Hotărârea nr. 36/2020

Hotărârea nr. 036 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore Ionescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore lonescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore lonescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 438/14.02.2020 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 25503/19.02.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și

Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea ippAt- I

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului ;T - v^/TBucurești;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) Ut. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, ca în numele și pentru Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață de 353 mp, situate în Str. Grigore lonescu nr. 63A, Sector 2 București în vederea amenajării ca parcare de reședință, precum și pentru transmiterea terenului în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, pentru administrarea acestuia drept parcare de reședință.

Art. 2. Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament potrivit anexei, ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

< *] Art. 3. Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 4. Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local Sector 2-Administrația Domeniului Public Sector 2, dă dreptul acesteia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmitera terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.

Art 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

9


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE          XRILE ULTERIOARE


SECRETAR GENERĂM


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codtd administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 36/20.02.2020

Carte Funciară Nr. 206006 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

206006

353

Descriere: -TEREN IN SUPRAFAȚA DE 353,40 MP CU URMĂTOARELE VECINĂTĂȚI:

N - TEREN VIRAN CU O LATURA DE 13,70 ML

E - BL T72 CU O LATURA DE 25,68 ML

S - STR. GRIGORE IONESCU CU 0 LATURA DE 13,53 ML

V - BL T73 CU O LATURA DE 27,25 ML

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

353

-

-

-

Lungime Segmente