Hotărârea nr. 48/2020

Hotărârea nr. 048 - privind aprobarea achiziţionării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 RON / luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate în evidenţa  DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel naţional

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distrbuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distrbuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 36237/14.03.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 38413/19.03.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Procesul - verbal încheiat la data de 06.03.2019 cu ocazia ședinței Comisiei Municipiului București pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2017-2023, care a aprobat produsele ce urmează a fi oferite preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ din municipiul București și măsurile educative ce se vor implementa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 3747/13.03.2019;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al


z București.

>nd în vedere reglementările cuprinse în:

-egea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2019 - 2023, după cum urmează:

  • - mere - cel puțin 100 grame/bucata;

  • - lapte tratat termic - UHT - 200 ml./porție;

  • - produse de panificație - corn sau baton și biscuiți - 80 grame/porție.

Art.2 Se aprobă măsurile educative ce vor fi implementate în anul școlar 2018 -2019 la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, respectiv cele constând în activități practice alcătuite din vizite la ferme de animale și grădini/livezi pomicole, precum și în activități curriculare, extracun'iculare și extrașcolare.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul Primăriei Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consilii

București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 modificările și completările ulterioare.