Hotărârea nr. 47/2020

Hotărârea nr. 047 - pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 28021/18.02.2020 și Raportul de specialitate nr.28014/18.02.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 25412/17.03.2020 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul nr.3/2020 emis de Comisia privind incluziunea socială a Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

\- Art. 112 alin. (3) lit. a și lit. b și art. 118 alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a fes-ișjenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

t 1 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-teMru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.68/ 2005;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.92/2015 privind aprobarea Strategiei locale în domeniul asistenței locale pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015-2020.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020, conform anexei ce conține un număr de 18 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 • A rt. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

  consultată la s<


(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi jejdhir^fîîîiâei Sectorului 2.

PRE! ZAHAI


UNTDT RĂZV.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 CU MODIFICĂRILE șH


pitf^DftrmHJLAI )9MPLETĂRraȘ&L IETAR GEB^RA© elj/na NrrĂ '

ADMINISTRATIV

ULTERIOARE


Hotărârea nr. 47

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 20 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al


Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..