Hotărârea nr. 5/2020

Hotărârea nr. 005 - pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea proiectului,, PANTELIMON 301 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 2396/08.01.2020 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 4305/14.01.2020 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Referatul nr.6837/16.01.2020 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 331 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2), Ut. (l)și lit.(m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „ PANTELIMON 301” desfășurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr.l- 2 ce conțin un număr de 16 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Managerul/ Directorul General al Centrului Cultural,, Mihai Eminescu” instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA /                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ZAHARIA RĂ'AAA GȘIȘt(aN /                              ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CO, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPMJ^J^

DMINISTRATIV

Fuioare


SECRETA^VGENERAL, EiZ^V^rnĂ.


Hotărârea nr. 5

București, 30.01.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Proiectul,, PANTELIMON 301”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jcan Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25                fax: 031.405.39.26

r -----------------------------------------------------—--------------------------

www.centruleminescu.ro e-mail: centruleminescu($yalioo.com


ANEXA la HCL Sector 2........./.

PANTELIMON 301

 • 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Componenta cultural-educativă a activităților derulate de Centrul Cultural Mihai Eminescu poate fi valorificată prin organizarea unor cursuri si activitati de tip educativ și vocațional pentru cetățenii Sectorului 2, București, indiferent de vârstă și preocupări.

Organizarea acestor cursuri si activitati are ca scop oferirea de alternative educaționale prin care pot fi descoperite și încurajate talentele veritabile sau pur și simplu pentru petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, util atât sufletului cât și psihicului.

w

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

Anul 2020

 • 3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

:.vZxk>?:. -rl'yz •’• ■ > ■ - • > x.                              z-xlz/r;-                          .•* <.-;.x .                                ; xxxxxbzx

București

 • 4. GRUPUL ȚINTA

  Mg:


_

Cetățeni din Sectorul 2, București, de vârstă adultă, copii și tineri cu domiciliul în Sectorul 2 sau care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 2, București.

 • 5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

pre neschimbate SECRETAR,

Nivelul cultural al populației unei comunități reflectă nivelul de dezvoltare al acelei comunități. Menirea unei instituții de cultură este aceea de a oferi cetățenilor o serie de alternative culturale și educative prin care să dezvolte în rândul copiilor și să întrețină în rândul adulților respectul pentru valorile culturale autentice, dorința de afirmare și de dobândire a unor informații, aptitudini sau performanțe. Toate aceste activitati contribuie la educația continua si permanenta, pe toata durata vieții.

Proiectul își propune să organizeze mai multe tipuri de activități culturale, sportive și educative, de care pot beneficia în mod gratuit toți cetățenii Sectorului 2, indiferent de vîrstă și/sau copiii care studiază în unități din Sectorul 2, București.

Beneficiul acestui tip de activitate adresată cetățeanului este unul ale cărui rezultate se vor vedea în timp, prin creșterea nivelului cultural al membrilor comunității, descoperirea și promovarea unor talente, sprijinirea mentoratului prin transmiterea experienței celor care vor susține aceste activități și nu în ultimul rând, păstrarea unui dialog activ cu toți cetățenii.

Programul activităților va fi unul dinamic, activitățile urmând a fi periodic revizuite și îmbunătățite, în funcție de cerințele și interesul beneficiarilor, de necesitățile comunității și de disponibilitatea celor care vor susține aceste programe în calitate de lectori, profesori, antrenori etc. Profesorii și instructorii care vor susține programele incluse în acest proiect vor fi aleși pe baza experienței avute, pe baza specializărilor atestate prin documente și vor fi remunerați pentru activitatea prestată. Modul în care vor fi organizate clasele, atelierele, grupele de activități cultural sportive și vocaționale va fi stabilit printr-un set de reguli generale și specifice clare, pe care le vor lua la cunoștință toți cei implicați.

întrucât activitățile proiectului sunt legate de elemente vocaționale, artistice și sportive, periodic vor fi realizate evenimente și expoziții tematice prin care toți cursanții își vor putea dovedi aptitudinile dobândite. Aceste momente vor fi realizate fie sub forma unor spectacole sau serbări, cu participarea anumitor grupe de cursanți, expoziții de grup, demonstrații sportive. Pentru atragerea unor noi participanți la activitățile organizate, fie că vorbim de cele adresate copiilor sau de cele adresate adulților, pe parcursul proiectului vor fi organizate și evenimente mai ample de genul unor spectacole la care vor participa alături de cursanții de la programele artistice (dansuri, teatru, muzică vocal și instrumental) și vedete consacrate. Pentru cursanții care urmează programele sportive și de întreținere, vor fi organizate evenimente în care, alături de vedete din lumea sportului, își vor putea prezenta aptitudinile dobândite. Vor fi organizate pe parcursul anului o serie de serbări sau întâlniri în care participanților (copii sau adulți) li se vor oferi diplome și cadouri (dulciuri, băuturi răcoritoare, diverse materiale promoționale de tipul agende, pixuri ș.a.). Realizarea de întâlniri cu vedete ale lumii artistice, sportive și din mass-media este benefică derulării proiectului, întrucât aceste personalități pot să aducă prin experiența lor, argumente care ajută la promovarea cursurilor realizate și a beneficiilor acestora.

în eventualitatea în care, printre participanți, vor fi descoperite talente autentice, ale căror aptitudini sau nivel de performanță vor avea o creștere semnificativă pe durata cursurilor urmate, instituția va susține participarea acestora la diferite concursuri și competiții, fie că vorbim de concursuri/expoziții de artă plastică, festivaluri artistice sau întreceri sportive.

Vizat

spre neschimbate, --SECRETAR;--

 • 6. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa: buget local

Buget: 2.110.000 lei

Cheltuielile care vor fi realizate sunt legate de realizarea proiectului, de asigurarea participării beneficiarilor proiectului la activitățile propuse, precum și alte tipuri de cheltuieli care pot apărea, pentru atingerea unui nivel calitativ înalt al proiectului propus, pentru implicarea unor personalități cu notorietate din peisajul cultural și artistic și pentru ca informarea cetățenilor din Sectorul 2 să fie cât mai extinsă.

"Vizat spre neschimbare, SECRETAR.

Regulament de organizare și desfășurare a cursurilor și activităților educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, în cadrul proiectului „ PANTELIMON 301”

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR.

Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jcan Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

i www.centruleminescu.ro


e-mail: centruleniinescu(«;yahoo.com

ANEXA 2 la HCL Sector 2........./.

Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, in cadrul proiectului

“PANTELIMON 301”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU este o instituție publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, instituție care inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale, artistice, educative, divertisment, sportive și de tineret, in conformitate cu prevederile HCLS 2 nr. 176/2017 modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 73/2018 si 343/2018.

Art.2 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de specialitate teoretice si practice, cu predare individuală și/sau colectivă, în domenii, precum : teatru, muzică, sport, literatură, arte plastice, artă populară, educație (limbi străine, informatica, limba română, matematică, etc).

Art.3 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează cursuri gratuite de formare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care doresc inițierea sau perfecționarea în diverse domenii de inters și de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite.

Art.4 Prin organizarea acestor cursuri/activitatii CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU urmărește : dezvoltarea personala a beneficiarilor, stimularea creativitatii individuale, Încurajarea exprimării prin acte artistice, creșterea gradului de accesibilitate a familiilor cu venituri reduse, consolidarea încrederii in propriile puteri.

Vizat spre neschimbate, SECRETAR.


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25                fax: 031.405.39.26

www.centruleminescu.ro e-mail: centrulcminescu(fljyahoo.coin


Art.5 Cursurile/Activitatile sunt gratuite, toate cheltuielile necesare desfășurării cursurilor/activitatilor fiind suportate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU din bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată cetățenilor.

Art.6 Cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU nu intră în categoria cursurilor de pregătire și formare acreditate, urmarea acestor cursuri neasigurând participanților diplome sau calificări care dau dreptul folosirii acestora în cadrul exercitării unor profesii sau activități.

Capitolul II

CONDIȚII GENERALE DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR/ ACTIVITATILOR EDUCATIVE

Art.7 Persoanele care pot urma cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 sau, în cazul copiilor de vârstă școlară (de la nivel de clasa 0, până la nivel de liceu inclusiv), să învețe în unități școlare din Sectorul 2. în afara acestor criterii, nu există alte limite legate de vârstă, sex, religie sau alte criterii social-politice.

Art.8 Pentru ca un curs să poată fi desfășurat, este necesar să existe minimum de cursanți înscriși și maximum. Aceste limite sunt diferite, în funcție de specificul fiecărei activități în parte, în special în cazul acelor activități care presupun un număr redus de cursanți (ex: cursuri de învățare a unor instrumente muzicale, soliști vocali etc.).

Art.9 în situația în care pentru un curs sau o activitate este depășit numărul maxim admis de înscriși, număr ce depinde de numărul de lectori disponibili și de spațiile existente, se vor crea liste de așteptare, urmând ca doritorii să fie admiși în ordinea înscrierii.

Art.10 Cursurile/activitatile se vor desfasura de luni pana sambata intre orele 09.00 - 20.00. Programul acestora va fi stabilit punctual de organizator și de lectorii fiecărui curs, fiind adus la cunoștință celor interesati.

Art. 11 Durata fiecărui curs va fi stabilită în funcție de tipul activității realizate, dar nu poate depăși 120 de minute.


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jcan Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

www.centru le mi n esc u. ro


e-mail: centruleminescu@yahoo.com

Capitolul III

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Art.12 înscrierea beneficiarilor la cursurile desfășurate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU, precum si stabilirea activitatilor la care vor participa, se fac la cererea si cu acordul expres al părintelui sau reprezentantului legal al acestuia, in cazul minorilor, respectiv in nume propriu in cazul persoanelor adulte.

Art.13 Beneficiarii au dreptul de a opta pentru maximum trei discipline.

Art.14 înscrierea la cursurile/activitatile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU se face in baza unei cereri scrise, conform modelului prevăzut in Formularul nr.l si Formularul nr.2, cerere care sa conțină următoarele date:

 • a) Nume, prenume cursant si Nume, prenume părinte/ reprezentant legal (unde este cazul) si date de identificare.

 • b) Cursul ales.

 • c) date de contact - telefon, adresă email.

Art.15 Cererea de inscriere va fi insotita in mod obligatoriu de următoarele documente:

 • a) Copie certificat naștere (in cazul minorilor)

 • b) Copie C.I parinte/reprezentant legal/cursant adult

 • c) Adeverința medicala eliberata de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare pentru inscrierea la cursul dorit, eliberata cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • d) Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev), în cazul elevilor care nu au domiciliul in Sectorul 2.

Art.16 După o perioada de maximum 20 de zile calendaristice de la data înscrierii, solicitantul va fi instiintat despre orarul cursului /activitatii la care a optat sa participe.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

www.centruleminescu.ro e-mail:

centrulemincscu@yahoo.com


Capitolul III

OBLIGAȚII PÂRTILOR

Art.17 Obligațiile CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU:

 • a) Sa încheie contracte de prestări servicii, acorduri de parteneriat cu persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociatii sau alte tipuri, in interesul beneficiarilor directi ai cursurilor.

 • b) Sa asigure cadrul organizatoric si logistic pentru desfasurarea cursurilor.

 • c) Sa ia toate masurile necesare si utile pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • d) Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situație legata de educația cursantului.

 • e) Sa mențină legătură cu prestatorii serviciilor in vederea îmbunătățirii desfășurării cursurilor.

 • f) Sa centralizeze si sa tina evidenta formularelor de inscriere.

 • g) Sa asigure transparenta tuturor activitatilor desfășurate in cadrul cursurilor .

 • h) Sa analizeze si sa decidă, prompt si responsabil, referitor la orice solicitare din partea cursantului/parintelui/reprezentantului legal.

 • i) Sa dețină o evidenta privind prezenta cursantilor la curs si tematica orelor.

 • j) Centrul Cultural Mihai Eminescu nu este responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natura suferite de cursanti, in incinta locației de desfășurare a cursurilor.

Art.18 Obligațiile PROFESORILOR/ INSTRUCTORIILOR DE CURS/ACTIVITATE:

 • a) Sa faca dovada competentelor sale prin documente specifice (diploma, atestat etc. insotite de un CV actualizat, care sa ii ateste calitatea de instructor profesionist pentru cursul in care isi desfasoara activitatea sau sa prezinte alte documente care sa ateste calificarea in domeniul pe care il preda.

 • b) Sa realizeze, la începutul cursului, o programa de lucru pentru întregul curs sau modul, programa specifica cursului pe care il preda, adaptata la nivelul cursantilor caruia i se adreseaza respectivul curs.

  I VlZĂf— splShirnbareCentrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jcan Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25                 fax: 031.405.39.26

--====»............... —................    Q

www.centruleminescu.ro        e-mail: centrulcminescu@yahoo.com


 • c) Sa îndeplinească sarcinile de serviciu la cele mai inalte standarde, conform legislației aplicabile in domeniu .

 • d) Sa cunoască si sa aplice in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii in vederea construirii unui demers didactic centrat pe cursant, in scopul dezvoltării sale.

 • e) Sa respecte cu strictete actul didactic: pregătirea fiecărei activitati didactice, durata orei de curs, acordarea pauzelor acolo unde este necesar.

 • f) Sa primească la cursuri numai beneficiarii inscrisi.

 • g) Sa răspundă cu promptitudine la toate solicitările organizatorului - Centrul Cultural Mihai Eminescu, pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • h) Sa respecte orarul cursurilor, orice modificare din cauze justificate trebuie sa fie anunțata tuturor pârtilor implicate in desfasurarea cursurilor.

 • i) Sa predea un raport lunar al activitatii .

 • j) Sa monitorizeze evoluția cursantilor.

 • k) Sa promoveze spiritul de colegialitate si a respectului reciproc intre toti cursantii.

 • 1) Sa nu invoiasca cursantii de la ore decât cu aprobarea organizatorului, cu aprobarea parintilor/reprezentantiilor legali sau in situatii de urgenta.

 • m) Sa semnaleze organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) acumularea a trei absente nemotivate ale cursantului, in vederea excluderii acestuia de la curs.

 • n) Are dreptul de a lua toate masurile ce se impun, pana la încetarea activitatii cursantului in cadrul orei, in cazul constatării manifestării de către cursant a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturba desfasurarea cursurilor.

 • o) In cazul in care nu poate participa la un curs, din motive obiective, sa gaseasca un înlocuitor cu competente similare si sa anunțe aceasta modificare Organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) cu cel puțin 48 de ore înainte.

 • p) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

 • q) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii si normele PSI.

 • r) Sa respecte toate clauzele prevăzute in contractul de prestări servicii.

 • s) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.

Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jcan Louis Calderon, nr. 39, Sector 2

www.centruleminescu.ro


e-mail: ccntruleminescu(rtjyahoo.com

Art.19 Obligațiile BENEFICIARILOR CURSURILOR/ACTIVITATILOR:

 • a) Sa respecte locația de desfășurare a cursurilor, personalul, instructorii, precum si pe colegii lor.

 • b) Sa aiba un comportament civilizat, adecvat mediului in care interactioneaza, care sa nu afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalte persoane.

 • c) Sa frecventeze cursurile doar in stare de bună sănătate si sa participe la toate activitatile pentru care si au exprimat opțiunea ținând cont de faptul ca la 3 absente nemotivate va fi exclus de la curs.

 • d) Sa cunoască si sa respecte regulamentul de organizare si desfășurare al cursurilor/activitatilor.

 • e) Sa păstreze in buna stare de funcționare bunurile si materialele puse la dispoziție pentru desfasurarea cursurilor si sa păstreze curățenia.

 • f) Sa aiba o tinuta vestimentara si o conduita decenta, neagresiva, neostentativa, prietenoasa, pozitiva.

 • g) Sa se implice direct si sa răspundă solicitării instructorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate.

 • h) Sa nu paraseasca incinta instituției in timpul orelor de curs.

 • i) Sa plateasca toate lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 • j) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii.

 • k) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.

Art.20 Obligatii BENEFICIARI INDIRECTI AI CURSURILOR - părinți /reprezentanti legali ai cursantilor:

 • a) Sa-si asume responsabilitatea cu privire la participarea si prezenta cursantului la ore ținând cont de faptul ca la trei absente nemotivate, va fi exclus de la curs.

 • b) Sa-si asume responsabilitatea, împreuna cu beneficiarul cursului, pentru orice fapta a acestuia desfasurata in incinta locațiilor de desfășurare a cursurilor, sau in afara acestora, care ar putea prejudicia prestigiul instituției.

6 I VIZAT----

spre neschlmbare

l. secretar. ’

: lâu Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

www.cen tr ti le ni i n esc u. ro


e-mail: centrulcniinescu(«Jyahoo.com

 • c) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul cadru de organizare si desfășurare a cursuri lor/activitati lor.

 • d) Sa răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul organizatorului, cauzate de cursant.

 • e) Sa dea curs solicitărilor instructorilor de curs, ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa se poata lua din timp masurile necesare privind conduita si comportamentul cursantului.

 • f) Sa trateze cu respect si considerație instructorii care lucrează cu copiii, conducerea, ceilalți părinți si cursanti.

 • g) Sa informeze, in scris, instructorii de curs, cu cel puțin 5 zile inainte, cu privire la retragerea cursantului de la ore.

 • h) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii.

 • i) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.


  pr*I!°schimbareCentrul Cultural Mihai Eminescu

Str. Jean Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25


fax: 031.405.39.26

www.centruleminescu.ro


e-mail: centruleminescu($yalioo.com


Formularul nr.l

la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

CERERE DE ÎNSCRIERE COPII la proiectul “PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a)..................................................................................................

cu domiciliul în .....................................,  str..............................................

nr......bl.......sc.....ap.....sector........telefon.........................................................

e-mail.......................................................................................................................,

posesor/oare al/a B.I./C.I. seria ............. nr.................... eliberat de

......................................... la data de ................., CNP ......................................... părinte/reprezentant legal al copilului.................................................................................

CNP..........................................................................,

vă rog să aprobați înscrierea copilului la următoarele cursuri/activități, organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu:

 • 1.

 • 2.

 • 3.

b VIZAT--

wschimbare

■CRETAR, ’

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

S Copie B.I./C.I. părinte/reprezentant legal.

J Copie C.I. sau Copie certificat naștere copil.

Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev).

J Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare 5                                                                                                                                                                                                 >

abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru îscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2. Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3. Sunt de acord ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea copilului meu, alături de ceilalți participând.

 • 4. Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/evenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile mele în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 • 5. Am luat cunoștință și sunt de acord cu cele menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu.

  Data:


Semnătura:


Centrul Cultural Mihai Eminescu

Str, Jean Louis Caldcron, nr. 39, Sector 2

tel: 0722.103.002 / 031.405.39.25

fax: 031.405.39.26


www.centruleminescu.ro


e-mail: centruleminescu(a)yalioo.coni

Formularul nr.2 la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

CERERE DE ÎNSCRIERE ADULTI la proiectul “PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a).................................................................................................,

cu domiciliul în .....................................,  str..............................................

nr......bl.......sc.....ap.....sector........telefon.........................................................

e-mail........................................................................................................................

posesor/oare al/a B.I./C.L seria ............. nr.................... eliberat  de

.........................................la data de................., CNP......................................... vă rog să-mi aprobați înscrierea la următoarele cursuri/activități, organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu:

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3.................................................................................................................................

VIZAT spre neschimbate SECRETAR,

CONDIȚII DE PARTICIPARE:


 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Copie B.I./C.I.

Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru îscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2. Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3. Sunt de acord ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea mea, alături de ceilalți participanți.

 • 4. Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/evenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile mele în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 • 5. Am luat cunoștință și sunt de acord cu cele menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu.

  Data:


Semnătura: