Hotărârea nr. 50/2020

Hotărârea nr. 050 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelorde Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, lei: +(4021] 20S.63.60 Fax: *(4021} 200.52.02


HOTĂRARE

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri—medici rezidenți destinate închirierii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29,03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri—medici rezidenți deșt inate înch ir ieri i;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 30089/05.03.2019 întocmit de Biroul Spațiu Locativ -Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și T.iniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale. Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru 'transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Procesul-vcrbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza TI.G. nr. 962/2001 încheiat în data de 28.02.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exdbcitareaicwcaracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere ($?®Jcretăr al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului „38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

IIO TÂRÂȘ TE

Art.l Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2019, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. Sector 2 nr. 36/23.03.2017 pentru tinerii - medici rezidenți care au depus dosare până la data de 31 decembrie 2018 în vederea obținerii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată.

Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuințe pentru tineri-medici rezidenți situate în incinta Spitalului Colentina. în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urinează:

Anex^g^w- locuințe cu o cameră - 27 poziții.

Ane$?™/2 - locuințe cu două camere - 9 poziții.

Total - 36 poziții.

Art.3 Contestațiile eu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2. în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică prin afișare. Aducerea la cunoștința publică se va face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către Secretariatul Sectorului 2 către Instituția Prefectului Municipiului București.

Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului propriu de specialitate vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

PJUl.ȘEDINT>B&^ ZCuadu te l Ic» I

N


As


Hotărârea nr. 50

București, 29.03.2019Prezenta Hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura_____1 cameră____________ ANEXA Kx. t ka- 44QL     .

u(.

Nr. crt. Numele si prenumele                       Adresa de domiciliu                    Nr inreg Anul/luna/ziua Total punctaj


1

VULTUR HORATIU FLORIN

49415

05.08.2015

49

2

GIGIU POLEXIA GEORGIANA

74795

19.11.2015

48

3

RUTA GEORGE ALEXANDRU

31535

22.03.2018

46

4

PANAITMIRELA

100138

12.09.2018

44

5

COBZARIU CLAUDIA GABRIELJ

105949

26.09 2018

42

6

RUSU CRISTIAN

83203

23.12.2015

41

7

HERTEG BIANCA ELENA

138907

20.12.2018

41

8

GURLUI ANCA MIHAELA

7825

25.01.2018

40

9

ALECSANDRU GABRIELA CRIS

41920

19.04.2018

40

10

VLAICU OANA CRIST1NA

60733

06.06.2018

40

11

IONESCU ANA MARJA

62355

11.06.2018

40

12

FLORIAN CLAUDIU

120587

01.11.2018

40

13

PIRNECI ANDREEA

130484

28.11.2018

40

14

CEAUȘ RALUCA MĂRIA

133846

06.12.2013

40

15

GILCA IULIAN ANDREI

83123

23.12.2015

39

16

GHEORGHE ALEXANDRA IULI

84097

29.12.2015

39


ViZAT spre neschimbare,


SECRETAR,


Structura     1     cameră

ANEXA

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa de domiciliu

Nr inreg

Anul/luna/ziua

Total punctaj

17

BACIU ANDREEA

102910

19 09.2018

38

18

HR1STIA CORNELIA

126111

15.11.2018

38

19

IFTODE NICOLETA

135362

11.12.2018

38

20

COSTACHE ELENA SIMONA

5314

02.02.2017

36

21

CROITORU ȘTEFANA

137240

17.12.2018

36

22

CIORNEI ALEXANDRA

138893

2012.2018

36

23

SEVASTIAN EMANU1ELA

79690

06.09.2017

33

24

LEPARAU RALUCA MARIA

20623

22.02.2018

33

25

COSTEA TEODORA

69858

29.06.2018

31

26

BRINCUS CALIN DUMITRU

98147

06.09.2018

31

27 TIGANUS ALINA ANDREEA                                                                       131288            29.11.2018


ViZAT spre neschimbare, secretar,

Structura 2 camere

Nr. crt. Numele si prenumele


Adresa de domiciliu


_______________________ANEXA       JCl UC'L

Nr inreg Anul/luna/ziua Total punctaj

1     VASILE MIRCEA IOANA RALUCA


124298


12.11.2018


61


2

HORLESCU ELENA DIANA

130569

28.11.2018

56

3

ERCUTA IULIA ELENA

124250

12.11.2018

54

4

BAICEANU DRAGOS

81484

26.07.2018

45

5

BALAN VIOLETA DIANA

101001

13.09.2018

44

6

1OGHEN MtHAELA ROXANA

23512

01.03.2018

43

7

CIRSTEA MARIANA

91862

23 08 2018

42

8

DRAGHICI GEORGE DANIEL

30875

21.03.2013

33

9

OLTEANU ALEXANDRA NICOLETA

121498

05.11.2018

33


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,