Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea nr. 038 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti,în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitatewww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr. 4 sector 2, București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr. 4 sector 2, București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 15501/06.02.2019 prezentat de Serviciul Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului B.UQ


Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu  flAȘjjffimer temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă;

 • - Decizia Consiliului Popular al Municipiului București nr. 109/05.02.1971;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2016 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de parteneriat public - privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor”;

 • - Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  2  nr.  141/2017  privind  aprobarea

dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2;

 • - Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  2  nr.  144/2018  privind  aprobarea

inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 339/2018.

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) Ut. fi și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


(1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru erea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moși nr.

4 sector 2 București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de

urgență

(2) întregul imobil se identifică potrivit anexelor nr. 1-4 ce cuprind un număr de 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, respectiv spațiul situat la subsolul clădirii, cu o suprafață construită de 384 mp (330 mp suprafață utilă), identificat conform anexei nr. 4 la hotărâre, se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Piețelor Sector 2 în calitate de predător, și Consiliul Local Sector 2, în calitate de primitor.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ SECRETAR

Prezenta Hotărâre confine un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


spre nescmmoare

SECRETAR,


RELEVAT

U*t>. c. Air,.       roKoscu

REDACTAT

U<D. C Axh. MOrci PolKXCUrfv'TW


țvTvTb


—r

Jțp

X. ni=

WjHr a r

K f

ir

-i-Sr-r

-t'w

(7

7Y t YK

4c

3LT

-— nx. r zi T--

rt

.'l-k-LT

---a------ .Jt P     1-----»-----*-1-^

--»---

fi~l— JX " H "


spre neșchimbare,PROIECTANT GENERAL:

5.C. PRAFT PRQJECT S.R.L 143/3446/03.03.20)4

STR. 1NV0HW NR. 16 SECI 5 8UCUREST

NR. PMMCt

93-1/2016

F1WXC-: RPARAT» INTERIOARE - HALA TERMINAL

MATA OBOR - STR. ZIDURI MOȘI NR. 4 AOm*.: STR. ZIDURI MOȘI NR. 4. SECTOR. BUCUREȘTI

SCARA

1:100

BEN£F)CiAR:     adm«n5t» aha niuo» secîo» 2

in.BOtMlMOUlM.4CDL 14244235

0A.L.I

$CF PBOtfCT

SPECIA .ITATEA: ARHITECTURA - EXISTENT

RELEVAI

Uro.c    AAOetroAOc

OAIA 07/2016

PLAN PARTER

PLANȘA

A 02

REDACTAT


4-

12

222

>------

---------------—,---------------im

I

1

|ț----------- ---------

|

“t


1

Uf 1

190

|        5CO        |

12

4

•sr-

22 4 1

IX)

2.^

U.SttOO

£22

19,$7

4-


SEP PROIECT

RELEVAT

Urb. c. Am Andrei Pcnojcu

REDACTAT

Ufb. C. Am. Andrei Po'roscu