Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea nr. 060 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 40815/ 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr.45648/ 19.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41888/ 24.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencvios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare ni*. 621/23.03.2020 prezentată Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea


Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 151/2010 privind sei*viciile specializate integrate de sanatate, educație si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sanitate mintala asociate, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/201 1 privind transmiterea unei parti din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2011.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu,, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sectorului 2 al Muncipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (3), lit.g). coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. (1) Se aprobă transmiterea spațiului în suprafață de 152,22 mp, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestuia, prevăzut în Anexa 3.5 la H.C.L Sector 2 nr. 84/26.04.2018 din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Centrul

ÎACultural „Mihai Eminescu”, în administrarea Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 2, conform Anexei 1 care conține 3 file și face parte integrantă Ain prezenta hotărâre.

/             (2) Spațiul prevăzut la art. I alin. (1) se transmite în vederea implementării

proiectului “Centru de terapie pentru copiii cu autism”, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei 2 care conține 8 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Predarea spațiului prevăzut la art. I alin. (1) se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Centrul Cultural Mihai Eminescu, în calitate de predător și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local Sectorului 2 al Muncipiului București, rămân aplicabile.

Art. IV. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Managerul Centrului Cultural „ Mihai Eminescu” și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

PLANUL ȘI DA TELE DE IDENTIFICARE

ALE IMOBILULUI CE SE TRANSMITE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

' ' VIZAT spre neschimbare SECRETAR,.

DATE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI CE SE TRANSMITE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică de la

Persoana juridică la care se

Caracteristici tehnice ale imobilului

care se transmite imobilul

transmite imobilul

1.

București, Sos. Pantelimon nr.301, sector 2

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” Sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Construcție de tip P, Suprafața construită la sol =152,22 mp Teren de sub constructie=l 52,22mp

’ VIZAT spre neschimbare SECRETAR .

CENTRUL DE TERAPIE PENTRU COPIII CU

AUTISMPUȘCAȘVMARIAN fim icn 1                 I

5)SCOP

Scopul proiectului este acela de a înființa la nivelul comunității sectorului 2, un centru destinat copiilor și tinerilor diagnosticati cu Tulburări din Spectrul Autist (TSA) și acordarea de asistență specializată pentru această categorie de persoane.

Precizăm ca la nivelul sectorului 2, nu se află, la momentul de față, un astfel de centru, iar numărul mare de copii și tineri cu TSA, impune înființarea unui serviciu social dedicat. Este de menționat faptul că în prezent, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 2, există un singur centru - Centrul de Zi de Recuperare și Resurse pentru Copiii cu Dizabilități Multiple și Familiile lor - care oferă gratuit servicii de recuperare terapeutică minorilor care primesc recomandarea din partea Serviciului de Evaluare Complexă și care acoperă, pe lângă Tulburările din Spectrul Autist, o gamă mult mai largă de diagnostice neuropsihice și motorii: tetrapareze, Sindrom Down, tulburări de comportament, epilepsie, retard psihic mediu și sever, tulburări de opoziție, instabilitate psihomotorie, dislalie polimorfă,, tulburare, de.atașament,. tulburare, hiperkinetică. cu. deficit.atențional,.deficit.senzorial,. sindrom.hiperkinetic,.etc.

OBIECTIVE

Crearea unui centru care să ofere gratuit servicii terapeutice, cu o capacitate de 50 de locuri, la nivelul comunității sectorului 2, pentru copiii diagnosticați cu TSA.

-Obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționarea centrului în conformitate cu standardele legale în vigoare.

-Acordarea de asistență de specialitate pentru un număr de 50 de copii diagnosticați cu TSA.

Creșterea accesibilității copiilor cu TSA din sectorul 2 și indirect al familiilor acestora la servicii specializate, axate în mod expres pe recuperarea beneficiarilor diagnosticați cu TSA.

-Acordarea de servicii de recuperare corespunzătoare nevoilor evaluate, servicii specializate de terapie, de dezvoltare a abilităților de viață independentă, logopedie, consilierea familiei, etc.

-Creșterea gradului de conștientizare și informare a comunității locale cu privire la problematica

conferințe,


copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist, organizând în acest scop periocic, î----vlz&T

। spi'e nBSChirnbav© SECRETAR. J

simpozioane, la care să participe specialiști de marcă în domeniul autismului, din țară și străinătate, accesibile întregii comunități.

BENEFICIARI

Numărul de beneficiari estimat pentru 12 luni, este de aproximativ 50-70 .

Buneficiarii centrului vor fi copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, cu domiciliul pe raza sectorului 2 și având un diagnostic din sfera Tulburărilor din Spectrul Autist.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt copii si tineri cu autism, iar beneficiarii indirecti sunt familiile acestora.

GRUP TINTĂ

Grupul țintă îl constituie copiii diagnosticați cu TSA, cu domiciliul pe raza sectorului 2, și care au recomandarea medicului specialist pentru efectuarea periodică a unor ședințe de terapii specifice .

JUSTIFICAREA PROIECTULUI

In conformitate cu prevederile HG nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, are printre altele si următoarele atribuții:

 • - inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • - identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • - identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;

 • - furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate.

 • - propune înființarea serviciilor sociale de interes județean sau local;

--VÎZAȚ

sore neschimbare

SECRETAR,

De asemenea, in sensul justificării necesității creării acestui centru trebuie avut în vedere numărul din ce in ce mai mare de cazuri de copii diagnosticați cu TSA, pentru care este vitală acoperirea participării permanente la activități terapeutice specifice, în cadrul unor servicii dedicate. Cu titlu de exemplu, la finalul anului 2019, în sectorul 2, din totalul de 1090 de copii încadrați în diverse grade de handicap, 291 erau diagnosticați cu TSA, la aceștia alăturându-se, într-un timp relativ scurt, respectiv începutul lunii martie 2020, un număr de alți 5 copii.

Nu în ultimul rând, amintim faptul că în prezent, aceste servicii terapeutice sunt oferite în mare măsură doar în sistemul privat, în schimbul unor costuri foarte mari, care de cele mai multe ori nu pot fi suportate de familiile aparținătoare, nefiind decontate de Casa Națională de Sănătate.

Recuperarea copilului cu autism este un proces complex iar rezultatele programului de terapie sunt strâns legate de implicarea familiei și de constanța participării la activitățile terapeutice.

Deși progresele din ultimii ani în ceea ce privește cercetarea cauzelor și a incidenței acestei afecțiuni sunt evidente - s-au descoperit terapii inovative, au fost dezvoltate din ce în ce mai multe servicii, atât publice, cât și private, s-au desfășurat campanii de informare, etc.-serviciile sunt încă insuficiente, numărul specialiștilor este limitat în raport cu nevoia existentă, mulți dintre copiii afectați sunt diagnosticați târziu, iar informațiile despre autism sunt reduse, la nivelul societății. Diagnosticarea precoce și intervenția timpurie reprezintă cea mai bună soluție, identificată până în prezent, pentru șansa unei vieți cât mai aproape de normalitate. Prin terapie personalizată, în regim susținut, șansele de recuperare și integrare în societate ale copilului cu autism pot fi de peste 50%.

Totodată, oferirea de asemenea servicii poate preveni abuzul și neglijarea, inclusiv instituționalizarea și contribuie, in timp, la o evoluție armonioasă a familiei.

Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm ca existența unui centru care să ofere gratuit servicii terapeutice dedicate în mod expres recuperării copilului cu TSA, va reprezenta, pentru familii și beneficiari deopotrivă, un punct de sprijin și de referință, iar pentru comunitate, încă o ocazie de a conștientiza problematica copiilor cu TSA în special și a celor cu dizabilități în general.

VIZAI


spre neschimbate SECRETAR-

PREZENTAREA PROIECTULUI “CENTRUL DE TERAPIE PENTRU COPIII CU AUTISM”

Proiectul va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2.

Centrul va funcționa într-o spațiu situat in imobilului în sos. Pantelimon nr. 301, sector 2, spațiu pentru care D.G.A.S.P.C. sector 2 va suporta costurile privind amenajarea și dotările specifice oferirii unor servicii terapeutice de cea mai bună calitate, în conformitate cu normele europene în vigoare.

Centrul de Terapie pentru Copiii cu Autism va avea o capacitate de 50 de locuri și va fi accesibil comunității locale, care va fi informată permanent de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. sector 2, cu privite la serviciile și oportunitățile oferite.

Centrul de Terapie pentru Copiii cu Autism va dispune de spații amenajate conform standardelor în vigoare, în scopul desfășurării de activități specifice.

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 5

Centrul de Terapie pentru Copiii cu Autism va sigura beneficiatilor servicii de terapie comportamentală aplicată (ABA)ptograme de dezvoltare a abilităților de viată independentă și consilierea familiilor.

Centrul pune la dispoziția beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative și publicitare privind serviciile furnizate.

Centrul deține și utilizează o procedură, document ce cuprinde toate modalitățile de lucru aplicate în procesul de acordare a serviciilor.

Centrul asigură fiecărui beneficiar servicii terapeutice în concordanță cu nevoile individuale ale acestuia și dispune de spații igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcționale, sigure și confortabile astfel încât beneficiarii au acces la spații igienico-sanitare adaptate nevoilor lor.

De asemenea, spațiile comune sunt amenajate, dotate și adaptate în concordanță cu tipul activităților și cu nevoile generale și individuale ale beneficiarilor, și sunt accesibile tuturor beneficiarilor în funcție de gradul de dependență al acestora.

spre Centrul deține spații pentru desfășurarea în condiții optime a activităților , în funcție de tipul acestora și de nevoile individuale identificate ale beneficiarilor.

Costurile pe an/ beneficiar , suportate de DGASPC sector 2, sunt prezentate detaliat in bugetul proiectului.

STRUCTURA DE PERSONAL

Personalul implicat în activitățile de recuperare este calificat corespunzător, potrivit normelor profesionale . Activitatea Centrului de Terapie pentru Copiii cu Autism se va desfășura de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

Echipa de specialiști a centrului va fi compusă din:

Șef centru -1;

Asistent social — 1;

Psiholog — 4;

Logoped — 2;

Psihopedagog — 2.

Coordonatorul centrului va îndeplini atribuții specifice privind administrarea centrului.

MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE/ ACTIVITĂȚI

Admiterea în Centrul de Terapie pentru Copiii cu Autism se va realiza în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al beneficiarului și a recomandării făcute de medicul specialist privind nevoia beneficiarului de a desfășura un număr de ședințe de terapie specifice.

Toate activitățile se vor desfășura în baza unor proceduri de lucru, realizate cu respectarea legislației în vigoare, referitoare la serviciile oferite copilului cu dizabilități.

Programul terapeutic trebuie să fie individualizat, personalizat, în acord cu nivelul de dezvoltare al copilului, cu particularitățile sale, iar materialele necesare pentru începerea terapiei dar și pentru continuarea terapiei trebuie să fie multiple, cu nivele diferite de complexitate - de la jucăriile generale pe care le are un copil în mediul său la jucăriile specifice și adecvat structurate — materiale diferite (lemn, plastic, texturi), forme, culoare, grade de complexitate pentru a deservi atingerea obiectivelor pe toate ariile: autoservire și autonomie personală — abilitățile de viață, stimularea limbajului și dezvoltarea comunicării, motricitate fină și grosieră, socializarea și jocul, cogniția, stimulare și integrare senzorială.

In funcție de nevoile beneficiarilor și de resursele materiale și umane disponibile, activitățile terapeutice pot fi: terapia comportamentală aplicată (ABA), dezvoltarea abilităților de viață independentă, consilierea familiei, logopedie, etc.

Tulburările de spectru autist sunt tulburări de dezvoltare vizibile din primii ani de viață ai copilului, caracterizate prin existența unei deteriorări calitative semnificative și persistente în următoarele arii: interacțiune socială, comunicare, comportament.

Identificarea, diagnosticul și inițierea intervenției cat mai precoce sunt puncte cheie în recuperarea copilului cu autism.

Prin intervenția timpurie în terapia ABA se pune accent pe modelarea comportamentului copilului în condiții structurate.

In procesul terapeutic, părinții sunt implicați activ și sunt consiliați permanent de către specialiștii centrului, cu privire la modalitățile de lucru în mediul familial. Ei trebuie să aplice principiile terapiei ABA tot timpul cât sunt cu copilul. Succesul se vede datorita modificărilor în comportament: cresc independența și calitatea vieții copilului și a familiei. Conceptul de activități de viață independentă nu este unul foarte cunoscut în România, deși ne este indispensabil tuturor. Pentru persoanele cu autism, invatarea activităților de viață independentă reprezintă un program esențial pentru crețterea autonomiei în mediul familial, la școală și în societate. Prin integrarea într-un astfel de program încă din copilăria mică (6 ani) se pot pune bazele unei stime de sine crescute, se poate crește calitatea vieții copilului și ulterior il conduc mai bine pregătit spre tranziția către viața de adult.

REZULTATE AȘTEPTATE

(IMPACTUL ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ)

-Crearea unui centru de terapie pentru copilul cu autism cu o capacitate de 50 de locuri, la nivelul comunității sectorului 2 .

-Obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționarea centrului, în conformitate cu standardele legale în vigoare

-Acordarea de asistență de specialitate pentru un număr de 50 - 70 de copii anual.

Creșterea accesibilității copiilor cu autism din sectorul 2 și indirect a familiilor acestora la servicii specializate de calitate.

-Acordarea de servicii de recuperare corespunzătoare nevoilor evaluate , servicii specializate de terapie, dezvoltare a abilităților de viața independentă, logopedie, consiliere și de prevenire a instituționabzării.

-Creșterea gradului de conștientizare și informare a populației cu privire la problematica copiilor cu autism.

BUGETUL PROIECTULUI

Finanțarea proiectului se va face de către Consiliul Local al sectorului 2 și din fonduri nerambursabile.

VIZAT

sptc

SECREI4B-