Hotărârea nr. 53/2020

Hotărârea nr. 053 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului Bucureşti să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public şi taxă clădire şi teren în folosinţă, ce se încasează de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice care şi-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgenţă

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 85205/30.03.2020 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 43404/30.03.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  .ETAR *


ETAR I ~ Ayizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 4ERAL avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și

..Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

București;

 • - Solicitarea nr. 42768/26.03.2020 formulată de „Asociația Florarilor și a Meseriilor Tradiționale”;

 • - Solicitarea nr. 43166/30.03.2020 formulată de Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA);

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Decretul Președintelui României nr. 165/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


< Artl. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ZAHARIA.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOAREHotărârea nr. 53


București, 31.03.2020


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului


București în ședinfa ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.