Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, Bucureşti”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 2652/10.02.2020 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 419/14.02.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 24759/18.02.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu Qcjrâcter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 309/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București”, conform anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. Valoarea totală a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiții „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București” este de 530.769,23 lei inclusiv TVA, din care C+M 335.856,35 lei inclusiv TVA.

 • A rt.3. (1) Lucrările de realizare a obiectivului de investiții „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București” nqx fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați prin licitații publice.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări pentru de investiții „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia,

,<A§ectOT 2 competența realizarea obiectivului ‘~2S^Sector 2, București


Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, L1T. „a"

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 34

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

"Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București"

APROBARE ” "Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, SECTOR 2, BUCUREȘtl

Nr.

Crt.

Denumirea străzii

Adâncime

(m)

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA) LEi

Valoare investiție (inel. TVA)       LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Vaioare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA) EUR

1

Basarabia

155

446.024,56

282.232,23

530.769,23

335.855,35

111.347,07

70.747,40

2

TOTAL

-

446.024,56

282.232,23

530.769,23

335.856,35

111.347,07

70.747,40

Curs Euro BNR = 4.7668 (10.02.2020)

DEVIZUL GENERAL

PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București"

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarca/protccția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL l

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

10.000,00

1.900,00

11.900,00

TOTAL CAPITOL 2

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

89.306,72

16.968,28

106.275,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defezabilitate/documcntațic de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16.806,72

3.193,28

20.000,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelorhicordurilor/ autorizațiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnica

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.8.1. Asistenții tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00.

___ 1.190,00

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2, BUCUREȘTIVIZAT

SpV6

3.8.I.2. pentru participarea proiectant ului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de elitre Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigențic de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

TOTAL CAPITOL 3

112.806,72

21.433,28

134.240,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

261.145,00

49.617,55

310.762,55

4.1.1. Arhitectura

64.800,00

12.312,00

77.112,00

4.1.2. Structura

41.565,00

7.897,35

49.462,35

4.1.3. Instalații

38.530,00

7.320,70

45.850,70

4.1.4. Put forat

116.250,00

22.087,50

138.337,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9.500,00

1.805,00

11.305,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

46.800,00

8.892,00

55.692,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

317.445,00

60.314,55

377.759,55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.380,84

452,36

2.833,20

5.1.1. Lucriiri de construcții

1.587,23

301,57

1.888,80

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

793,61

150,79

944,40

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3.392,00

644,48

4.036,48

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.                    ?

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.650,00

313,50

1.963,50

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 5.2.3. teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

330,00

62,70

392,70

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.412,00

268,28

1.680,28

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.

construire/ desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5,3.8, 4

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

5.772,84

1.096,84

6.869,68

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

a beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

446.024,56

84.744,67

530.769,23

Din care:

C t M (1.2 * 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

282.232,23

53.624,12

335.856,35

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București”

~ VIZAT spre neschimbate

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții

"Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector2, BUCUREȘTI"

Descriere:

Proiectul de investiție propune amenajarea și punerea în funcțiune în sectorul 2 a unei noi surse de apă potabilă din puț de mare adâncime în locația Bulevardul Basarabia. Investiția propusă este în concordanță cu "Strategia de dezvoltare a Sectorului 2” și va adiționa încă o unitate funcțională celor 20 deja existente care asigură accesul gratuit al populației la o sursă sigură și sănătoasă de apă potabilă.

Investiția va avea următoarele caracteristici tehnico-funcționale:

-Debit zilnic (circa 1,8 1/sec)                                         161,5 mc/zi

-Adâncime foraj                                              155 m

-Corp A           -suprafața construită                         15,22 mp

-Corp B (fântâna) -suprafața construită                          1,26 mp

-Număr robineți                                                 5


Obiectivul ale cărui deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7668, curs BNR la data de 10.02.2020):

1. Fântâna Bulevardul Basarabia

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 530.769,23 lei reprezentând 111.347,07 euro

din care C+M inclusiv TVA: 335.856,35 lei reprezentând 70.747.40 euro

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (2 luni) 530.769,23 lei reprezentând 111.347,07 euro

Durata de realizare: 2 (două) luni

VIZAI

secre^B—