Hotărârea nr. 48/2020

Hotărârea nr. 048 - privind aprobarea achiziţionării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 RON / luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate în evidenţa  DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel naţional

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 RON / luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel național

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel național;

Analizând:

Referatul nr. 42351/25.03.2020 prezentat de Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Nota de fundamentare nr. 42383/25.03.2020 prezentată de Direcția Achiziții si Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 42501/ 25.03.2020 prezentat de Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar General sub nr.1288/ 30.03.2020;

Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru

' Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al ^Municipiului București;

/    -   Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al

Y         Sectorului 2 al Municipiului București;

■            -   Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată

de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență modificările si completările ulterioare;

  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgență, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • - Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 ;

  • - Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă achiziționarea unui pachet cu produse alimentare de bază in cuantum de 350 RON / luna, inclusiv TVA, in vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate in evidență Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 pe toată durata instituirii stării de urgență la nivel național.

n \ Art.2. Achiziția se va face de către aparatul de specialitate al Primarului prin Direcția Aohiziții și Contracte Publice, derularea contractului intrând in atribuțiile Direcției Generale „de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art.3. Finanțarea se face din Bugetul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin sumele alocate cu această destinație.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Achiziții si Contracte Publice și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 48

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..