Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea nr. 041 - pentru modificarea şi completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018  privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea  Direcției Generale  de Asistență Socială si  Protecția  Copilului Sector 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință',

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr.2504/20.02.2019 și adresa nr. 15995/07.02.2019 întocmite de Administrația Domeniului Public Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

  • - Raportul de specialitate 23534/20.02.2019 întocmită de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2 ;

  • - Raportul de Specialitate nr.21319/18.02.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


Având în vedere pitevederile cuprinse în:

- Hot^jj^O^CogșiWiilui General al Municipiului București nr.236/2018 privind stabilii*^>-^^V^luț'il6/<și''tâX'elor locale în municipiul București, începând cu anul 2019;

In f&mcnrl art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3 ) din


Legea nr. 215/2001 privind administația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reședință.

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

NR. 215/2001, REPUBL

SECR


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședinfa ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.