Hotărârea nr. 42/2020

Hotărârea nr. 042 - privind solicitarea cătreConsiliul General al Municipiului Bucureşti de reintroducere în domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. a spaţiului în care au funcţionat B.E.P. 1 în incinta Secţiei 6 de Poliţie din Str. Paul Greceanu nr.36 şi B.E.P. 4 în incinta Secţiei 9 Poliţie din Şos. Pantelimon nr.290

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de reintroducere în domeniul public al statului și administrarea M.A.I. a spațiului în care au funcționat

B.E.P. 1 în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr.36 și B.E.P. 4 în incinta

Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr.290

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de reintroducere în domeniul public al statului și administrarea M.A.I. a spațiului în care au funcționat B.E.P. 1 în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr.36 și B.E.P. 4 în incinta Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr.290;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 40517/19.03.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 ;

  • - Raportul de specialitate nr. 40968/ 20.03.2020 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Protocolul privind predarea - preluarea bunurilor imobile și mobile necesare pentru desfășurarea activităților de evidență a persoanelor nr. 93550/2005, al D.G.P.M.B., înregistrat la Consiliul Local Sector 2 sub nr.47338/11.08.2005;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietete publică, cu modificările și completările J:erioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 2344/14.12.2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul blic sau privat al statului și din administrea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul blic al unităților administrativ - teritoriale și în administrarea Consiliului General al unicipiului București, a consiliilor județene sau locale;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.70/ 19.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în incinta Mall Veranda, București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, în suprafață de 105.88 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.341/ 31.10.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București reintroducerea în domeniul public al statului și administrarea M.A.I. a spațiului în care au funcționat B.E.P. 1 în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr.36 și B.E.P. 4 în incinta Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr.290

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 2 pagini și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..