Hotărârea nr. 61/2020

Hotărârea nr. 061 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru atribuirea în folosinţă a unei părţi din terenul situat sub imobilele construcţii ,, Ansamblu de locuinţe pentru tineri- medici rezidenţi – Zona Spitalul Colentina” din  Şos.Ştefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință a unei părți din terenul situat sub imobilele construcții,, Ansamblu de locuințe pentru tineri- medici rezidenți - Zona Spitalul Colentina ” din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință a unei părți din terenul situat sub imobilele construcții ,, Ansamblu de locuințe pentru tineri- medici rezidenți -Zona Spitalul Colentina” din Șos. Ștefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului București.

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 40338/18.03.2020 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41646/23.03.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 46019/ 17.04.2020 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

\     - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

/   - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările

anterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente și obiective de investiții din cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineret, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1159/2002;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru construcția unei locuințe, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 209/2002;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/19.04.2018 privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21, Sector 2 proprietatea Municipiului București și imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. 19C , Sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 620/2018 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului-teren situat în Șos. Ștefan cel mare nr. 19B, Sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237264 și a imobilului-teren situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19C, Sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 237379;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/18.11.2003 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unui teren destinat realizării de locuințe pentru medicii rezidenți;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului ”Ansamblul de locuințe pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii - Zona Spitalului Colentina”;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2014 privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 256/2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. 19C, Sector 2, București.

Jîn temeiul art. 139 alin. (1),coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a uvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință în temeiul art. 10, alin. 25 din Legea nr. 152/1998 a cotelor indivize din terenul domeniu public al unității administrativ - teritoriale în suprafață de 1.467,00 mp situat sub imobilele construcții "Ansamblu de locuințe pentru tineri - medici rezidenți - Zona Spitalul Colentina" din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost nr. 21), domeniu privat al Statului, locuințe ce vor fi vândute chiriașilor în temeiul Legii nr. 152/1998.

Art.2 Determinarea cotelor părți indivize din terenul situat sub construcții este reglementat prin Actul de apartamentare prevăzut în Anexa 1, ce conține 44 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Imobilul teren menționat la art. 1, se identifică conform Anexei 2, ce conține 6 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 53 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..