Hotărârea nr. 6/2020

Hotărârea nr. 006 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „ Construcții apa-canal imobil bloc 2 - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „ Construcții apa-canal imobil bloc 2 - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 175820/28.11.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 34/09.01.2020;

  • - Avizul Comisiei Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Autorizația de construire nr. E/B-3 din 27.09.2004 emisă pentru „rețele exterioare utilități și sistematizare pe verticală (drumuri, platforme, spații verzi), pentru Ansamblul Locuințe Tineret din str. Maior Vasile Băcilă;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 289/21.12.2000 privind transmiterea unor terenuri în administrarea Sectorului 2 al Municipiului București pentru construcția de locuințe și utilități publice;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 126/30.06.2010 privind trecerea unui bloc de locuințe situat în str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30, sector 2 București, din proprietatea publică a Municipiului București în proprietatea publică a statului;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2003 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru patru obiective de investiții privind „Viabilizare teren pentru construcție de locuințe pentru tineri destinate închirierii - zona Maior Băcilă”

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. g) coroborat cu alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București preluarea în domeniul public al Municipiului București a construcțiilor edilitare „Construcții apa-canal imobil bloc 2 - Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, București, executate de Primăria Sectorului 2 în baza Autorizației de construire nr. E/B din 27.09.2004, în scopul înregistrării în Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

  • A rt. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.