Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea nr. 059 Nou! - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectuluiwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


privind aprobarea proiectului „PANTELIMON 301 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „PANTELIMON 301

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 20308/14.02.2019 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Referatul nr. 791/22.02.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 30054/05.03.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 21681/19.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


Jf&onanțy de Urgență a Guvernului nr. 1 18/2006 privind înființarea, organizarea ișyrarea / activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările

O£^rârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei; Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr.

215/2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul „PANTELIMON 301” desfășurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 - 2 ce conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA nr. 1 la H.C.L. Sector 2.  5C} /2019

„PANTELIMON301”

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Componenta cultural-educativă a activităților derulate de Centrul Cultural Mihai Eminescu poate fi valorificată prin organizarea unor cursuri de tip educativ și vocațional pentru cetățenii Sectorului 2, indiferent de vârstă și preocupări.

Organizarea acestor cursuri si activitati educative au ca scop oferirea de alternative educaționale prin care pot fi descoperite și încurajate talentele veritabile sau pur și simplu pentru petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, util atât sufletului cât și psihicului.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Anul 2019

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Spațiile Centrului Cultural Mihai Eminescu


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

 • 4. GRUPUL ȚINTĂ:

Cetățeni din Sectorul 2 de vârstă adultă, copii și tineri cu domiciliul în Sectorul 2 sau care învață în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului București.

5. NUMĂR PARTICIPANT!:

Estimativ, peste 2.000 de persoane/an.

6. INVITAȚI:

Oameni de cultură și artă din București

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Nivelul cultural al populației unei comunități reflectă nivelul de dezvoltare al acelei comunități. Menirea unei instituții de cultură este aceea de a oferi cetățenilor o serie de alternative culturale și educative prin care să dezvolte în rândul copiilor și să întrețină în rândul adulților respectul pentru valorile culturale autentice, dorința de afirmare și de dobândire a unor informații, aptitudini sau performanțe.

Proiectul își propune să demareze organizarea mai multor tipuri de cursuri si activitati educative culturale si sportive, de care pot beneficia în mod gratuit toți cetățenii Sectorului 2, indiferent de vîrstă și/sau copiii care studiază în unitățile de invatamant preuniversitar din Sectorul 2.

Beneficiul acestui tip de activitate adresată cetățeanului este unul ale cărui rezultate se vor vedea în timp, prin creșterea nivelului cultural al membrilor comunității, descoperirea și promovarea unor talente, sprijinirea mentoratului prin transmiterea experienței celor care vor susține aceste activități și nu în ultimul rând, păstrarea unui dialog activ cu toți cetățenii sectorului.

Programul cursurilor si activitatilor educative va fi unul dinamic, urmând a fi periodic revizuite și îmbunătățite, în funcție de cerințele și interesul beneficiarilor, de necesitățile comunității și de disponibilitatea celor care vor susține aceste programe în calitate de lectori, profesori, antrenori etc.

Profesorii și instructorii care vor susține cursuri si activitati educative, vor fi aleși pe baza experienței avute, pe baza specializărilor atestate prin documente și vor fi remunerați pentru activitatea prestată.

Modul în care vor fi organizate clasele, atelierele, grupele de cursuri si activitati educative, culturale, sportive și vocaționale va fi stabilit printr-un set de reguli generale și specifice clare, pe care le vor lua la cunoștință toți cei implicați.

VIZAT

8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

spre neschimbare,

SECRETAR,

Programul cursurilor si activitatilor educative va fi individualizat în funcție de cerere, de tipul activitatilor și de locația unde se vor derula.

VIZAI

9. RESPONSABILUL PROIECTULUI:

Centrul Cultural Mihai Eminescu

 • 10. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Buget: 2.110.000 lei

Sursa: buget local

Cheltuielile realizate în cadrul acestui proiect au în vedere remunerarea prestației celor care vor susține cursurile si activitatile educative pentru cetateni, precum și diverse cheltuieli materiale și organizatorice necesare fiecărei activități în parte.

11. REZULTATELE AȘTEPTATE:

S întărirea spiritului comunitar al cetățenilor.

J Apropierea cetățenilor de valorile culturale.

S Participarea unor largi categorii de populație la evenimente cultural-educative.

S Descoperirea și promovarea unor talente din sectorul 2.


& www.ccntriilcmincscii.ro


c-mail: ccntnilcinincscii^yalioo.coin


ANEXA 2 la HCL Sector 2....§5/....^.?;.??..^S/.S

Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, in cadrul proiectului

“PANTELIMON 301”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU este o instituție publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, instituție care inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale, artistice, educative, divertisment, sportive și de tineret, in conformitate cu prevederile HCLS 2 nr. 176/2017 modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 73/2018 si 343/2018.

Art.2 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează activitatea instructiv-cducativă prin cursuri de specialitate teoretice si practice, cu predare individuală și/sau colectivă, în domenii, precum : teatru, muzică, sport, literatură, arte plastice, artă populară, educație (limbi străine, informatica, limba română, matematică, ctc).

Art.3 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează cursuri gratuite de formare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care doresc inițierea sau perfecționarea în diverse domenii de inters și de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite.

Art.4 Prin organizarea acestor cursuri/activitatii CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU urmărește : dezvoltarea personala a beneficiarilor, stimularea creativitatii individuale, încurajarea exprimării prin acte artistice, creșterea gradului de accesibilitate a familiilor cu venituri reduse, consolidarea încrederii in propriile puteri.


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Calderon, iii; 39, Sector 2

.................. ■■ —........


e-niail: ceiiti ulemincscu^yalioo.coin

Art.5 Cursurile/Activitatile sunt gratuite, toate cheltuielile necesare desfășurării cursurilor/activitatilor fiind suportate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU din bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată cetățenilor.

Art.6 Cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU nu intră în categoria cursurilor de pregătire și formare acreditate, urmarea acestor cursuri neasigurând participanților diplome sau calificări care dau dreptul folosirii acestora în cadrul exercitării unor profesii sau activități.

Capitolul II

CONDIȚII GENERALE DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR/ ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

Art.7 Persoanele care pot urma cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 sau, în cazul copiilor de vârstă școlară (de la nivel dc clasa 0, până la nivel de liceu inclusiv), să învețe în unități școlare din Sectorul 2. în afara acestor criterii, nu există alte limite legate dc vârstă, sex, religie sau alte criterii social-politice.

Art.8 Pentru ca un curs să poată fi desfășurat, este necesar să existe minimum de cursanți înscriși și maximum. Aceste limite sunt diferite, în funcție de specificul fiecărei activități în parte, în special în cazul acelor activități care presupun un număr redus de cursanți (ex: cursuri dc învățare a unor instrumente muzicale, soliști vocali etc.).

Art.9 în situația în care pentru un curs sau o activitate este depășit numărul maxim admis dc înscriși, număr ce depinde dc numărul de lectori disponibili și de spațiile existente, se vor crea liste de așteptare, urmând ca doritorii să fie admiși în ordinea înscrierii.

Art.10 Cursurile/activitatile se vor desfasura dc luni pana sambata intre orele 09.00 - 20.00. Programul acestora va fi stabilit punctual de organizator și de lectorii fiecărui curs, fiind adus la cunoștință celor interesați.

Art. 11 Durata fiecărui curs va fi stabilită în funcție dc tipul activității realizate, dar nu poate depăși 120 dc minute.

I VIZAT I sPre Iieschimbare Lșecbetar, j


c-mail: ccntriilcminescu(^yahoo.coni

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Art.12 înscrierea beneficiarilor la cursurile desfășurate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU, precum si stabilirea activitatilor la care vor participa, se fac la cererea si cu acordul expres al părintelui sau reprezentantului legal al acestuia, in cazul minorilor, respectiv in nume propriu in cazul persoanelor adulte.

Art.13 Beneficiarii au dreptul de a opta pentru maximum trei discipline.

Art.14 înscrierea ia cursurile/activitatile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU se face in baza unei cereri scrise, conform modelului prevăzut in Formularul nr. 1 si Formularul nr.2, cerere care sa conțină următoarele date:

 • a) Nume, prenume cursant si Nume, prenume părinte/ reprezentant legal (unde este cazul) si date de identificare.

 • b) Cursul ales.

 • c) date de contact - telefon, adresă email.

Art.15 Cererea de înscriere va fi insotita in mod obligatoriu de următoarele documente:

 • a) Copie certificat naștere (in cazul minorilor)

 • b) Copie C.I parinte/reprezentant legal/cursant adult

 • c) Adeverința medicala eliberata de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare pentru înscrierea la cursul dorit, eliberata cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • d) Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev).

Art.16 După o perioada de maximum 20 de zile calendaristice de la data înscrierii, solicitantul va fi instiintat despre orarul cursului /activitatii la care a optat sa participe.Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Caklcron, nr. 39, Sector 2

fax: 031.405.39.26


tel: 0722.103.002 /031.405.39.25..........--     -.....— .......Q c-mail: centruleminescii^yahoo.coin

Capitolul III

OBLIGAȚII PÂRTILOR

Art.17 Obligațiile CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU:

 • a) Sa încheie contracte de prestări servicii, acorduri de parteneriat cu persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații sau alte tipuri, in interesul beneficiarilor directi ai cursurilor.

 • b) Sa asigure cadrul organizatoric si logistic pentru dcsfasurarca cursurilor.

 • c) Sa ia toate masurile necesare si utile pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • d) Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situație legata de educația cursantului.

 • e) Sa mențină legătură cu prestatorii serviciilor in vederea îmbunătățirii desfășurării cursurilor.

 • f)  Sa centralizeze si sa tina evidenta formularelor de înscriere.

 • g) Sa asigure transparenta tuturor activitatilor desfășurate in cadrul cursurilor.

 • h) Sa analizeze si sa decidă, prompt si responsabil, referitor la orice solicitare din partea cursantului/parintelui/reprezentantului legal.

 • i)  Sa dețină o evidenta privind prezenta cursantilor la curs si tematica orelor.

 • j)  Sa faca legitimații pentru participantii cursurilor/activitatilor.

 • k) Centrul Cultural Mihai Eminescu nu este responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natura suferite de cursanti, in incinta locației de desfășurare a cursurilor.

Art.18 Obligațiile PROFESORILOR/ INSTRUCTORIILOR DE CURS/ACTIVITATE:

 • a) Sa faca dovada competentelor sale prin documente specifice (diploma, atestat etc. insotite de un CV actualizat, care sa ii ateste calitatea de instructor profesionist pentru cursul in care isi desfasoara activitatea sau sa prezinte alte documente care sa ateste calificarea in domeniul pe care il preda.

 • b) Sa realizeze, la începutul cursului, o programa de lucru pentru întregul curs sau modul, programa specifica cursului pe care il preda, adaptata la nivelul cursantilor caruia i se adreseaza respectivul curs.

  4

  VIZAT 1

  "Pre Doschiinbare

  .....j

www.ceiitriilemincscii.ro


e-mail: centrulemiiiescii(ajyalioo.com

 • c) Sa îndeplinească sarcinile de serviciu la cele mai înalte standarde, conform legislației aplicabile in domeniu .

 • d) Sa cunoască si sa aplice in mod adecvat teoriile moderne ale învățării in vederea construirii unui demers didactic centrat pe cursant, in scopul dezvoltării sale.

 • e)  Sa respecte cu strictete actul didactic: pregătirea fiecărei activitati didactice, durata orei de curs, acordarea pauzelor acolo unde este necesar.

 • f)  Sa primească la cursuri numai beneficiarii inscrisi.

 • g) Sa răspundă cu promptitudine la toate solicitările organizatorului - Centrul Cultural Mihai Eminescu, pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • h) Sa respecte orarul cursurilor, orice modificare din cauze justificate trebuie sa fie anunțata tuturor pârtilor implicate in desfasurarea cursurilor.

 • i)  Sa predea un raport lunar al activitatii .

 • j)  Sa monitorizeze evoluția cursantilor.

 • k) Sa promoveze spiritul de colegialitate si a respectului reciproc intre toti cursantii.

 • l)  Sa nu invoiasca cursantii de la ore decât cu aprobarea organizatorului, cu aprobarea parintilor/reprezentantiilor legali sau in situații de urgent.

 • m) Sa semnaleze organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) acumularea a trei absente nemotivate ale cursantului, in vederea excluderii acestuia de la curs.

 • n) Are dreptul de a lua toate masurile ce se impun, începând cu avertisment scris pana la încetarea activitatii cursantului in cadrul orei, in cazul constatării manifestării de către cursant a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturba desfasurarea cursurilor.

 • o) In cazul in care nu poate participa la un curs, din motive obiective, sa gaseasca un înlocuitor cu competente similare si sa anunțe aceasta modificare Organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) cu cel puțin 48 de ore înainte.

 • p) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

 • q) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii si normele PSI.

 • r)  Sa respecte toate clauzele prevăzute in contractul de prestări servicii.

 • s)  Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii dc prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri dc prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.c-mail: ccntnilemincscu(fl/yalioo.com

Art.19 Obligațiile BENEFICIARILOR CURSURILOR/ACTIVITATILOR:

 • a) Sa respecte locația de desfășurare a cursurilor, personalul, instructorii, precum si pe colegii lor.

 • b) Sa prezinte legitimația de participare la curs/activitate la intrarea in imobilul in care acestea se desfasoara.

 • c) Sa aiba un comportament civilizat, adecvat mediului in care interactioneaza, care sa nu afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalte persoane.

 • d) Sa frecventeze cursurile doar in stare de bună sănătate si sa participe la toate activitatile pentru care si au exprimat opțiunea ținând cont de faptul ca la 3 absente nemotivate va fi exclus de la curs.

 • e) Sa cunoască si sa respecte regulamentul de organizare si desfășurare al cursurilor/activitatilor.

 • f)  Sa păstreze in buna stare de funcționare bunurile si materialele puse la dispoziție pentru desfasurarea cursurilor si sa păstreze curățenia.

 • g) Sa aiba o tinuta vestimentara si o conduita decenta, neagresiva, neostentativa, prietenoasa, pozitiva.

 • h) Sa se implice direct si sa răspundă solicitării instructorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate.

 • i)  Sa nu paraseasca incinta instituției in timpul orelor de curs.

 • j)  Sa plateasca toate lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor detcriorate/sustrasc.

 • k) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatatc a muncii.

 • l)  Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare ctc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.


spro neschiniba re

.......SECRETAR,

www.cen tru lom i nescu. ro


c-inail: cen(ru!eininescu(tf yaiioo.com

Art.20 Obligații BENEFICIARI INDIRECTI AI CURSURILOR - părinți /reprezentanți legali ai cursantilor:

 • a) Sa-si asume responsabilitatea cu privire la participarea si prezenta cursantului la ore ținând cont de faptul ca la trei absente nemotivate, va fi exclus de la curs.

 • b) Sa-si asume responsabilitatea, împreuna cu beneficiarul cursului, pentru orice fapta a acestuia desfasurata in incinta locațiilor de desfășurare a cursurilor, sau in afara acestora, care ar putea prejudicia prestigiul instituției.

 • c) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul cadru de organizare si desfășurare a cursurilor/activitatilor.

 • d) Sa răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul organizatorului, cauzate de cursant.

 • e)  Sa dea curs solicitărilor instructorilor de curs, ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa se poata lua din timp masurile necesare privind conduita si comportamentul cursantului.

 • f)  Sa trateze cu respect si considerație instructorii care lucrează cu copiii, conducerea, ceilalți părinți si cursanti.

 • g) Sa informeze, in scris, instructorii de curs, cu cel puțin 5 zile înainte, cu privire la retragerea cursantului de la ore.

 • h) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatatca muncii.

 • i)  Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul ncpublicarii acestor materiale.


  seh'iM’jA
Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Calderon, nr. 39, Sector 2


kJâ w w w.cen t r u leminesc u. i o

Formularul nr.l

la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de

Centrul Cultural Mihai Eminescu

CERERE DE ÎNSCRIERE COPII la proiectul “PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a)..................................................................................................

cu domiciliul în ..................................... str..............................................

nr......bl.......sc.....ap.....sector........telefon.........................................................

e-mail........................................................................................................................

posesor/oare al/a B.I./C.I. seria ............. nr.................... eliberat  de

......................................... la data de ................. CNP......................................... părinte/reprezentant legai al copilului.................................................................................

CNP........................................................................... vă rog să aprobați înscrierea copilului la următoarele cursuri/activități, organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu:

 • 1.................................................................................................................................

 • 2.................................................................................................................................

 • 3.................................................................................................................................


CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

J Copie B.I./C.I. părinte/reprezentant legal.

J Copie C.I. sau Copie certificat naștere copil.

J Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev).

J Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru îscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2.  Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3.   Sunt de acord ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea copilului meu, alături de ceilalți participanți.

 • 4. Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/evenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile mele în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 • 5. Ani luat cunoștință și sunt dc acord cu cele menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului dc organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu.

  Data:


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Semnătura:


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Calderon, nr. 39, Sector 2


e-mail: centruleniiiiescu(flJyalioo.coinFormularul nr.2

la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de

Centrul Cultural Mihai Eminescu

CERERE DE ÎNSCRIERE ADULTI ia proiectul “PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a)..................................................................................................

cu domiciliul în ..................................... str..............................................

nr......bl.......sc.....ap.....sector........telefon.........................................................

e-mail........................................................................................................................

posesor/oare al/a B.I./C.I. seria ............. nr.................... eliberat  de

.........................................la data de................., CNP......................................... vă rog să-mi aprobați înscrierea ia următoarele cursuri/activități, organizate (le

Centrul Cultural Mihai Eminescu:

 • 1.................................................................................................................................

 • 2.................................................................................................................................

 • 3..................................................................................................................................

spre noschlmbaro

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Copie B.I./C.I.

J Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru îscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2.  Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3.   Sunt de acord ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea mea, alături de ceilalți participanți.

 • 4.  Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/cvenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile melc în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UEnr. 679/2016.

 • 5. Am luat cunoștință și sunt de acord cu ccic menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu.

  Data:


Semnătura:

VIZAT ' spre neschimbare ȘECR’EȚap