Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea nr. 038 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti,în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 42484/25.03.2020 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./5.933/P/24.03.2020 înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 41981/24.03.2020;

 • - Nota nr. 42989/27.03.2020 privind delegarea de atribuții a Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cerere nr. 42976/27.03.2020 pentru efectuarea concediului de odihnă formulată de Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

A - Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență teritoriul României.

/

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art.134 alin. (4) și art. 166 alin. (4) din


^S^^Vrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

completările și modificările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la sediul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ședințele Comisiilor de specialitate precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor desfășură prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință.

Art.2 Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Comisiilor de specialitate, precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situațiile prevăzute la art. 1, conform anexei ce cuprinde un număr de 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, direcțiile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘFJn^rE DE ȘEDI^ fvr *\                        CONTRASEMNEj£țPE^TRU LEGALITATE

ZAHARM. RĂZVAlS^jhjAN \                              ÎN THffiWL ARTfW/fclin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR, 5^019 PRIVIND COREL ADMINISTRATIV CU MODIFICABILE ȘI COMPLETĂTOUE ULTERIOARE


Hotărârea nr. 38

București, 31.03.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini.inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

j” ViiA» ,          Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 38/31.03.2020

Ispre neschimbat oJ

CAPITOLUL I

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv a Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Art. 1 (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv convocarea Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se fac prin modalitățile prevăzute de Codul administrativ.

 • (2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora.

 • (3) Locul desfășurării ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Primarul Sectorului 2, Președintele Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

 • (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul Sectorului 2 nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 2 Documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute de Codul administrativ, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că ”ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr - o platformă on-line de videoconferință”.

CAPITOLUL II

Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 2al Municipiului București

Art. 3 Procedura de lucru a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se desfășoară sub coordonarea directă a Președintelui și secretarului fiecărei comisii, prin utilizarea platformei on-line de videoconferință și cu respectarea prevederilor art. 126 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 4(1) Procedura de exercitare a votului se poate face în trei modalități:

 • a) prin apel nominal a fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin exprimarea în scris a votului pentru fiecare proiect de hotărâre supus avizării, sub semnătură, ce se transmite Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Direcției Administrație Publică Locală, prin orice mijloc de comunicare.

 • c) prin utilizarea unui sistem de vot electronic, astfel cum va fi fost

identificat de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

 • (2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) „DA”, 2) „NU” și 3) „ABȚINERE”.

Art. 5 Timpul de exercitare a dreptului de vot, în modalitatea prevăzută la art.4 alin. (1) lit. b), este limitat la maxim 3 minute.

Art. 6 După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitarea a acestuia, Președintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului.

Art. 7 Avizul va fi transmis anterior desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin mijloace electronice, Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Direcției Administrație Publică Locală.

CAPITOLUL III Modalitatea de lucru în cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Art. 8 Procedura de lucru în cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se desfășoară în prezența Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2, prin utilizarea platformei on-line de videoconferință și cu respectarea prevederilor art. 134, art. 137 și art. 138 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 9(1) Procedura de exercitare a votului se poate face în trei modalități:

 • a) prin apel nominal a fiecărui consilier local pentru a-și exprima votul;

 • b) prin exprimarea în scris a votului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, sub semnătură, ce se transmite Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București și Direcției Administrație Publică Locală, prin orice mijloc de comunicare.

 • c) prin utilizarea unui sistem de vot electronic, astfel cum a fost identificat

de Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, unde consilierii își vor putea selecta opțiunea de vot.

(2) Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) „DA”, 2) „NU” și 3) „ABȚINERE”.

Art. 10 Timpul de exercitare a dreptului de vot, în modalitatea prevăzută la art.9 alin. (1) lit. b), este limitat la maxim 3 minute.

Art. 11 (1) După ce ultimul consilier local și-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitarea a acestuia, Președintele de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București anunță rezultatul votului. B**--

spre neschimbate,।


(2) Președintele de ședință a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București menționează dacă Proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins.

Art. 12 Caracterul public al ședințelor Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se asigură prin accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele - verbale ale ședințelor Consiliului Local la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare și motivare a acestora, precum și prin vizualizarea acestora pe internet, după caz.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 13 Sistemul on-line de videoconferință va fi stabilit de către Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente în funcție de condițiile tehnice identificate la nivelul Primăriei Sectorului 2 București.

Art. 14 Ședințele Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor înregistra cu mijloace tehnice deținute la nivelul Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente, iar rezultatele votului vor fi în mod obligatoriu salvate.

Art. 15 (1) Dezbaterile din cadrul ședinței Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Direcției Administrație Publică Locală.

(2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 15 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Președintele de ședință al Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și de către Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 16 Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 va asigura consilierea membrilor Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la solicitarea acestora.

Art. 17 Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.