Hotărârea nr. 44/2020

Hotărârea nr. 044 - privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2020;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 40083/09.03.2020 și Nota de fundamentare nr. 40082/09.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41179/24.03.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41897/24.03.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, zRETAR Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul

•’NEraL /

Cannisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții ale Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înființarea și funcționarea instituțiilor de protecție socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

'RETAR J ~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea MEivOrganigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale roR\jvptfeeției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Nr. 2 în cuantum de 9.547 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 7.139 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 în cuantum de 9.015 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Locuințelor Protejate Ciocârliei, Radovanu, Stolnicul Vasile în cuantum de 6.454 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Locuințelor Protejate 1 și 2 în cuantum de 4.805 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu în cuantum de 1.521 lei, costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de zi Balotului în cuantum de 1.952 lei, pentru anul 2020.

Art. 2 Costul mediu lunar aprobat în condițiile art. 1 se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au persoane adulte cu handicap protejate în sistemul de protecție de tip rezidențial al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției

cdonunităților locale la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a persoanelor adulte ‘   * i

CU1 dizabilități în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și .££2l5S>completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ARTJ4JrttfTO»MJT- ”a

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRI^^®fe(TOUlZ^MINISTF CU MODIFICĂRILE ȘL^MPLETĂRILE WTERIC SECRETAR GENERAL, >\

INISTRATIV, StERIOARE


Hotărârea nr. 44

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului


București în ședinfa ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.