Hotărârea nr. 56/2020

Hotărârea nr. 056 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru SC LACUL TEI OFFICES SA CUI 8630855 cu sediul în Bucureşti , Bd. Lacul Tei nr.1-3, Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro" Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru SC LACUL TEI OFFICES SA CUI 8630855 cu sediul în

București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru SC LACUL TEI OFFICES SA CUI 8630855 cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2.

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 67641/09.03.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 40521/ 19.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea înregistrată la organul fiscal sub nr. 39758/ 12.02.2020;

  • - Certificatul de atestare fiscală nr. 56974/26.02.2020 eliberat de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Referatul,, A” nr. 63713/04.03.2020 avizat de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

J- Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prdbediya și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venitu/ ale bugetelor locale;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3 /2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru SC Lacul Tei OFFICES SA, CUI 8630855 cu sediul în București, bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, conform anexei ce conține 1 filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..