Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea nr. 060 Nou! - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureștiwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 "Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296 "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 "Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296";

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 3132/05.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 40424/22.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - /Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ț^&îjjnetările ulterioare;

J - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând ”Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296, Sector 2, București”, potrivit anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 8 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de Amenajare locuri de joacă pentru copii — Calea Moșilor nr. 296, Sector 2, București” este de 198.513,46 lei inclusiv TVA din care C+M 146.084,58 lei inclusiv TVA.

Art.2 Se aprobă realizarea proiectelor ”Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296, Sector 2, București”, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.


  • (1) Lucrările de amenajare ”Amenajare locuri de joacă pentru copii -nr. 296, Sector 2, București”, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi

atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ*— secre™**^0 M44X /

ELENĂ-MȚĂ /jCTTX 'x-

Hotărârea nr. 60

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 60/2019

CENTRALIZATOR

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN

9

SECTORUL 2 ”AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII-

CALEA MOȘILOR NR. 296”

9


VIZAT spre neschimbare, secretar.

APROBARE „Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296 Sector 2, București”

VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,7558 lei curs BNR (12.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

Loc Joaca - Calea Moșilor nr.296

151,20

198,513.46

146,084.58

41,741.34

30,717.14

TOTAL

151,20

198,513.46

146,084.58

41,741.34

30,717.14

i VIZAT

'spre neschimbare,

SECRETAR, ...

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 60/2019

DEVIZ GENERAL

"AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII - CALEA MOȘILOR

NR. 296"

ADP ■ SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții


AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII 1 LOCAȚIE CALEA MOȘILOR NR. 296 - SECTOR 2

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00


C. OLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

o,oc

0,00

2.2

o,oc

0,00

2.3

o,oc

0,00

Total capitol 2

0,00

o,oc

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.1.1. Studii de teren

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.395,32

455,11

2.850,43

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

6.467,36

1.228,80

7.696,16

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii izelor/acordurilor/autorizațiilor

1.077,89

204,80

1.282,69

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.197,66

227,56

1.425,22

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.191,81

796,44

4.988,25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

5.748,77

1.092,27

6.841,03

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.155,79

409,60

2.565,39

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

3.592,98

682,67

4.275,65

Total capitol 3

37.111,4S|

7.051,18|

44.162,63

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

119.766,00

22.755,54

142.521,54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită nontaj și echipamente de transport

0,00

b,(â

Ix/          0,00

- __

____

'3 \ >


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


4.5

Dotări

o,oc

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

119.766,00

22.755,54

142.521,54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.994,15

568,89

3.563,04

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

2.994,15

568,89

3.563,04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

958,13

182,04

1.140,17

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

958,13

182,04

1.140,17

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

5

aeltuieli diverse și neprevăzute

5.988,30

1.137,78

7.126,08

5.4 |Cheltuieli pentru informare și publicitate

1

0,00

0,00

Total capitol 5

9.940,58

1.888,71

11.829,29

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

166.818,03

31.695,43

198.513,46

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

122.760,15

23.324,43

146.084,58

VIZAT


spre neschiinbare,


SECRETAR,Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 60/2019

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI

"AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII-CALEA MOȘILOR

f

NR. 296”

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

”Amenajare locuri de joacă pentru copii - Calea Moșilor nr. 296 Sector 2, București"

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri dejoacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Proiectul are în vedere un orizont de 20 de ani, durata pentru care proiectul produce efecte fiind de 40 de ani. în actualul context proiectul propune realizarea unui loc de joacă și de petrecere a timpului liber în Calea Moșilor nr. 296 dotat cu următoarele categorii și cantități de echipamente dejoacă și mobilier urban, după cum urmează :

-suprafața amortizare pentru locul dejoacă - 151,20 mp ;

-leagăn dublu - 1 buc ;           -bănci pentru odihnă - 8 buc.;

-coșuri pentru gunoi - 4 buc. ; -balansoar - 1 buc ;

-pergolc - 2 buc. ;                -aparat dejoacă (cu arc) -2 buc. ;

Zonele verzi vor fi tratate cu specii de plante, cu precădere indigene, cu arbuști, plante perene de tip flori sau plante agățătoare, pentru a crea efecte deosebite de-alungul întregului an prin flori, frunze și arome. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamentese află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2. Inspecția vizuală a obiectivului a relevat ca zona propusa pentru amenajare, in starea ei actuala, nu mai corespunde in totalitate funcțiilor pentru care a fost creata-amenajata, impunandu-se transformarea ei intr-un loc de odihna si joaca pentru copii, in care sa se rcgaseasca

VIz^AT ~                      i

spre neschinibare

Aecwar,

vegetația specifica zonei, dar si dotări si echipamente destinate activitatilor culturale, educative, sportive sau recreative pentru populație.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7558, curs BNI< la data de 12.03.2019) :

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 198,513.46 lei reprezentând 41,741.34 euro din care C+M inclusiv TVA: 146,084.58 lei reprezentând 30,717.14 euro

Suprafața totală : 151,20 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (1 luna) 198,513.46 lei inclusiv TVA reprezentând 41,741.34 euro

Durata de realizare: 1 (una) luna