Hotărârea nr. 37/2020

Hotărârea nr. 037 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luniwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și-femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București;

Analizând:

  • - Expunerea de motive prezentată de doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra respectiv domnul consilier local Chiricuță Ion - grupul consilierilor locali USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 22346/19.02.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

  • - Raportul de specialitate nr. 135716/12.12.2018 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 2094/08.01.2019 prezentat de Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, serviciu public fără personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și


omisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul nsilju0ui Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

mendamentul domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, formulat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 21.02.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

  • - Amendamentul domnului Viceprimar Popescu Dan Cristian, formulat verbal în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 21.02.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

  • - Adresa nr. 133424/07.01.2019 prezentată de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Adresa grupului de consilieri locali USR din cadrul Consiliului Local Sector 2, de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub numărul 132876 din data de 05.12.2018;

Având în vedere reglementările cuprinse în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

in urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă măsurile prevăzute de prezenta hotărâre pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități fizice (deficiențe mecanice și motrice ale membrelor, deficiențe de vedere și auditive), persoanelor cu copii în brațe, persoanelor în vârstă de peste 70 de ani precum și a femeilor însărcinate, care vor fi aplicate la toate sediile serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și la sediul Primăriei Sector 2 București, unde au loc interacțiuni în vederea realizării unor proceduri administrative, între funcționari și persoanele prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.2. La fiecare sediu al instituțiilor menționate la art.l se va asigura interacțiunea între persoanele cu dizabilități locomotor (în scaun cu rotile) și funcționarul public desemnat, pe cât posibil în mod direct, la același nivel de înălțime (plasarea gțțișeului) pentru eliminarea oricăror obstacole în accesarea serviciilor publice solicitate.

/V

Cjy Art.3. La fiecare sediu al instituțiilor menționate la art.l se va afișa un anunț care să prevadă faptul că atunci când este prezentă, persoana cu dizabilități, persoanele cu copii în brațe, persoanele în vârstă de peste 70 de ani și femeile însărcinate au prioritate la centrele de relații cu publicul / ghișee / registratură, pentru înregistrarea documentelor / solicitarea informațiilor sau orice alte proceduri administrative necesare.

Art.4. Acolo unde rampa de acces pentru scaunul cu rotile al persoanelor cu dizabilități locomotorii lipsește, sau are o stare necorespunzătoare, se va realiza instalarea acesteia sau, după caz, remedierea problemelor care o fac nefuncțională.

Art.5. Reprezentanții serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Sector 2 și al Centrului de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Sector 2 vor asigura prezența la nivelul spațiilor în care se realizează interacțiunea cu persoanele prevăzute la art. 1, a unui funcționar public responsabil cu implementarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 2 București și Directorii Generali / Executivi ai serviciilor publice / instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiTEMEIUL ART. 4

NR. 215/200

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.