Hotărârea nr. 58/2020

Hotărârea nr. 058 Nou! - privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 280”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 775/21.02.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 20023/27.02.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:                 '

  • - Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar,


nvățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza 1 Municipiului București;


fpwpneiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea


privind administrația publică locală, republicată, cu modificările etările ulterioare;


nr.

fi


In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se aprobă modificarea poziției nr. 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.

152 din 04.12.2003, conform anexelor nr. 1 - 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

ArtlII Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

[D PlirârmNffcUJE ȘEDINȚĂ


Hotărârea nr. 58

București, 29.03.2019Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 4 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 58/2019

UNITA ȚI DE ÎNVA ȚAMÂNT PREUNIVERSITAR

NR. CRT.

NUMELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

Suprafață clădire (la sol)

Suprafață teren (totală)

0

1

2

m.p.

m.p.

37

Grădinița nr. 276 și Școala Gimnazială Specială nr. 2

Str. Corabia nr.57

CI =842

C2= 15

C3 = 13

2.872

870


PREȘEDINTE DE ȘEDI NȚ fi,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


UCL Sa Ut


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

208415

2872

STR. CORABIA NR.57, UNITATE DE INVATAMANT

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

208415

SECTOR 2. BUCUREȘTI


/ 8

/      î

£

8

/                 S

---Z----zA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

2872

Terenul este imprejmuitcu gard de plasa

Total

2872

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

842

Supr. constr. desf. = 2806 mp, Regim inaltime S+P-HE+M, An edificare construcție inantede 2001

C2

CA

15

Supr. constr. desf. - 15 mp, Regim inaltime P

C3

CA

13

Supr. constr. desf. = 13 mp, Regim inaltime P

Total

870

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2872 mp

Executant: BARBU VICTOR NARCIS

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondențaf acesteia cu realitatea dm teren       7/

z/f/ -

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................................

Semnătură ș^șiar^pna/y

Data: FEBRUARIE 2019

flO^^ștenț^ila BCPI