

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1   Reabilitare parcare

138.789,83

26.370,07

165.159,90

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

138.789,83

26.370,07

165.159,90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

138.789,83

26.370,07

165.159,90

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

/G

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare parca

re de reședință strada Zambila Io

nita nr. 1, Bl. 33 A, nț. 2, Bl. 7C, nr. 3, Bl. 7D, Sector 2, București"

... ,./v-

rimiuiithvn .-.im't.di’inr c/ ztihcaitlfnlplni- dr rlipltuifili

•• r HFlZtMy \   '   | .. , ’T I/ A '

(fără TVA) 1

I ..............

■W*/.....r .   ■

1 . ■ ■ tei

lei

: 2

1           3           1         .4 ’

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

76.500,00

14.535,00

91.035,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistentă tehnică                    ,

12.000,00

2.280,00

14.280,00

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

/

Cțt

' i."

/9x ; -.                                                                          ' v-s.b.v, ■   ■ -/.r *•'/»>;.y,

wwtwQ

i              5

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500,00

95,00

595,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

11.000,00

2.090,00

13.090,00

TOTAL CAPITOL 3

96.000,00

18.240,00

114.240,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

106.035,43

20.146,73

126.182,16

4.1.1 Reabilitare parcare

106.035,43

20.146,73

126.182,16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

106.035,43

20.146,73

126.182,16

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.1. Lucrări de construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.500,00

285,00

1.785,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.688,00

890,72

5.578,72

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.                        r

construcții

543,00

103,17

646,17

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

109,00

20,71

129,71

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

536,00

101,84

637,84

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2, 3.5, 3.8, 4

38.907,09

7.392,35

46.299,44

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

46.095,09

8.758,07

54.853,16

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

248.130,52

47.144,80

295.275,32

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

107.035,43

20.336,73

127.372,16

2) In preturi la data de 11.02.2019; I euro = 4,7437 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare parcare

OBIECTI

V: "Reabilitare parcai

•               J’’V / "

-e de reședință strada Zambila Ionii

ta nr. 1, Bl. 33A, nr. 2, Bl

. 7C, nr. 3, Bl. 7D,

zjcf4n

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Y flflTffâ:

Valoare

‘->6 V •jLAL’ •       rSsFX■____

■ ■ ■•

i*

-■     Ti WfW't

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

106.035,43

20.146,73

126.182,16

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

106.035,43

20.146,73

126.182,16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total l + Total II + Total III)

106.035,43

20.146,73

126.182,16

VIZAT spre neschimbare,

iț?

SECRETAR,

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016


OBIECTIV: "Reabilitare parcare de reședință Al. Ipsilanti nr. 2, bl. 29BIS, Sector 2, București"
crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

x:

T.V^.

. < lei 3

/ei

1

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.1. Studii de teren

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

1.500,00

285,00

1.785,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

30.700,00

5.833,00

36.533,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defezabilitate/documentație de avizarea lucrărilor de intervenții și deviz general

22.200,00

4.218,00

26.418,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3.500,00

665,00

4.165,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică                     L ..

2.300,00

437,00

2.737,00

Nr. cri,

--.— ---,—■------------------------————

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (/Uri TVA) :

T.VA.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

300,00

57,00

357,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

150,00

28,50

178,50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

150,00

28,50

178,50

3.8.2. Dirigenție de șantier

2.000,00

380,00

2.380,00

TOTAL CAPITOL 3

38.500,00

7.315,00

45.815,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

22.869,14

4.345,14

27.214,28

4.1.1 Reabilitare parcare

22.869,14

4.345,14

27.214,28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

22.869,14

4.345,14

27.214,28

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.1. Lucrări de construcții

1.500,00

285,00

1.785,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.500,00

285,00

1.785,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.778,00

717,82

4.495,82

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

_      C°ta aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

130,00

24,70

154,70

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26,00

4,94

30,94

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

122,00

23,18

145,18

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

const ru i re/ d esfi i nța re

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3,1.4, 2,3.5, 3.8, 4

11.173,83

2.123,03

13.296,86

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

17.951,83

3.410,85

21.362,68

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

79.320,97

15.070,99

94.391,96

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

24.369,14

4.630,14

28.999,28

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei


Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

DEVIZ OBIECTULUI

Reabilitare parcare

OBIECTIV: "Reabilitare parcare de reședință AI. Ipsilanti nr. 2, bl. 29BIS, Sector 2Z București"

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2' (firâ TVA)

T.V.Ă.

.. .•TUz:,-.-.        . ..

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

3

4

6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

22.869,14

4.345,14

27.214,28

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

22.869,14

4.345,14

27.214,28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total III)

22.869,14

4.345,14

27.214,28

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Real

>ilitare parcare de reședință strada Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3, Sector 2

!, București"

ȚO*

A 1

au

Stofei.

Ejafeing'.

fWO’^.4 ’ L

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.1. Studii de teren

2.000,00

380,00

2.380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000,00

570,00

3.570,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

94.500,00

17.955,00

112.455,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

23.000,00

4.370,00

27.370,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

r—. ———..............

27.000,00

5.130,00

32.130,00

---VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

'W

4—T ~ 5 ~

3.8.1. Asistența tehnica din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25.000,00

4.750,00

29.750,00

TOTAL CAPITOL 3

129.000,00

24.510,00

153.510,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

175.028,26

33.255,37

208.283,63

4.1.1 Reabilitare parcare

175.028,26

33.255,37

208.283,63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

175.028,26

33.255,37

208.283,63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.1. Lucrări de construcții

1.000,00

790,00

1.190,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.500,00

285,00

1.785,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.447,00

1.034,93

6.481,93

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.

construcții

888,00

168,72

1.056,72

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

178,00

33,82

211,82

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

881,00

167,39

1.048,39

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

3.500,00

665,00

4.165,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4

59.305,65

11.268,07

70.573,72

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

67.252,65

12.778,00

80.030,65

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

371.280,91

70.543,37

441.824,28

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

176.028,26

33.445,37

209.473,63

2) In preturi la data de 11.02.2019; 1 euro = 4,7437 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2

vizat spre neschimbare secretar.


Beneficiar,

A.D.P.Sector 2

' '       . * * ‘              -:i*’'îs‘S • ■pi'’

m

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.1.1 Reabilitare parcare

4.1.1.1 Reabilitare parcare

175.028,26

33.255,37

208.283,63

TOTAL I - subcapitol 4.1.1

175.028,26

33.255,37

208.283,63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcapitol 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

175.028,26

33.255,37

208.283,63

VIZAT n spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 62/2019

"REABILITARE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ - 7 LOCA ȚII DIN SECTOR UL

2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

9


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.________/2019

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții "Reabilitare parcari de reședință pe străzile : Strada Popa Nicolae nr. 9, Strada Azotului nr. 3, bl. 33D, Strada Zambilă Ioniță nr. 3, bl. 33C, Aleea Ipsilanti nr. 2, bl. 29 bis, Strada Zambilă Ioniță nr. 1, bl. 33 A, bl. 7 D, Șos. Pantelinion nr. 358-362, bl. 15ABC, Aleea Vergului nr. 2, bl. 16, nr. 4, bl. 15, Șos. Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3, Strada Biserica Mărcuța nr. 1, bl. 34, nr. 3, bl. 35 bis, nr. 5, bl. 3 A, Sector 2, București

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investiția propusa, respectiv din crearea de locuri de parcare suplimentare, rezulta dccongestionarea și fluidizarea traficului, cerința ce este impusa de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobata de Guvernul României.

Investiția propusa este in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. In același timp, locurile de parcare din Municipiul București sunt considerate a fi insuficiente.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, inclusiv asupra creerii de noi locuri de parcare sau modernizarea si întreținerea celor existente, cu scopul de a ajuta la dccongestionarea și fluidizarea traficului in general.

Inspecția vizuală a fiecărui obiectiv în parte a relevat defecte de diverse tipuri și grade de severitate, concluzia expertizei efectuate în teren fiind aceea că soluția tehnică recomandată de


L vizat— lsPr®neschimbare .. .SECRETAR proiectant este reabilitarea integrală. Aplicarea acestei variante presupune executarea următoarelor categorii de operații:

Spargerea si desfacerea betonului de ciment existent;

Desfacerea bordurilor;

Săpătură pana la cota de fundare proiectata;

Compactare pamant;

Asternere si compactare strat de fundație din balast;

Montare borduri la cota proiectata;

Montare indicatoare rutiere;

Asternere si compactare strat de nisip;

Turnare strat de 20 cm BcR 3,5 pe suport hârtie Kraft;

Taierea si colmatarea rosturilor;

Executare marcaje rutiere;

Curatare si insmantare cu gazon spațiu verde.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt

următoarele (curo-leu=4,7410, curs BNR la data de 11.03.2019) :

 • 1. Str. Popa Nicolae nr.9

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 654,319.07 lei reprezentând 138,012.88 euro

din care C+M inclusiv TVA: 367,161.56 lei reprezentând 77,443.91 euro

Suprafața totală : 1301.29 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 654,319.07 lei inclusiv TVA reprezentând 138,012.88 euro

Durata de realizare: 5 (cinci) luni

 • 2. Azotului nr. 1, bl. 33D, Zambilă Ioniță nr. 3, bl. 33 C

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 356,185.80 lei reprezentând 75,128.83 euro

din care C+M inclusiv TVA: 166,349.91ei reprezentând 35,087.51 euro

Suprafața totală : 552 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 356,185.80 lei inclusiv TVA reprezentând 75,128.83 euro

Durata de realizare: 5(cinci) luni

 • 3. Str. Ipsilanti nr.2, bl.29 bis

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 94,391.96 lei reprezentând 19,909.72 euro

din care C+M inclusiv TVA: 28,999.28 lei reprezentând 6,116.70 euro

Suprafața totală : 73 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 94,391.96 lei inclusiv TVA reprezentând 19,909.72 euro

Durata de realizare: 5 (cinci) luni

2

VIZAT---

spre neschimbare

A

secretar,

 • 4. Str. Zambilă Ioniță nr. 1, bl. 33A, nr. 2, bl. 7C, nr. 3, bl. 7D

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 295,275.32 lei reprezentând 62,281.23 euro din care C+M inclusiv TVA: 127,372.16 lei reprezentând 26,866.10 euro

Suprafața totală : 404.00 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 295,275.32 lei inclusiv TVA reprezentând 62,281.23 euro Durata de realizare: 5 (cinci) luni

 • 5. Sos.Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, Vergului nr. 2, bl. 16, nr. 4, bl. 15

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 376,813.85 lei reprezentând 79,479.82 euro din care C+M inclusiv TVA: 179,339.24 lei reprezentând 37,827.30 euro

Suprafața totală :53 5.30 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 376,813.85 lei inclusiv TVA reprezentând 79,479.82 euro Durata de realizare: 5 (cinci) luni

 • 6. Sos.Mihai Bravu nr. 29-35, bl. P3

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 441,824.28 lei reprezentând 93,192.21 euro din care C+M inclusiv TVA: 209,473.60 lei reprezentând 44,183.42 euro

Suprafața totală :745.60 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 441,824.28 lei inclusiv TVA reprezentând 93,192.21 euro Durata de realizare: 5 (cinci) luni

6. Strada Biserica Mărcuța nr. 1, bl. 34, nr. 3, bl. 35bis, nr. 5, bl. 3A

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 407,596.68 lei reprezentând 85,972.72 euro din care C+M inclusiv TVA: 204,621.71 lei reprezentând 43,160.03 euro

Suprafața totală :803.66 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 407,596.68 lei inclusiv tVA reprezentând 85,972.72 euro Durata de realizare: 5 (cinci) luni             \\DIRECTOR ECONOMIC

Alexandru TUDOR

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,^