Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei  și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 20093/14.02.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 20082/14.02.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Recreerii nr. 5, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regula/rîentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism șj amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


jH^ftărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea " ' entului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a iului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Recreerii nr. 5, Sector 2, București - Consolidare, extindere și supraetajare locuință - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART.47-D1N LEGEA NR. 215


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin[a ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare șl a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: t(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.02


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.ă.U. VIZAT

Nr. 20082/14.02.2019

spre neschimbare,

SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA RECREERII NR. 5, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Recreerii nr. 5, Sector 2, București avizat sub nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018, propunerea de consolidare, extindere, supraetajare locuință - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Recreerii nr. 5, Sector 2, București avizat sub nr. 75 CA 6/20 din 04.10.2018, propunerea de consolidare, extindere, supraetajare locuință -P+1E s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Nu s-au primit observații din partea persoanelor interesate care au fost lămurite prin răspunsul transmis.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
1 JL1 *.

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București j®        1  ■” i

Arhitect-șef


STRU Șl GESTrONARB^RHXiHIJX

j'i’if',PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR intrare, lEși ■

Ziua ./..iz. Luna ..Ca urmare a cererii adresate de *1)                                . cu domiciliul/sediul*2)                                                     Sector 2,

București, cod poștal........, telefon/fax........ e-mail..........înregistrata la nr.              xmrpletată cu nr.               în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ Nr. 75 CA 6/20 din 04.10,2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ - P+1E, generat de imobilul din STR. RECREERI1 NR, 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din construcții și teren în suprafață de 121,0mp și măsurători cadastrale=,123,00mp este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1154”R” din 19.07.2018 și delimitat de următoarele repere urbane; Str. Recreerii.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H. max. = P+1E;

 • - POT max = 60%;

-CUT. max = 1,2;


 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:


 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cu respectarea planului anexat precum și a Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din Str. recreerii, conform planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate și planșa de rețele edilitare;

- P+1E; POT=60%, CUT=1,2, H. = 7,Om; în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnie și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respeetarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării luerărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1154/35”R” din 08.08,2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează ii 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 13937/10.05,2018.spre neschimbare, _ SECRETAR,


iciu, WiaDARABAN


Comisia A prof.dr.arh.’ întocmit: A.V ?

Emilia 1/Revtbțc


ihriicA de Amenajarea Terjtoriiilw-îi'tTrbanism a Sectorului 2: ^rof.dRa^/tfoffrMACHEDON. prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECI, Mftcea Silviu CHIR^-eofiTâr.arh. Georgică MITRACHE, conf.drwh. Cătălin SÂRBU.PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.                                   .

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Recreerii, Nr. 5, Sector 2. București

\XszZ o1              \  -           J \ X


E 2^'1 ■’

IE 2017t.

Z

IE 206075

' o


IE 203642


IE 222794


\ P)

0

\ IE 214421


\ X

IE 209924


PROPUNERE


IMOBIL PROPUS


IE 211609


ACCES Aufipre neschimbare, SECRETAR,

ACCES PIETONAL---—!--


IE 209836b


IE 235951


IE 213409


I&21001C


IE 220751

3

o .


II 217529,


BILANȚ TERITORIAL

(mp)

%

SUPRAFAȚA TEREN

123,00

100

SUPRAF. CONSTRUITĂ SOL

70,00

60

SUPRAF. CONSTRUITA TOTALA

140,00

SUPRAF. SPAȚII VERZI

30,00

25

SUPRAF. CIRCULAȚII

23,00

15


IE 212371


IE 216419


IE 232237


I | Documentații cadastrale avizate Construcții înregistrate în sistemul ’ integrat de cadastru și carte funciara


LEGENDA


LIMITE


234937

/'


IE fî 294.9

Z

/

./           j


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC


CIRCULAȚIE AUTO


CIRCULAȚIE PIETONALĂ


ZONIFICARE

|         | ZONA uv

| GARAU /

SPATII VI


UNCTIONALĂ

I

NĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ


GARAU / ZONA DEPOZITARE


SPATII VERZI AMENAJATE


° IE 200172

>

'lE 20480

-. 'A O

X z . -x

• /I

Pct.

Y(m)

X(m)

1

591786.999

330711.612

2

591788.837

330713.335

3

591785.206

330716.922

4

591785.684

330717.434

5

591783.116

330720.012

6

591785.802

330722.455

7

591792.987

330715.397

8

591793.572

330715.939

9

591794.199

330715.297

10

591788.498

330710.131

11

591786.999

330711.612


INDICATORI URBANISTICI "L1e"

P.O.T. = 60%

C.U.T. maxim pentru P+1 = 1,2 mp. ADC / mp. teren Locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare

în cazul mansardelor se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.OCPI București, Bd. Expoziției, Nr. 1A. Sector 1, ROMÂNIA

Data: 05.02.2018 întocmit: Adrian Pâun

BENEFU

Specificație

Nume

Semnătură

TITLU PROIECT:

MAI 2018

Șef proiect

Scara:

1:500

CONSOLIDARE, EXTINDERE, SUPRAETAJARE CLĂDIRE EXISTENTĂ

FAZA: P.U.D.

Proiectat

REZULÂND LOCUINȚĂ P+1E

i

Desenat

Data: 2018

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA NR. 5

Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a S.C. N&G Decor Art S.R.L. Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepurile conexe.