Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea nr. 055 Nou! - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior şi consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti”


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 36214/15.03.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 39425/21.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 40103/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu carter tepjporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

ak85(^m)Vi 2 București


vând în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înființarea și funcționarea instituțiilor de protecție socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

aprobă costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii soOwermcadrul Centrului de îngrijire și Asistență nr. 2 în cuantum de 6.274 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 1 în cuantum de 5.451 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 2 în cuantum de 5.936 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuințelor Protejate în cuantum de 5.592 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu în cuantum de 1.070 lei, pentru anul 2019.

Art. 2 Costul mediu lunar, aprobat în condițiile art. 1, se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au persoane adulte cu handicap protejate în sistemul de protecție de tip rezidențial al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a persoanelor adulte cu dizabilități în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


țărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul ' ectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.