Hotărârea nr. 51/2020

Hotărârea nr. 051 - privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 84731/27.03.2020 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 42992/27.03.2020 întocmit de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 43097/27.03.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

cxj I

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată <|e Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

 • - Decretul Președintelui României nr. 165/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19;

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2012 privind ^ySțingcVca țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul ^j^SucuJști;

.   ($7 ~ Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2012 privind

^^^Sknectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, aprobat prin această hotărâre;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor P.N.G.D. 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. e) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe perioada în care activitatea economică a utilizatorilor non-casnici (persoane juridice) de pe raza Sectorului 2 este suspendată, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României și măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 impuse prin ordonanțe militare, aceștia nu vor plăti taxa de habitat.

Art.2. Operatorul de salubrizare autorizat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, va prelua si transporta gratuit fracția uscată de la utilizatorii non-casnici .^Wsbkne juridice) din Sectorul 2.

j

Art.3. Utilizatorii non-casnici (persoane juridice) ce dețin contracte pentru fracția uscată cu alți colectori autorizați sunt obligați, conform legii, să informeze Primăria Sectorului 2, lunar sau trimestrial, despre cantitățile predate pe categorii (hârtie-carton, plastic, metal, sticlă) pentru a se cunoaște trasabilitatea acestora.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2, reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 51

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.