Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei  și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București";

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 2891/13.02.2020 înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 420/14.02.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 24763/18.02.2020 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

jjA                                       _ .          ....          .

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările IERAL ulterioare; _

/ - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economi ce aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

  • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 230 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere —102 străzi alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 150.735.413,59 lei inclusiv TVA din care C+M 112.684.682,55 Iei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 3


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, L1T. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU

MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE


Hotfirârea nr. 35

București, 20.02,2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 233 pagini,inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE SISTEME RUTIERE-102 STRĂZI, ALEI ȘI PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

APROBARE " Reabilitare sistem rutier pe srăzile: Miresmei / Intr. Mântuleasa / Aleea Câmpul Moșilor/ Heliade Rădulescu / Arcului / Piața Gheorghe Cantacuzino / Amiral Murgescu loan / Bălășescu Nifon / Constantin Georgian / Spătar Milescu Nicolae / Viesparilor / Badea Cârțan / Vidin / Johannes Kepler / Comarnic / Podul

Vadului / Podul Neagului / Aleea Porolissum / Caroteni / Cercului / Ciobănașului / Dumbrava Roșie / Arh.D.Hârjeu / Hățișului / Pepelea / Precupeții Vechi / Arh,Gheorghe Sterian / Soldat Velicu Ștefan / Vișinilor / Albișoarei / Bibanului / Ciortanului / Crapului / Linului / Mrenei / Obleților / Plăticii / Roșioarei / Scoicilor / Știucii / Intrarea Știucii / Beirut / Pinul Alb / Johann Strauss / Giuseppe Verdi / Gioacchino Rossini / Giuseppe Garibaldi / Aghireș / Donizetti Gaetano / Turnul Eiffel / Sfântul Petru Tei / Opanez / Herța / Pescărușului / Aleea Socului / Cernăuți / Elev Georgescu Dridu / Alee fara nume- alee spate bloc nr.94,96,98,100 - Sos.Pantelimon / Alee fara nume-alee spate bloc nr.3,Str.Gherghe Stănescu / Alee fara nume-Alee spate bloc nr.35,Sos.iancului / Alee fara nume-între Șos.lancului si Sos.Pantelimon / Suceava / Tâmpa / Cărăușilor / Aleea Cislău / Cluceru Sandu / Alexandru Ipsilanti / Medaliei / Intrarea Nisetrului / Armașu Marcu,zonele blocurilor colective nr.3,5,7 -parcări și alei / Armașu Marcu, zonele blocurilor colective nr.9,11,13 - parcări și alei / Medianei / Rahmaninov Serghei V. / Soldat Mihăila Radu / Țițeica Gheorghe / Brădești / Brădescu Barbu / Brătășanu Ghinea / Albatrosului / Spătar Gorgan / Rariștei / Intr.Maliuc / Șiragului / Dedamării / Zalău / Hispania / Cornișor / Drum între Păsărani și Ene Niță / Lacul Amara / Nistor Răileanu / Clopotului / Dropiei / Poeziei / Spinului / Vaier Dumitrescu / Nicolae Apostol / Simion Busuioc / Laviței / Sever

Popescu / Basca Mare / Basca Mica / Alei și parcări str. Nada Florilor - SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție

(fără TVA)        LEI

C+M (fără TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

Crt.

1

Miresmei

771

642.852,92

422.339,32

756.491,55

502.583,79

158.700,08

105.434,21

2

Intrarea Mântuleasa

733

545.101,79

337.656.31

641.276,20

401.811,00

134.529,71

84.293,66

3

Aleea Câmpul Moșilor

4.479

2.536.896,51

1.952.350,55

2.990.375,58

2.323.297,15

627.333,97

487.391,36

4

Heliade Rădulescu

3.562

2.003.519,53

1.511.907,12

2.361.422,37

1.799.169,48

495.389,44

377.437,58

5

Arcului

2.080

1.375.832,53

993.585,91

1.621.259,67

1.182.367,23

340.114,89

248.042,13

6

Piața Gheorghe Cantacuzino

4.716

2.884.911,23

2.198.770,63

3.401.287,46

2.616.537,05

713.536,85

548.908,50

7

Amiral Murgescu loan

5.526

3.079.161,49

2.359.175,47

3.630.345,56

2.807.418,80

761.589,65

588.952,50

8

Bălășescu Nifon

2.898

1.715.270,65

1.273.881,63

2.021.521,96

1.515.919,13

424.083,65

318.016,10

9

Constantin Georgian

2.370

1.633.981,07

1.165.797,75

1.926.202,18

1.387.299,32

404.087,06

291.033,67

10

Spătar Milescu Nicolae

5.285

3.156.256,32

2.422.837,59

3.721.255,07

2.883.176,73

780.661,05

604.845,33

11

Viesparilor

4.582

2.184.079,00

1.652.153,00

2.595.601,00

1.966.062,00

544.516,45

412.449,02

12

Badea Cârțan

6.406

3.007.877,00

2.278.060,00

3.574.612,00

2.710.891,00

749.897,63

568.702,48

13

Vidin

6.433

2.830.579,00

2.146.032,00

3.363.903,00

2.553.778,00

705.694,18

535.742,64

14

Johannes Kepler

4.694

2.139.482,00

1.614.268,00

2.542.611,00

1.920.979,00

533.399,97

402.991,31

15

Comarnic

5.463

2.331.382,00

1.763.374,00

2.770.657,00

2.098.415,00

581.240,45

440.214,61

16

Podul Vadului

2.017

922.707,00

678.917,00

1.096.601,00

807.911,00

230.049,72

169.487,08

17

Podul Neagului

3.526

1.892.165,00

1.422.619,00

2.248.704,00

1.692.917,00

471.742,89

355.147,48

18

Aleea Porolissum

>7-10

873.087,17

692.957,44

1.038.973,73

824.619,36

217.960,42

172.992,23


| VIZAT ■;

l_secretar I


19

Caroteni

2.614

1.420.574,32

1.166.541,20

1.690.483,44

1.388.184,03

354.636,96

291.219,27

20

Cercului

1.045

598.386,70

474.550,85

712.080,18

564.715,51

149.383,27

118.468,47

21

Ciobănașului

1.860

989.954,34

808.457,62

1.178.045,67

962.064,57

247.135,53

201.826,08

22

Dumbrava Roșie

3.301

1.770.221,09

1.462.841,86

2.106.563,10

1.740.781,81

441.923,95

365.188,77

23

Arh.D.Hârjeu

7.297

3.224.648,64

2.717.922,45

3.837.331,88

3.234.327,71

805.012,14

678.511,31

24

Hățișului

2.603

1.256.745,00

1.033.569,78

1.495.526,54

1.229.948,03

313.738,05

258.023,84

25

Pepelea

305

193.692,47

139.672,06

230.494,04

166.209,75

48.354,04

34.868,20

26

Precupeții Vechi

5.288

2.619.188,39

2.191.588,47

3.116.834,18

2.607.990,28

653.863,01

547.115,52

27

Arh. Gheorghe Sterian

547

311.491,56

228.962,04

370.674,96

272.464,83

77.761,80

57.158,85

28

Soldat Velicu Ștefan

633

300.144,18

215.961,99

357.171,57

256.994,77

74.929,00

53.913,48

29

Vișinilor

1.546

811.963,09

661.119,57

966.236,07

786.732,28

202.701,20

165.044,11

30

Albișoarei

2.144,60

642.512,88

443.532,81

764.590,32

527.804,04

160.399,08

110.725,02

31

Bibanului

551

212.610,82

127.438,25

253.006,88

151.651,52

53.076,88

31.814,11

32

Ciortanului

402

165.731,33

94.999,03

197.220,27

113.048,84

41.373,72

23.715,88

33

Crapului

3.810

1.202.858,79

837.287,25

1.431.401,96

996.371,83

300.285,72

209.023,21

34

Linului

506

196.307,74

116.898,60

233.606,21

139.109,33

49.006,92

29.182,96

35

Mrenei

619

228.528,34

140.395,24

271.948,72

167.070,33

57.050,58

35.048,74

36

Obleților

2.034

652.940,70

446.048,23

776.999,42

530.797,39

163.002,31

111.352,98

37

Plăticii

458

189.745,44

111.245,07

225.797,07

132.381,63

47.368,69

27.771,59

38

Roșioarei

462

185.713,04

108.213,85

220.998,51

128.774,48

46.362,03

27.014,87

39

Scoicilor

921

311.384,70

199.335,65

370.547,80

237.209,42

77.735,13

49.762,82

40

Știucii

7.111

2.437.510,42

1.765.924,57

2.900.637,40

2.101.450,24

608.508,31

440.851,36

41

Intrarea Știucii

260,6

120.516,79

62.005,76

143.414,96

73.786,85

30.086,21

15.479,33

42

Beirut

1.606

538.439,73

367.652,35

640.743,28

437.506,29

134.417,91

91.781,97

43

Pinul Alb

703

289.829,11

183.855,53

344.896,63

218.788,08

72.353,91

45.898,31

44

Johann Strauss

1.079

426.200,51

284.282,07

507.178,61

338.295,66

106.398,13

70.969,13

45

Giuseppe Verdi

5.408

1.855.695,35

1.336.189,48

2.208.277,47

1.590.065,48

463.262,04

333.570,84

46

Gioacchino Rossini

3.008

1.037.787,72

741.987,47

1.234.967,39

882.965,09

259.076,82

185.232,25

47

Giuseppe Garibaldi

9.736

3.496.927,69

2.561.316,85

4.161.343,96

3.047.967,05

872.984,80

639.415,76

48

Aghireș

1.292

486.648,61

330.799,29

579.111,85

393.651,16

121.488,60

82.581,85

49

Donizetti Gaetano

1.055

459.779,14

311.234,87

547.137,17

370.369,49

114.780,81

77.697,72

50

Turnul Eiffel

4.608

1.500.271,60

1.073.820,83

1.785.323,22

1.277.846,79

374.532,86

268.072,25

51

Sfântul Petru Tei

5.002

1.563.195,01

1.115.975,70

1.860.202,05

1.328.011,08

390.241,26

278.595,93

52

Opanez

5.034

1.545.061,22

1.104.690,50

1.838.622,85

1.314.581,69

385.714,28

275.778,65

53

Herța

6.674

2.095.349,88

1.507.842,87

2.493.466,35

1.794.333,02

523.090,20

376.422,97

54

Pescărușului

5.682

2.059.562,47

1.480.944,11

2.450.879,35

1.762.323,50

514.156,11

369.707,88

55

Aleea Socului

4.593

1.390.797,16

985.764,18

1.655.048,62

1.173.059,37

347.203,29

246.089,49

56

Cernăuți

8.858

3.479.388,92

2.548.133,80

4.140.472,82

3.032.279,22

868.606,36

636.124,70

57

Elev Georgescu Dridu

739

357.162,58

233.744,27

425.023,47

278.155,68

89.163,27

58.352,71

58

Alee fără nume - Alee spate blocuri nr. 94,96,98,100 -Șos.Panteiimon între Dima Cristescu ți Stănescu Gheorghe

1.782

633.950,33

440.433,29

754.400,89

524.115,62

158.261,49

109.951,25

59

Alee fără nume - Alee spate bloc nr.3,Str. Gheorghe Stănescu

2.857

957.315,35

667.340,70

1.139.205,26

794.135,43

238.987,43

166.597,18

60

Alee fără nume - Alee spate bloc nr.35, Șos. tancului

2.021

739.780,23

518.625,97

880.338,47

617.164,90

184.681,23

129.471,53

61

Alee fără nume - între Șos.lanțului și Șos.Panteiimon

1.379

391.563,12

260.953,10

465.960,12

310.534,19

97.751,14

65.145,21

62

Suceava

2.871

909.376,26

642.131,59

1.082.157,75

764.136,59

227.019,75

160.303,89

63

Tâmpa

1.174

498.723,62

337.800,21

593.481,11

401.982,25

124.503,04

84.329,58

64

Cărăușilor

2.862

1.002.514,78

708.349,67

1.192.992,60

842.936,11

250.271,17

176.834,80

65

Aleea Cislău

3.296

1.131.776,68

803.161,96

1.346.814,26

955.762,73

282.540,54

200.504,06

66

Cluceru Sandu

2.507

862.578,95

603.619,33

1.026.468,95

718.307,00

215.337,11

150.689,56

67

Alexandru Ipsilanti

2.378

840.362,45

589.897,60

1.000.031,32

701.978,14

209.790,91

147.264,02

68

Medaliei

677

221.185,26

131.899,68

263.210,46

156.960,62

55.217,43

32.927,88

69

Intrarea Nisetrului

207

108.934,16

51.225,42

129.631,64

60.958,25

27.194,69

12.788,09

70

Armașu Marcu, zonele blocurilor colective nr.3,5,7 - parcări și alei

2.088

780.471,83

526.030,53

928.761,48

625.976,33

194.839,62

131.320,03

71

Armașu Marcu, zonele blocurilor colective nr.9,11,13 - parcări și alei

2.708

1.118.352,72

779.632,47

1.330.839,74

927.762,64

279.189,34

194.630,07

72

Medianei

1.923

484.477,90

356.242,73

576.528,69

423.928,85

120.946,69

88.933,63

73

Rahmaninov Serghei V.

13.178

5.453.160,24

4.089.859,53

6.489.260,69

4.866.932,84

1.361.345,28

1.021.006,30

74

Soldat Mihăila Radu

1.347

515.932,88

354.642,32

613.960,12

422.024,36

128.799,22

88.534,10

75

Țițeica Gheorghe

17.503

5.440.248,39

4.485.136,99

6.473.895,58

5.337.313,02

1.358.121,92

1.119.684,70

76

Brădești

1.837

647.431,40

464.647,56

770.443,37

552.930,60

161.626,96

115.996,18

77

Brădescu Barbu

2.971

960.037,93

693.967,09

1.142.445,14

825.820,84

239.667,10

173.244,28

78

Brătășanu Ghinea

4.426

1.522.426,63

1.104.591,75

1.811.687,68

1.314.464,18

380.063,71

275.754,00

79

Albatrosului

2.131

590.249,75

418.770,64

702.397,21

498.337,06

147.351,94

104.543,31

30

Spătaru Gorgan

10.231

2.623.522,21

1.945.477,05

3.121.991,43

2.315.117,69

654.944,92

485.675,44

81

Rariștei

423

132.907,41

72.739,76

158.159,82

86.560,31

33.179,45

18.159,00

82

Intr. Maliuc

588

243.931,22

160.229,79

290.278,15

190.673,45

60.895,81

40.000,30

83

Șiragului

3.349

975.640,15

712.919,34

1.161.011,76

848.374,01

243.562,09

177.975,58

84

Deda mării

2.059

681.677,01

473.683,94

811.195,65

563.683,89

170.176,15

118.252,05

85

Zalău

944

418.103,26

281.786,57

497.542,87

335.326,02

104.376,70

70.346,15

86

Hispania

3.037

1.091.502,21

784.107,73

1.298.887,62

933.088,20

272.486,28

195.747,29

87

Cornișor

2.348

647.556,70

459.072,44

770.592,48

546.296,20

161.658,24

114.604,39

88

Drum între Păsărani și Ene Niță

548

242.308,85

149.585,62

288.347,53

178.006,89

60.490,80

37.343,06

89

Lacul Amara

2.350

874.799,18

635.518,00

1.041.011,01

756.266,42

218.387,81

158.652,85

90

Nistor Răileanu

6.420

2.026.225,05

1.486.581,85

2.411.207,81

1.769.032,40

505.833,64

371.115,30

91

Clopotului

974

160.411,95

94.592,52

190.890,22

112.565,10

40.045,78

23.614,40

92

Dropiei

1.896

591.849,46

407.673,45

704.300,87

485.131,41

147.751,29

101.772,97

93

Poeziei

2.470

651.395,68

449.930,87

775.160,86

535.417,73

162.616,61

112.322,26

94

Spinului

4.135

1.342.847,73

1.059.819,20

1.597.988,79

1.261.184,85

335.233,03

264.576,83

95

Vaier Dumitrescu

5.631

1.890.774,75

1.512.261,83

2.250.021,96

1.799.591,58

472.019,38

377.526,13

96

Nicolae Apostol

9.117

2.190.335,37

1.763.139,33

2.606.499,07

2.098.135,80

546.802,69

440.156,04

97

Simion Busuioc

7.185

1.839.633,48

1.469.431,62

2.189.163,84

1.748.623,63

459.252,30

366.833,86

98

Laviței

5.256

1.569.932,02

1.249.995,27

1.868.219,09

1.487.494,37

391.923,11

312.053,03

99

Sever Popescu

5.975

1.474.874,31

1.163.950,73

1.755.100,43

1.385.101,37

368.192,59

290.572,58

100

Basca Mare

1.155

331.792,18

235.911,81

394.832,71

280.735,05

82.829,72

58.893,82

101

Basca Mica

362

86.012,93

37.084,41

102.355,38

44.130,45

21.472,56

9.257,88

102

Alei și parcări Str. Nada Florilor

1.490

595.239,62

449.128,60

708.335,14

534.463,03

148.597,62

112.121,97

TOTAL

330.712

126.874.733,27

94.355.354,64

150.735.413,59

112.684.682,55

31.621.929,51

23.639.481,95

Curs Euro BNR = 4.7668 ( 10.02.2020)

VIZAT spre neschimbate _șecretar


DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE SISTEME RUTIERE -102 STRĂZI, ALEI ȘI PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

REȘEDINȚE DE

ZAHARIA RĂz/aN CRISTIAN

"             4-x

s]PROIECTANT:

BENEFICIAR:


ADP2


UNIVERSAL ^>TOPOGRAPHIC

42 Po-at BcrOu hAurnijIeanu Slr_ 020544. 7. District, B'jcr.oresf. Roirtfirtip

M: -04 O72<    S25 ; cmoilf unllopcadOgmoiLcdm

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: “Reabilitare sistem rutier strada MIRESMEI , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

ăoa

0.00

0.00

1.3

Amenajau pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utiiitatiler

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4.000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5.950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

64,000.00

12,160.00

76.160.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3, Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26,000.00

4,940.00

30,940.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0?00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.0

Asistenta tehnica

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.6.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.6.2. Dirigentie de șantier

5,000.00

950.00

5.950.00

TOTAL CAPITOL 3

86,500.00

16,435.00

102,935.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza                                                         ,

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

412,339.32

73,344.47

490,683.79

412,339.32

78,344.47

490,683.79

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

। Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

412,339.32

78,344.47

490,683.79


CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

30,000.00

5,700.00

35,700.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,145.73

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,111.70

2,111.70

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

422.34

422.34

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,111.70

2,111.70

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20.00%)-Capilol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

96,867.86

18,404.89

115,272.76

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

144,013.60

26,004.89

162,872.76

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

642,852.92

120,784.37

756,491.55

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2*5.1.1)

422,339.32

80,244.47

502,583.79

BENEFICIAR,


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

I VIZAT

I spre neschimbate

I SECRETAR

PROIECTANT:

BENEFICIAR:


ADP2


^8* UNIVERSAL

^Cj>topographic

J2 Pa-cit Barou hAu/r>u(«onu țir„ 020S-44, 2 Qîilticf. SucnaiMl. itomado

M: *04 OÎ2-4 4?7 525 , email: unHopcan-aQrriail cam

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier INTRAREA MÂNTULEASA , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0,00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0 00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

68,000.00

12,920.00

80,920.00

3.5.1. Tema de proiectare

(W

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30.000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

35,000.00

6.650.00

41,650.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOL 3

90,500.00

17,195.00

107,695.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

327,656.31

62,254.70

389,911.00

327,656.31

62,254.70

389,911.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sî funcționale

0,00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active ne corp orale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

327,656,31

62,254.70

389,911.00

VIZAT

spre neschimbate SECRETAR

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

30,000.00

5,700.00

35,700.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,214,22

5-2.1, Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,688.281

1,688.28

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

337.66

337.66

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,688.28

1,688.28

5,2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

80,731.26

15,338.94

96.070.20

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

126.945.48

22,938.94

143,670.20

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

545,101.79

102,388.64

641,276.20

din care: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

337,656.31

64,154.70

401,811.00

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

ÎNTOCMIT,

S.C. UNIVERSAL TOPOGRAPHiCPROIECTANT;

BENEFICIAR:


ADP2


UNIVERSAL ^>TOPOGRAPHiC

<3 f*oe1 Ba'&j MumulSiaou Slr,. 02054*. 2 Qislflch Bucharosl. RCimoc.la

M‘ -04 072* *97 525 ; crrujiR vniiapcadiff-amciii.com

Z E V I Z general

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier ALEEA CÂMPUL MOȘILOR) , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

o?ool

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Atte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

88,000.00

16,720.00

104,720.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

8.550.00

53,550.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0,00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

7,000.00

1,330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 3

112,500.00

21,375.00

133,875.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

+.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,942,350.55

369,046.60

2,311,397.15

1,942,350.55

369,046.60

2,311,397.15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

o.bo

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,942,350.55

369,046.60

^2,11-1,397,-15

neschimbare

■’secrebH-

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23,975.86

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5,2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9,761.75

9,761.75

5.2.3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,952.35

1,952.35

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,761.75

9,761.75

5,2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2.975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2.1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

408,070.11

77,533.32

485.603.43

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

482,045.97

87,033.32

545,103.43

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,536,896.51

477,454.92

2,990,375.58

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,952,350.55

370,946.60

2,323.297.15

BENEFICIAR.


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


PROIECTANT:


BENEFICIAR:


e UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC

42. Poal flcjtbu MumJeanu Sf*.r 020544. 2 DirlncL Bvchorotl, Remania


ADP2


M: *8* O72«    525 : email'. uniiopcoa®9m0il.com


DEVI" GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016


OBIECTIV; "Reabilitare sistem rutier STRADA HELIADE RĂDULESCU , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3; Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4.760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sî autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0 00

ăoo

0.00

3.5

Proiectare

88,000.00

16,720.00

104,720.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneraf

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

7,000.00

1,330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 3

112,500.00

21,375.00

133,875.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construclii si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,501,907.12

285,362.35

1,787,269.48

1,501,907,12

285,362.35

1,787,269.48

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

Q,00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,501,907.12

285,362.35

1,787,269.48CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50,000.00

9.500.00

59,500.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11.900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.130.98

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7,559.54

7,559.54

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,511.91

1,511.91

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,559.54

7,559.54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8.4

319,981.42

60.796.47

380,777.90

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

389,112.40

70,296.47

440,277.90

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.0?

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,003,519.53

377,033.82

2,361,422.37

din care : C+NI(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,511,907.12

287,262.35

1,799,169.48

PROIECTANT:

BENEFICIAR:


^Y'?

ADP2


©UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC

42 Pael Barou MUntuloCinu 5Ir.. 0203-44. 2 Dlilricl. Buchoro»). ROmanlp

M: *04 0?2'* 697 525 : crnoîi; wniiapMțUIgrna’l.com

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier STRADA ARCULUI , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Si SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE ffara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea,'protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obieclivuiui

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

88,000.00

16,720.00

104,720.00

3.S.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5,2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizetor/acordurilor/autorizab'llor

500.00

95.00

595.00

3,5.5. Verfifîcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0?00l

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

7,000.00

1.330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 3

112,500.00

21,375.00

133,875.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

983,585.91

186,881.32

1,170,467,23

983,585.91

186,881.32

1,170,467.23

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

983,585.91

186,881.32

1,170,467.23

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50,000.00

9,500.00

■ 59,500.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1.900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40.000.00

7,600.00

47,600.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,429.44

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltatii lucrărilor de construcții

4,967.93

4,967.93

5,2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

993.59

993.59

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,967.93

4,967.93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2.3.5,3.8.4

216,317.18

41,100.26

257,417.45

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

279,746.63

50,600.26

316,917.45

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.60

TOTAL GENERAL:

1,375,832.53

258,856.59

1,621,259.67

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1)

993,585.91

188,781.32

1,182,367.23

--VVZKî

_nre neschimbare

,'c.fcrețar_

PROIECTANT:


ADP2


UNIVERSAL ^>TOPOGRAPHIC

42 Post Bpibu *Ji<jrnL>iaonu Str,, 020SM. i Dijinct Buchor*st, RomQnKa

W “04 073*    525 : cmcail; untlc'Ocacf'Sțim-aJ.ccm

“EVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării oblec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier PIAȚA GHEORGHE CANTACUZINO , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

ăooi

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pretectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4.760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentat ii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sî autorizatii

5.000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2.975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

118,000.00

22,420.00

140,420.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generat

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.5,4. Documentațiile tehnice necesare in vederea abținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

60,000.00

11.400.00

71.400.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.0

Asistenta tehnica

13,000.00

2.470.00

15,470.00

3.0.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 3

145,500.00

27,645.00

173,145.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

2,188,770,63

415,866.42

2,604,637.05

2,188,770.63

415,866.42

2,604,637.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita monlaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolari

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,188,770.63

415,866.42

2,604,637.05

r vizat sore neschimbat

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000.00

11.400.00

71,400.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26,686.48

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

10,993.85

10,993.85

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,198.77

2,198.77

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,993.85

10,993.85

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitof 1.2,1.3,1.4,2,3.5.3.8.4

463,954.13

88,151.28

552,105.41

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

550,640.60

99,551.28

623,505.41

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

W

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,884,911.23

543,062.70

3,401,287.46

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,198,770.63

417,766.42

2,616,537.05

BENEFICIAR,


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

nosc’ntmbare sp’« ne^v» p

PROIECTANT:

BENEFICIAR:


ADP2


e UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC

42 Poet fcnrbu MuWulacnu SV.. 0205-44. 2 DWIC1. BvChciHtl. Rqmpnio

m:    0?2<    5t5 . ®jr>o<r; urut-apcqtdifrornai/.CDm

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada AMIRAL MURGESCU I0AN , Sector 2, București"

SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prctectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.001

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5.950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

118,000.00

22,420.00

140,420.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avize lor/acordurilor/autorizatiilcr

500.00

95.00

595.00

3,5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 3

145,500.00

27,645.00

173,145.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

2,349,175.47

446,343.34

2,795,516.60

2,349,175.47

446,343.34

2,795,516.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,349,175.47

446,343.34

2,795,518.80

spre neschimbare

secretar

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000.00

11,400.00

71,400.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50.000.00

9,500.00

59,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28,450.93

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

11,795.88

11,795.88

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,359.18

2,359.18

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,795.88

11,795.88

5 2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.3,4

496,035.09

94,246.67

590.281.76

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

584,486.02

105,646.67

661,681.76

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,079,161.49

579,635.01

3,630,345.56

din care: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.359,175.47

448,243.34

2,807,418.80

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


întocmit,
BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


ÎNTOCMIT,


S.C. UNIVERSAL TQPOGRAPHICBENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


ÎNTOCMIT,
PROIECTANT;

BENEFICIAR:


ADP2


e UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC

43 FobI Bot&u Mvrnuieanu Str.. 0305*4,2 QtsWicr, 6uchaccit. Remania M' *04 OZ24 i97 525 : email: urtiiopaodflqrrvvil.-c-orri

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obrec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada PROF. NIFON BALASESCU , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajau pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.D0

0.00

.       0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizam

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditu! energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

88,000.00

16,720.00

104,720.00

3.5.1. Tema de proiectare

olool

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de tezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectanlufui (a fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

7,000.00

1,330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 3

112,500.00

21,375.00

133,875.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,263,881.63

240,137.51

1,504,010.13

1,263,881.63

240,137.51

1,504,010.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,263,881.63

240,137.51

1,504,019.13

CAPITOL 5; Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.1. Lucrări de construcții si inslalatii aferente organizării de șantier

10,006.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,000.60

7,600.00

47.600.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,512.70

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,369.41

6,369.41

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,273.80

1.273.88

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,369.41

6,369.41

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construi re/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

272,376.33

51,751.50

324,127.83

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

330,809.02

61,251.50

383,627.03

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

(L00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,715,270.65

322,764.01

2,021,521.96

din care ; C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,273,881.63

242,037.51

1,515,919.13

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


ÎNTOCMIT,

S.C. UNIVERSAL TOPOGRAPHICPROIECTANT:

BENEFICIAR:


ji&&.

ADP2


^8* UNIVERSAL V^'TOPOGRAPHIC

42 Paei Berber Mumvloonvtfr,, 030544. 2 DEitnci. sucharoil. Romanici

M: ->-c-s 0?2-4 a?? 525 ; email: uniIapcodfiflmcii.com

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării oblec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada CONSTANTIN GEORGIAN .Sector 2, București”


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4,000.00

760,00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

3.2

Documentatîi-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertiza tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

118,000.00

22,420.00

140,420.00

3.5,1. Tema de proiectare

o.ool

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

500.00

95.00

595.00

3.5.5. Verfiticarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500,00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

60.000.00

11,400.00

71.400.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3.570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

10,000.00

1.900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 3

145,500.00

27,645.00

173,145.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

1,155,797.75

219,601.57

1,375,399.32

1,155,797.75

219,601.57

1,375,399.32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1,155,797.75

219,601.57

1,375,399.32

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000.00

11,400.00

71,400.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,323.78

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatli lucrărilor de construcții

5,826.99

5,828.99

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,165.80

1,165.80

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,828.99

5,828.99

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/des ființare

2,500.00

475.00

2,975.00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2.3.5,3.8,4

257,359.55

48,898.31

306,257.86

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL S

332,683.32

60,298.31

377,657,86

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,633,981.07

307,544.89

1,926,202.18

din care : C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,165,797.75

221,501.57

1,387,299,32

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2PROIECTANT:

BENEFICIAR:


ADP2


UNIVERSAL

TOPOGRAPHIC

42 Peni SqiSu mwtiuIkiiv 5’r.. D2CS4J ÎDljrrici. Buahcrft»1, Hcrnonio Mi "-Cj 0774 69? sas : niriai): unițopcacf-ifQmaii com

Z E VI~ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiec tivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Reabilitare sistem rutier strada SPĂTAR MILESCU NICOLAE , Sector 2, București"


SCENARIUL 1

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE CU TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPfTOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.1. Studii de teren

4.000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului

0.00

0?00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5,000.00

950,00

5,950.00

3.3

Experta tehnica

2,500.00

475.00

2.975.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

ăool

0.00

3.5

Pro/ectare

118,000.00

22,420.00

140,420.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltaie

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

55.000.00

10,450.00

65,450.00

3.5,4. Documentata tehnice necesare in vederea obținerii avize I or/a co rd u riior/auto rtza tii lor

500,00

95.00

595.00

3.5.5. Verfificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

10,000.00

1.900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 3

145,500.00

27,645.00

173,145.00

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1. Reabilitare sistem rutier

2,412,837.59

458,439.14

2,871,276.73

2,412,837.59

458,439.14

2,871,276.73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,412,837.59

458,439.14

2,871,276.73

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

60,000.00

11,400.00

71,400.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10.000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

50.000.00

9,500.00

59,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,151.21

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul catilatii lucrărilor de construcții

12,114.19

12,114.19

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.422.84

2,422.84

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12,114.19

12,114.19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2,500.00

475.00

2,975,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20,00%)-Capitol/Subcapitol 1.2.1.3,1.4,2,3.5.3.8,4

508.767.52

96,665.83

605,433.35

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

597,918.73

108,065.83

676,833.35

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,156,256.32

594,149.97

3,721,255.07

din care : C+M(1,2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,422,837.59

460,339.14

2,883,176.73

BENEFICIAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VIESPARJLOR", in lei/euro la cursul BNR de 4.7642 iei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/nrotectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

l

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

r ncumentatl-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

3,000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

119,621

22,728

142,349

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabiiitate.'documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generat

43,773

8.317

52,090

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autonzatiilor

24,783

4,709

29,492

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1 500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

49.565

9,417

58,982

3.6

Q rganizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

■’

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

24,297

4,616

28,913

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

9,719

1,846

11,565

3.8 1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

4,859

923

5,782

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4 859

923

5,782

3.8.2

Dirigentie de șantier

14,578

2,770

17,348

TOTAL Capitolul 3

152,913

29,054

181,972

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,619,756

307,754

1,927,512

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologica si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,619,758

307,754

1,927,512

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

40,494

7,694

48,188

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

32,395

6,155

38,550

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

8,099

1,539

9,638

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18,174

0

18,174

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

0,261

0

8,261

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,652

0

1,652

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,261

a

8,261

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

352,735

67,020

419,755

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

411,403

74,714

486,117

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și Ieste

0

___Oi

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

2,184,079

411,522

2,595,601

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1,1)

1,652,153

313,909

1,966,062

Data: Februarie 2020 Beneficiar/lnvestitor, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Proiectant, S.C. D&D EUROCOM S.R.L.
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării ‘'REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA BADEA CARTAN", in lei/euro la cursul BNR de 4.7642 lei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei         |

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru c aținerea ți amenajarea teritoriului

1 1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului șt aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

i

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000

951

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5.960

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000

190

1,190

3 3

Expertizare tehnica

3,000

570

3,570

34

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

164,761

31,304

196,065

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

60,748

11,542

72,290

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelorfacordurilor/auîorizatîilor

34,171

6.492

40,663

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

68,342

12,985

81,327

3.6

Organizarea procedurilor do achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.0

Asistenta tehnica

33,501

6.365

39,866

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

13,400

2,546

15,946

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

6.700

1,273

7,973

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

6,700

1,273

7,973

3.8.2

Dirigentie de șantier

20,101

3,819

23,920

TOTAL Capitolul 3

207,262

39,379

246,641

CAPITOLUL 4, Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și Instalații

2,233,392

424,344

2,657,736

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

)

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita monlaj si echipamente de transport

0

)

4.5

Dotări

0

6

*1

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

2,233,392

424,344

2,657,736

—~'\nzAT    '

Cnro neschimbare ' - ■■■ • __

,     23

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

55,835

10,609

66,444

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

44,668

8,487

53,155

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

11,167

2.122

13,289

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,058

0

25,058

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

11,390

0

11,390

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

2,278

0

2,278

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

11,390

0

11,390

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfirnta re

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

486,331

92,403

578,734

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

567,224

103,012

670,236

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

3,007,877

566,735

3,574,612

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,278,060

432,831

2,710,891

Data: Februarie 2020

Beneficiar/lnvestitor,                                                    Proiectant,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                     S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VIDIN", in tei/euro la cursul BNR de 4.7642 lei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

u

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

a

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

5,nor

950

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1.000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

3.000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice st auditul energetic al clădirilor

0

0

d

3.5

Proiectare

152,299

28,936

181,235

3.5.1

Tema de proiectare

0

6

0

3.5 2

Studiu de prefezauilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

54,227

10,303

64,530

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

32,191

6,116

38,307

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

64,381

12,232

76,613

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

31,560

5,996

37,556

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

12,624

2,398

15,022

3.8.1.1

Pe pei loade de execuție a lucrărilor

6,312

1,199

7,511

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

6,312

1,199

7,511

3.8.2

Dirigentie de șantier

18,936

3,59f

22,534

TOTAL Capitolul 3

192,859

36,642

229,501

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,103,953

389,751

2,503,704

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnc logice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

2,103,953

399,751

2.50V04

____—_

25

in    “tt

VIZAI

spre neschimbat secretai .

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

52,599

9,994

62,593

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

42,079

7,995

50,074

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

10,520

1,999

12,519

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23,606

0

23,606

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

10,730

0

10,730

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

2,146

0

2,146

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor • CSC

10,730

0

10,730

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

457,562

86,937

544,499

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

533,767

96,931

630,698

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

2,830,579

533,324

3,363,903

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,146,032

407,746

2,553,778

Data: Februarie 2020

Proiectant, S.C. D&D EUROCOM S.R.L.


Benef i ci a r/ln vestitor, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


VIZAT neschimbare 'secretar

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADAJOHANES KEPLER", in lei/euro la cursul BNR de 4.7642 lei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare

(Inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1.190

3.3

Expertizare tehnica

3,000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

121,278

23,044

144,322

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/dacumentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

47,134

8,956

56,090

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatiilor

24,215

4.601

28,816

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

48,429

9,202

57,631

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3,7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

23,740

4,510

28,250

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

9,496

1,804

11,300

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

4,748

902

5,650

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4,748

902

5,650

3.8.2

Dlrigentie de șantier

14,244

2,706

16,950

TOTAL Capitolul 3|

154,018

29,264

183,232

CAPITOLUL 4, Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.582,615

300,697

1,883,312

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4 3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje echipamente tehr .<■ logice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

>

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,532,615

300,697

1,883,312

VIZAT s'jts nsschimbsrr

SECRETAR

__——    —

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

39,566

7,518

47,084

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

31,653

6,014

37,667

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7,913

1.504

9,417

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,756

0

17,756

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

8,071

0

8,071

5,2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,614

0

1,614

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,071

0

8,071

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

345,527

65,650

411,177

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

402,849

73,168

476,017

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul E

0

0

0

TOTAL GENERAL

2,139,482

403,129

2,542,611

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

1,614,268

306,711

1,920,979

Data: Februarie 2020

Beneficiar/lnvestitor, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Proiectant, S.C, D&D EUROCOM S.R.L.'--VÎZAT

spre neschimbat SECRgTF

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA COMARNIC", in lei/euro la cursul BNR de 4.7642 lei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1 1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1 3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

I

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii

5,000

950

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

0

0

0

3 1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Pocumentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Expertizare tehnica

3,000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

128,408

24,397

152,805

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

47 555

9,035

56,590

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduritor/autorlzatiilor

26 451

5,026

31,477

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

52,902

10,051

62,953

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

25,932

4,926

30,858

3.3,1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

10,373

1,970

12,343

3.8.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

5,186

985

6,171

3,8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

5,186

985

6,171

3.8.2

Dirlgentie de șantier

15,559

2,956

18,515

TOTAL Capitolul 3

163,340

31,033

194,373

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,728,798

328,472

2,0u7,270

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita muiital

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita muritaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporaîe

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

1,728,798

328,472

2,057,270

ț— VIZAT spre neschîf

ȘEQ

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

43,220

8,211

51,431

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34,576

6,569

41,145

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

8,644

1,642

10,286

5.2

Comisioane, cote, taxe, costuf creditului

19,397

0

19,397

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

8,817

0

8,817

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,763

0

1,763

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,817

0

8,817

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

a

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

376,627

71,559

448,186

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

439,244

79,770

519,014

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

__a

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

2,331,382

439,275

2,770,657

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,763,374

335,041

2,098,415

Data: Februarie 2020

Beneficiar/lnvcstitor,                                                    Proiectant,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2                     S.C. D&D EUROCOM S.R.L.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PODUL VADULUI", in tei/euro la cursul BNR de 4.7642 fei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL î. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

c

0

0

1 3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

c

0

0

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

0

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000

95Q

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

950

5,950

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentati-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acoiduri sl autorizatii

1,000

190

1,190

3.3

Experiizare tehnica

3,000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

1

0

0

3.5

Proiectare

65,741

12,491

78,232

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabititare/dccumentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33,689

6-401

40,090

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10,184

1,935

12,119

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a croiectiilui tehnic si a detaliilor de execuție

1,500

285

1,785

3.5.6

Prorect tehnic si detalii de execuție

20 368

3,870

24,238

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

<

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

9,985

1,896

11,881

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

3,994

758

4,752

3.8.1.1

Pe oerioade de execuție a lucrărilor

1 997

379

2,376

3.8.1 2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

1,997

379

2,376

3.8.2

Dirigentie de șantier

5,991

1,138

7,129

TOTAL Capitolul 3

84,726

16,097

100,823

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

665,604

126 465

792,069

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

)

4.3

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Capitolul 4

665,604

126,465

\ S"

\H

re neschiw-SECRe1'

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16,641

3,161

19,802

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,313

2,529

15,842

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3,328

632

3,960

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,469

0

7,469

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

3,395

0

3,395

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

679

0

679

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,395

0

3,395

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute {20% din cap 1.2 +'l,3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.0 + 4)

148,266

28,171

176,437

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

172,376

31,332

203,708

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

a

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

922,707

173,894

1,096,601

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

678,917

128,994

807,911

Data: Februarie 2020

Beneficiar/lnvestitor, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Proiectant, S.C. D&D EUROCOM 5.R.L.

,/dJ * .. P
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PODUL NEAGULUI", in lei/euro la cursul BNR de 4.7642 lei/euro din data de 07.02.2020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

0

1

2

3

4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea Inițială

0

0

0

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protectra utilităților

0

0

0

TOTAL Capitolul 1

0

0

0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

TOTAL Capitolul 2

0

0

5

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,oro

950

5,950

3.1.1

Studii de teren

5,000

953

5,950

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatî-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autonzatil

1,000

190

1.190

3,3

expertiza re tehnica

3,000

570

3,570

3.4

Certificarea performantei energetice si audibil energetic a! clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

111,561

21,197

132,758

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

46,042

8,748

54,790

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

21,340

4.055

25,395

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.500

285

1,785

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

42,679

8,109

50,788

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

3.7.2

Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

20.921

3,975

24,896

3.8.1

Asistenta tehnica din parte proiectantului

8,368

1,590

9,958

38.1.1

Pe perioade de execuție a lucrărilor

4,184

795

4,979

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4,184

795

4.979

3.8.2

Dirigent'e de șantier

12,553

2,385

14,938

TOTAL Capitolul 3

141,402

26,£?2

168,364

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

1,394,724

264,998

1,659,722

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

i

4.3

Utilaje, echioamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

1

0

4.4

Utilaje echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

0

0

4.6

Active necorporale

1

0

0

। ■n

TOTAL Capitolul 4

1,394,724

264,998

___.—-''7'     i *

33

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

S,1

Organizare de șantier

34,869

6,625

41,494

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

27,895

5,300

33,195

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

6,974

1,325

6,299

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,649

0

15,649

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul lucrărilor de construcții

7,113

0

7,113

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

1,423

0

1,423

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,113

0

7,113

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(20% din cap 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

305,441

58,034

363,475

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL Capitolul 5

355,959

64,659

420,618

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologica și teste

0

0

0

TOTAL Capitolul 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1,892,165

356,539

2,248,704

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,422,619

270,298

1,692,917

Data: Februarie 2020

Beneficiar/ln vestitor,

Proiectant, S.C, D&D EUROCOM S.R.L.


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2spre nes


Proiectant:

Faza: DAU


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum".

soluția 1 - recomandată

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

tei

Iei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utililalilor

0,00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Chelluieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1

Sludri de teren

4.000.00

760,00

4,750.00

3.1.1.1

Studiu geolehnic

2.000.00

330,00

2.380,00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500,00

95.00

595.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentalii-suporl si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.000,00

330,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice i audilul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

69.939,22

13.107,95

82.097,16

3.5.1

Tenia de proiectare

0.50

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii i deviz general

46.200,00

8.778.00

54.978,00

3.5.4

Documenia iile tehnice necesareTn vederea ob ineni avizelor/ acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

□95.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

20.788,72

3,949.86

24.738,58

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0.00

0,00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0.00

0.00

ViZAT .

spre nes

___

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

3.B

Asistenta tehnica

16.190,55

3.076,20

19.266,76

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.140,00

7.140,00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950,00

5,950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie. avizai de către Inspectoratul de Stal in Construc ii

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8,2

Dirigentie de șantier

10.190.55

1.936.20

12.126,76

Total Capitol 3

96.179,77

10.274,16

114.453,93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl instalații

679.370,041

129.080,308

608,450.349

4.1.1

Lucrări de drum

679.370,041

129.080.308

808.450.349

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice l func lonale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i func lonale care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care nu necesită monta] 1 ech Ipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Cotari

0.000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

679.370.041

129.000,308

608.450,349

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.587,401

2.581,606

16.169,007

5.1.1

Lucrări de conslruc ii f instala ii aferente organizării de anlier

13.587,401

2 531.606

16.169,007

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de antîer

0,000

0,000

0.000

5.2

Comisioane, cote , taxe, castul creditului;

7.494,971

0,000

7.494,971

5 2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan aloare

0.000

0.000

0.000

5.2,2

Cota aferenta’ Inspectoraiutui de Stat in Qonstruc îl pentru controlul calîtalilqf lucrărilor de construcții

3.464.790

0,000

3.484,790

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stat in Consiruc ii pentru conirolu! statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

561.293

0.000

561,298

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

3.454,790

0.000

3.464,790

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire i desfiin are

4.093

0.000

4.0S3

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Cap,1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.5,4]

76.454,992

14,526,446

90.981.428

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

97.537,353

17.108,053

114.645,406

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si tesle

0,000

0.000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

873.087,168

165.886,562

1.038.973,730

din care: C + M

692.957,442

131.661,914

824.619,356

Data:

întocmii


Beneficiar •' Investitor

AOP S2
Proiectant:

Faza: DAU


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni".

soluția 1 - recomandate


Nr.

Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

10%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

Ier

iei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

(W

0.00

1.3

Amenajări pi. prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

O.DO

0.00

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/pratectia uiililatîlor

0.00

0.00

0,00

Tolal Capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatttor necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

Tolal Capitol 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500.00

855.00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4,000.00

760.00

4.760,00

3.1.1.1

Studiu gea tehnic

2.000,00

380,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2,000,00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500,00

95.00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sî autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice i auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

82.346,74

15.645.88

97.992.62

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0,10

0,60

3.5.2

Studiu de prefszabilitale

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii ) deviz general

45.350,00

8.616.50

53.966.50

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare In vederea ab inerii avizelor / acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285.00

t.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic t a detaliilor de execu ie

500 00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

34,996.24

6.649.28

41.645.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380.00

3.7

Consultantă

0,00

0r00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0.00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

nl

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA}

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

23,155,02

4.399,45

27.554,47

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.140,00

7.140,00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950,00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie, avizat de către Inspectoratul de Stal în Conslruc ii

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8.2

Diligente de șantier

17.155,02

3.259.45

20.414,47

Total Capitol 3

116.501,75

22-135,33

138.637,09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții sl Instalații

1.143.667,841

217296,890

1.360.964,731

4.1.1

Lucrări de drum

1.143.667.841

217.296.890

1.360964,731

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje. echipamente tehnologice I func lonate care necesită monta)

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care nu necesită montaj i echipamente de transport

0.000

0,000

0,000

4.5

Dolari

0,000

0,000

0,000

4.5

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

1.143.607,841

217.296,890

1.360.964,731

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22.873,357

4.345,938

27,219,295

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de antier

22.873.357

4.345.938

27.219,295

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de antier

0.000

0.000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

12X14.410

0,000

12.614,410

5.2.1

Comisioaneie i dobânzile aferente creditului băncii finan atoare

0,000

0.000

0,000

5.2.2

Cota aferentă inspectoratului de Stat in Conslruc îi pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

5.832.710

0,000

5.832.710

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stal in Conslruc ii pentiu controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

944.897

0,000

944,897

5.2.4

Cota aferentă Case Sociale a Constructorilor • CSC

5.832.710

0,000

5.832,710

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire y destiin are

4,093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute: 10%din [Cap,1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.0,4]

124.916,959

23.734,222

148.651,162

5.4

Cheltuieli pentru informare t publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

160.404,727

28.080,160

188.484,887

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0,000

Total Capitol fi

0,000

0,0001

0,000

TOTAL

1.420.574,322

269-909,121

1.690.483,443

din care: C ■+■ M

1,166.541,198

221.642,828

1.388,184,026

Data:

întocmii

PROIECTECH CONSTAUCT SRL


Beneficiar/ InvestitorProiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.l. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Cercului".

soluția 1 - recomandată


Nr.

Crt

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fara

TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv B TVA)

lei

lei

lei             f

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

oW

0,00

0.00

13

Amenajări pt. prol. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relacarea.'protectia ulilitatitar

0,00

000

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea uUlltatllar necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

Total Capital 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

955,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.1.1

Studiu geotehnic

2.000.00

380,00

2.360.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2.380.00

3.L2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.00

595.00

3.1.3

Alte studii specii ice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

2.000,00

380,00

2.300,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea per/orman ei energetice i auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

42.537,03

8.101,03

50.738,06

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de prefezabilitaie

0.00

0,00

0.00

3.5.3

Sludiu de fezabilitate .■ documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii i deviz general

26.400,00

5.016.00

31.416.00

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor ■ acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500,00

95,00

595,00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

14.236.53

2.704.94

18.941.47

3.6

Organ izarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de invesii li

0.00

0,00

0,00

3.7,2

Audilul financiar

0,00

0.00

0.00

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

5

3.8

Asistenta tehnica

12.978,69

2.465,95

15.444r64

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000,00

1.140.00

7.140,00

3.0.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950.00

5.950,00

3,8.1.2

pentru participarea proiectantului la tazele incluse in programul de control al lucrărilorde execu Ie. avizat de către Inspectoratul de Stat în Construc ii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.0.2

Diriganfie de șantier

6.979,69

1.325,95

8.304,64

Total Capital 3

66.615,71

12.656.99

79.272,70

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baia

4.1

Construcții si instalatii

465.245,930

ftS. 39 6,72 7

553,642,657

4.1.1

Lucian de drum

465.245,930

08.396,727

553.642.657

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice r fu ne fonale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice 1 func ianale caro necesită montaj

0,000

0,000

CkOttO

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care nu necesită montaj 1 echipamente de transport

0,000

0,000

0,600

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

465.245,930

86.395,727

553.642,657

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

54

Organizare de șantier

9.304,919

1.767,935

11.072.853

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala îi alerențe organizării de antier

9.304,919

1.767.935

11.072.853

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de antier

0.000

0,000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe . costul creditului :

5.133,979

0,000

5.133,979

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente erectilului băncii finan atoare

0,000

0,000

0.000

5.2.2

Cola aferentă inspecta ralului de Stat In Construc ii penbu controlul calitalilor lucrărilor de construcții

2.372,750

0.000

2.372,750

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construc ri pentru conirolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilorde construcții

384,386

0.000

334,306

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.372.750

0,000

2.372,750

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire / desfiin are

4,093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute; 10% din [Cap.1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3,8, 4]

52,086,164

9.896,371

61.932,536

5.4

Cheltuieli pentru Informare i publicitate

0,000

0,000

0,600

Total Capitol 5

66.525,062

11.664,366

78.169,367

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,600

o,oot>

Tatăl Capitol 6

0,600

0,000

0,000

TOTAL

596,386,706

113.693,474

712,080.180

din care: C + M

474.550,649

90.164,661

564.715,510

Dara:

Întocmit


PROIECTECH CONSTRUCT SRL


Beneficiar / Investitor

ADPS2Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 i 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Ciobănașului".

soluția 1 - recomandată


Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

iei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amen&jari pl prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pralectia ulilitatilor

0,00

0.00

0,00

Total Capital 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilltatllar necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760,001

4.760,00

3,1.1.1

Studiu geotehnic

2-000,00

380.00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2.380,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95,00

595,00

3.1.3

Alie studii specifice

0,00

0,00

0.00

3,2

Documenlatii-supori si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500.00

475,0Dl

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice i audllul energetic a[ clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

57.104,23

10.849,80

67.954,03

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitatedocumenta ie de avizare a lucrărilor de intetven ii i deviz general

30.950,00

5,861.50

36.711,50

3,5.4

Documenta iile tehnice necesare in vederea obinerii avizelor.-acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.S

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

24.253.73

4.608.21

28.861,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect penlm obiectivul de investi ii

0,00

0.00

0,00

3.7.2

Audi tul financiar

0,00

0.00

0,00

Nr.

Crt

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVAJ

TVA

19%

Valoare (inclusiv 1 TVA)

lei

lei

lei             E

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

17.889,06

3.398,93

21,288,01

3,3.1

Asistenta tehnica din panea proiectantului

6.000.00

1.140.00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000,00

950.00

5.950.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construc li

1.000,00

190.00

1.190,00

3.8.2

Dingeniie de șantier

11.839.08

2.258,93

14.143,01

Total Capitol 3

85.993,31

16.338,73

102.332,04

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

44

Consiructii sl instalații

792.605,512

150.595,047

943.200,559

4.1.1

Lucrări de drum

792.605.512

150 595,047

943.200,559

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i tune ionele

0.000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice 1 func ionale care nu necesită montaj I echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0.000

0,000

0,000

4.6

Active ne corp ora le

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 4

792.605.512

150.595,047

943.200,559

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15.852,110

3.011,901

18.864,011

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de antier

15.852,110

3.011.901

18.864.011

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de antier

0,000

0.000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului ;

8.743.52G

0,000

8,743,526

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii (iran atcare

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Stat în Construc ii pentru controlul caiitaIilor lucrărilor de construcții

4,042,290

0.000

4.042.290

5.2.3

Cota aferenlă Inspectoratului de Stat în Construc îi pentru controlul statului în amenajarea teritoriu lui., urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

654,853

0.000

654. B5 3

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.042.290

0.000

4.042.290

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme I autoriza ia de construire / destiin aie

4.093

(1,000

4.093

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute: 10%din [Cap.1.2,1.3. 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4J

86.759,882

16.484,378

103.244,260

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0,000

Tata! Capitol 5

111.355,518

19.495,279

130.851.797

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si Ieste

0.00D

0,090

0,000

Total Capitol 6

0.000

0,000

0,000

TOTAL

959.954,341

188.091,325

1.178.045,666

din care: C + M

803.457,622

153.606,948

962.064,570

□ata:

întocmit

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Beneficiar/ Investitor

ADR S2
Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Roșie".

soluția 1 - recomandată


Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fara TVA)

TVA

1S%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei           r

1

2

3

5

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0r00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pl. prol. madiuiui si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea-'pro teci ia utilităților

0,00

0.00

0,00

Total Capital 1

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea uVlitatilor necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855.00

5.355,00

3.1.1

Sludii de teren

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.1.1

Sludiugeotehnic

2.000.00

300,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.00

2.360.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.00

59500

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.000,00

380t00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice i auditui energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

97.165,76

16.451.49

115.627,25

3.5.1

Tema de proiectare

6.50

0,10

0,60

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate ■' documenta ie de avizare a lucrărilor da interven ii i deviz genera)

51.280,00

9.743.20

61.023.20

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ub inerii avizelor acordurilor/autoriza iilor

1.500.00

285.00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului lehoic i a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

43.865,26

8.333.20

52,223,45

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000.00

300.00

2.300,00

3.7

Consultantă

0,00

oroo

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

Nr.

Cri

Denumirea captatelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (țara TVAJ

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

3,8

Asistenta tehnica

27.512,38

5.227,35

32.739,73

3.9.1

Asistenta tehnica din partea proiectantulw

6.000,00

1.140.00

7.140,00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000,00

950.00

5.950.00

3.3.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie. avizat de către Inspectoratul de Stat în Construc ii

1.000.00

190,00

1.190.00

3,8.2

Dirigentie de șantier

21.512.38

4.007,35

25.599.73

Total Capitol 3

135.676,14

25.778,851

161-456.98

CAPITOLUL 4

Cheltu leii pentru Investrtra de baza

4.1

Construcții sl instalații

1.434.158,685

272.490,150

1.706.648,035

4.1.1

Lucrări de drum

1.434.153,695

272.490,150

1.706.648.935

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i func tonale care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i func lonate care nu necesită montaj I echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4-6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

1.434.159,695

272.490,150

1.706.648,335

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

28.683,174

5.449,803

34 J 32,977

5,1.1

Lucrân de construc ii i instala ii aferente organizării de antier

29.683,174

5.449.803

34.132.977

5.1.2

Cheliuieii conexe organizării de antier

0.000

0.000

0 000

5.2

Comisioane, cote , taxe, castul creditului:

15.817,413

0,000

15.817,413

5.2,1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan atoare

0.000

0.000

0,000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construc ii pentru controlul caliiatilor lucrărilor de construcții

7.314,210

0.000

7.314,210

5.2.3

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construc ii pentru centralul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.184,900

0.000

1.184.900

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.314,210

0.000

7.314,210

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize coniomne i autoriza ia de construire desfiin are

4.093

0,000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Cap,1.2,1.3,1.4,2, 3-5,3.6,41

155.083,692

29.617,900

18 5.50 T 5 82

5.4

Cheltuieli pentru informare 1 publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

200.384,269

35.067,703

235.451,972

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

O.DOD

orooo

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0,000

Total Capital 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

1.770.221,090

336.342,00?

2.106.563,097

din care: C + M

1.462.941,650

277.939,953

1,740.731,811

Dala:

întocmii


PROIECTECH CONSTRUCT SRL


Beneficiar

Investitor

ADR S2Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Arh. D. Harjeu".

soluția 1 - recomandată


Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

toi

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1,2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'prolectia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utililatilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500.00

855,00

5.355,00

3.1.1

Slujii de teren

4,000.00

760,00

4.760,00

3.1.1.1

Sludiu geolehnic

2.000,00

380,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

3BD.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impaeiul asupra mediului

500.00

95.00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentalii-suport si cheltuieli pentru oblînerea de avize, acorduri sl autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertiza re tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice f audftul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

135.738,17

25750,25

161.528,43

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0,60

; 3.5.2

Sludiu de prefezabîlitate

0-00

0,00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate ■ documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii i deviz general

52.200,00

9,918.00

62.119.00

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare în vederea Db inerti avizelor/ acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.765,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

81.537,67

15.492.16

97.029,03

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0,00

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {tara TVA)

TVA

19%

Valoare {inclusiv TVA)

lei

:e

iei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

45.969,45

8.734,20

54.703,64

3.8.1

Asistenia tehnica din partea proiectantului

5.000,00

1.140,00

7.140.00

3.0.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950,00

5.950,00

3.3.1.2

pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu re, avizat de către Inspectoratul de Stal in Construc ii

1.000,00

190.00

1.190.00

3.9,2

Dirigentie de șantier

39.969.45

7.594,20

47.563,64

Total Capitol 3

192.707,62

36.614,451

229,322,07

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.664.629,349

506.279,671

3.170.909,520

4.1.1

Lucrări de drum

2.664,629,849

506.279,671

3,170.909.520

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale

0,000

0.000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i tune Ionale care necesita, montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice I func ionale care nu necesită montaj I echipamente de transport

0,000

0.000

0,000

4.5

Dotart

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

2.664.529,849

506.279,671

3.170.909,520

CAPITOLUL 5 Alte cheftuieli

5.1

Organizare de șantier

53.292,697

10.125,593

63.418,190

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de anlier

53.292.597

10.125.593

63.418.190

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de anlfer

0,000

0,000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

29.384,828

0,000

29.334,828

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii ffnan aloare

0.000

0.000

0,000

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Stat in Construc ii pentru controlul calilatilor lucrărilor de construcții

13.599.610

0.000

13,589.610

5.2.3

Cola aferentă Inspectoratului de Stat în Construc ii pentru controlul sfatului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucranlor de construcții

2.201.515

0,000

2.201.515

5.2.4-

Cola aferenta Casai Sociale a Constructorilor - CSC

13.539,610

0,000

13.589.610

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire i desiiin are

4.093

0.000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din

[Cap.1.2,1.3,1.4. 2, 3.5, 3.0, 4J

284,633,747

54.000,412

338.714,159

5.4

Cheltuieli pentru informare I publicitate

0,000

0.000

0,000

Total Capitol 5

367-311.172

64.206,005

431.517,178

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si tesle

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0.000

TOTAL

3.224.648,642

612.583,242

3.837,331,864

din care: C t M

2.717.922,446

516.405,265

3.234.327,711

Proiectant:


Faza: DALI


PRO1ECTECH CONSTRUCT SRL

BENEFICIAR: ADP Sectar 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G, 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier si parcari Strada Hățișului".

soluția 1 - recomandată


Nr, Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pt. prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'proieclia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

000

0,00

Total Capitol 2

0,00

D,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheîtulell pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1

Sludii de leren

4.000.00

760,00

4.760,00

3.1.1.1

Studiu geolehnic

2.000,00

380,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500,00

95.00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentatii-supori si cheSluieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice i auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

69.407,59

13.187.44

82.595,04

3.5.1

Tema de proiectare

0.50

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de prgfezabiliiate

0.00

0:00

0,00

3.5.3

Studiu de lezabihtale ■ documenla te de avizare a lucrărilor de Interven ii i deviz general

36.400,00

6.916.00

43,316.00

3.5,4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor acordurilor/autonza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ( a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

31.007,09

5.891.35

36.398,44

3.6

Organizarea procedurilor do achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0,00

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (înclusiv I

TVA)

lei

lei

lei           f

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

21.199.56

4.027,92

25.227,47

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.140,00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950.00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie, avizat de către Inspectoratul de Stat In Conslruc ii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

15.199.56

2.887.921

18.087,47

Total Capitol 3

101.607,15

19.305,36

120.912,51

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sl Instalații

1.013.303,702

192.527703

1.205.831,406

4.1.1

Lucrări de drum

1.013.303702

192.527703

1.205.831,406

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice 1 tune tonale

0,000

0r000

0.000

4.3

Ulilaje, echipamente tehnologice 1 lune lonale care necesită montaj

0.000

0.000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologico i tune ionale caro nu necesită montaj i echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

1.013,303,702

192.527703

1.205.831.406

CAPITOLUL 5 Aite cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20.266,074

3.850,554

24.116,628

5.1.1

Lucrări de conslruc fi i instala ii aferente organizării de anîier

20.266.074

3.850.554

24.116,628

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de antier

0,000

0,000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

11.176,985

0,000

11.176.98S

5.2.1

Comisioanele i dobânzile atei ente creditului băncii finan atoare

0.000

0.000

0,000

5.2.2

Coia aferentă Inspectoratului de Stal in Conslruc ii pentru controlul calllaiitor lucrărilor de construcții

5.167.850

0.000

5.167,850

5.2.3

Cola aferentă Inspectoratului de Stat In Conslruc ii pentru cenți olul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

837.192

0,000

837,t92

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,167,850

0,000

5.167,850

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme I autoriza ia de construire f desfiin are

4,093

0.000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 10% din [CapJ.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4J

110.391,085

20.974,306

131.365,391

5.4

Cheltuieli pentru Informare 1 publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

141.834,144

24,824,860

166.659,004

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

cm

0.000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0.000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

1.256744,995

238.781,549

1.495.526,544

din care; C + M

1.033.569,775

196.378,257

1.229.948,034

Oala;

întocmit


Beneficiar■'

Investitor

PROIECTECH CONSTRUGT SRL

ADP S2
Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea".

soluția 1 - recomandată


Nr, Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea-protectia utilităților

0,00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capital 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

655,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.1.1

Studiu geolehnic

2,000,00

380.00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.003,00

380.00

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.00

595.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentatîi-suporl si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertiza re tehnica

2.500,00

475.00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice f audltul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

Proiectare

17.230,66

3.273,33

20.504,49

3,5.1

Tema de proiectare

0.50

0,10

0.60

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

o.oo

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documenta ie de avizare a lucrărilor de mterven ii i deviz general

11.040,00

2.097.60

13.137.60

3.5,4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor / acordurilor i autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500.00

95.00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

4.190.1G

796.13

4.986,29

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managemenlul de proiect pentru obieclivui de invesli ii

0,00

0.00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0.00

0.00

Nr Crt

Denumirea capitolelor sî subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA}

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

8.054,00

1.530.26

9.584,26

3.9.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.UQ.00

7.140,00

3.B.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000,00

950.00

5.950.00

3.3.1.2

pentru participarea proîectanlului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execu ie. avizai de către inspectoratul de Slat in Construc ii

1.000.00

190,00

1.190 00

3.3.2

Cirigenlie de șantier

2.054.00

390,26

2.444.26

Total Capitol 3

36.284,60

6.894,09

43.170,75

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

136.93X391

26.017,344

162.950,735

4.1.1

Lucrări de drum

136.933.391

26.017,344

162.950,735

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice I (unc Ionale

0,000

0,000

0,000

4.3

UÎÎfaje, echipamente tehnologice r func ionale care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice I func ionale care nu necesită montaj I echipamente de transport

0,000

0r000

0,000

4.5

Dolari

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 4

136.933,391

26.017,344

162.950,735

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.733,668

520,347

3.259,015

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferenta organizării de anlier

2.738,668

520.347

3.259.015

5.1.2

Cheiluieii conexe organizării de antier

0.000

0,000

0.000

5,2

Comisioane, cote . taxe , costul creditului:

1.513,046

0,000

1.513,946

5.2.1

Comisioanele i dobânzile ale rente creditului băncii finan aloarc

0.000

0,000

0.000

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat in Construc ii pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

698,360

0,000

698 360

5.2.3

Cola aferentă inspectoratului de Slat în Construc ii pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

113,133

0.000

113.133

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

698.360

0,000

698.360

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire / destiin are

4,093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Cap,1.2,1.3.1.4, 2,3.5,3.8,41

16.221.805

3.032,143

19.303,9 48

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

20.474,419

3.602,490

24.076,909

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TotaL

193.692,473

36.801,570

230.494,042

din care: C + M

139.672,059

26.537.691

166.209,750

□ala:

întocmit


PROlEGTECH CONSTRUCT SRL


Beneficiar { Investitor

ADPS2Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.l. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Precupeții Vechi".

soluția 1 - recomandată


Mr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara

TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv 1

TVA)     1

lei

lei

lei             E

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt. proL mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'prateclia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

Total Capitol 2

0,00

iw

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760.00

3.1.1.1

Studiu geolehnic

2.000.00

380,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2,380,00

3.1,2

Raport privind impactul asupra mediului

500,00

95,00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentalij-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.000,00

380,00

2.300,00

3.3

Experlizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea psrlorman ei energetice i audîtul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

123.625,15

23.439,35

147.117,50

3.5.1

Tema de proiectare

0,60

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de preiezablilate

0.00

ăool

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documenta le de avizare a lucrărilor de interven ii i deviz general

55.880,00

10,617.20

□6.497.20

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ob merii avizelor! acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de axecu ie

500,00

95,00

595.00

3,5,6

Proiect tehnic de execuție

65.747,65

12.492.05

78.239,71

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

Nn Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

lei

îei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

38.229,24

7.263,56

45.492.80

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.140,00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950.00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de exscu iet avizat de către inspectoratul de Sial în Construc ii

1,000,00

190.00

1.190,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

32.229,24

6.123,56

38.352.80

Total Capitol 3

172.857,40

32.642,91

205.700,30

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investilla de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.148.616,151

406.237,069

2.556.853,220

4.1.î

Lucrări de drum

2.148.616.151

408.237.069

2.556.853,220

4.2

Montaj utifaje, echipamente tehnologice i tune îonale

0,000

0,000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i tune ionale care nu necesită montaj i echipamente de transport

0,000

0.000

0,000

4.5

Dotări

0.000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Totai Capltoi 4

2.148.616,151

408.237,069

2.556.853,220

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

42.972.323

8.164,741

51.137,064

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de antier

42.972.323

8.164,741

51.137.064

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de anlier

0.000

0.000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

23.695,161

0,000

23.695,161

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan aioare

0,000

0,000

0.000

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Stat in Construc ii pentru controlul cafitalilor lucrărilor de construcții

10,957,940

0.000

10.957.940

5.2.3

Cota aferentă Inspecioralului de Stat în Construc ii pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.775.188

□.000

1.775,188

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10.957,940

0.000

10.957,940

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire / desriin are

4.093

0,000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%din [Cap,1.2,1.3,1.4, Z 3.5, 3.8,4]

231.047,335

43.898,997

274.946,352

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

297.714,839

52.063,739

349.778,577

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea In exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2 _

Probe tehnologice si teste

0.000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

2.619.186,386

497.645,793

3.116.834,180

din care: C + M

2.191.586,474

416.401,810

2.607.990,284

Dala:

întocmii


PROIECTECH CONSTRUCTSRL


Beneficiar / Investitor

ADPS2Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Arh. Gheorghe Sterian".

soluția 1 ■ recomandată


Nr, Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

tei

lei

lei           f

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sf amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

6,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot. mediului s» aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea-protectia utilităților

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0.U0

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utililatilor necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare s| asistenta tehnica

XI

Studii

4.500.00

855,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760.00

4.760,00

3.1.1,1

Studiu geotehnic

2.000,00

380.00

2.380,00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.00

2.380,00

3.1.2

Raport privind impaclul asupra mediului

500.00

95,00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentalli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sJ autorizații

2.000,00

380,00

2.38Qt00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan ei energetice î auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0.00

3.5

P roia clare

32.999,36

5.269,68

39.269,24

3.5.1

Tema de proiectare

0,50

0.10

0,60

3.5.2

Studiu de prefezabilftate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate .* documenta is de avizare a lucrărilor de interven ii i deviz general

24.130,00

4.584.70

28.714.70

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii avizelor acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

285,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500.00

95.00

595.00

3.5.6

Proiecl tehnic de execuție

6.868.86

1.305.08

6.173,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7

Consultantă

Q.Q0

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0.00

0,00

Nn

Cri

Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

19%

Valoare {inclusiv TVA)

lei

lei

(ei           f

1

2

3

5

6

3.6

Asistenta tehnica

9.367,09

1.779,75

11.146,84

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000,00

1.140,00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950,00

5.950,00

3.8,1.2

pentru participarea proiectantului la razele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie, avizat de câlre Inspectoratul de Stai in Construcii

1.000.00

190.00

1.190,00

3.8.2

D irige ntie de șantier

3.367.09

639,75

4.006,84

Total Capitol 3

53.366,45

10.139,63

63.506,08

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

224.472,588

42.649,792

267.122,380

4.1.1

Lucrări de drum

224.472.538

42.649.792

267.122,380

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice r tune ionate

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i func ionate care nu necesită montaj i echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dolari

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

224.472,588

42.649,792

267.122,380

CAPITOLUL 5 Alte cheftu lefi

5.1

Organizare de șantier

4.469,452

352,996

5.342,448

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de anlier

4.489.452

352,996

5,342.448

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de anlier

0,000

0.000

0.000

5,2

Comisioane, cote , taxe, costul creditului :

2.479,171

0,000

2.479,171

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan atoare

0.000

0,000

0.000

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Stat în Construc ii pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

1.144,810

0.000

1.144.8W

5.2.3

Cota aferentă inspectoratului de Stat în Construc ii pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

185,456

0,000

135 458

5.2.4

Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.144,310

0.000

1.144.810

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize coniorme i autoriza ia de construire i desfiin ace

4.093

0,000

4,093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Cap, 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4]

26.603,904

5.069,942

31.753,846

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 5

33.652,526

5.922,938

39.575,464

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2’

Probe tehnologice si teste

0T000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

311.491,564

59.183,397

370.674,961

din care: C + M

228.962,040

43.502,788

272.464,827

Data:

întocmii


PROIECTECH CONSTRUCTSRL


Beneiiciar! Investitor

ADPS2Proiectant:

Faza: DAU


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada Soldat Velicu Ștefan".

soluția 1 - recomandată


Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

1-3

Arnenafari pi. prot mediului sl aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli [pentru relocarea'protedia utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

o.oo

TotaJ Capitol 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,00

655,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760.00

3,1.1.1

Studiu geolehnic

2.000,00

330.00

2.38000

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000.00

380.00

2.380,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95,00

595.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentatii-suporl sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizat)!

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500 t0D

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performan el energetice 1 audilul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0r00

3.5

Proiectare

35.979,36

6.636,08

42.315,44

3.5.1

Tenta de proiectare

0.50

0,10

0,60

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documenta ie de avizare a lucrărilor de inlerven ii î deviz general

27.500,00

5.225,00

32,725,00

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare in vederea ub inerii avizelor/ acordurilor / autoriza iilor

1500.00

235,00

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie

500,00

95.00

595,00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

6.473.86

1.230,93

7.709,84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380 r00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0,00

0,00

37.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0.00

0,00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0,00

0,00

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor sr subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

toi

lei

lei

1

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

9,175,91

1.743,42

10.919,33

3,8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.000.00

1.140,00

7.140.00

3.8.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950.00

5.950,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execu ie. avizai de către Inspectoratul de Stal în Construc ii

1.000.00

190,00

1.190.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,175,91

603.42

3.779.33

Total Capitol 3

56.155,27

10.669,50

66.624,77

CÂPrTOLIfL 4

Cheltuieli pentru invesiitîa de baza

4.1

Construcții si instalații

211.727,445

40.228,215

251.955,660

4,1.1

Lucrări de drum

211.727,445

40.228.215

251.955.660

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i tune Ionale care necesită monta]

0,0 DO

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice i Tune ionale care nu necesită montaj 1 echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.5

Active nocorporate

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

211.727,445

40.220,215

251.955,660

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.234,549

804.564

5.039,113

5.1.1

Lucrări de construc ii i instala ii aferente organizării de antier

4.234.549

804.564

5.039,113

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de antier

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului:

2.338,641

0,000

2.338.641

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan aioare

0,000

0.000

0,000

5.2.2

Cala alerenlă Inspectoratului de Stat in Construc ir pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

1.079,810

0.000

1.079,810

5.2.3

Cota-aferentă Inspectoratului de Stat în Conslruc ii pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru amerizarea lucrărilor de conslructii

174.928

0.000

174,926

5.2.4

Cota alerenlă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.079.610

0,000

1.079,810

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme r autoriza la de conslruire f desfiin are

4,093

0.000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse s! neprevăzute1.10% din [Cap,1.2r 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,4]

25.688,272

4.880,772

30.569,043

5.4

Cheltuieli pentru informare l publicitate

0,000

0.000

0,000

Totaf Capitol 5

32.261,461

5.685,336

37.946,797

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

300.144,170

57.027,394

357.171,572

dîn care: C + M

215.961,994

41.032,779

256.994,773

Data:

întocmit


PROIECTECH CONSTRUCT SRL


Beneficiar/ Investitor

ADP S2Proiectant:

Faza: DALI


BENEFICIAR: ADP Sector 2


PR01ECTECH CONSTRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Elaborare studii de fezabilitate, expertiza tehnica, D.A.L.I. pentru "Reabilitare sistem rutier Strada

Vinisiior",

soluția 1 - recomandată


Nr.

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

Ier

lei           f

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru abținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajau pt. prat. mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0.00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea'prolectia utililaiilar

0,00

0.00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,09

CAPITOLUL 2

CheFluieU pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

Total Capitol 2

0,00

W

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

4.500,DO

055,00

5.355,00

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760,00

4.760.00

3.1.1.1

Studiu gaotehnic

2.000,00

380,00

2.380.00

3.1.1.2

Studiu topografic

2.000,00

380.DO

2.380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

500,00

95.00

595,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documentaiii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2,000,00

380,00

2.380,00

3.3

Expertizare tehnica

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Cerlilicarea performan ei energetice i auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

45,984,09

0.736,98

54,721,06

3.5.1

Tema de proiectare

0,50

0.10

0.60

3.5.2

Studiu de prelezab'lilale

0,00

0.00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate ? documenta ie de avizare a lucrărilor de inlerven ii t deviz general

24.150,00

4.588,50

28.738,50

3.5.4

Documenta iile tehnice necesare in vederea ob inerii avizelor f acordurilor / autoriza iilor

1.500.00

2B5.0D

1.785,00

3.5.5

Verificarea tehnică de cafilate a proiectului tehnic l a detaliilor de execu ie

500,00

95,00

595.00

3.5.6

Proiect tehnic de execuție

19.533.59

3.768,38

23.601,97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

360,00

2.380,00

3.7

Consultantă

0,00

0.0 0

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii

0,00

0,00

0.00

3.7,2

Audrtul financiar

0,00

0.00

0,00

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare^ tara TVA)

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

leî

lei

i

2

3

5

6

3.8

Asistenta tehnica

15.722,35

2.987,25

18.709,59

3.9.1

Asistenta tehnica din panea proiectantului

6.000.00

1.140.00

7,140,00

3.B.1.1

pe perioada de execu ie a lucrărilor

5.000.00

950.00

5.950,00

3.8,1.2

pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execu ie. avizat de către Inspectoratul de Siatîn Construc ii

1.000.00

190.00

1.190.00

3.5.2

Oirigenlie de șantier

9.722,35

1.847,25

11.569.59

Tolal Capitol 3

72.706,43

13.814,22

86.520,66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

549.156,438

123.149,723

771.306,161

4.1,1

Lucrări de drum

649.156,439

123.149,723

771.306.161

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice i tune lonale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice I func ionale care necesita montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice I tune lonale care nu necesită montaj i echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dolari

0,000

0,000

0,000

4.S

Active necorporale

0,000

0,000

0,009

Total Capitol 4

648.156,439

123.149,723

771.306,161

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

12.963,129

2.462,994

•55.426,123

5.1.1

Lucrări de consiruc ii i instala ii aferente organizării de antief

12.963,129

2.462.994

15.426.123

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de anlier

0.000

0.000

0,000

5,2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

7.150.800

0,000

7.150,900

5.2.1

Comisioanele i dobânzile aferente creditului băncii finan atoare

0,000

0,000

O.OOQ

5.2.2

Cola aferentă Inspectoratului de Slat in Conslrucii pentru controlul calilalilor lucrărilor de construcții

3.305.600

0,000

3.305,600

5.2.3

Cota aferentă Inspectoratului de Sfat în Construc ii pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

535,507

0.000

535,507

5.2.4

Cota aferentă Casei Socrale a Constructorilor - CSC

3.305,600

0.000

3.305,600

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de construire desliin are

4,093

0,000

4.093

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Cap,1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.9, 4]

70.996,237

13.487,395

84.473,682

5.4

Cheltuieli pentru informare i publicitate

0,000

0,000

0.000

Total Capitol 5

91.100,216

15.950,309

107.050,605

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0,000

0,000

6.2

Proba tehnologice si tesle

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL

811.963,097

154.272,987

966.236,074

din care: C + M

661.119,567

125.612,718

706.732,284

Data:

întocmit


PROIECTECH CONSTRUCT SRL


Beneficiar / Investitor

ADPS2Proiectant,

SC LUXA ENGLXtERINCCROUFSRL


Beneficiar,

A DM INISTRAT IA DOME X1 DLL i ?UE!,IC sector:


DEVIZ GF.NERM privind cheiluielile necesare realizării obiectivalai conform HG 9O7,'2Q'Î6

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ALBJSOARE! SECTOR 2. BUCUREȘTI

Nr. cil.

Dc’.uîuuiren capitolelor și sub in pito lei or de cheltuieli

VI     '2I

l niocire

(llirii TVA)

2. VA.

VhiDfiT?

(ca 7T?U

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL.UI 1. Cheltuieli pentru obținerea siamenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.i

Obținerea terenului

1               0,0P

0,00

o.tio

1.2

A?ne:i£]'Ere£ ierenuhr

{                  C',00

0,0-3

t),0i>

1 .3

Atnemrjări pentru proiecția mediului si aducerea ia starea inițiala

oou

0.00

0,00

1-

Clielluieîi penii u lelocdiea/p:oiecfia ulbitățike

0,00

0.00

n,tm

TOTAL CAPITOL 1

0,90

0,00

0,00

CAPITOLUL 2, Gielftiieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheliu.oii ponux asigurarea utilităților necesare nbifCtivului

0,00

0,1)0

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,90

OM

OM

CAPITOLUL 3 CIielLuieli peniiu proiectare și asistentă tehnică

3-1

Studii

760,00

1.760,00

5,7.7. Stitiiu de teren

HJIOCaTJ

71:0,00

4.760,00

3.1.2. Rațwt prjv’md im pudul trstiprc, nu-rfinhi;

tj.LO

(i/Xi

().0b

3.1 3 Alte ilttili: Specifice.

o.iin

0,00

o/n

3.2

Documentatiî-papuri utidlaiull peitlru uh ținerea Je avize, acordun cULonzatii

500,00

95,00

595.00

3,3

Expertizare tehnică

2500,00

475,00

2.075,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clăchiikir

o,ot

0,00

0,00

3.5

Proiectare

55.374,52

10.521,16

05,595,68

3,5.2. icnii ticpivieelfine

OM

9.1)')

(1,09

3,5 2 Sin Au.' de prefanMiinte

0,00

0.00

OM

5.5.3. Studiu dc frinbililrMh:iu:ieiJ/fițir de irtiizare n itcnuilei de nrtri          tteDii

32 ! 00.(10

n. 099. tin

38 mori

3.5.4 Doeime/dațiilc tehnice necesare im mfrrt’ff crfjfnfiri? a vii ehr/Gccrdiirilor^ ciuwriifilUlo r

5782,81

1 66o 74

2045L58

3.5.5 Verifit'UH.ii ie.htii ti uc i n!i<:ife tt proirftnh'.i fcZin/i >i tt tb.'hdiiii,! ric c.vrc.'itii'

1.317,43

250.3!

1 567.74

3.5.6. rieiccl Tehnic /i detalii de f.wruti'

13.174.23

2.503,11

15.677,36

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

6,00

0,K

3.7

Consultanță

C.00

0,00

Q.00

3.7. J. \4ar'i'gLT/:enii{i dc proiect peitlru obiectivul de bt;.^f.iiii

0,00

0,00

0.00

3 ~ 2. Audiltiî financiar

0.00

0,00.

----\ 0.00

3 8 1

As:stentă tehnică

2I.761,3Ș.

-^,T-7£ȘȘ$s6

25\8?6,04

Nr.

cri.

Demunirca capitalelor și sabcnpi talelor «fe cheltuieli

Vfl/oUTf 31

(■fără TVA)

TVA.

Valoare

(cu TVA)

fer

lei

Iei

1

2

3

2.000,00

4

380.00

5

2.380,00

3.5.1. Asistența Ichnicn din pârlea piaiect mitului

3.8.1.1. pr perioada de execuție n iuc/âriJor

1.000.00

390.00

1.190,00

3 3.1.2, pentru pitrfidpnrea pmeilttnliiltn la fttzsile incluse in programul de coliliei al htcrăiil<u de eaceuție, avizai <ie intre Inspectoratul de Stal in Construcții

1.000.00

190.00

1.190,00

3.8.2. Dirigeniic dc șan fier

19.763.3S

3,754,66

23.516.04

TOTAL CAPITOL 3

34.135,90

15.985,82

100.121,72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

439.141,39

83.436,86

522.578,25

4.1.1 R eMitarc sistem rut ier

439.141,39

83.436,86

522.578,25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0.00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

+.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necor pocale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

439.141,39

83.436,86

522.578,25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6.587,13

1.251,55

7.838,68

5J.2. Lucrări de construcții

4.391,42

834,37

5.225,79

5.1.2. Cheltuieli t.'ojrrxi’ ar^flirizarii șanț ierului

2.195.71

417,78

2.612,89

5.2

Comisioane, cute, taxe, costul creditului

9.393,00

1.784,67

11.177,67

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2,1,

finan talnare

0.00

0,00

o.w

_      Cola aferentă J SC pentru controlul caii talii lucrărilor de

construcții

2.22R(K?

423.51

2.652,51

Cola aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

446.00

84,74

530,74

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.218,00

427,42

2.639,42

_     Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

5.2.5.

construire/ desființare

4.500,00

855.00

5.355,00

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2,3.5, 3.8,4

103.255.46

19.618,54

122.874,00

5.4

Cheltuieli pentru informa re și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

119.235,59

22.654,76

141.890,35

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe telmologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

642.512,88

122.077,44

764.590,32

Din care:

C+ M (1.2 +1.3 +1.4+ 2 +4.1+ 4.2 +5.1.1»

443.532,81

84.271,23

527.804,04

3J bi preturi Ia dala de 20.01.2020; î euro = 4,7/92 lei

Beneficiar

A.DJ*. SECTOR!


Proiectant, iC I.lX.a EXGlM-.tRINGL <OL'I’ SRI


Beneficiar

AD.M1N1S1RAHA UOMSNiLLLi i-’Lb’LiC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind chpiniit*Hlr neresaxe realizării obiectivului conform HG 907/2016

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA BIBANULUI SECTOR BUCUREȘTI


trf.

Dt'mir.jiri'n rupi Ieri el or și siibvupiiult’tiiy dr rliritriieli

Vnlonre

(fatd 1TA)

l’.V.A.

VtiZnn/c

icu 71711

lei

lei

lei

J

2

3

4

5

CAPITOLUL L Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teren vilul

1.1

Obținerea terenului

0,03

0,00

0,90

1.2

Amenaiarea terenului

0,00

C',00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția rr.edhilui si adunarea Li starea ini tio Ia

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltjjeli penLu reiccarea/proleclia utililăpior

0.00

C,00

■3,30

TOTAL CAPITOL J

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli p<jnu\i asigurarea uriliutih»- necesare obiectiv aiiii

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenții tehnici

3 i

Studii

■1.000,00

76i).0(l

■I. 760,0(1

3.1 .7. Sluti ii ti? T’jh:?

4.000 00

760,00

4.760,00

3.1.2 Ritptrf ii'iziiiit imimctui itrupi; ricrfi:rft,i

0.00

0,00

0,00

3.1.3. Alic studii sticrincc

0.00

0.01/

o,m

3.2

Docunwnlații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500,00

95.00

595.00

3.3

Hxpej tizăze tehnică

7.500,00

475,00

2.975.00

3/

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

0,00

0,00

0.00

■5

Proiectare

30.987,37

5.887.60

36.874,97

3 5.1. Tcwri ifc praiiTlare

0.03

0,00

71,0

3 5.2. Siudtt. de prefeiabriilale

o.on

0.1KÎ

■W

3.5.3, Shuiiti dc fexrtiMlîfff’i’.Mono-irnlfffic de a-jtzt<;‘C Q Iwf.riter de bilet cnițf. <7 dctdz ^vudnd

3 h0.01)

4 fri 7.01)

23.Pt 7.00

3.5 -J. Docuwnitnliile tehnici' necesme ii-, wdcicir cWi'ierii atnLelor/aciirâniiLn/nitrni'sfițiilo'-

2.523.54

179.47

S.'.Wh

5,5.5. Voifirfireti leiwic/i d? calihilv a proj«T’i/h;i        și r. delidiilvr

de excailie

375,53

71,32

'150.15

3.5.6 Prfuct lehnic și detalii de exectilie

j.735,30

713,21

■1.501.51

.3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.U0

o.m

O.OU

3.7

Consultanța

o,oo:

0,00

0,00

3.7.3. A-lciiinumentnl de j:rt’ic‘cr /vi.trn abieetniit! de i.K’e.rtilii

o.oo I

rt.DO

0,00

5.7,2. Audrti'.i fiwfieirn

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistența tehnică

7.577.95

1 458,81

9.136,76

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor $i subcapitolelor fa cheltuieli

(fură TVA)

T.Vj4.

Ktî/ciurv

(ra TVA}

lei

iei

Iei

1

2

3

2.000,00

4

380,00

5

2380,00

3.8.1. Asjstrnffl lehitkn din partea proicdttnlului

3.8.1.1. /v perioada He eMcufic a lucrai ilar

r. 000,00

190,00

1.190,60

3,8.1.2. pentru pnrficiptn w proiectant uliii la fazele induse în prognnnjil tic com! rol al htirnrfaj de rtert/lie, finisat fa către Inspectoratul fa Stat in Conștrucfii

1.000,00

190,00

I 190.00

3.8.2. Dingcnlie de șantier

5b~7,95

1.078,81

6.756,76

TOTAL CAPITOL3

45.665,32

8.676,41

54.341,73

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

126.176,48

23.973,53

150.150,01

4.7.1 Reabilitare sistem rutier

126.176,43

23.973,53

130.150,01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale caic necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente dc transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

126.176,48

23.973,53

150.150,01

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.892,66

359,61

2.252,27

5.1.1. Lucrări <ic construcții

1.26'1,77

239.74

1 501,51

5.7.2. Che/hfaJi counc organizării șiii/1 ierului

630.89

119,87

750.76

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

5.908,00

1.122,52

7.030,52

Comisioanele și dubănzile aferente creditului băncii

5.2.1                      ’

finanțatoare

0,00

0.00

0,00

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

5.2.2.               ,           ‘

construcții

641.00

121,79

762,79

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

129.00

24,51

153.51

5.2.4. Cotei aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

638,110

)21 22

759.22

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855.00

5.255,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 5l>), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3,1.4,2,3.5, 3.8,4

32.968,36

6.263,99

39.232,35

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

40.769,02

7.746,12

48.515,14

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

’regâtirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

212.610,82

40.396,06

253.006,88

Din raze:

C + M (1.2 +1-3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4-2 + 5. LI)

127.438,25

24.213,27

151.651,52

d In preturi la data de 20.01.2020; 1 fum = 4,//92 lei


Beneficiar

A.D,P. SECTOR 2

Proiectant,

SC LUXA tNGlKfcLKIKGG.<UJI‘ h.<i.


Beneficiar,

ADM1NJSIÂA’llA IX1MI-NR.I UI PURT.IC

SECI OR 2


DEVIZ GENERAL privind L'heîtuieî:Il' ijec re redlizâdî obiectivului cunfurai HG {>