Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea nr. 040 - privind  implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristiglilar nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerere proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

Analizând:

 • - Nota de fundamentare și Raportul de specialitate nr. 24356/18.02.2020 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 25246/05.03.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ și Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

%

 • * /’ Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exerci/area cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de ducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de sevicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 397/863/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 663/14.11.2019privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărâ cu privire la asocierea cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului "Butonul roșu-salvează vieți”

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul “ Butonul roșu-Salvcază vieți”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă. conform anexei nr. 1 ce conține un număr de 7 fde și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să semneze convenția de colaborare cu Fundația Crucea Alb-Galbenă și orice acte ulterioare pentru derularea proiectului prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 2 ce conține um număr de 5 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”, prin alocarea unor sume cu această destinație către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE SECRETAR GEICERAL,

Prezenta Hotărâre con)ine un număr de 15 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA nr.1

La H.C.L. Sector 2 nr. 4(0 /'bLo b., £4

PROIECT

BUTONUL ROȘU - SAL VEAZÂ VIEȚI 9                                                           9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ZAHARIA RĂZVAN-GRl^TlAfT

BUTONUL ROȘU - SALVEAZĂ VIEȚI

Scopul proiectului

Salvarea vieții persoanelor vârstnice aflate în situație de dificultate prin asigurarea de servicii medicale de urgență la domiciliu pentru acestea.

Justificarea proiectului

In societatea contemporană, aflată într-o continuă tranziție și schimbare, rolul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 devine din ce în ce mai important pe zi ce trece. Nivelul de trai tot mai fluctuant, dificultățile cu caracter economic și social fac ca profilul celor care au nevoie de serviciile furnizate de D.G.A.S.P.C. Sector 2 să se modifice permanent, astfel că acțiunile întreprinse trebuie să dobândească un grad ridicat de adaptabilitate și de flexibilitate.

Sectorul 2 are o populație de aproximativ 400 000 persoane și o problematică socială bogată, similară situației la nivel național, dar accentuată datorită specificului aglomerației urbane și existenței cartierelor periferice. îmbătrânirea demografică conduce, deja, la o schimbare spectaculoasă a structurii de vârstă a populației.

Așa cum se observă, a crescut numărul vârstnicilor aflați la limita subzistenței, motivele fiind foarte variate dar, în același timp, imposibil de evitat: reducerea veniturilor în urma pensionării, îmbolnăviri repetate ale persoanelor vârstnice, decesul unuia dintre soți etc. Pentru cei vârstnici cu probleme de sănătate și cei care sunt dependenți din punct de vedere fizic, trebuie asigurate îngrijiri de sănătate adecvate și suport conform necesităților.

O situație aparte o reprezintă categoria persoanelor vârstnice singure. Sunt persoanele care nu mai au rude în viață sau chiar dacă acestea există, nu mențin legătura cu persoana vârstnică. De asemenea, aceste persoane nu beneficiază sau beneficiază ocazional de sprijin din partea comunității. Neavând persoane apropiate care să le supravegheze starea de sănătate, să solicite ajutor pentru acestea la nevoie, deseori, problemele medicale pe care le prezintă se agravează, iar uneori conduc la decesul persoanei vârstnice.

In contextul progresului tehnologiei actuale, considerăm că trebuie luate măsuri adecvate pentru a veni în sprijinul acestor persoane.

Astfel, Fundația Crucea Alb-Galbcnă, împreună cu Asociația de Ajutor Mutual București și D.G.A.S.M.B., printr-un parteneriat susținut finaciar de Primăria Generală a Municipiului București, a dezvoltat timp de doi ani primul centru pilot de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri integrate la domiciliu cu suport de teleasistență și teleurgență din România.

Grație succesului acestui început, fundația a dezvoltat alt proiect implementat și în județele Ilfov, Buzău, Constanța, Giurgiu, prin programul de cooperare Elvețiano -Român, fiind singurul furnizor de astfel de servicii din municipiul București.

Ă/ÎZAȚ spre neschimbate secretorJ

Plecând de la propunerea de colaborare transmisă de Fundația Crucea Alb-Galbenă, considerăm că este benefică cetățenilor Sectorului 2 implementarea, în parteneriat cu aceasta a unui astfel de proiect.

Obiective

 • I. salvarea vieții persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 • 2. prevenirea agravării stării de sănătate și apariția complicațiilor de natură medicală;

 • 3. prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice;

 • 4. diversificarea serviciilor oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 2 persoanelor vârstnice.

Grup țintă

o 100 persoane vârstnice, domiciliate pe raza Sectorului 2, fără familie sau fără sprijin din partea familiei/ comunității, care au probleme de sănătate și care necesită o intervenție imediată în vederea reducerii riscurilor de degradare ireversibilă a stării de sănătate sau chiar a decesului.

Activități

Activitatea 1 - Selecția beneficiarilor

Va fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2, iar beneficiarii vor fi identificați la nivelul serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Asistență Socială.

Activitatea 2 - Furnizarea serviciilor

Va fi realizată de Fundația Crucea Alb-Galbenă astfel;

 • a. Caii Center

Serviciile vor fi acordate prin intermediul unei platforme de monitorizare și management servicii de teleasistență și teleurgență („Butonul roșu”) de către un furnizor privat de servicii medicale la domiciliu.

Sistemul dezvoltă o suită de programe, proceduri și protocoale menite să crească și să îmbunătățească siguranța îngrijirii la domiciliu.

Sistemul este compus din următoarele 3 componente:

 • 1. componenta Caii Center - managementul apelurilor (CC)

 • 2. componenta de Management a Fișelor de Abonați (MFA) - interfața web destinată operatorilor din caii center;

 • 3. componenta de Management, Audit și Rapoarte (MAR) - interfața web destinată partenerului/ furnizorului de servicii integrate.

Descriere Caii Center

 • 1. Soft dedicat managementului apelurilor de urgență;

 • 2. Trei stații de lucim monitorizate și scalabile în timp real;

 • 3. Personal EMD asigurat de dispecerat.

Comunicarea cu beneficiarul se face prin intermediul unui kit format dintr-un telefon mobil cu taste mari cu iluminare, font mare, meniu simplu dedicat seniorilor și o brățară SOS rezistentă la apă și șocuri, care poate, prin simpla apăsare a unui buton, să apeleze dispeceratul.

r^~vîzÂT I spre neschimbate SECRETAR_I

Specificații tehnice telefon:

 • - afișaj LCD color de 1,8” 160 x 128 pixeli

 • - cameră VGA- minim 1,3 MP

 • - funcție care redă cu voce tare numărul sau numele persoanei care apelează

 • - redare vocală a contactelor (numărul sau numele înregistrat)

 • - minim 5 numere de apelare rapidă

 • - funcție „mâini libere”

 • - agendă telefonică cu min. 250 de contacte

 • - buton fizic dedicat pentru blocarea tastelor

 • - buton dedicat pentru semnal SOS

 • - lanternă

 • - baterie min. 600 mAh

 • - durată de viață convorbiri: min. 5 ore

 • - greutate: maxim 85g

Specificații Brățară SOS

 • - frecvență de operare 433,92MHz

 • - impermeabilitate la apă: IP56

 • - rază de acțiune până la 40 m

 • - greutate max. 30 g

 • - durată de viață baterie: minim 5 ani

 • - utilizare: min. 5000 de ori

Sistemele EMS (sisteme de management al urgențelor) moderne acoperă o serie de funcții critice unde EMD (dispecerul medical de urgență) prioritizează și eficientizează intervenția personalului de asistență medicală mobilă (MHP) și/sau echipajelor de urgență prin protococoale și proceduri dedicate:

 • 1. identificarea informațiilor de bază privind apelurile, locația, date de identificare, facilitare acces echipaje de urgență, factori de risc, istoric medical și alte circumstanțe speciale;

 • 2. triajul apelurilor primite oferă interogarea expertă și sistematizată folosind scriptul furnizat de sistem pentru alocarea cele mei bune resurse de îngrijire sau expediere a datelor salvatoare de viață către Serviciul 112;

 • 3. suport pentru Serviciul 112 care să primească toate informațiile corespunzătoare;

 • 4. protocoale standardizate de la consiliere simplă pentru a menține pacientul calm și confortabil sau pentru a aduna informații suplimentare de bază pentru echipa interdisciplinară de teren până la instrucțiuni mai complexe, personalizate și predefinite;

 • 5. EMD este responsabil pentru furnizarea de informații pentru resursele de intervenție care răspund apelului de urgență și de acțiunile care facilitează accesul la abonatul apelant.

Alte subactivități desfășurate de către partener:

 • 1. înregistrare electronică a datelor și actualizarea permanentă a lor (automată);

—vlW" J sprenesch^are

Modulul „SUMAR de URGENȚĂ” cuprinde:

 • - numele, vârsta, sexul;

 • - adresa de domiciliu;

 • - formular de consimțământ medical;

 • - numere de telefon relevante pentru un contact personal de urgență, cum ar fi un prieten, vecin sau un membru al familiei, care ar fi apelat în situații de urgență;

 • - factori de risc;

 • - alergii și intoleranțe diagnosticate;

 • - proteze și alte dispozitive medicale interne;

 • - transplanturi;

 • - proceduri medicale relevante pentru urgență;

 • - boli cronice;

 • - boli hematologice și transmisibile relevante pentru urgență;

 • - tratamente curente;

 • - internări recente.

 • 2. stabilirea protocoalelor personalizate (în afara celor de urgență predefinite în sistem);

 • b. Vizite de monitorizare lunară la domiciliul beneficiarului

Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului se va realiza lunar, prin vizite la domiciliul acestuia, pentru monitorizarea parametrilor funcționali, verificarea echipamentelor și a medicației.

 • c. Vizite la nevoie, în caz de urgență, la domiciliul beneficiarului

Acestea se realizează la solicitarea beneficiarilor, ca urmare a schimbării stării de sănătate, a apariției unor defecțiuni la echipamentele folosite.

Activitatea 3 - Monitorizarea

Va fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2. Monitorizarea periodică a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu va fi asigurată de Serviciul

Asistență Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.______________

r—VW

spre neschirnbare ȘECREIAR__

Activitatea 4 - Mediatizarea

Va fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2 și de Fundația Crucea Alb-Galbenă. Mediatizarea proiectului se va face pe site-ul web al D.G.A.S.P.C. Sector 2, cel al Fundației Crucea Alb-Galbenă, precum și prin comunicate de presă.

Costuri

Costurile anuale pentru implementarea proiectului sunt:

 • - servicii de caii center - 25 lei/ lună/ beneficiar X 100 beneficiari X 12 luni= 30000 lei;

 • - vizite de monitorizare lunară - 70 lei/ vizită/ beneficiar X 100 beneficiari X 12 luni” 84000 lei;

 • - vizite la nevoie în caz de urgență - 80 lei/ vizită/ beneficiar X 50 vizite/ lună X 12 luni= 48000 lei.

La acestea se adaugă costurile kit-urilor "Butonul Roșu”, respectiv 100 buc. X 684 lei=68400 lei.

Cost total: 230400 lei.

Rezultate așteptate

Beneficiari :

 • - creșterea duratei și calității vieții;

 • - rămânerea în locuința proprie;

 • - păstrarea independenței și demnității;

 • - consolidarea sentimentului de securitate, atât pentru acesta, cât și pentru familie;

 • - diminuarea numărului de zile de spitalizare;

 • - dosar electronic medico-social cu date personale relevante, servicii de care beneficiază și contacte în caz de urgență;

 • - accesul rapid la informații, scurtarea timpului de intervenție datorită cunoașterii complete a cazului și furnizarea de informații utile echipajului Serviciului 112;

 • - intervenție profesionistă, rapidă și eficientă a echipei medicale.

D.G.A.S.P.C. Sector 2

 • - încorporarea unui model comunitar integrat de îngrijire la domiciliu;

 • - economii la buget prin gestionarea eficientă a nevoilor comunității;

 • - integrarea și utilizarea tehnologiei TIC în îngrijirea la domiciliu;

 • - coordonarea eficientă a resurselor comunității în planificarea și furnizarea serviciilor de îngrijiri de lungă durată;

 • - creșterea calității serviciilor oferite prin includerea de elemente esențiale în sprijinirea menținerii independenței și demnității persoanelor vârstnice și evitarea instituționalizării;

 • - creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor;

 • - alinierea la noul concept de servicii sociomedicale integrate prin utilizarea tehnologiilor asistive.

---VIZAT

spre neschimbat

Parteneri

Proiectul va fi implementat de Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Fundația Crucea Alb-Galbenă.

Durabilitatea proiectului

Proiectul se dorește un model de bună practică în domeniul serviciilor socio-medicale acordate persoanelor vârstnice aflate în risc social major, contribuind la diversificarea și eficientizarea serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Prin rezultatele obținute se va influența politica la nivel local în domeniul protecției sociale. Astfel Consiliul Local al Sectorului 2, prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, va putea dezvolta proiectul sau îl va replica și pentru alte categorii de persoane expuse riscului.

Anexa 2 la H.C.L.Sector 2 nr.


ho


CONVENȚIE DE COLABORARE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚAVIZAT spre neschimbare SECRETAR

ANEXA nr.2

La H.C.L. Sector 2 nr./

CONVENȚIE DE COLABORARE

încheiată între:

Direcfia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu sediul în București, Str. Olari nr. 15, Sector 2 București, telefon 021/252.22.02, fax. 021/252.22.17, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004, www.social2.ro, ca serviciu public de interes local, reprezentată prin domnul Florin-Ștefan Vasile, în calitate de Director General,

Și

Fundația Crucea Alb-Galbenă, cu sediul în Bd. Regina Mana nr. 21, sector 4, București, telefon 0213151256, email cruceaalbgalbena@cag.ro, reprezentată plin doamna                , în calitate de

Director General.

Cap. 1 - OBIECTUL CONVENȚIEI

Art. 1 - Este reprezentat de colaborarea părților în vederea salvării vieții persoanelor vârstnice aliate în situație de dificultate prin implementarea proiectului „Butonul roșu - Salvează vieți”.

Art. 2 - Fac obiectul convenției de colaborare maxim 100 persoane vârstnice, domiciliate pe raza Sectorului 2, aflate în evidențele D.G.A.S.P.C. Sector 2, Iară familie sau fără sprijin din partea familiei/ comunității, care au probleme de sănătate și care necesită o intervenție imediată în vederea reducerii riscurilor de degradare ireversibilă a stării de sănătate sau chiar a decesului.

Cap. 2 - DURATA CONVENȚIEI

Art. 3 Prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării ei de către reprezentanții părților contractante și se încheie pe o perioadă de un an de zile.

Art. 4 Convenția poate fi prelungită prin act adițional încheiat între părți, in condițiile legii.

Cap. 3 - OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

 • A. Obligafiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2:

Art. 5 Aceasta se obligă de la data semnării prezentei convenții:

 • a. să identifice potențialii beneficiari ai serviciilor furizate de partener;

 • b. să monitorizeze periodic acordarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu prin Serviciul Asistență Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2;

 • c. să mediatizeze proiectul prin informații publicate pe site-ul web www.social2.ro și prin comunicate de presă;

 • d. să întreprindă toate acțiunile necesare unei colaborări prompte și utile;

 • e. să achite lunar (în luna prezentă pentru luna anterioară) serviciile furnizate de partener, în baza facturii transmise, însoțită de un raport care să conțină date despre numărul beneficiarilor, numărul de vizite de monitorizare lunară și numărul vizitelor în caz de urgență;

 • B. Obligațiile Fundației Crucea Alb-Galbenă:

Art. 6 Aceasta se obligă de la data semnării prezentei convenții:

__jHOuitGi'Kflre și TîmnMOllsmanenț; l ' re noTchimbard "SECR0ARJ


 • a. să preia apelurile lansate de beneficiari prin intermediul platformei_dej management servicii de teleasistență și teleurgență („Butonul roș-

 • b. să pună la dispoziție spațiul în care să activeze dispeceratul;

 • c. să înregistreze electronic și să actualizeze permanent datele beneficiarilor;

 • d. să stabilească protocoale personalizate pentru beneficiari (în afara celor de urgență care sunt predefinite în sistem);

 • e. să supravegheze lunar starea de sănătate a beneficiarilor, prin vizite la domiciliul acestuia, pentru monitorizarea parametrilor funcționali, verificarea echipamentelor și a medicației;

 • f. să efectueze vizite la nevoie, în caz de urgență, la domiciliul beneficiarilor, la solicitarea acestora, ca urmare a schimbării stării de sănătate, a apariției unor defecțiuni la echipamentele folosite etc.;

 • g. să asigure personal calificat în îndeplinirea obligațiilor sale;

 • h. să asigure toare resursele tehnice, dc deplasare necesare derulării proiectului;

 • i. să răspundă cu promptitudine și rapiditate solicitărilor D.G.A.S.P.C. Sector 2;

 • j. să întreprindă toate acțiunile necesare unei colaborări prompte și utile;

 • k. să mediatizeze proiectul prin informații publicate pe site-ul web al fundației și prin comunicate de presă;

 • 1. să transmită lunar (în luna prezentă pentru luna anterioară) situația serviciilor furnizate, respectiv factura emisă, însoțită de un raport care să conțină date despre numărul beneficiarilor, numărul de vizite de monitorizare lunară și numărul vizitelor în caz de urgență.

 • C. Obligații comune ale partenerilor

Art. 7 Acestea sunt:

 • a) părțile înțeleg să execute obligațiile asumate prin Convenție cu bună credință și maximă diligență;

 • b) părțile răspund de plata daunelor, în cazul în care nu-și îndeplinesc obligațiile prevăzute în prezenta Convenție;

 • c) părțile semnatare au obligația păstrării datelor cu caracter confidențial, a intimității și demnității beneficiarilor, ce fac obiectul prezentei convenții, în condițiile legii;

 • d) părțile sunt răspunzătoare de promptitudinea și rapiditatea cu care vor răspunde solicitărilor venite din partea fiecărui partener;

 • e) părțile garantează că activitățile desfășurate în cadrul serviciilor prevăzute în Convenție, să fie în conformitate cu standardele și metodologiile de organizare și funcționare prevăzute de legislația în vigoare;

 • f) părțile informează beneficiarii despre serviciile oferite, precum și despre modalitățile de furnizare a acestora.

Cap. 4 - COSTURI ȘI/SAU RESURSE

Art. 8 Pentru serviciile acordate de Fundația Crucea Alb-Galbenă, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va achita următoarele costuri:

 • - servicii de caii center - 25 lei/ lună/ beneficiar;

 • - vizite de monitorizare lunară - 70 lei/ vizită/ beneficiar;

 • - vizite la nevoie în caz de urgență - 80 lei/ vizită/ beneficiar;

 • - leit "Butonul Roșu” - 684 lei/ buc.

Cap. 5 - AMENDAMENTE

Art. 9 Părțile au dreptul, pe durata derulării convenției, de a modifica clauzele acesteia prin act adițional.

Art. 10 Părțile vor aplica principiile parteneri atului în cadrul tuturor activităților, desfășurate separat sau împreună.

Art. 11 Nici una dintre părți, nu are dreptul să inițieze activități sau acțiuni în cadrul colaborării, care implică și responsabilități pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia.

Cap. 6 ~ COMUNICĂRI

Art. 12 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie

VIZAT spre neschimbate SECRETAR


2

transmisă în scris.

Art. 13 Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii,

Art. 14 Comunicările între părți sc pot face și prin telefon, telex, fax sau e-mail.

Cap. 7 - FORȚA MAJORĂ

Art. 15 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 16 Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 17 Implementarea convenției va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar Iară a prejudicia drepturile ce se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 18 Partea care invocă forța majoră, are obligația să notifice celeilalte părți, imediat și în mod complet, despre producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 19 Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după dala semnării convenției, care împiedică executarea acesteia și este invocată în termen de 6 luni, este considerată forța majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

Art. 2(1 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentei convenții, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. 8 - REZILIEREA CONVENȚIEI

Art. 21 Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

 • a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor prezentei convenții de către una dintre părți;

 • b) la inițiativa uneia dintre părți, cu o notificare prealabilă de 30 de zile a celeilalte părți;

 • c) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părți - cu menționarea în scris a datei rezilierii prezentei convenții.

Cap. 9 - ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONVENȚIEI

Art. 22 încetarea acestei convenții se va face astfel:

 • a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiată convenția, dacă termenul nu a fost prelungit de părți;

 • b) prin hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • c) forța majoră, dacă este invocată.

Art. 23 Modificările survenite pe parcursul derulării convenției, vor putea fi efectuate prin acte adiționale ce vor fi elaborate cu acordul ambelor părți.

Cap. 10 - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 24 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție, vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă:

 • a) oricând cu acordul părților;

 • b) la solicitarea uneia dintre părți, cu o înștiințare prealabilă a partenerului de 45 de zile, termen ce curge de la data notificării;

 • c) dacă una dintre părți pierde personalitatea juridică.

Art. 25 Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergențele, fiecare parte se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 26 în situația producerii unor fapte cauzatoare de prejudicii materiale, ca urmare a neexecutării corespunzătoare a obligațiilor asumate prin această Convenție, fiecare caz generator de prejudicii va fi cercetat de către o comisie alcătuită din reprezentanții celor două părți, în vederea stabilirii

3           F vîzăt

spre neschimbate SECRETAR _

cuantumului prejudiciului produs și modalitățile dc recuperare a acestuia, precum și măsurile de prevenire a unor astfel de evenimente.

Cap. 11 - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 27 Această Convenție se supune legislației române;

Art. 28 Temeiul legal al Convenției este Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 190/2018 privind măsuri dc punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29 Prevederile prezentei convenții se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

Art. 30 Limba care guvernează prezenta convenție este limba română.

Art. 31 Convenția va fi interpretată conform legilor din România.

Art. 32 Prezenta convenție de furnizare a serviciilor sociale în cadrul sistemului național de asistență socială și protecția copilului a fost încheiată astăzi,I , la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Direcția Generală de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 2             Fundația Crucea Alb-Galbenă

Director General

Florin-Ștefan Vasile

Director General Adjunct Direcția Economică

Carmen Ciobanii

Director Executiv Direcția Asistență Socială, Adrian Andor

Director Executiv Direcția Juridică, Cornelia Pâr va nu

Director General