Hotărârea nr. 52/2020

Hotărârea nr. 052 - privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 43271/30.03.2020 prezentată de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 43317/30.03.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Economică și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - ^Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind J^prci tarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

i^vând în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

 • - Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 • - Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Achizițiile de materiale, medicamente, echipamente, produse și servicii necesare combaterii epidemiei COVID-19 pe perioada stării de urgență se vor realiza în mod direct prin împuternicirea de către Consiliul Local al Sectorului 2 în calitate de Autoritate Publica Locală a Instituțiilor aflate sub autoritatea acestuia, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Poliția Locală Sector 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Administrația Domeniului Public Sector 2, precum și a Primarului Sectorului 2 prin aparatul propriu de specialitate.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să dispună prin dispoziție realizarea acestor achiziții de materiale, medicamente, echipamente, produse și servicii necesare combaterii epidemiei COVID-19 pe perioada stării de Cjj^ufgență prin Instituțiile menționate la art. 1, în aplicarea Ordonanțelor Militare, precum și a Hotărârilor Comitetului pentru Prevenirea și Gestionarea Infecțiilor cu Coronavirus Sector 2.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Instituțiile menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 52

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliid Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.