Hotărârea nr. 46/2020

Hotărârea nr. 046 - privind unele măsuri in cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 2,  serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2, pe perioada stării de urgență

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind unele măsuri in cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2, pe perioada stării de urgență

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind unele măsuri in cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2, pe perioada stării de urgență;

Analizând:

Raportul de specialitate nr.40836/19.03.2020 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.42061/24.03.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Amendamentul inițiatorului - domnul Dan Cristian Popescu, înregistrat la Cabinet Secretar General sub nr. 1310/ 31.03.2020;

Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale ,precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

'2X - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind AV<extrcitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere ..^^deS |ecretar General al Sectorului 2 București;

uv/ Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

  • - Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de;

  • - Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 127/1996 privind descentralizarea unor atribuții către Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.345/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2 utilizate în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă suspendarea obligațiile de plată ale agenților economici către Administrația Piețelor Sector 2 pe perioada stării de urgență instituită conform legii, in baza închiderii activităților comerciale desfășurate in cadrul piețelor și complexelor agroalimentare.

Art.2 (1) Suspendarea obligațiile de plată ale agenților economici către Administrația Piețelor Sector 2 pe perioada stării de urgență va interveni la cererea acestora cu încheierea de procese verbale de Închidere a activității în spațiile din cadrul piețelor și complexelor agroalimentare.

%

, AB *j (2) Având în vedere suspendarea temporară a activităților de comercializare cu J^fthănufitul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea maij/ulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, precum și a 6CT0^^a^e excePții prevăzute, asa cum a fost reglementată prin art.2 din Ordonanța militară nr.2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, completată prin Ordonanața militară nr.3/24.03.2020, în cazul contractelor de asociere încheiate de Administrația Piețelor Sector 2, la cererea asociaților se aprobă suspendarea obligațiilor de plată reprezentând cota minimă de asociere așa cum a fost contractată, urmând să plătească numai cota procentuală din profitul net sau din încasările realizate, conform prevederilor contractelor de asociere, pe perioada stării de urgență instituită conform legii, in baza închiderii unor activități comerciale desfășurate in cadrul piețelor și complexelor agroalimentare.

(3) în cadrul contractelor de concesiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 2, la cererea concesionarilor se aprobă suspendarea în cotă procentuală a obligațiilor de plată reprezentând redevență așa cum a fost contractată, urmând să plătească numai cota procentuală din suprafața spațiilor comerciale închiriate, pe perioada stării de urgență instituită conform legii, în baza închiderii unor activități comerciale desfășurate in cadrul piețelor și complexelor agroalimentare.

Art.3 Obligațiile de plată vor fi reluate după expirarea duratei stării de urgență, în condițiile prevederilor contractelor încheiate intre agenții economici și Administrația Piețelor Sector 2.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART DIN O.U.G. NR.57/2019 PRI^X'â CU MODIFICĂRILE ȘI SE


MINISTRATIV RIOARE


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..