Hotărârea nr. 4/2020

Hotărârea nr. 004 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărțișor”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Primăvara începe cu un mărțișor

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 2393/08.01.2020 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 3619/13.01.2020 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de Învățămînt, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr.73/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 343/2018.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. m) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul cultural „Primăvara începe cu un mărțișor" realizat de Centrul Cultural „ Mihai Eminescu”, pentru luna martie 2020, potrivit anexei ce conține un număr 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • A rt.2. Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  • A rt.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr.4/30.01.2020

PRIMĂVARA ÎNCEPE CU UN MĂRȚIȘOR 9     5

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul își propune omagierea femeii prin intermediul unor activități culturale oferite doamnelor și domnișoarelor din Sectorul 2, ca un mesaj de iubire și de respect pentru mamele, soțiile și fiicele din viața noastră, la venirea primăverii.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

1-8 Martie 2020

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

București

4. GRUPUL ȚINTĂ:

' î‘r' . ’ '

Doamne și domnișoare care locuiesc in Sectorul 2 sau care isi desfasoara activitatea profesionala in Sectorul 2, București.

5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

în anul 1977 Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluție Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională. 0 sărbătoare a femeilor, recunoscută internațional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărîtă încă din 1910 de Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga. Următorul pas în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1975, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976 - 1985 ca Deceniu ONU pentru condiția femeii.

Această zi a devenit un simbol la nivel global, guvernele multor țări luând măsuri pentru sporirea drepturilor femeilor din punct de vedere social și profesional, dar și la nivel local, fiecare om găsind în intervalul 1 - 8 Martie un prilej de a arăta recunoștința, respectul și dragostea către femeile din viața sa, fie că vorbim de mame, de fiice, de iubite, soții, colege etc.

Realizarea unor evenimente dedicate femeii, de către o instituție care are ca principal scop promovarea culturii de calitate, educația și dezvoltarea spiritului civic este un prilej de apropiere între oameni, de socializare, de oferire de momente plăcute și de divertisment.

Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada 1-8 martie 2020 si constau în oferirea unor mici simboluri specifice acestei sărbători dedicate femeii, dar și a unor momente artistice, adecvate momentului aniversat. Oferirea de mărțișoare si flori doamnelor si domnișoarelor, dar si participarea lor la diverse evenimente, organizarea unui dineu, momente artistice susținute de artiști profesioniști, oferirea unor suveniruri specifice acestei sărbători (aranjamente florale, obiecte de scris si papetarie, etc.) vor completa acest eveniment.

6. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa: buget local

Buget estimativ: 100.000 lei

Cheltuielile care vor fi realizate sunt legate de realizarea proiectului si de asigurarea participării beneficiarilor proiectului la activitățile propuse, precum și alte tipuri de cheltuieli care pot apărea, pentru atingerea unui nivel calitativ înalt al proiectului propus, pentru implicarea unor personalități cu notorietate din peisajul cultural și artistic și pentru ca informarea cetățenilor din Sectorul 2 să fie cât mai extinsă.