Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea nr. 057 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39276/16.03.2020 întocmit de Biroul Spațiu Locativ-Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 28.02.2020 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

3™ / Ayând în vedere reglementările cuprinse în:

 • / - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ..^jvJ^publicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/23.03.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2020, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 36/23.03.2017, pentru tinerii - medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2019, în vederea obținerii de locuințe destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • A rt.2. Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri-medici rezidenți situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexei ce cuprinde un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - locuințe cu o cameră - 37 poziții

 • - locuințe cu două camere - 11 poziții

Total - 48 poziții

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în /termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretarul General al Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5

(2) Anexa va fi dată publicității în condițiile art. 15 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu anonimizarea datelor privind domiciliul solicitanților.Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.