Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea nr. 062 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HO TÂRÂRE

pentru modificarea fi completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției

Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.47058/10.04.2020 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 48356/15.04.2020 întocmit de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 226 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

,'x   - Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește

preîăjcrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - j - Ordinul MDRAP 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art.46 alin.(8) și art.47 alin.(9) tflin Eygea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală;

y - Hotărârea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanța nr.24/2002 -țîfivind încasarea impozitelor și taxelor locale prin mijloace electronice de plată;

 • - Ordonanța de Urgență nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector.

In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votidui valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Anexa la H.C.L. S2 nr.9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector, se modifică și se completează conform anexei ce conține un număr de 22 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. S2 nr.9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 rămân aplicabile.

Art. III. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Leal Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 24- pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 62/29.04.2020

PROCEDURA DE SISTEM

PRIVIND

IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI ACCESUL CONTRIBUABILULUI LA PLATFORMA DE CONTACTA DIRECȚIEI

VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


ROMÂNIA


Municipiul București Sector 2 DIRECȚIA VE NITURI BUGET LOCAL SECTOR2

Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI ACCESUL CONTRIBUABILULUI LA PLATFORMA DE CONTACT A D.V.B.L SECTOR 2

COD: DVBLS2.PS.05.32.01

Data aprobării:

Nume și prenume

Funcția

Semnătura

Avizat:

Anton Steiner

Președinte Comisiei de Monitorizare

Verificat:

Cristina Petre

Secretar Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Elaborat/ Responsabil de document

Sanda Popescu

Șef Birou PAD

CUPRINS:

 • 1. Scopul procedurii de sistem

 • 2. Domeniul de aplicare

 • 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

 • 4. Definiții și abrevieri

 • 5. Descrierea procedurii de sistem

 • 6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

 • 7. Formular de evidență a modificărilor

 • 8. Formular analiză procedură:

 • 9. Formular distribuire procedură:

 • 10. Anexe

 • 1. Scopul procedurii de sistem

Prezenta procedură operațională stabilește modalitatea de identificare, de înregistrare și de acces al contribuabililor la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

Asigură existența documentației adecvate derulării si continuității activității.

Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in condiții de fluctuație a personalului.

Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

 • 2. Domeniul de aplicare

Procedura se referă la activitatea de identificare, înregistrare și acces al contribuabililor la platforma de contact a contribuabililor la bugetul local al Sectorului 2 în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Activitatea procedurată implică atât utilizatori interni (salariații din cadrul biroului PAD și a serviciilor IPF1, IPF 2 și IPJ) cât și utilizatori externi ai sistemului informatic de gestiune a impozitelor și taxelor locale (contribuabilii la bugetul local al Sectorului 2).

 • 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

  3.1. Legislație primară:

  > Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • > Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • > Legea nr. 506 /2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice

 • 3.2. Legislație secundară

 • > Hotărârea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanța nr. 24/2002 privind încasarea impozitelor și taxelor locale prin mijloace electronice de plată;

 • > Ordinul MDRAP 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art 46 alin. (8) și art. 47 alin (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • > Ordinul OSGG 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • > Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă—

electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

 • > SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calității. Cerințe;

 • > ISO/CEI 27001:2013, Tehnologia informației, Tehnici de securitate, Sisteme de management ale securității informației, Cerințe;

 • > OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

 • > H.C.L.S2 în vigoare privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

 • > Regulamentul Intern al Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

 • > Fișele de post;

 • > Codul etic al funcționarilor publici și a personalului contractual din Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

 • > Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 31/ 2001, de înființare a Direcției Venituri Buget Local Sector 2, precum și a tuturor Hotărârilor în vigoare;

 • > Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

 • > Fișa postului;

 • > Politica de securitate IT a DVBL Sector 2

 • 4. Definiții și abrevieri


4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul

1

Credențiale

Nume de utilizator și parole acordate contribuabililor sectorului 2 necesare accesării serviciilor electronice ale DVBLS2

2

Ediție a unei proceduri

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată

3

Procedura operațională

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din instituție.

4

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate si difuzate.


VTZAT spre neschimbate sEcnhlM-

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1

A

Aprobare

2

Ah

Arhivare

3

Ap

Aplicare

4

Bl

Buletin de identitate

5

Birou PAD

Birou Prelucrare Automată Date

6

CCIMC

Compartimentul Control intern si managementul calității

7

CI

Carte de identitate

8

CIPJ

Compartiment Impunere persoane juridice

9

CNP

Codul numeric personal

10

Comp.

Compartiment

11

Crt.

Curent

12

CUI

Codul unic de înregistrare pentru persoane juridice

13

DVBLS2

Direcția Venituri Buget Local Sector 2

14

E

Elaborare

15

IPF

Impunere persoane fizice

16

ITL

Impozite și Taxe Locale

17

Nr.

Număr

18

OG

Ordonanța Guvernului

19

SNEP

Sistemul Național Electronic de Plăți

20

V

Verificare

 • 5. Descrierea procedurii de sistem

Prezenta procedură de sistem reglementează modalitatea de identificare, înregistrarea și accesul contribuabililor la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2

 • 5.1. Principalele activități desfășurate

  Principalele activități ale utilizatorilor interni:

  - primirea cererilor;

 • - verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită;

 • - validarea sau respingerea cererii;

 • - generarea credențialelor în caz de validare;

 • - predarea/transmiterea răspunsului la cerere;

 • - arhivarea documentelor.

Principalele activități ale utilizatorilor externi:

I. în cazul în care contribuabilul se prezintă la unul din sediile noastre:

- prezentarea actului de identitate și a împuternicirii, dacă este cazul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită;

 • - completarea și depunerea cererii și a copiilor după actele solicitate;

 • - preluarea răspunsului la cerere.

 • II. în cazul în care contribuabilul solicită Online:

 • completarea și transmiterea cererii electronice și a copiilor după actele solicitate;

generarea credențialelor în caz de validare:

 • recepționarea răspunsului la cerere;

 • - accesarea platformei de contact.

 • 5.2. Documente utilizate

Cerere - realizată de solicitantul datelor de acces

Răspuns cerere - realizat de DVBL

 • 5.2.1. Conținutul și rolul documentelor

Cerere - prin care contribuabilul solicită înregistrarea ca utilizator al platformei de contact a D.V.B.L. și optează pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de DVBL electronic sau prin servicii de curierat/poștale, în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Răspuns cerere - prin care îi este comunicat de DVBL, în scris, contribuabilului: luarea în evidență a solicitării și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact editată de salariații biroului PAD și a serviciilor IPF1, IPF 2 și IPJ cu credentialele acordate.

 • 5.2.2. Circuitul documentelor

Cererile, sunt completate de către contribuabilii la bugetul local al Sectorului 2 care solicită acces la platforma de contact.

în urma validării cererii (după verificarea informațiilor din cerere și a documentelor depuse) și generării parolei solicitantul primește Răspunsul la cerere.

 • 5.3. Modul de lucru

  5.3.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activităților

  o Completarea și depunerea/transmiterea cererilor precum și a actelor solicitate de DVBL;

o Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită;

o Validare/respingere cerere;

o Generare parole în caz de validare;

o Verificarea corectitudinii înregistrărilor după operările efectuate;

o Comunicare răspuns cerere;

o Arhivarea documentelor.

 • 5.3.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

 • • completarea și depunerea/transmiterea cererilor precum și a actelor solicitate de DVBL

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contribuabilul care dorește credențiale în vederea accesării serviciilor electronice puse la dispoziția lor pe platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2, trebuie să se autentifice utilizând credențialele emise de direcție după autentificare, ținând cont de faptul că accesând serviciile elecronice din platforma digitală are acces la date cu caracter personal și la informații fiscale.

 • I. în cazul în care contribuabilul se prezintă la unul din sediile noastre:

în cazul în care solicitantul se prezintă personal la unul din sediile DVBL autentificarea se realizează printr-un act de identitate valabil (Bl, CI, împuternicire -conform art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală), în cazul persoanelor fizice, respectiv prin împutemicire/act constitutiv, actul de identitate al împuternicitului și o copie a certificatului de înregistrare al societății, dacă este persoană juridică.

După autentificarea contribuabilului, salariații desemnați ai compartimentelor PAD, IPF2 și respectiv IPJ, după caz, predau acestuia o cerere, cu număr de înregistrare și cu datele de identificare ale contribuabilului (nume/denumire, CNP/CUI, adresa domiciliului/sediului) completate de sistemul informatic, în vederea verificării acestor date și completării acestora cu adresa e-mail și a numărului de telefon și în care să-și exprime opțiunea privind modalitatea de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție.

Cererile sunt însoțite de copia actului de identitate al solicitantului, în cazul în care acesta este persoana fizică deținătoare a bunurilor și de copia actului de identitate al delegatului, de delegație și de copia după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a societății în cazul în care acesta este persoana juridică. Dacă solicitantul nu este deținătorul rolului fiscal atunci acesta trebuie să depună o împuternicire -conform art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală), o copie după actul de identitate al proprietarului si o copie după actul de identitate al solicitantului.

 • II. în cazul în care contribuabilul solicită Online:

în cazul în care solicitantul este înregistrat în baza de date a DVBL (are deschis un rol fiscal) accesează secțiunea “ Solicitare date de acces “, alege la Tip persoană, din lista derulantă, Fizică - dacă este persoană fizică, sau Juridică - dacă este persoană juridică, și introduce datele solicitate, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită:

Persona fizică:

CNP/NIF/CIF, nume, telefon, adresa e-mail, tip document: se alege din lista derulanta un tip de document emis de DVBL pentru solicitant si pe care acesta il deține, respectiv o decizie de impunere, o chitanță/RRN ghiseul.ro, o somație sau un certificat de atestare fiscală pentru care se completează în continuare numărul și data documentului respectiv.

Optează pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de DVBL electronic sau prin servicii de curierat/poștale.

Transmite copia după actul de identitate (PDF, JPG)

Persona juridică:

CUI societate, CNP împuternicit, nume împuternicit, telefon împuternicit, adresa e-mail, tip document: se alege din lista derulanta un tip de document emis de DVBL pentru societate si pe care aceasta il deține, respectiv o decizie de impunere, o chitanță, o somație sau un certificat de atestare fiscală pentru care se completează în continuare numărul și data documentului respectiv.

VlzM”' neschimbat*©

Optează pentru transmiterea actelor administrativ fiscale emise de DVBL electronic sau prin servicii de curierat/poștale.

Transmite copia după actul de identitate al împuternicitului, copia după certificatul de înregistrare al societății și copia după împuternicire/act constitutiv (PDF, JPG)

Cu ajutorul acestor informații solicitantul poate fi identificat ca posesor al rolului -astfel putem respecta prevederile legislației în vigoare.

 • III. în cazul în care solicitantul nu este înregistrat în baza de date a DVBL (nu are deschis un rol fiscal) sau nu deține un act emis de direcție

Solicitantul completează o Cerere solicitare acces platforma digitala PF(<Pvs\ secțiunea Persoane fizice - Formulare tipizate), dacă este persoană fizică, sau o Cerere solicitare acces platforma digitala PJ (din secțiunea Persoane juridice -Formulare tipizate), dacă este persoană juridică. Această cerere completată și semnată o transmite direcției împreună cu o copie a actului de identitate, respectiv o copie a certificatului de înregistrare al societății, a actului de identitate al împuternicitului și copia după împuternicire/act constitutiv. în cazul în care cererea este semnată olograf și transmisă prin servicii de curierat sau poștale pe adresa sediului nostru din b-dul Gării Obor nr. 10 pentru persoane fizice și Str. Glinka nr.7 pentru persoane juridice sau pe adresa de e-mail solicitareacces@impozitelocale2.ro, noi transmitem datele de acces, în conformitate cu legislația în vigoare, prin servicii de curierat/poștale, în plic închis, la adresa de domiciliu/sediu social din actul de identitate/certificat înregistrare, cu confirmare de primire. în cazul în care cererea este semnată electronic, cu certificat digital calificat, și transmisă prin e-mail noi transmitem datele de acces, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-un fișier criptat transmis pe adresa de e-mail a solicitantului, iar parola de decriptare a fișierului telefonic (prin SMS sau verbal).

 • • Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită

Personalul biroului PAD verifică dacă informațiile și documentele justificative prezentate/transmise sunt corecte și dacă sunt îndeplinite toate condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită

 • • Validare/respingere cerere

în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită cererea este validată.

în cazul în care nu sunt îndeplinite toate condițiilor legale de acordare a credențialelor persoanei care le solicită cererea este respinsă.

 • • Generare parole în caz de validare

o Dacă cererea realizată Online a fost validată se transmite solicitantului pe e-mail link-ul de generare parole, cu instrucțiunile necesare, în vederea generîrii parolei.

--V?,7 M spre neschimbate secreWL-

o Dacă cererea realizată în format hârtie a fost validată salariatul generează din sistem parola de acces.

o Verificarea corectitudinii înregistrărilor după operările efectuate

• Comunicare răspuns cerere

Dacă cererea a fost realizată online, după generarea parolei, se transmite solicitantului prin e-mail un răspuns prin care îi comunicăm ca urmare cererii cu nr.___din data__ a

fost înregistrat ca utilizator al platformei digitale, având astfel acces la serviciile electronice oferite de DVBL.

în cazul în care opțiunea solicitantului a fost de a-i trimite actele emise de DVBL electronic ii transmitem și faptul că începând cu data___ (data înregistrării cererii)

comunicarea actelor administrativ fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de D.V.B.L. Sector 2 se va face exclusiv pe platforma de contact https://www.impozitelocale2.ro, în conformitate cu solicitarea dvs.

De asemenea aducem la cunoștință că cazul în care uită parola de acces sau dorește să o schimbe din motive de securitate să utilizeze secțiunea "Regenerare parola" și că pentru alte informații ne pot contacta la adresa de e-mail office@impozitelocale2.ro.

Dacă cererea a fost realizată în format hârtie, după generarea parolei, salariatul editează răspunsul la cere. Acesta conține datele de identificare ale contribuabilului, adresa paginii de Internet a direcției, credențialele acordate și data de la care comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție se va realiza exclusiv pe platforma de contact (în cazul in care opțiunea solicitantului a fost de a-i trimite actele emise de DVBL electronic). Dacă solicitantul s-a prezentat la unul din sediile DVBL, răspunsul este predat solicitantului, iar în cazul în care cererea a fost transmisă prin servicii de curierat/poștale sau la adresa de e-mail solicitareacces@impozitelocale2.ro acesta este transmisă în plic închis prin servicii de curierat/poștale, cu confirmare de primire.

Dacă cererea realizată online a fost respinsă se transmite solicitantului pe e-mail motivul respingerii.

Dacă cererea în format hârtie a fost respinsă salariatul explică solicitantului motivul respingerii, dacă solicitantul s-a prezentat la unul din sediile DVBL, sau sau trimite răspunsul la solicitare cu motivul respingerii pe adresa de e-mail a contribuabilului sau în plic prin servicii de curierat/poștale, cu confirmare de primire, după caz.

 • • Arhivarea documentelor.

Cererea și copiile după documentele de identificare se arhivează electronic, sau în cadrul Biroului PAD și a serviciilor IPF1, IPF 2 și IPJ, conform procedurii specifice arhivarii, după caz.

 • 5.3.3. Valorificarea rezultatelor activității

Luarea în evidență a solicitării contribuabilului asigură accestuia identificarea, înregistrarea și accesul la secțiunea PLATFORMA DIGITALĂ unde se introduc credențiale primite și astfel pot beneficia de următoarele servicii electronice: depunere declarații Online, obținere certificate fiscale Online, plata electronică, vizualizarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție (în cazul în care contribuabilul a optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de direcție pe platforma de contact) puse la dispoziția lor de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 cu respectarea reglementărilor în vigoare, utilizând secțiunile: DECLARAȚII ONLINE, CERTIFICATE FISCALE, PLATA ELECTRONICĂ, ACTE EMISE.

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)

Salariații biroului PAD

0

1

1

PAD/IPFl-2/IPJ/Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de acordare a credentialelor persoanei care le solicită

Ap

2

PAD/IPFl-2/IPJ/Primirea cererilor și a copiilor după actele solicitate

Ap

3

PAD/IPFl-2/IPJ//Generarea credențialelor și emiterea răspunsului la cerere

E, Ap

4

PAD/IPFl-2/IPJ/Verificarea corectitudinii înregistrărilor

V

5

PAD/IPFl-2/IPJ/Predarea răspunsului la cerere

Ap

6

PAD/IPF1 -2/IPJ/Arhivarea documentelor

Ap

Ah

Nr.

Crt.

Procedură modificată

Ediție /Data ediției

Procedură nouă

Dată procedură

Capitol modificat

Descriere modificare

Semnătură conducător compartiment

Capitol nou

1.

PO.PAD.15

1/06.02.2018

DVBLS2.PS.05.

32.01

18.03.2020

5.3

Principalele activități ale utilizatorilor interni și extemi-extindere înregistrare și acces contribuabililor la platformă în mod online

5.1

2.

6.2

Actualizarea legislației în vigoare

3

3.

8.2

Modificarea documentelor utilizate în activitate și a circuitului acestora

5.2

4.

8.4

Modificarea modului de lucru cu privire la derularea operațiunilor și actțiunilor activității

5.3

5.

9

Responsabilități în derularea activității

6

6.

10

Modificare Anexe-modificare și codificare formulare utilizate în activitate

10

7.

7

Formular analiză procedură- modificare structură organizatorică a instituției

8.

8

Formular distribuire procedură- modificare structură organizatorică a instituției

8. Formular analiză procedură:

Nr. crt

Compartiment

Nume și Prenume/ înlocuitor

Aviz favorabil

Data și semnătură

Aviz nefavorabil

Observații

1.

Director Executiv

Cristian Duțu

2.

Director Executiv Adjunct

Anton Steiner

3.

DPO

Mădălina Boboc

4.

Biroul Inspecție Fiscală

Ovidiu Ciortin

5.

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Adina Ciortin

6.

Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Fizice și Juridice

Roxana Niță

7.

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Mioara Modoran

8.

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Gabriel Nită >

9.

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice

Cristina Leordeanu

10.

Compartimentul

Monitorizare Amenzi

lonuț Sârbu

11.

Compartimentul Resurse Umane Control Intern și Managementul Calității

Cristina Ion

Cristina Petre

12.

Biroul Prelucrare Automată Date

Sanda Popescu

13.

Compartimentul Consiliere pentru Cetățeni

Marioara Iordan

14.

Compartimentul Juridic

Stanciu-

Lixandru Alee

15.

Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

Mariana Blejan

16.

Serviciul Achiziții Publice, Administrativ

Lucian Mitroiu

17.

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Cristina Petre

Compartiment

Nume și Prenume

Semnătură

Data primirii

Data retragerii versiunii procedurii înlocuite

Data intrării în vigoare a modificării

Director Executiv

Cristian Duțu

Director Executiv Adjunct

Anton Steiner

DPO

Mădălina Boboc

Biroul Inspecție Fiscală

Ovidiu Ciortin

Compartimentul Impunere Persoane Juridice

Adina Ciortin

Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Fizice și Juridice

Roxana Niță

Serviciul Impunere Persoane Fizice I

Mioara Modoran

Serviciul Impunere Persoane Fizice II

Gabriel Niță

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice

Cristina Leordeanu

Compartimentul

Monitorizare Amenzi

lonuț Sârbu

Compartimentul Resurse Umane Control Intern și Managementul Calității

Cristina Ion

Cristina Petre

Biroul Prelucrare Automată Date

Sanda Popescu

Compartimentul Consiliere pentru Cetățeni

Marioara Iordan

Compartimentul Juridic

Stanciu-Lixandru Alee

Serviciul Buget Finanțe-Contabilitate

Mariana Blejan

Serviciul Achiziții Publice, Administrativ

Lucian Mitroiu

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Cristina Petre

VIZAT spre neschimbare

SECRETAR__

10. Anexe:

Nr. anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Codificare

loc

Perioada

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cerere persoană fizică

contribuabil

1

PAD, IPF1-2, IPJ

PAD, IPF1-2, IPJ

F.PS.05.32.01.01

2.

Cerere creare cont portal (online) persoană fizică

contribuabil

1

PAD

PAD

-

3.

Cerere persoană juridică

contribuabil

1

PAD, IPF1-2, IPJ

PAD, IPF1-2, IPJ

F.PS.05.32.02.01

4.

Cerere creare cont portal (online) persoană juridică

contribuabil

1

PAD

PAD

-

5.

Răspuns cerere contribuabili- în format hârtie

PAD

1

PAD, IPF1-2, IPJ

PAD, IPF1-2, IPJ

F.PS.05.32.03.01

6.

Răspuns cerere contribuabili- în format electronic

PAD

1

PAD

PAD

F.PS.05.32.04.01

în format hârtieROMÂNIA


Municipiul București Sector 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Către Direcția Venituri Buget Local a Sectorului 2 București,

Subsemnatul ............................................................................  C.N.P.

............................,  domiciliat în orașul ...................................  județul/sectorul ..................................... str..................................................... nr...............  bl. ........, sc......., et......... ap............., telefon ...............................  e-mail ..............................................solicit înregistrarea/ regenerarea ca utilizator al platformei D.V.B.L. pentru servicii electronice.

Conform prevederilor art. 46 alin. (8) si art 47 alin (9) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala , aplicate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 3097/2016 si coroborat cu prevederile HCL 18/2017.

SOLICIT


NU SOLICIT


comunicarea actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local (înștiințări de plată, decizii de impunere, somații, etc.), exclusiv pe platforma de contact a D.V.B.L. https://wwvv.impozitelocale2.ro .

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in condițiile stipulate prevederile regulamentului UE 679/2016 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Persoana care se va prezenta la sediul D.V.B.L. sa ridice numele de utilizator si parola trebuie sa fie titularul si sa se legitimeze (act de identitate in original), conform prevederilor legale.

Semnătura

--------ViZM spre neschimbare [JsțXRhȚARj

în format electronic

Creare cont portal - Solicitare date de acces la Platforma digitala DVBL

Completat! corect toate informațiile cerute ei rețineți datele pentru confirmarea ulterioara. Completati tipul, numărul al data unul document emia de OV0L2. Ataaatl copiii după actele (PDF, JPG, BMP) cerute si scrieți codul de control, Puteti opta pentru comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte e-miso do direcție pc aceasta platforma, onllno.

A pasați butonul [ Trimite ] ai datele vor fi verificate do inspectorii DVBL2. Vi se va comunica pe adresa de email declarata decizia acestora el paali de urmat in continuare,

Tip persoana        Fizica

C-N.P.

Nume

Telefon

Email

DA, solicit vizualizarea onltno a actelor administrativa

NU, nu solicit vizualizarea onllno a actelor admintslratrve

Tip document Decizie

Număr document

Data document

Alasali copie după Actul de Identitate (CNF)

Browse.

Cod de control
Prin apatsnnM bidonului «1 Implic» prin transmiterea cowB durnn»evoa»1n>« conridara ca țurrtoii dc acord cu prelucrarea dalelor ou caracter par sen al in condltllte stipulate da prevederile regulamentului UE SZ5J2C1S {GOPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acaslor date.

... -

Trimite


în format hârtieROMÂNIA

Municipiul București Sector 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Nr

Către Direcția Venituri Buget Local a Sectorului 2 București,

Subscrisa

fiscal .......................,   cu sediul în orașul .................................................

județul/sectorul ................................, str

.........., bl........., sc......., et........, ap............., cod poștal .........................., telefon ......................................, e-mail.....................................................  împuternicim pe                                    

C.NP........................................,  să solicite înregistrarea/ regenerarea ca utilizator al

platformei D.V.B.L. pentru servicii electronice.

Conform prevederilor art. 46 alin. (8) si art 47 alin (9) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala , aplicate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 3097/2016 si coroborat cu prevederile HCL 18/2017.

SOLICIT


NU SOLICIT


comunicarea actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local (înștiințări de plată, decizii de impunere, somații, etc.), exclusiv pe platforma de contact a D.V.B.L. https://www.impozitelocale2.ro .

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in condițiile stipulate prevederile regulamentului UE 679/2016 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Persoana care se va prezenta la sediul D.V.B.L. sa ridice numele de utilizator si parola trebuie sa fie titularul si sa se legitimeze (act de identitate in original), conform prevederilor legale.

Semnătura

în format electronic

Creare cont partal ■ Solicitare data do acces la Platforma digitala DVBL

Cwnplolatl corect toate informallWa cerute st retinotl datele pentru confirmarea ulterioara. Completat! tipul, numărul al data unul document emis de OVBL2. Atașat! copil dupaactcta (PDF, JPG, BMP) cerute al scrieți codul de control, Putetl opta pentru comunicarea actelor administrative fiacale, a actelor de executare ți a altor acte emlae de direcție pe aceasta platforma, ortllne.

Apa ta ti butonut [ Trimite ] ei datele vor fi verificata do Inspectorii DV0L2. VI seva comunica pe adresa de email declarata decizia acestora sl pașii de urmat In continuare.

Tip persoana


C.UJ.

CH.P, împuternicit

Nume impulernlclit

Tetefon împuternicit

Email împuternicit

□A solicit vizualizarea Online a actelor ndrrrinhtretivo

NU, nu solicit vizualizarea ontlne a actelor administrative

Tip document         Decizia

Număr document J

(' ■" '.......... ' ' ’ "

Dala document ________ _________________________________ f

Atnsăti copta după Actul do Identitate (CHP) flrawse..

Al&a&ti copie după Cartea de Identificare (CUI)

Browe..

Atasati copta după împuterniciră sau Act constitutiv (după caz}

Brtwte..

fyxliq

l.........___________________.____________

Cianura n» cod nmj

Copiati cod J«n Imirfna In oaMta da mal Ju

Pdn apaskiubutamlul *1 top te II pair, vaianUvroa ea rari dumrwiHeaiIra ia «Mildaiu ta •urdrU «I» swixl cu pralucrarr* drialor cu «radar pwawal ta ctodlllll» «Spulsti dc pMVtaartl» ragulameniului UE 67*2SIS (<3DPR) pentru preta ciii para w*lor ou prtvta la pralucr trec, daUlM au cartelor pciMiMl al Kbara eItuiiatla a acaator data.

TrîNta

în format hârtieROMÂNIA

Municipiul București Sector 2

DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


Bd. Gării Obor nr.10 Tel./Fax:021.252.84.12 https://www.impozitelocale2.ro Operator înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.2891

Nr........./............

Către contribuabilul,

De acum puteți folosi serviciile electronice puse la dispoziție de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, accesând adresa https://www.impozitelocale2.ro folosind pentru autentificare următorii parametrii:

Utilizator:...........................

Parolă:...............................

Vă informăm că începând cu data (data Înregistrării cererii) comunicarea actelor administrativ fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de D.V.B.L. Sector 2 se va face exclusiv pe platforma de contact https://www.impozitelocale2.ro, în conformitate cu solicitarea dvs.

Pentru alte informații ne puteți contacta la adresa de e-mail office@impozitelocale2.ro.

------VIZAT ț spre neschimbate SECRETAR—. —-------■■■■■'

în format electronic (transmis e-mail)

Vă informăm că urmare cererii dumneavoastră nr. (numărul înregistrării cererii) din data (data inregistrarii cererii) ați fost înregistrat ca utilizator al platformei digitale, avand astfel acces la serviciile electronice oferite de DVBL.

începând cu data (data înregistrării cererii) comunicarea actelor administrativ fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de D.V.B.L. Sector 2 se va face exclusiv pe platforma de contact https://www.impozitelocale2.ro, în conformitate cu solicitarea dvs.

In cazul in care uitati parola de acces sau doriti sa o schimbati din motive de securitate utilizati secțiunea "Regenerare parola".

Pentru alte informații ne puteți contacta la adresa de e-mail offlce@impozitelocale2.ro.