Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea nr. 039 - pentru modificarea poziţiei 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureștiwww.ps2.ro - Strada Chirlstiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului

București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera',

Analizând:

  • -  Expunerea de motive nr. 1652/07.02.2019 prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr. 21032/15.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 16841/14.02.2019, întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter tempo^pr de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de ului 2 București.


Secretar ctl S


edere reglementările:


i’da Guvernului României nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A..

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. q) coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă, de principiu, asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu Metrorex S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

(2) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

Art. 2 Protocolul și Asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și „Metrorex” S.A vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipilui București.

Art. 3 Se aprobă modelul Protocolului de intenție ce urmează a se încheia între Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, conform anexei de conține un număr de 4 pagini și face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 2 să demareze procedurile în vederea încheierii Protocolului de asociere pentru realizarea obiectivului de utilitate publică prevăzut la art. 1 și să semneze Protocolul de intenție prevăzut la art. 3.

Art. 5 PjfrQarul Sectorului 2, Viceprimarul Sectorului 2 și Autoritatea executivă a Sectorului 2 vorasigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


a hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotărârea nr. 39

București, 21.02.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 39 /21.02.2019


PROTOCOL DE INTENȚIE—vizat!

spre neschimbare, secretar,


ANEXĂ LA HCLS2 NR.39/21.02.2019

PROTOCOL DE INTENȚIE

încheiat între:

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13 avand cod de identificare fiscală RO 4316422, reprezentat legal prin Dl. Dan Cristian Popescu, în calitate de Viceprimar, (denumită în cele ce urmează “SECTORUL 2")

“Metrorex” S.A, cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sectorul. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 6880 / 1999, având CUI 13863739, reprezentată legal de domnul Dumitru Șodolescu în calitate de Director General (denumită în cele ce urmează "Metrorex" S.A),

Având în vedere considerentele expuse în continuare:

  • •  “Metrorex” S.A desfășoară activități de transport de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației și de confort, în scopul satisfacerii interesului public, social și de protecție civilă;

  • •  în vederea desfășurării activității sale, “Metrorex” S.A are în concesiune

bunurile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr.2 la H.G nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., printre aceste bunuri aflându-se și Stația de Metrou Pipera;                                       ___________ ___

  • •  Stația de Metrou Pipera este situată în partea de nord a Municipiului București și este stația de capăt a Magistralei 2 de metrou: Berceni-Pipera. Magistrala 2 de metrou asigură transportul a aproximativ 6 milioane de călători/lună, fiind cea mai aglomerată rută de transport a Municipiului București. Urmare a dezvoltării imobiliare din zona de nord a Sectorului 2, stația de metrou Pipera înregistrează cel mai mare trafic de călători din rețeaua de metrou, fapt ce determină aglomerarea excesivă a culoarelor de acces și a peroanelor stației;

  • •  Identificarea de către părți, cu minime investiții, a unei modalități de modernizare a stației de metrou Pipera, astfel încât aceasta să răspundă cerinței de transport;

  • •  Faptul că “Metrorex”S.A nu are în buget resursele necesare acoperirii investiției menționate mai sus;

  • •  Stația de Metrou Pipera și infrastructura aferentă ei se află situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, iar prin modernizarea acesteia s-ar aduce beneficii locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București.

Părțile hotărăsc următoarele:

Art.l. încheierea unui protocol între părți având ca obiect asocierea acestora pentru modernizarea stației de metrou Pipera cu toată infrastructura adiacentă (elemente de siguranță, automatizări, etc.);

Art.2 Protocolul prin care Sectorul 2 va finanța obiectul asocierii (prevăzut la art.l) se va încheia între părți cu respectarea prevederilor legale, respectiv după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București, acord prevăzut de art.81 alin.2 lit q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, precum și după obținerea acordului Ministerului

Transporturilor prevăzut de art.3 alin. 3 din HG nr. 482/1999 privind înființarea

Societății Comerciale de Transport cu Metroul București “Metrorex” S.A.

exprimat prin hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor.

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Art.3 Valoarea totală a investiției va rezulta din documentația aferentă proiectului tehnic/studiului de fezabilitate.

Art.4 Pentru îndeplinirea obiectului asocierii, Sectorul 2 va asigura finanțarea, proiectarea și modernizarea stației de metrou, împreună cu toată infrastructura necesară acesteia.

Art.5 Pentru îndeplinirea obiectului asocierii, “Metrorex” S.A va asigura toată asistența necesară solicitată de către Sectorul 2.

Art.6 După îndeplinirea obiectului asocierii, investiția rezultată prin modernizarea stației de metrou Pipera, la nivel suprateran, va intra în proprietatea publica a statului și, se va atribui în concesiunea “Metrorex” S.A., prin includerea acesteia în contractul de concesiune cu Ministerul Transporturilor.

Prezentul Protocol de intenție, însoțit de Hotărârea Consiliului Local Sector 2, care face parte integrantă din acesta, s-a încheiat astăzi,________________la

sediul________________________________ în 2 exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.

SECTORUL 2


"METROREX” S.A

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

I

spre neschimbare,

SECRETAR,