Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea nr. 040 - privind  implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național unei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național unei unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București’,

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 22472/19.02.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 22770/20.02.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Centrală nr. 342/13.02.2019, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 20795/15.02.2019 și la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 2253/18.02.2019, prin care s-a înaintat nota de fundamentare nr. 273/07.01.2019;

  • - Hotărârea nr. 8/2019 emisă de Consiliul de Administrație al Școlii Centrale;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

  • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

in temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se acordă Avizul consultativ unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Centrală, cu sediul în București, Str. Icoanei nr. 3-5, Sector 2, în scopul atribuirii titlului de Colegiu Național.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.