Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea nr. 055 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior şi consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristrgiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.04.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București";

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 34166/27.02.2020 și Nota de fundamentare nr. 34167/27.02.2020, înregistrate la Serviciul Registratură și Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 32107/03.03.2020, prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 32997/04.03.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

J Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, irecum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din ;adrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului.nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”.


In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgejnță a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și țtyjfipletarile ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, Sector 2, București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 56/2017, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce conțin un număr de 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr.2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București” este de 2.835.859,68 lei, inclusiv TVA, din care C+M 1.884.180,72 lei, inclusiv TVA, și va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2.

ArtlII. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini,inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

privind obiectivul de investiții

„Instalare Lift Exterior și Consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și

Asistență nr. 2, cu sediul în Str. Mihai Eminescu Nr. 87, Sector 2, București” și Indicatorii tehnico - economici aferenți, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 56/2017

VIZAT sP^schimbare -SECRETAR

Centralizator privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati în ianuarie 2020, aferenti pentru obiectivul „Instalare lift exterior si consolidare imobil la Centrul de îngrijire si Asistenta nr.2 din strada Mihai Eminescu nr.87, sector 2, București”

Nr Crt

Adresa

Aria construită desfășurată a imobilului

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare lei (fără TVA)

Din care C+M lei (fără TVA)

1 otal valoare lei (cu TVA)

Din care C+M lei (cu TVA)

Investiția specifică lei/mp fără tva

Investiția specifică lei/mp cu tva

1

Strada Mihai Eminescu nr 87, sector 2, București

1357

2388384.23

1583345.14

2835859.68

1884180.72

1760.05

2089.80

DEVIZUL GENERAL pentru obiectivul de investiții „Instalare Lift Exterior și Consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în Str. Mihai Eminescu Nr. 87, Sector 2, București” aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 56/2017

VIZAT spre neschimbare SECP/ZTAR

ANEXA IA

INSTALARE I IFT EXTERIOR SI CONSOLIDARE IMOBIL LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTE N FA NR.2

Adresa: str. Mihai Enunescu. nr.87, sector 2. Bucuroșii

FAZA DE PROIECTARE - DFAC+PT

Proiectant,                                                                                                                       DEVIZ GENERAL

S.C, STUFO ARHITECTURA S.R.L.                                                                                                   cf Anexa nr 6 din HG 007 /20I6

RO 25660797

Str. Avram lăncii. nr 45-53, Constanta. Jud. Constanta

valoare 19%

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor do cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

I VA

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

CAPITOLUL 1:

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

000

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

1)1»

0.00

CAPITOLUL 2:

Cheltuieli pentru asigurarea utflilalilor necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

o.bo

0.00

0.00

CAPITOLUL 3:

Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0,00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1 3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documenta ții-suporl și cheltuieli pentru obținerea do avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabililate

0,00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenlațio de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

0.00

0,00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5, Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3 7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0,00

3.7.2. Audilul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

30,988.61

5,887.03

36,876.44

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0,00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilorțO 20% din cap. 4}

4,131.81

785.04

4,916.86

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat dc către Inspectoratul de Stal în Construcții(0.10% din cap 4)                                                          •

2,065.91

392.52

2,458.43

3,8.2. Dirigenție de șantier ți.20% din cap 4)

24,790.88

4,710,27

29,501.15

TOTAL CAPITOL 3

30,988.61

5.8B7.B3

36,376.44

CAPITOLUL 4:

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1,509,035.00

286.716.65

1,795,751.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

32,992.00

6,268.48

39,260.48

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

329,920.00

62,684.80

392,804.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

113,100.00

21,489.00

134,589.00

4.5

Dolari

80,060.00

15,363.40

93,223.40

4.6

Aclivo nocorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,065,907.00

392,522.33

2,458,429.33

CAPITOLUL 5:

Alte cheltuieli

5.1

Organizare dc sanlier (2,50% din cap 4)

51,647.68

9.813.06

61,460.73

5.1.1. Lucrări dc construcții și instalații aferente organizării de șantier

41.318.14

7,850.45

49,168.59

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,329.54

1,962.61

12,292.15

5.2

Comisioane, cole, laxe, costul creditului

33,250.25

0.00

33,250.25

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,10% din C+M)

1,583.35

0.00

1,583.35

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrâriloi de construcții (0.50% din C+M)

7,916.73

0.00

7,916.73

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

23,750.18

0.00

23,750.18

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzutei 10% din 1 2, 13, 14 2, 3 5,3.8, 4i

206,590.70

39.252.23

245,842.93

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

6.00

TOTAL CAPITOL 5

291,488.62

40,086.29

340,563.91

CAPITOLUL 6:

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

o.’oo

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice șl tesle

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

o.ob

0.00

TOTAL GENERAL

2,388,384.23

447,475.46

2,835,859.68

Din care C+M (1.2 + L3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,583,345.14

300.835.58

1.684,180.72

*) Se înscrie denumirea obiectivului de inyeslilie/lucrăr-tlef^hrinîerverilie"

data 20.01.2020                 1

spre

.st

1                                                                          întocmii,

neschlmbare ^CRETAFLI