Hotărârea nr. 54/2020

Hotărârea nr. 054 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2019 - 2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTÂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 42733/26.03.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 43251/30.03.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 42867/30.03.2020 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind •exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de r ' conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

j Având vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 9 alin. 7, art. 82 și art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019- 2020

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă un număr de 20.600 burse ce se vor acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.

Art.2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 astfel:

a), bursă performanță:

 • - conform art. 6, lit. a) și lit. b) - 1.000 lei/lună,

 • - conform art. 6, lit. c) - 500 lei/lună;

 • b). bursă merit:

 • - conform art. 8, lit. a):

 • - pentru media 10 - 600 lei/lună;

 • - pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună,

 • - pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună,

 • - pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 100 lei/lună,


- conform art. 8, lit. b) și lit. c):

 • - pentru locul I - 300 lei/lună,

 • - pentru locul II - 200 lei/lună,

 • - pentru locul III - 70 lei;

bursă studiu:

 • - în situația în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social - 200 lei/lună,

 • - în situația în care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit, cu bursa de performanță sau cu bursa de ajutor social - 50 lei/lună ;

 • d) . bursă de ajutor social:

 • - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună,

 • - conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună,

 • - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

 • e) . bursă de ajutor social ocazional - 300 lei.

Art.3 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistență socială competente în acest sens.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art,5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CU


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.