Hotărârea nr. 58/2020

Hotărârea nr. 058 - privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 280”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTÂRÂRE

privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280 ”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 1259/18.03.2020 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 41784/24.03.2020 prezentat de către Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 41400/25.03.2020 prezentat de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

J- Adresa nr. 2694/10.03.2020 înaintată de către Agenția pentru Dezvoltare ională București-Ilfov;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul orului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.;

  • - Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea și modernizarea

Imobilului - Grădinița nr. 280”, în cuantum de 1 1.131.129,95 lei, inclusiv TVA, din care

valoare totală eligibilă 10.007.566,70 lei și valoare totală neeligibilă de 1.123.563,25 lei, conform anexei ce cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tutror cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 200.251,41 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280”.

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEJ^QSWe $ElJn<| A N                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRlVI^JLCQJMJL ADMINISTRATIV, SECRETAR GE\*$\fPUkUȘ^QRULUI 2,


Hotărârea nr. 58

București, 29.04.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al


Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul cererii de finanțare - Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 280


Anexă laHCLSector2 nr.3.3........l.^r.3..'...Q..3.\33


crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

Total eligibil

Cheltuieli neeligibile

Total neeligibil

total

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

l

2

3.00

4,00

6.00

7.00

8 = 6+7

9=5 + 8

I

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

0,00

0,00

0,00

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere Ia starea inițiala

10.000,00

1.900,00

11.900,00

0,00

0,00

0,00

11.900.00

1.4

Cheltuieli pentru rclocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

12.475,00

2370,25

14.845,25

0,00

0,00

0,00

14.84535

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8.927,00

1.696,13

10.623,13

0,00

0,00

0,00

10.623,13

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

0,00

0,00

0,00

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

6.677,00

1.268,63

7.945,63

0,00

0,00

0,00

7.945,63

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza re tehnica

1.850,00

351,50

2.201,50

0,00

0,00

0,00

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

1.190,00

3.5

Proiectare

245.276,00

46.602,44

291.878,44

0,00

0,00

0,00

291.878,44

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.633,00

9.620,27

60.253,27

0,00

0.00

0,00

60.253,27

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

50.048,00

9.509,12

59.557.12

0,00

0,00

0,00

59.557,12

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

144.595,00

27.473,05

172.068,05

0,00

0,00

0,00

172.068,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

65.783,09

12.498,79

78.281,88

0,00

0,00

0,00

78.281,88

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

62.650,56

11.903,61

74.554,17

0,00

0,00

0,00

74.554,17

3.7.2. Auditul financiar

3.132,53

595,18

3.727,71

0,00

0,00

0,00

3.727,71

3.8

Asistenta tehnica

71.807,52

13.643,43

85.450,95

0,00

0,00

0,00

85.450,95

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9.156,96

1.739,82

10.896,78

0,00

0,00

0,00

10.896,78

3.8.1.l.F

’e perioada de execuție a lucrărilor

6.265,06

1.190,36

7.455,42

0,00

0,00

0,00

7.455,42

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.891,90

549,46

3.441,36

0,00

0,00

0,00

3.441,36

3.8.2. Dirigenție de șantier

62.650,56

11.903,61

74.554,17

0,00

0,00

0,00

74.554.17

TOTAL CAPITOL 3        ___

394.643,61

74.982,29

469.625,90

0,00

0,00

0,00

469.625,90 i


VIZAT • spre neschimbare j I SECRETAR ?


4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.725.362,00

517.818,78

3.243.180,78

944.170.80

179.392,45

1.123.563,25

4.366.744,03

4.2

Montaj

jtilaje tehnologice si funcționale

2.122.447,55

403.265,03

2.525.712,58

0,00

0,00

0,00

2.525.712,58

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

852.388,57

161.953,83

1.014.342,40

0.00

0,00

0,00

1.014.342,40

4.4

Utilaje, echipa mante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.150.724,57

218.637,67

1.369.362,24

0,00

0,00

0,00

1.369.362,24

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.850.922,69

1301.67531

8.152.598,00

944.170,80

179.392,45

1.123.563,25

9376.16135

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

752.168,74

118.485,42

870.654,16

0,00

0,00

0,00

870.654,16

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

623.607,48

118.485,42

742.0925*0

0,00

0,00

0,00

742.092,90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

128.561,26

0,00

128.561 76

0,00

0,00

0,00

128.56136

53

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

102.849,00

0,00

102.849,00

0,00

0,00

0,00

102.849,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

32140,31

0,00

32.140,31

0,00

0.00

0,00

32.14031

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.428,07

0,00

6.428,07

0,00

0,00

0,00

6.428,07

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

32.140,31

0,00

32.140,31

0,00

0,00

0,00

32.14031

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

32.140,31

0,00

32.140,31

0,00

0,00

0,00

32.14031

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

326.886,04

62.108,35

388.99439

0,00

0,00

0,00

388.99439

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

0,00

8.000,00

TOTAL CAPITOL 5

1.188.626,47

181.871,08

1370.497,55

0,00

0,00

0,00

1370.497,55 J

6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului din exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAI

CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.446.667,77

1360.898,93

10.007366,70

944.170,80

179392,45

1.12336335

11.131.129,95

din care

C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.I + Cap.4.2 +Cap.5.1.I)

5.483.892,03

1.041.939,48

6325.83131

1.123.563,25

7.649394,76    |

944.170,80

179.392,45

* linii bugetare valabile doar pentru Organismele intermediare si AM POR

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Nr.

Crt.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

11.131.129,95

a_

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

1.123.563,25

b.

Valoarea totala eligibilă

10.007.566,70

n

Contribuția proprie, din care :

1323.814,66

a_

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

200.251,41

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

1.123.56335

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

9.80731539


VIZAT

: spre neschșmbare

i SECRETAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,