Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, Bucureşti”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstifliilor nr. 11-13. Tel: *(4021) 2O9.U0.00 Fax: +(4021) 209.62.82HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.20058/14.02.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.20059/14.02.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Educației nr.16, Sectorul 2 al Municipiului București, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 68 CA 6/11 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de enajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost mpdificatâlprin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


f/Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea îlamcniului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a riului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de'ÂTîîenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Educației nr. 16, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlrîstigillor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.

u VIZAT spre neschimbare,

C3CRETAR,


Nr. 20059/14.02.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA EDUCAȚIEI NR. 16, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Educației nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 68 CA 6/11 din 04.10.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+3Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Educației nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 68 CA 6/11 din 04.10.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au primit observații din partea persoanelor interesate care au fost lămurite prin răspunsul transmis.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informări' și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
M. W.      X V J», A JPkJL 1 JIL JB.

Municipiul București

Primăria Sector 2www.pa2.ro - Strada Chlrlstlflillor or. 11-13, Tel:+(4021) 209.80.00 Fax: +(4021)209.62.82


Anexa nr.

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORW

la H.C.L.S2mPRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURES

INHure TelT°2r/2096^ •

IEȘIT

Ziua ZROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * t)                                        cu domiciliuf/sediul*2) București,

, cod poștal........, sector 1, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.                       ;ompletată cu nr.                   . in

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 68 CA 6 /11 din 04.10,2018


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+3Er generat de imobilul din STRADA EDUCAȚIEI NR. 16, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată tn P.U.D,: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: strada Educației x Str. Badea Cârțan: 150,0mp (140,Omp din măsurători) este proprietate privată persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1711/23”E” din 10.12.2018 și CU inițial nr. 924/9.E din 04.07.2018.

Prevederi P,U,G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max - P+2E

-POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită Ia o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; tn cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea neflind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, promise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min, 5,Om față de limita stângă, min. 5,Om retras față de limita dreaptă (Strada Badea Cârțan), cu posibilitatea ieșirii în consolă către această limită, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, cuplat cu imobilul existent pe această limită pe lungimea calcanului existent, cu respectarea Codului Civil și conform plan anexat;

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1697408/17.01.2019 și planului anexat.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor 11 racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare;

 • - P.O.T.=45%, CUT=1,57; H. cornișă et. 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+E3r (etajul 3 retras se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate Ia dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1711/23"E” din 10.12.2018 și CU inițial nr. 924/9.E din 04.07.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 8927/24.10.2018.spre noschîmbare, SECRrm


wiciu, ARABANMircea Silviu CHIRA, întocmtf : ing. Alexandra

Edifia 7< Kevi^i


lajarea Tcritoriuțui.si-UrbantShva Sectorului 2: urof.dr.arfi. Florin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Miliai COCHECI, prof.dr.arh. dr.arhjjeargîcfMlTRACHE, conf.dr.arh Cătălin ȘÂRȘU.

x.Cod SADU • AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.                                   .

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


1Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

328536.577

588847.264

0.349

2

328536.811

588847.005

0.395

3

328537.203

588846.958

3.150

4

328539.344

588844.647

21.315

5

328560.625

588843.442

1.471

6

328560.710

588844.911

3.761

7

328560.911

588848.667

24.061

8

328537.015

588851.484

4.243

S(1 Cc)=140.25mp F

’=58.746m


| BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT / PROPUS )

EXISTENT

PROPUS

S(mp)

P(%)

S(mp)

P(%)

OCUPAT DE CONSTRUCȚII

103.25

74%

63

45%

PLATFORME CAROSABILE

0

0%

21

15%

PLATFORME PIETONALE

36.75

26%

14

10%

SPATII PLANTATE

0

0%

42

30%

m PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ( prelungit valabilitate P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr. 303/27.11.2015.


ARTERA DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA CATEGORIA 3ARTERA DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA CATEGORIA 4


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

«Construire imobil Locuințe regim de inaltime S+P+2E+3Er»

_______________________________________________________spic IIP*»-........

Strada Educației, Nr. 16, Sectorul 2, Municipiul București^ SLCP/cȚAji


3. REGLEMENTARI URBANISTICE


Scara grafica:

O 5   10


25


r---VIZAT

spre neschimbare


Anexa nr.

) .          50ț!


LOCALIZARE: Municipiul București, Strada Educației, Nr. 16, Sectorul 2 IDENTIFICARE: Număr cadastral 233992, intabulat in Carte Funciara nr. 233992 PROPRIETAR:

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLEMENTAT:140mp (suprafața masurata)


LIMITE

C Z Z Z □ LIMITA TEREN CE A GENERA,T^(^MÎȚÂ TERENULUI REGLEMENTAT


PRIMĂRIA


ACCESE PROPUSE IN AMPLASAMEN

ACCESE AUTO

► ACCESE PIETONAL
H REGLEMENTARI URBANISTICE

ALINIERI ALE EDIFICABILULUI PROPUS

ZONA EDIFICABILA

EDIFICABIL PROPUS

= 45%

= 1,57 pentru P+2E+3Er

,=10m


KZZZZJ

I.........

POT

r .v. i -maxim

P II T

i -maxim

u

nmaxim la cornișa'


Scara 1:200| AMENAJARI PROPUSE aferente terenului reglementat

|         ~| PLATFORME PIETONALE

|    \   ~1 SPATII PLANTATE / CAROSABILE CU DALE INIERB


Terenul de colt reglementat are deschidere la doua profile stradale

Profilele existente dintre aliniamente in dreptul terenului reglementat au următoarele dimensiuni:

cca. de 12.00m, in cazul arterei de categoria 3

intre 9.66 m si 9,81 m in cazul arterei de categoria 4


I verificat/expert

nume:         semnătură:     cerința:

referat/expertiza, nr, data :

PROIECTANT GENERAL:

BENEFICIAR:

PROIECT NR:

10/2018

Tel:-»

FAZA PUD

SPECIALITATE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Construire imobil Locuințe regim de inaltime S+p+2E+3Er»

Adresa: Str. Educației, nr. 16, sector 2, București

PLANȘA NR:

specificație:

SEF PROIECT

U3

PROIECTAT:

DESENAT:

REGLEMENTARI URBANISTICE