Hotărârea nr. 52/2020

Hotărârea nr. 052 - privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României


www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de

Centrul Cultural„Mihai Eminescu”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor și limitelor maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural,,Mihai Eminescu”\

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 20310/14.02.2019 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 23091/28.02.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; V'

  • - J^arârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 343/2018;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2019 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă normativele și limitele maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost

Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 52/29.03.2019

Normative și limite maxime de cheltuieli necesare desfășurării unor activități în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural„MihaiEminescu”

Nr. Crt.

Categorii de cheltuieli

Limita maximă

1.

Mese (bal de caritate, banchet, dineuri, dejunuri, etc.)

120 lei/persoană

2.

Cocktail

25 lei /persoană

3.

Cafea, apa, sucuri, alte tratații

20 lei/persoans

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,