Hotărârea nr. 45/2020

Hotărârea nr. 045 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2020;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 40898/10.03.2020 și Nota de fundamentare nr. 40901/10.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41178/24.03.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 42062/24.03.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

"A Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul gCR&W<5ruMi 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a GENȘffîft'țîei rfublice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

/vând în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța”;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/ persoană vârstnică încadrată în gradul I de dependență, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 7.426 lei, costul mediu lunar/ persoană vârstnică încadrată în gradul II de dependență, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 5.570 lei și costul mediu lunar/ persoană vârstnică încadrată în gradul III

ență, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice .MiSși^ilanțayn cuantum de 3.713 lei, pentru anul 2020.

^^îQR0^//Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice

încadrate în gradul I de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 7.426 lei, contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 5.570 lei și contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul III de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.713 lei.

Art. 3 Se aprobă metodologia de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, conform anexei ce cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologie de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora

 • 1. Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța acordă servicii sociale persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 2 (au înscris în actul de identitate domiciliul pe raza sectorului 2).

 • 2. Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, persoanele vârstnice asistate în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

 • 3. La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

 • a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) indemnizația de creștere a copilului;

 • h) drepturile acordate conform Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

 • 4. în situația în care persoana vârstnică nu poate acoperi valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere din venitul său, diferența până la concurența valorii acesteia se va achita de către susținătorii legali (titulari ai obligației de întreținere conform Codului civil, republicat), după cum urmează:

  Venit lunar pc membru dc familie al susținătorilor legali, calculat conform art. 25 alin. (5A1) din legea nr. 17/2000

  Plata diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere

  Mai mic sau egal cu 1.346 lei (salariul minim net pe țară la data dc 10.03.2020)

  0%

  între 1.346 lei și 2.230 lei (salariul minim brut pc țară la data de 10.03.2020)

  10%          _____

  vizat


  jre neschimbate

  SECRETAR_J


  între 2.230.Ici și 3.324 lei (salariul mediu net pe țară la data dc 10.03.2020)

  20%

  între 3.324 lei și 5.429 lei (salariul mediu brut pe țară la data de 10.03.2020)

  50 %

  Peste 5.429 lei (salariul mediu brut pe țară la data dc 10.03.2020)

  100 %

 • 5. Dacă persoana vârstnică asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • 6. Dacă persoana vârstnică arc mai rnulți susținători legali, diferența dintre contribuția lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2, aferentă gradului de dependență în care a fost încadrată persoana vârstnică și contribuția lunară achitată de aceasta, se va împărți în primă fază la numărul de susținători, rezultând astfel o sumă ce va constitui baza de calcul pentru contribuția datorată de fiecare susținător legal.

 • 7. In continuare, se va calcula venitul net pe membru de familie al fiecărui susținător legal. Valoarea acestuia se va încadra într-unul din intervalele de mai sus, rezultând astfel ponderea din baza de calcul pe care susținătorul o va achita cu titlu de contribuție de întreținere.

 • 8. In situația în care valoarea contribuției lunare, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2, aferentă gradului de dependență în care a fost încadrată persoana vârstnică, nu poate fi acoperită în totalitate de persoana vârstnică și dc susținătorii legali ai acesteia, diferența până la concurența valorii integrale este suportată din bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

 • 9. In vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei vârstnice asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:

 • a) copii de pe actele de identitate, certificatele de naștere și dc căsătorie ale persoanei asistate și ale susținătorilor legali, după caz;

 • b) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon dc pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, extrase dc cont ctc.;

 • d) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;

c) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cci care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații dc întreținere și față de alte persoane.

PREȘEm^^OKȘEDINTĂ,

ZAHAMA RĂZVAN CRISTIAN

\ ii

VIZAT spre neschimbare SECRETAR J