Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea nr. 041 - pentru modificarea şi completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018  privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea  Direcției Generale  de Asistență Socială si  Protecția  Copilului Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

Nota de fundamentare nr. 37388/04.03.2020 și Raportul de specialitate nr.37387/04.03.2020 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 34779/12.03.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru, Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență,


^educer^Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului ota nr. 42989/27,03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al ului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului Romîniei nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în București, str.Olari nr.15, (fost 11-13), sector 2, compus din clădiri și teren, cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în București, str.Olari nr.15, (fost 11-13), sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu destinația de sediu administrativ, cu modificările și completările;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str.Olari nr.15, (fost 11-13), sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2;

 • - Sentința Civilă nr.3215/30.04.2015 din dosar nr.24137/3/2011***, Tribunalul București, Secția a Il-a contencios administrativ și fiscal, definitiva.

In temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr. 15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, în sensul înlocuirii anexelor nr.1-3, cu anexele nr. 1-4.

(2) Anexele nr. 1-4, cuprind 10 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str.Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului BucureștiHotărârea nr. 41

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

DA TE DE IDENTIFICARE

ale imobilului ce se transmite în administrarea Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 2

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Adresa amplasamentului transmis

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Consiliul Local

Sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

București, Str. Olari nr. 15, (fost 11-13), Sector 2

Teren = 271 mp, Corp 5 Construcție de tip S+P+M Suprafața construită la sol —175 mp Suprafața desfășurată =350mpVIZAT spre neschimbare SECRETAR


PLAN DE SITUA ȚIE

TEREN SITUAT ÎN STRADA OLARI, NR.15, SECTOR 2, BUCUREȘTI


Coordonatele punctelor de contur ale terenului parte din fostul teren din strada Olari, nr. 11, inclus in prezent in terenul din strada Olari, nr. 15

Nr.

punct

N/X[m]

E/Y[m]

Sistem proiecție Stereo 1970

1

327211,065

588988,555

0

327217.249

588988,841

G

327217,781

588991,373

H

327210.966

588991,087

Suprafața [ mp ]

16 mp

Coordonatele punctelor de contur ale terenului necesar bunei utilizări a construcției denumita C 4

Nr.

N/X[ml

punct

Sistem proiecție Stereo 1970

W

327223,207

589028,175

Z

327216,942

589029,347

z

327215,813

589023,791

z1

327215,614

589023,816

w

327215,219

589020.714

___y___

327221,653

589020,471

Suprafața [ mp ]

53 mp

Coordonatele punctelor de contur ale terenului necesar bunei utilizări a porțiunii amplasată pe terenul în litigiu din construcția denumita C 5

Nr. punct

N/X[m]

E/Y[ml

Sistem proiecție Stereo 1970

M

327215,126

588978,738

N

327214,959

5B8977.221

O

327217,788

588976,999

u

327226,757

588982,462

v

327226,390

588994,642

X

327218,447

588994.490

G

327217.781

588991,373

P

327215,457

588980,315

Suprafața (mp ]

151 mp

mivAu x ’ii.

Coordonatele punctelor de contur ale terenului din strada Olari, nr. 11-13, astfel cum este individualizat prin planul executat la nivelul anului 1983 - anexa nr. 2


Coordonatele punctelor de contur ale terenului din strada Olari, nr. 15, astfel cum este individualizat prin planul executat la nivelul anului 1911 - anexa nr. 3 respectiv strada Gl. Ipătescu, nr. 1-3, colț cu strada Olari, nr. 15, conform planului executat la nivelul anului 1940 - anexa nr.4Nr.

N/X | m]

E/Y | m ]

punct

Sistem proiecție Stereo 1970

n

327190,070

589009,852

B

327206,667

589006,393

C

327208,321

589005,887

D

327216,349

589004,478

E

327216,405

589004,715

F

327220,533

589003,632

1

327218,831

588996,289

G

327217,781

588991,373

M

327215,126

588978,738

N

327214,959

588977,221

0

327217,788

588976,999

e

327238.530

588976,102

f

327242,186

588975,536

R

327238,923

588989,683

S

327238,778

588992,024

T

327238,033

588999,776

d

327232,370

589000,469

V

327233,845

589011,970

X

327234,280

589015,540

Y

327234,992

589025,914

w

327223,207

589028,175

z

327216,942

589029,347

a

327200,978

589032,482

0

327198,355

589031,046

c

327195,099

589022,585

A

327191,195

589012,625

Suprafața [ mp ]

1540 mp


Nr.

N/X[m]

E/Y f m]

punct

Sistem proiecție Stereo 1970

m

327181,511

588987.512

K

327206,394

588988,339

L

327206,578

588978,301

M

327215.126

588978,738

N

327214,959

588977,221

327217.788

588976,999

P

327232.510

588985,966

R

327238.923

588989,683

S

327238,778

588992,024

T

327238.033

588999,776

U

327237,100

589011,643

V

327233,845

589011,970

X

327234,280

589015,540

Y

327234,992

589025,914

w

327223,207

589028,175

z

327216,942

589029,347

a

327200,978

589032,482

b

327198.355

589031,046

c

327195,099

589022,585

A

327191,195

589012,625

Suprafața [ mp ]

2150 mp


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce face parte din fostul teren din strada Gl. Ipătescu, nr. 5


Nr. punct

N/X | m 1

E/Y [ m ]

003

Sistem proiect

e Stereo 1970

T

327238,033

588999,776

U

327237,100

589011,643

V

327233,845

589011,970

d

327232,370

589000,469

__

Suprafața [ mp ]

52 mp

cu


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce face m parte din fostul teren din strada Olari, nr. 11


Coordonatele punctelor de contur ale terenului afectat de elemente de sistematizare între anii 1966-1983


Nr. punct

N/X[m]

E/Y|m]

Sistem proiecție Stereo 1970

O

327217,788

588976,999

e

327238,530

588976,102

f

327242,186

588975,536

R

327238,923

588989,683

P

327232,510

588985,966

Suprafața [ mp ]

167 mp


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce a făcut parte din fostul teren din strada Olari, nr. 15, dar in prezent este inclus in terenul din strada Olari, nr. 11


Nr. punct

N/X(m|

E/Y [ m ]

Sistem proiecție Stereo 1970

M

327181,511

588987,512

K

327206,394

588988,339

I

327211,065

588988,555

O

327217,249

588988.841

G

327217,781

588991.373

I

327218,831

588996,289

F

327220,533

589003,632

E

327216,405

589004,715

D

327216,349

589004,478

C

327208,321

589005,887

B

327206,667

589006,393

n

327190,070

589009,852

Suprafața [ mp ]

629 mp


Nr, punct

N/X[ m]

B/Yf m]

Sistem proiecție Stereo 1970

n

327190,070

589009,852

B

327206.667

589006,393

A

327191,195

589012,625

Suprafața [ mp ]

25 mp


Coordonatele punctelor de contur ale terenului ce face parte din fostul teren din strada Olari, nr. 9


Nr.

punct

N/X |m l

E/Ylm]

Sistem proiecție Stereo 1970

L

327206,578

588978,301

M

327215,126

588978,738

o

327217,249

588988,841

I

327211.065

588988,555

K

327206,394

588988,339

Suprafața [ mp ]

97 mp


Executant: Expert tehnic ing.

SCARA 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Teren situat in strada Olari, nr. 15, sector 2, București

Beneficiar: Tribunalul București Secția a IV-a Civila

Dosar: 24137/ 3 / 2011 **

DATA

27.11.2012


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI ȘI CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELOR

TEREN SITUAT ÎN STRADA OLARI, NR.15, SECTOR 2, BUCUREȘTI

J uiivjul J_,MO/X1VJLC,1>I A ©1 JU'lbJLUVLU AKrt A 1MO91LIJLU1 SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

271 mp

Strada Olari nr.15

Sector 2, București


Cartea Funciara nr./    O'


/GD?45 ‘---■*


.GJ.52


7 (§>S3

1.28

Ct.25 <c.2§_. GD.3u


JC.32


327200


IE.203272  IE.221471


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Sector 2, București

IE.233481

:c.33


70'


IE.235542


11


cm co tn


62


61


163


Q fo

(D


bCC.46

(ț)S5


IE.235542

S=1260mp


69


.63


67


15


66


IE.234737


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcelă

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Mențiuni

l

2

3

4                 ț-—"

1

Cc

271

TD1                           \ Sp*

TOTAL

271

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața consrulta la sol

<np)

Mențiuni

C5

CAS

175

Clădire de birouri:S+P+M.Suprafata desfasurata=350mp

TOTAL

=175mp


Suprafața masurata a imobilului=271mp


Executant:

Confirm executarea măsurătorilor la teren. .. corectitudinea întocmirii documentației codăS.țfdfe'’1'-'1'' sl corespondenta acesteia cu realltateaTlin feren.65


327200


Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrata sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Semnătura sl parafa

Data........................

Data.


■’v.’Cia r


Stampila BCPI

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELOR

Lucrarea: Documentație cadastrala, str. Olari nr.15, sect.2, București

PUNCTE PE CONTUR

Teren ICc

Nune Punct

COORDONATE STEREG'70

XCn>

Y(n)

8

588981.837

327226.776

7

588994,642

327226,390

30

588994.490

327218.447

31

588991.373

327217781

32

588991.087

327210,966

51

588988.555

327211.066

48

588988.339

327206.394

3

588978,275

327206.548

4

588978.614

327215.229

5

588977.218

327214.979

18

588976.561

327217.865

Suprafața masurata = 271np

PUNCTE PE CONTUR

CAS- C5

Nune Punct

COORDONATE STERED'70

X<n>

Y(m)

22

588981.377

327223.775

23

588991.489

327223.414

27

588991.069

327211.046

50

588988.433

327211,161

49

588988.277

327206.555

1

588979.669

327206.835

9

588979.952

327215,179

10

588980.302

327215.164

16

588980.519

327221.531

Suprafața construita = 175npPUNCTE PE CONTUR

Teren IE,245542

Nune Punct

COORDONATE STEREO'70

X(n>

YCn)

46

588989.227

327239.192

45

588992.024

327238.788

52

588999.740

327238.037

61

589011.566

327237,148

62

589011,898

327233,902

63

589025.948

327235.123

64

589032,542

327201.022

65

589031,094

327198.377

66

589022.428

327195.035

67

589012.609

327191.235

68

589006.393

327206.667

69

589005.887

327208.321

70

589004.478

327216.349

46

589004.715

327216.405

33

589003.633

327220.533

30

588994.490

327218.447

7

588994.642

327226.390

8

588981.837

327226.776

Suprafața nasurata = 1260np


Executant:

RELEVEU CORP C5 - SUBSOL, PARTER, MANSARDA

TEREN SITUAT ÎN STRADA OLARI, NR.15, SECTOR 2, BUCUREȘTI

RELEVEU Corp 5- Subsol SCARA lilOO


ANEXA Nr. 1.37 la regulament


Nr.cadastral al terenului


SuprafataCmp)


Adresa imobilului
Strada Clari nr,15
Sector 2, București


Cartea Funciara colectiva nr.UAT


Sector 2, București


Cod unitate Indivlduala(UI)CF individuala
RECAPITULATIE


NR.

CRT.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILAtmp)

1

Vestibul

Suprafața utila =

întocmit

3

n6.

Recepționat

Data
RELEVEU PARTER - C5 SCARA MOONr.cadastral al terenului

Suprafata(mp>

Adresa imobilului

Strada Olari Nr.15

Sector 2, București

Cartea Funciara colectiva nr.

DAT

Sector 2, București

Cod unitate indlvlduala<UI>

CF individuala


RECAPITULATIENR. CRI.

DENUMIRE

ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILACmp)

• N

1

Hol

3.8

2

Hol

11.9

3

Casierie

4.4

4

Birou calcul salarii

35.5

5

Hol

6.8

6

Hol

7.1

7

Birou

30.1

8

Centrala termica

6.3

9

Spațiu depozitare

12.5

10

Hol

3.3

11

Arhiva

6.3

12

Grup sanitar

2.7

Suprafața utila = 130.7mp

13

Casa scării

7.4

14

Casa scării

3.1^

Suprafața totala =

întocmit

-

dÂol

Recepționat

Data ’RELEVEU MANSARDA SCARA 1:100


C5


Nr.cadastral al terenului

SupraFata(mp)

Adresa imobilului

Strada Olari Nr.15

Sector 2, București

Cartea Funciara colectiva nr.

DAT

Sector 2. București

Cod unitate individuala<UI>

CF Individuala


RECAPITULATIV
-7777/777777/77/777777777/


Serviciu FinanciarNR. CRT.

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFATA UTILACmp)

1

Hol

5.4

2

Serviciu Financiar

12.5

3

Serviciu Financiar

16.7

4

Hol

14.1

5

Debara

5.0

6

Birou

13.1

7

Birou contabilitate

37.4

8

Arhiva

4.3

9

Arhiva

13.4

10

Arhiva

6.5

11

Grup sanitar

5.0

SupraFata utila

= 133.40np

12

Casa scării

2.5

SupraFata totala

= 135.9np_


întocmit

ffitc

JS

«4   /

Recepționat