Hotărârea nr. 33/2020

Hotărârea nr. 033 - privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 5 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și  H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și

H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 22893/14.02.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Ai - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu

<R caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar AL /                                                        ’

General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit -condominii;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

A              HOTĂRĂȘTE

< * vL /

Art.I. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 ce conțin un număr de 18 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009, cu modificările și completările ulterioare, și H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

Art.II. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IIL Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 33

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 21 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND 5 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A

IMOBILELOR DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN H.C.L. SECTOR 2 NR. 187/2009 ȘI

H.C.L. SECTOR 2 NR. 68/2012

(---WÂT

i sors I SECRETAR-

CENTRALIZATOR PRIVIND OBIECTELE DE INVESTIȚII Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr. Crt

Adresa bloc de locuințe

Nr. Ap.

Arie utilă a blocului de locuințe (MP)

Indicatori Valorici

___________________Indicatori Fizici____

Total valoare - lei-(fără TVA)

Din care C+M lei- (fără TVA)

Total valoare - lei-(cu TVA)

Din care C+M - lei-(cu TVA)

Investiția specifică (coloana 5/coloan a 3)-mii lei/mp arie utilă (fără

Investiția specifică (coloana 7/coloan a 3)-mii lei/mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie kWh/an

Durata de recuperare a investiției -ani-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Str. Vatra Luminoasa,Nr. 70, BI.W1

44

4.384

3.003.345

2.961.280

3.573.981

3.523.923

675,43

803,76

232.287,93

9,84

2

Str. Sachelarie Visarion, Nr. 4, Bl. 112, Sc. B

30

2.160

1.759.573

1.749.897

2.093.892

2.082.377

810,14

964,06

121.161,02

8,56

3

Sos. Pantelimon, Nr.324, Bl. Dl

96

10.384

4.527.955

4.490.486

5.388.267

5.343.679

432,45

514,62

103.442,24

7,81

4

Str. Victor Mânu, Nr. 38, Bl. El

28

2.332

1.063.693

1.017.601

1.265.794

1.210.945

436,40

519,32

113.495,63

8,77

5

Str. Vasile Conta , Nr. 19________________

26

1.356

949.018.71

908.409

___1.129.332

1.081.006

669,81

797,07

117.947,13

7,84

DEVIZELE GENERALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU 5 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN H.C.L. SECTOR 2 NR. 187/2009 ȘI H.C.L. SECTOR 2 NR. 68/2012

~ VIZAT spre neschimbate ' secretar

OBIECTIV:


[0001] - Expertiza tehnica+Audit energ pt creșterea

perform energ - Bl W1 str Vatra Luminoasa nr.70 Planșa:

Sector 2 București                                 Faza:

PRIMĂRIA SECTOR 2


05-ARH-SECTOR 2

Anexa Nr. 7Proiect:


DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

[0001] - Expertiza tehnica+Audit energ pt creșterea perform energ - Bl W1 str Vatra Luminoasa nr.70 Sector 2 București

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

4.866,50

924,64

5.791,14

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

3.5.1

3.5.2

Proiectare                                  V    ~'V iZ-AiT 24.332 50

T        . X                           Qnre neschiHibtre ।

Tema de proiectare                           ț spțe ’

Studiu de orefezabilitate                            ;                  ----------0 00

4.623,18

0,00

0,00

0,00

28.955,68 0,00 0,00 0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4.866,50

924,64

5.791,14

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

0,00

0,00

0,00

de execuție

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

19.466,00

3.698,54

23.164,54

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

17.733,00

3.369,27

21.102,27

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.866,50

924,64

5.791,14

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4.866,50

924,64

5.791,14

3.8.2

Dirigentie de șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL CAPITOLUL 3

42.065,50

7.992,45

50.057,95

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2.692.072,51

511.493,78

3.203.566,29

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

2.692.072,51

511.493,78

3.203.566,29

5.1

Organizare de șantier

269.207,25

51.149,38

320.356,63

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

269.207,25

51.149,38

320.356,63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

269.207,25

51.149,38

320.356,63

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste        ,— --|

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6      I s re peschimbare

qecretAB-____i

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:              --------

3.003.345,26

570.635,60

3.573.980,86

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.961.279,76

662.643,15

3.523.922,91

In preturi la data de 03-Feb-2020; 1 euro = 4.77 lei

Adresa bloc locuințe

Str. Vatra Luminoasa, Nr. 70, Bl. W1

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe

4384.30

Indici valorici

Total valoare( mii lei)

3.003.345,26

Fara TVA

Din care C+M (mii lei)

2.961.279,76

Investiția specifica -mii lei/mp a.u.

675.48

Indici valorici

Total valoarefmii lei)

3.573.980,86

(cu TVA)

Din care C+M(mii lei)

3.523.922,91

Investiția specifica - mii lei/mp a.u.

803.75

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

707.617.92

Economia anuala de energie-tep/an

58

Durata de recuperare a investiției -ani

4.16

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interventie( de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u.*an

80.13

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

1.437.900,0

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.776.767,856

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

888.383,928

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

296.127,976

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2.114.353,746

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

1.057.176,873

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

352.392,291

OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Rabilitare termica Bl 112A , sc B - Visarion

PRIMĂRIA SECTOR 2

INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING


Faza:

Proiect:DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii


APROBAT^,PRIMAR Q. p-TOADERlMUGUR MIHAI ulJkr1&il

fer>n05-ĂRH^ECTOR2

^■ANEXÂNR.7


Rabilitare termica BI112A , sc B - Visarion

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subca de cheltuieli

.. , ,                 Valoare

pitolelor (fara TVA)

lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la                   0,00

0,00

0,00

starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de                 0,00

0,00

0,00

investitii

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,                    0,00

0,00

0,00

acorduri si autorizatii

3.3

Expertizare tehnica

967,60

183,84

1.151,44

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al                     0,00

0,00

0,00

clădirilor

3.5

Proiectare

VIZAI       3.870,40

735,38

4.605,78

3.5.1

3 5 2

Tema de proiectare

Studiu dp nrpfpyahilitatc»

spre neschimbare

SECRETAR__

0,00

0 00

0,00

0 00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de                   0,00

0,00

0,00

intervenții si deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii                         0,00

0,00

0,00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor                 0,00

0,00

0,00

de execuție

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

3.870,40

735,38

4.605,78

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00


/ W--

। ^ț-^schimbare


. 3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

4.838,00

919,22

5.757,22

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.902,80

551,53

3.454,33

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.935,20

367,69

2.302,89

3.8.2

Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3

9.676,00

1.838,44

11.514,44

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.590.815,29

302.254,91

1.893.070,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

1.590.815,29

302.254,91

1.893.070,20

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

159.081,53

30.225,49

189.307,02

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

159.081,53

30.225,49

189.307,02

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

159.081,53

30.225,49

189.307,02

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL

GENERAL:

1.759.572,82

334.318,84

2.093.891,66

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.749.896,82

332.480,40

2.082.377,22

In preturi la data de 02-Feb-2020; 1 euro = 4.77 lei

VIZAT 1 spre neschimbare
ȘjrC RCTAR

Adresa bloc locuințe

Str. Sachelarie Visarion.Nr. 4, Bl.112, Sc. B

Număr apartamente

30

Aria utila a blocului de locuințe

2160

Indici valorici

Total valoare( mii lei)

1.759.572,82

Fara TVA

Din care C+M (mii lei)

1.749.896,82

Investiția specifica -mii lei/mp a.u.

814.61

Indici valorici

Total valoare(mii lei)

2.093.891,66

(cu TVA)

Din care C+M(mii lei)

2.082.377,22

Investiția specifica - mii lei/mp a.u.

964.06

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

419.506,22

Economia anuala de energie-tep/an

34.38

Durata de recuperare a Investiției -ani

3.05

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interventie( de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u.*an

71.70

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

849.100,0

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.049.938,092

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

524.969,046

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

174.989,682

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.249.426,332

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

624.713,166

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

208.237,722


I VIZAT

! S ol^schimbare
-—SECRETAR

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:


Reabilitare termica Bloc D1, Șoseaua Pantelimon 324

PRIMĂRIA SECTOR 2

INVENT ARHITECTURE & ENGINEERING


Faza:
ANEXA NR.7


DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investitii

Reabilitare termica Bloc D1, Șoseaua Pantelimon 324

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la

0,00

0,00

0,00

starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare ob investitii

ectivului de                 0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2                                    0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0,00

0,00

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,                    0,00

acorduri si autorizații

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

3.746,90

711,91

4.458,81

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul ener clădirilor

getic al        __________.0,00

VIZAT

0,00

0,00

3.5

Proiectare

spre neschimbata?,60

2.847,64

17.835,24

3.5.1

Tema de proiectare

SECRETAR 0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de                   0,00

intervenții si deviz general

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii                     7.493,80

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.423,82

8.917,62

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor                 0,00

de execuție

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

7.493,80

1.423,82

8.917,62

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

o,oc

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00             0.00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00             0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00             0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

18.734,50         3.559,56

22.294,06

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00             0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

14.987,60         2.847,64

17.835,24

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.746,90           711,91

4.458,81

3.8.2

Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3                                 37.469,00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

7.119,11

44.588,11

4.1

Construcții si instalatii

4.082.260,15

775.629,43

4.857.889,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dolari

P,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

4.082.260,15

775.629,43

4.857.889,58

5.1

Organizare de șantier

408.226,02

77.562,94

485.788,96

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

408.226,02

77.562,94

485.788,96

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00             0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00             0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calilatii lucrărilor de construcții

0,00             0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00             0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5                                408.226,02

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

77.562,94

485.788,96

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

4.527.955,17

860.311,48

5.388.266,65

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

In preturi la data de 03-Feb-2020; 1 euro = 4.77 lei

4.490.486,17

853.192,37   5.34.

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

1678,54

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon, Nr. 324, Bl. D1

Număr apartamente

96

Aria utila a blocului de locuințe

10.383,80

Indici valorici

Total valoaref mii lei)

4.527.955,17

Fara TVA

Din care C+M (mii lei)

4.490.486,17

Investiția specifica -mii lei/mp a.u.

432.45

Indici valorici

Total valoare(mii lei)

5.388.266,65

(cu TVA)

Din care C+M(mii lei)

5.343.678,54

Investiția specifica - mii lei/mp a.u.

514.61

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

1.599.615,83

Economia anuala de energie* tep/an

131.11

Durata de recuperare a investiției -ani '

2.34

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interventie( de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anua'l specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u.*an

61.70

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

3.243.900,0

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2.694.291,702

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

1.347.145,851

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

449.048,617

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

3.206.207,124

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

1.603.103,562

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

534.367,854


VIZAT

SpZ®.nesch'mbare

.. SP'-'REȚAR __

OBIECTIV:


Reabilitare termica Bloc E1, str. Victor Mânu nr. 38


Beneficiar: Proiectant: Executant:


PRIMĂRIA SECTOR 2                         Faza:

INVENT ARHITECTURE&ENGINEERINGProiect:DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investitii

Reabilitare termica Bloc E1, str. Victor Mânu nr. 38

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la

0,00

0,00

0,00

starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

- -—-----1

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare                             l       VIZAT      3C

>.873,60

7.005,98

43.879,58

3.5.1

Tema de proiectare                   | spt neschimbat

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate                   • g E C R      R___

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare alucrarilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție                                       36.873,60

7.005,98

43.879,58

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

9.218,40

1.751,50

10.969,90

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.609,20

875,75

5.484,95

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4.609,20

875,75

5.484,95

3.8.2

Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3

46.092,00

8.757,48

54.849,48

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

925.091,56

175.767,40

1.100.858,96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

925.091,56

175.767,40

1.100.858,96

5.1

Organizare de șantier

92.509,16

17.576,74

110.085,90

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

92.509,16

17.576,74

110.085,90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

92.509,16

17.576,74

110.085,90

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1      Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2      Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

1.063.692,72

202.101,62

1.265.794,34

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.017.600,72

193.344,14

1.210.944,86

In preturi la data de 02-Feb-2020; 1 euro = 4.77 lei

Adresa bloc locuințe

Str. Victor Mânu, Nr. 38, Bl.

E1

Număr apartamente

28

Aria utila a blocului de locuințe

2331.80

Indici valorici

Total valoare( mii lei)

1.063.692,72

Fara TVA

Din care C+M (mii lei)

1.017.600,72

Investiția specifica -mii lei/mp a.u.

456.16

Indici valorici

Total valoare(mii lei)

1.265.794,34

(cu TVA)

Din care C+M(mii lei)

1.210.944,86

Investiția specifica - mii lei/mp a.u.

519.31

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

293.741,56

Economia anuala de energie-tep/an

24.07

Durata de recuperare a investiției -ani

3.70

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interventie( de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u.*an

66.85

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

610.200

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

610.560,432

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

305.280,216

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

101.760,072

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

726.566,916

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

363.283,458

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

121.094,486


I VIZAT
I spre neschimbate

!.. „g.g.rRETAR

OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Reabilitare termica imobil, str. Vasile conta nr. 19


PRIMĂRIA SECTOR 2

INVENT ARHITECTURE&ENGINEERING


DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Reabilitare termica imobil, str. Vasile conta nr. 19

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la

0,00

0,00

0,00

starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2                                    0,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0,00

0,00

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

32.488,00

6.172,72

38.660,72

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00 _____

f---ViZAT

_______0,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

32.488,00

| cnfei^^hirnbara6[o,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

। SE0RE1Afl___Dloo

3.7

Consultanta

0,00

-   0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

8.122,00

1.543,18

9.665,18

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.061,00

771,59

4.832,59

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul do Stat în Construcții

4.061,00

771,59

4.832,59

3.8.2

Dirigentle de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 3

40.610,00

7.715,90

48.325,90

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

825.826,10

156.906,96

982.733,06

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

825.826,10

156.906,96

982.733,06

5.1

Organizare de șantier

82.582,61

15.690,70

98.273,31

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

82.582,61

15.690,70

98.273,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00 •

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

0,00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

82.582,61

15.690,70

98.273,31

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1      Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2      Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

949.018,71

180.313,55

1.129.332,26

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

908.408,71

172.597,65

1.081.006,36

In preturi la data de 02-Feb-2020; 1 euro = 4.77 lei

VIZAT spre neschimbare SECRETAR..

Adresa bloc locuințe

Str. Vasile Conta, Nr. 19

Număr apartamente

26

Aria utila a blocului de locuințe

1356.22

Indici valorici

Total valoare( mii lei)

949.018,71

Fara TVA

Din care C+M (mii lei)

908.408,71

Investiția specifica -mii lei/mp a.u.

669.80

Indici valorici

Total valoare(mii lei)

1.129.332,26

(cu TVA)

Din care C+M(mii lei)

1.081.006,36

Investiția specifica - mii lei/mp a.u.

797.07

Indicatori fizici

Economia anuala de energie kWh/an

254.146,09

Economia anuala de energie-tep/an

20.83

Durata de recuperare a investiției -ani

3.22

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de interventie( de la data recepției ia terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u.*an

88.77

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

532.700,0

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

545.045,226

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

272.522,613

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

90.840,871

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugatul de stat - 60%(C+M) -mii lei

648.603,816

Bugetul local - 30%(C+M) - mii lei

324.301,908

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) - mii lei

108.100,636


VIZAT spre neschimbare SECRETAR