Hotărârea nr. 43/2020

Hotărârea nr. 043 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind stabilirea costului mediu anual/copilprotejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternaliprofesioniști, pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2020;

Analizând:

 • - Referatul de specialitate nr. 45644/19.03.2020 și Nota de fundamentare nr. 45646/19.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41164/24.03.2020 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41632/23.03.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;


  RETARCerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată •NERdtSec/etarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul ectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

kn\

n           HOTĂRĂȘTE

7

yArt 1 Se aprobă costul mediu anual, pentru anul 2020, pe copil care beneficiază

''Spf’ORUV'^Z'^

^**^ee*protecție în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Costul mediu anual, aprobat în condițiile art. 1 se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au copii protejați în sistemul de protecție al Sectorului 2.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale, la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a copilului în condițiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectoruhd 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 43/31.03.2020


COSTUL MEDIU ANUAL/COPIL PENTRU ANUL 2020

Forma de protecție

Număr total copii an 2019

din care :

Cheltuieli de personal la 31.12.2019

Cheltuieli materiale la 31.123019

Asistență sociala la 31.12.2019

Execuție la 31.12.2019

din care:

Cost mediu copil/lună 2019

Cost mediu copil/an 2019

Nr. copii din alte județe /sectoare

Nr.copii sector 2

Cheltuieli alte județe /sectoare

Cheltuieli sector 2

Creșa Sinaia

137

0

137

1.317.798

516.967

5.793

1.840.558

0

1.840.558

1.120

13.435

Creșa Ciobănașului

344

0

344

2.702.041

539.820

11.301

3.253.162

0

3.253.162

788

9.457

Creșa Teiul Doamnei

90

0

90

256.584

482.429

5.544

744.557

0

744.557

689

8.273

Unitate de Educație Timpurie Grădinița nr. 23 (Creșa Bambi)

30

0

30

19.899

4.723

0

24.622

0

24.622

68

821

Unitate de Educație Timpurie Grădinița nr. 137 (Creșa Tom Degețel)

30

0

30

15.586

4.281

0

19.867

0

19.867

55

662

Cost mediu creșe

631

0

631

4.311.908

1.548.220

22.638

5.882.766

0

5.882.766

777

9323

CSCH

46

22

24

3.878.628

1.016.429

61.574

4.956.631

2.370.563

2.586.068

8.979

107.753

Unități Rezidențiale de Tip Familial

107

46

61

6.712.682

1.441.975

233.959

8.388.616

3.606.321

4.782.295

6.533

78398

Centrul Pilot de Protecția Copilului Victimă a Traficului de Ființe Umane "Gavrochc"

29

11

18

760.995

407.374

52.215

1.220.584

462.980

757.604

3.507

42.089

Cost mediu rezidențial

182

79

103

11352305

2.865.778

347.748

14.565.831

6322.531

8.243300

6.669

80.032

Adăpost pentru Copiii Străzii "Dănilă Prepeleac"

24

15

9

981.488

228.766

2.630

1.212.884

758.053

454.832

4.211

50.537

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii"

17

5

12

1.770.531

637.716

53.950

2.462.197

724.176

1.738.021

12.070

144.835

Centrul de Consiliere

610

0

610

358.761

18.669

297

377.727

0

377.727

52

619

Centrul de Consiliere Floare de Colț

157

0

157

314.706

443.946

30.144

788.796

0

788.796

419

5.024

Cost mediu centre de primire

808

20

788

3.425.486

1329.097

87.021

4.841.604

119.842

4.721.762

499

5.992

Centrul de zi "Pinochio"

45

0

45

946.197

363.388

3.495

1.313.080

0

1.313.080

2.432

29.180

Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copii cu dizabilități și familiile lor

22

0

22

481.172

10.935

2.210

494.317

0

494.317

1.872

22.469

Centrul de zi Sfântul Pantelimon

52

0

52

397.095

78.483

5.719

481.297

0

481.297

771

9.256

Centrul de zi pentru copii Sfânta Maria

21

0

21

144.440

514.301

2.685

661.426

0

661.426

2.625

31.496

Centrul de zi Floare de Câmp

27

0

27

722.550

76.356

5.184

804.090

0

804.090

2.482

29.781

Centrul de zi Ursulețul de Plus

29

0

29

578.090

82.012

5.649

665.751

0

665.751

1.913

22.957

Cost mediu centre de zi

196

0

196

3.269344

1.125.475

24.942

4.419.961

0

4.419.961

1.879

22351

Centre de îngrijire și Găzduire - rezidențial

83

81

2

4.947.752

504.986

19.041

5.471.779

5.339.929

131.850

5.494

65.925

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire rezidențial

83

81

2

4.947.752

504.986

19.041

5.471.779

5.339.929

131.850

5.494

65.925

Centrul de îngrijire și Găzduire "zi

119

92

27

227.468

218.463

3.844

449.775

347.725

102.050

315

3.780

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire zi

119

92

27

227.468

218.463

3.844

449.775

347.725

102.050

315

3.780

Centrul Matemal Maria

24

0

24

1.102.952

67.872

4.608

1.175.432

0

1.175.432

4.081

X-J18.976

Asistență Matemală

86

30

56

2.800.309

47330

27.490

2.875.129

1.002.952

1.872.177

2.786//

Cost mediu matemal

110

30

80

3.903.261

115.202

32.098

4.050361

1.104.698

2.945.863

3.(^9

/ 36.823

Total general

2.129

302

1.827

31.437.724

7.707.221

537332

39.682.277

5.628.956

34^53^T

18.639


CD

o «

23 8 N

m 3- >

G


ZAHARIA RĂZVAN CRISTI.