Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea nr. 039 - pentru modificarea poziţiei 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrîstigiilornr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea poziției 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 22099/13.02.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 22896/21.02.2020 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru, Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea

^'^ătmcniiihii ^mo^’^ar’ Precum ȘÎ avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și h/ovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

7

' Nota nr' 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea

cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al

Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (3), Ut. g). coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guverntdui nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea poziției nr. 85 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, conform anexelor 1 și 2 ce conțin 2 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile

j^deqivăfământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al


Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. S’CTOR^X


Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA /                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ZAHARIA RĂZV^CRI^my                            ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”


DIN O.U.G. NR.57/2019 PR’VgnJÎPPJ CU MODIFICĂRILE ȘI COmUETARILl


DMINISTRATIV

&SERIOARE


* /SECRETAR i l OfiblERAL


Hotărârea nr. 39

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inslusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..


ANEXA 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 39/ 31.03.2020


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR


NR. CRT.

NUMELE UNIT ATU DE INVAT AMANT

ADRESA

Suprafață clădire (la sol)

Suprafață teren (totală)

0

1

2

m.p.

m.p.

85

Liceul Teoretic “Traian”

Str. Luigi Galvani nr.20,

5.344 mp din care :

C 1 = 1.454 mp C 3 = 1.657 mp C 4 = 1.878 mp C 5 = 160 mp C 6 =  77 mp

C 7 =  52 mp

C 8 =   18 mp

C 9 =   8 mp

C10= 40 mp

18.456 mp


Cf)

m ®

Oq^^edinw^ese^ință

iHAfcUVWZVANCRISTIAN


Nr. Cadastral

220416


■W M o? /aff.C. L JwM 1 a'. .


Plan de ampîasament si delimitare a imobilului


Anexa 1.35Scara 1:1000


Suprafața măsurată a imobilului (mp)


Adresa Imobilului


15456


Str. Galvani Luigi nr.20, Unitate de Invatamant


Unitatea Administrativ Teritorială {UAT)
18456


18456


MenpunI

Terenul este împrejmuit cu gard de metal intre punclefe 104,105,157,156,60, punctele 62-66 si 76-78, cu gard de plasa intre punctele 91-94 si calcan intre punctele 60-62,

________________________________66-76, 78-91 si 94-104.__________Destinația


CAS


CAS


CAS


8. Date referitoare la construcții


Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


1454


1657


1878


Supr. constr. desf. = 2893,08 mp, Reg. înălțime P+2E, An edificare construcție ianinte

__de2001      ______________________


C5

C6

C7

C8 09 C10


___CA

CA CA CA

CA

__CA

Total


160


52

18

B

40 5344


Supr. constr. desf. = 1657 mp, Reg. înălțime P, An edificare construcție ianinte de 2001

Supr. constr. desf, = 5103.25 mp, Reg. Inaltfmo S+D+P+1E+M, An edificare construcție __ianinte de 2001____________________________________

Supr. constr. desf. = 160 mp, Regim inaltime P (Garaj)

Supr. constr. desf. = 77mp, Regim Inaltime P

_______________ Supr. constr. desf. = 52mp, Regim înălțime P_____________________

Supr. constr. desf. = 18mp, Regim inaltime P (Ghena)

Supr. constr. desf. = 8mp, Regim inaltime P (Cabina Portar)

Supr. constr. desf. = 40mp, Regim inaltime P


Suprafața totală măsurată a Imobilului■18456 mp


de


Execute


Confirm executar întocmirii docur


lns|


Data; Octombrie 2018


Confirm introducerea imobilului fn baza de date ir

cadăpa Semnă tu pQwaral


Data.....


șt


ÎCALAV^