Hotărârea nr. 50/2020

Hotărârea nr. 050 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelorde Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTAR ARE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019privind aprobarea

Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 47566/25.03.2020 și Nota de fundamentare nr. 47564/25.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 42505/25.03.2020 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București subnr. 1309/31.03.2020;

TAR *]- Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 'âbpilu* lui, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;

 • - Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 nr. 5/24.03.2020.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.fi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

^ETAr I

 • * / Art.I. Se aprobă modificarea și completarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 ce cuprind un număr de 233 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019 rămân aplicabile.

Art.III. începând cu data de 01.05.2020, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIU


_____,

IND COtfCȘ^DMINISTRATIV, LTERIOARE


DIN O.U.G. NR.57/20

CU MODIFICĂRI

Prezenta Hotărâre conține un număr de 236 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.