Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea nr. 032 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico — economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul 'Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 22420/13.02.2020, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

*| - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate ,xdezinvestiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

In temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în Anexa nr.l și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 ,,FerdinandI”», de la suma aprobată inițial de 5.594.313,59 lei inclusiv TVA, la suma actualizată de 6.988.407,49 lei inclusiv TVA.

Art. II (1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre - ,,Memoriul tehnic justificativ pentru actualizare a Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 ,,Ferdinand I”», Devizul general actualizat și Devizele pe obiect actualizate aferente, parte din documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici aprobați” - ce cuprinde un număr de 18 pagini, celelalte prevederi rămânând aplicabile, în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri.

(2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 ,,Ferdinand I”» conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ce cuprinde un număr de 4 pagini.

(3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 22 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

‘ *1

! Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 146/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», rămân aplicabile.

(2) Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV CU

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotărârea nr. 32

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 25 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 32/20.02. 2020

Memoriul tehnic justificativ pentru actualizare a Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”»

Devizul general actualizat și Devizele pe obiect actualizate aferente, parte din documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici aprobați.

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

PENTRU ACTUALIZARE A DEVIZULUI GENERAL

Denumirea lucrării: "EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A SOLII NR.64 „FER DIN AND |" B.DUL GĂRII OBOR NR.16,SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Actualizarea devizului general a avut ca punct de pornire următoarele documente:

 • - Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice prin care a fost abrogata Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • - H.G. nr. 1/2017 (1450 lei lunar de la 01 februarie 2017);

 • - H.G. nr. 846/2017 (1900 lei lunar de la 01 ianuarie 2018);

 • - OUG nr. 114/2018 (3000 lei lunar de la 01 ianuarie 2019 în sectorul construcțiilor)

Astfel, coeficientul de actualizare a manoperei ca urmare a creșterii salariului mediu brut în construcții față de referința - trimestrul III al anului 2018 - este C(a)=1.67 14.1 lei/ora (august 2017) respectiv 23,57 lei/ora(februarie 2019)

Prețui materialelor s-a determinat prin actualizare cu indicele prețurilor de consum - IPC, respectiv k=l,0956 comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru perioada august 2017 -mai 2019.

Coeficientul de creștere a valorii C+M fiind de 1.32 calculat astfel:

 • - Ponderea cheltuielilor cu materialele in cazul categoriilor de lucrări pe baza carora a fost evaluata investiti este de 60%

 • - Ponderea cheltuielilor cu manopera in cazul categoriilor de lucrări pe baza carora a fost evaluata investiti este de 40%

Coeficient actualizare = (0.61xl.095g)+(0.39xl.67) - 1.30

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Bd. Libertății 16, București Sector 5, ROMANIA

Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.ro

Diseminare: Tel. 318 1871 / 317 7770; Fax: 318 1874; datestat@insse.ro

Biroul de presa: Tel / Fax: 318 1869 biroupresa@insse.ro

Către SC HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Ca răspuns la solicitarea dvs. din data de 10-7-2019, va comunicam Indicele Preturilor de Consum (IPC):

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării

Perioada curenta Perioada de referința TOTAL IPC (%)

2019 - Mai |2017 - August                 109,56


© 1998-2018 Institutul Național de Statistică

Reutilizarea conținutului acestui website, Integral sau parțial, în formă originală sau modificată, precum și stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă și prin orice mijloace se fac numai conform licenței pentru o guvernare deschisă.

Utilizarea conținutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărți este autorizată numai cu indicarea clară și precisă a sursei.


Tabel 1. CÂȘTIGURILE SALARI ALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2

DIVIZIUNE

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA MAI 2019

CAEN Rev.2

BRUT

NET

LEI

% față de aprilie 2019

LEI

% față de aprilie 2019

TOTAL ECONOMIE

5078

99,5

_ 3101

99,6

Agricultură, silvicultură și pescuit

01-03

3914

97,8

2353

97,7

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

01

3647

98,1

2190

98,1

Silvicultură și exploatare forestieră; pescuit și acvacultura

02-03

4695

97,2

2830

97,0

Industrie total

05-39

4563

99,1

2787

99,2

Industria extractivă

05-09

7580

108,3

4660

109,1

Extracția cărbunelui superior și inferior

05

6246

104,7

3969

107,5

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

06

11218

118,3

6653

119,2

Extracția minereurilor metalifere

07

5555

84,4

3299

83,8

Alte activități extractive

08

3725

96,5

2611

97,2

Activități de servicii anexe extracției

09

9120

103,2

5396

103,4

Industria prelucrătoare

10-33

4370

99,3

2673

99,3

Industria alimentară

10

3479

100,5

2100

100,6

Fabricarea băuturilor

11

5104

100,2

3052

100,2

Fabricarea produselor din tutun

12

7761.

102,0

4637

101,6

Fabricarea produselor textile

13

3578

99,3

2175

99,2

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

2903

J00,1

—rrT782

99,8

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și mărochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

15

3338

\ spi 101,6

V

e nescV

2041

/ -10.1,6

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei;fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

16

3357

99,5

2098

100,4

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

17

4486

100,0

2708

100,0

tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

4232

98,4

2545

98,3

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

19

9482

87,8

5602

87,9

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

20

5380

101,9

3218

101,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

21

5824

92,1

3492

92,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

22

4894

102,2

3022

101,8

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

4532

93,6

3104

94,8

Industria metalurgică

24

5717

100,0

3432

99,8

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

25

4453

100,2

2832

100,1

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

26

5541

105,6

3334

105,5

Fabricarea echipamentelor electrice

27

4449

99,8

2691

100,0

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a

28

5422

96,7

3264

96,3

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

29

5260

98,2

3197

98,1

Fabricarea altor mijloace de transport

30

5731

94,2

3427

94,3

Fabricarea de mobilă

31

3230

103,0

1959

102,7

Alte activități industriale n.c.a.

32

3369

100,1

2051

99,9

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

' 33

4529

95,9

2733

96,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă șl aer condiționat

35

6920

90,3

4184

91,1

Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

30-39

4005

97,9

2416

97,9

Captarea, tratarea și distribuția apei

36

4481

98,9

2704

99,1

Colectarea și epurarea apelor uzate

37

4427

98,3

2684

98,4

Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare

38-39

3546

96,8

2136

96,7

Construcții

41-43

3944

.99,3

2891

99,4

Comerț cu ridicata șl cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

45-47

4364

100,3

2622

100,2

Transport și depozitare

49-53

4659

98,8

2798

98,8

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

49

4193

99,9

2517

99,8

Transporturi pe apă

50

5091

96,7

3133

97,1

Transporturi aeriene

51

9022

99,9

5297

99,9

Depozitare și activități auxiliare pentru transport

52

6294

96,8

3759

96,7

Activități de poștă și de curier

53

3479

99,0

2134

99,0

Hoteluri și restaurante

55-56

2964

98,4

1794

98,3

Informații și comunicații

58-63

8983

96,4

5585

96,5

Activități de editare

58

7628

98,4

4777

98,0

Tabel 1. CÂȘTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2

DIVIZIUNE

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA MAI 2019

CAEN Rev.2

BRUT

NET

LEI

% față de aprilie 2019

LEI

% față de aprilie 2019

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală;

activități de difuzare și transmitere de programe

59-60

i*

6270

96,9

3710

97,0

Telecomunicații

61

6834

93,7

4081

94,3

Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice

62-63

11004

96,6

6946

96,6

intermedieri financiare și asigurări

64-66

9805

97,3

5829

97,1

Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

64

10272

101,1

6105

100,7

Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

9252

82,8

r - •   •

5485

'!

82.9

Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

66

6460

.. 81,6

3873

82,2

Tranzacții Imobiliare

68

4517

97,3

2712

97,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

69-75

6969

100,0

4270

100,1

din care: Cercetare-dezvoltare

72

7521

101,1

4589

101,5

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

77-82

3860

98,2

2327

98,1

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public*)

84

8065

100,8

4792

101,4

învățământ

85

5786

102,6

3411

102,6

Sănătate și asistentă socială

86-88

6364

100,2

3771

100,5

Activități de spectacole, culturale și recreative

90-93

4479

97,1

2685

97,5

Alte activități de servicii .::ti-------------------------

94-96

3594

98,5

2038

98,5

Conform prevederilor legale în vigoare, salariații din domeniul cercetare-dezvoltare și inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislației naționale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), salariații din domeniul construcțiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce privește impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

i---\

spre neschimbat

' SEQHElhb—1

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării

Perioada curenta                          Perioada de referința TOTAL IPC (%)

2019-Mai                             ’ 2017-August                  109,56

© 1999 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE

STATISTICAeuro/m.p

T.1" nefinisat *

81euro+TVA

46.92euro+TVA

T.2"fWsat*

70euro+TVA

53.85euro+TVA

T.S’iacuit"

89euro+TVA

6&46eurxH-TVA

T4 "finafizat"

108auro+TVA

63.08euro+TVAT.1 " nefinisat"

T.2"fWsat" TS’tacutt*

T.4 * finalizat *


61«utm-TVA 70euro+TVA 89euro+TVA

116euro+TVA


ewo/m.p


46.92euro+TVA

S3.86euro4TVA

68.46euro+TVA

90.77euro+TVAT.1" nefinissl" T2" finisat" T.3 "lecuit * T.4"finafizat"


T.1 "oefinlsat"

T2" finisai"

T.3"Jacut"

T.4" finafizat"


T.1 * nefinisat*

T.2 "finisat"

T.3" lecuit"

T.4 ' finalizat’


T.1 "nefinteal"

T.2" finisat’

T.3-lăcuit*

T.4 " finalizat"


96eure+TVA 111euro*TVA 141ecro+TVA 170euro+TVA


eiauro+TVA 105euro*TVA 134euro+TVA 163euro*TVA


96euro+TVA IHeum+TVA 141euro«TVA 198euro+TVA


euro/m.p


40.00euro+TVA

46.25euro*TVA

5fl.75euro+TVA

70.83euro+TVA


ewo/m.p


112euro+TVA

128euro+TVA

181suro+TVA

187euro+TVA


37.92«jc&+TVA

43.75auro+TVA

55.83euro+TVA e7.92euro+TVA


40.00euro+TVA

46.26euro+TVA

6fl.75ewTVA

B2.50euro+TVA


euro/m.p


43.08eurcH-TVA

49.23a iro+TVA

61.92etro*m

71.B2ewo+TVA


VIZAT spre neschimbare SECRETART.1 ’ nefinisat"

T.2 "finisat"

T.3* lăcuit*

T.4 ’ finalizat *


140euro+TVA 161euro+TVA 201euro+TVA 253euro+TVA


auro/m.p


53.85euro+TVA 61.92«ro+TVA 77.31 euro+TVA 97.3leuro+TVAT.1 ■ rwfirrttat' T,2"fintaf T.S'tacuM"

T.4 * finalizat *


139euro+TVA

161«uro+TVA

200euro+TVA

288euro+TVA


«ao/m.p

53.46MKHTVA

61.e2euro+TVA

76.e2auro+TVA

110.77«jro+TVA


S.C. Export Cocp S R L

Despre noi, Cotatxxnre, Fumtaxt, Exsmpto ti Preturi, Ttonpitrfe lemn, Tempteriebmn triplu «tratatei, Uei lemn UlțjknlroQcM, Ferestre lemn IripiustretficM

Tet 0768530023


E-maB:


Despre net. Cotabcrnre. Fumtaxi, Exemple si Preturi, Ttanpttrte lemn, Tamptsrt» lemn trlpintreOkat, Lhl lemn WpMraMcel, Ferește tem# trțfcstreMat

Servirii creare sitespre nsschirîsbc''®

secretar


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A SCOLII NR.64 "FERDINAND /” B.DUL

GĂRII OBOR NR.16,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr.

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

[

r s ’ r

»

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i.i

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

68641.91

13041.96

81683.87

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

68641.91

13041.96

81683.87

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

i                                 i’

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1500.00

285.00

1785.00

3.1.1. Studii de teren

1500.00

285.00

1785.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

39163.00

7440.97

46603.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

32970.00

6264.30

39234.30

3.5

1

Proiectare

138659.00

26345.21

165004.21

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267.00

l

6890.73

43157.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25000.00

4750.00

29750.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție                       .•

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

72392.00

13754.48

86146.48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

20000.00

3800.00

23800.00

3.7

Consultanta

202600.00

38494.00

241094.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

202600.00

ViZ 5.38494:00

AT himL24lO!

94.00

SECR

ETAR '

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

0.00

.4

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

1

Asistenta tehnica

69522.00

13209.18

82731.18

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4634.00

880.46

5514.46

3.8.I.I. pe perioada execuției lucrărilor

2317.00

440.23

2757.23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2317.00

440.23

2757.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

64888.00

12328.72

77216.72

Tota

capitol 3

505914.00

96123.66

602037.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

3922569.44

745288.20

4667857.64

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

1889893.08

359079.69

2248972.77

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

368677.60

70048.74

438726.34

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

68756.40

13063.72

ș

81820.12

4.1.4 INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

14745.72

1

2801.69

i

17547.41

4.1.5 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

557940.30

106008.66

663948.96

4.1.6 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1022556.34

194285.70

1216842.04

: i

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

47435.00

9012.65

56447.65

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

659737.00

125350.03

785087.03

4.4

-— - - -

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari

5089.00

966.91

6055.91

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

4634830.44

880617.79

5515448.23

VW spre neschirr; ar .

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i 1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

115870.76

22015,45

137886.21

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

92696.61

17612.36

110308.97

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

. 23174,15

4403,09

27577.24

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

45444.76

0.00

45444.76

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

20656.71

0.00

20656.71

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4131.34

0.00

4131.34

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

20656.71

0.00

20656.71

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

491165.34

93321.41

584486.75

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000.00

3420.00

21420.00

Tota

capitol 5

670480.86

118756.86

789237.72

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5879867.21

1108540.27

6988407.49

din care:

ț

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4131342.96

784955.17

4916298.13

Actualizat la iunie 2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmall.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

Actualizat la iunie 2019

Beneficiar/lnvestitor

^===Jkpiectant, S.C.HARD EXPERT QMSULTm S.R.L.

। vM j spre neschimbare

| SECRETAR 1nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu i                                                                    I.

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP CI

470544.31

89403.42

559947.73

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP CI

1339225.37

254452.82

1593678.19

4.1.2

IZOLARE TERMICA PLANSEU PE SOL-CORP CI

80123.40

15223.45

95346.85

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1889893.08

359079.69

2248972.77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

1

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

7”

ii

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

. 0.00

0.00

I

1                                                                                     !

;         o.oo

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

••                                                           ii

. .. ..

«=“’---- - '■ ■

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1889893.08

359079.69

2248972.77

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZAREA APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

-L~-.__-

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

368677.60

70048.74

438726.34

ȚOTAL 1 - subcap. 4.1.

368677.60

70048.74

438726.34

... ---— .

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

.-------- • — •

4.2

funcționale

12108.00

2300.52

14408.52

TOTAL II - subcap. 4.1

12108.00

2300.52

14408.52

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

240806.00

45753.14

•ț

286559.14

4.3.1.

UTILAJE CENTRALA TERMICA

240806.00

45753.14

286559.14

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

i

0.00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

o.oo

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

240806.00

45753.14

286559.14

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

621591.60

118102.40

739694.00

Actualizat la iunie 2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmall.com

DEVIZUL obiectuluhlNSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

Actualizat la iunie 2019

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXraT^SWJNGS.R.L. r expert JHT, ) CONSl/LTlNfiA//

V&pK / ¥

( w   ]। i

1 spre neschimbate    j

| SECRETAR__|
>'

I

nr. ,i

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

; iei

1

2

3

4

.5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

.. -==5=--_---------—

..........."

4.1.1

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

68756.40

13063.72

81820.12

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

68756.40

13063.72

81820.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

25140.00

4776.60

29916.60

TOTAL

II - subcap. 4.1

25140.00

4776.60

29916.60

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

134739.00

25600.41

160339.41

4.3.1

KIT PANOURI SOLARE

13140.00

2496.60

15636.60

4.3.1

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

121599.00

23103.81

144702.81

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 44.5+4.6

134739.00

25600.41

160339.41

TOTAL deviz pe obiecte

------ —

? ' ' ' ..... •

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

228635.40

43440.73

272076.13

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapiteleior de cheltuieli

Valoare *2) _(fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

___

4.1.1

REFACERE SISTEM VENTILAȚIE

14745.72

2801.69

17547.41

TOTAL

l-subcap. 4.1.

14745.72

2801.69

17547.41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

1

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II! - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

14745.72

2801.69

17547.41

Actualizat la iunie 2019

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.hA TOgRWNSOLTING S.R.L

■ r—

•UrenescWrnbare

\ 8 cpcrETAB—1
Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RW, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

maikoffice. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

J

4.1.1

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP CI

22162.00

4210.78

26372.78

4.1.2

INSTALAȚII DE ILUMINAT SI PRIZE-CORP CI

395755.50

75193.55

470949.05

4.13

INSTALAȚII DE FORTA-TABLOURI ELECTRICE-CORP CI

112313.70

21339.60

133653.30

4.1.4

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-CORP CI

27709.10

5264.73

32973.83

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

557940.30

106008.66

663948.96

<

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL Iii - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

i                                             *

(TOTAL 1 + TOTAL 11 + TOTAL III)

557940.30

106008.66

663948.96

Actualizat la iunie 2019

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 ,Sector6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.coni

DEVIZUL

obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

nr. crt

j

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

'5~~

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

__________ . . . ____________

________. • . .

4.1.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP CI

828497.58

157414.54

985912.12

4,1.2

LUCRĂRI CONEXE CONSTRUCTII-CONTAINER GRUP

POMPARE

26250.19

4987.54

31237.73

4.1.3

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE

10464.19

1988.20

12452.39

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE

2729.63

518.63

3248.26

4.1.5

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANT! INTERIORI

37219.54

7071.71

44291.25

4.1.6

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

72360.79

13748.55

86109.34

4.1.7

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

45034.42

8556.54

53590.96

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1022556.34

194285.70

1216842.04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10187.00

1935.53

12122.53

TOTAL II - subcap. 4.1

10187.00

1935.53

12122.53

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

284192.00

53996.48

338188.48

4.3.1.

REZERVOR SI STATIE HIDROFOR

141267.00

26840.73

168107.73

4.3.2

IN ST. DETECȚIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

111553.00

21195.07

132748.07.

4.3.3

SERVOSCARA PERSOANE CU DIZABILITATI

31372.00

5960.68

37332.68

VIZAT spre neschimbart SECRETAR

j                l

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

[

?

I                                           !

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

5089.00

966.91

6055.91

4.5.1

EXTINCTOR TIP P6(12BUC)

1164.00

221.16

1385.16

4.5.2

PICHET PSI,COMPLET ECHIPAT

3925.00

745.75

4670.75

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

289281.00

54963.39

344244.39

TOTAL deviz pe obiecte

■r -              ----’

-

(TOTAL 1 + TOTAL li + TOTAL III)

1322024.34

251184.63

1573208.97

Actualizat la iunie 2019


Beneficlar/lnvestitorProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

Actualizat la iunie 2019nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4.1.1

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN URMA

EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

68641.91

13041.96.

81683.87

TOTAL 1 - subcap. 1.3

68641.91

13041.96

81683.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

’l

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

68641.91

13041.96

i 81683.87

Beneficiar/lnvestitor


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 32/20.02.2020


Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

/xișo.

Fi (<®&7 *

1

l

vizsr । spre neschimbate ^ECREȚAB—
CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A SCOLII NR. 64 FERDINANDI, BULEVARDUL GĂRII OBOR, NR. 16, SECTOR 2, BUCUREȘTI

 • a) Valoarea totala a investiției (INV):

 • - 6.988.407,49 lei inclusiv TVA din care constructii-montaj (C+M) - 4.916,298,13 lei

 • - 5.879.867,21 lei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) - 4.131.342,96 Iei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PS1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

® Măsură Cj

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata interioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime placata cu rigips - S = 3523,49 mp;

• Măsură C2

 • - termoizolarea invelitorii cu un strat de vata minerala de natura bazaltica de 20 cm grosime, montat sub invelitoare si placat cu rigips - S = 1637,00 mp;

 • • Măsură C3

 • - izolarea termica a planseului pe sol al subsolului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejat cu un strat de sapa, după desfacerea pardoselilor existente - S = 482,00 mp;

 • • Măsură Fi:

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente inclusiv a celei aferente accesului in clădire, cu tâmplârie performantă, cu ramă din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant - S = 529,02 mp;

 • • Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consum

Pentru efîcientizarea energetica a instalațiilor de încălzire, clădirea scolii va fi dotata cu centrala termica in condenstatie si panouri solare pentru producerea apei calde menajere.

Centrala termica va fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

Baterie de cazane murale de perete, in condensatie, cu arzator presurizat, finctionare pe gaze naturale si tiraj fortat, cu puterea termica nominala Pn - 150[kW] x 5[buc];

Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 4[buc];

Vase de expansiune închise, cu membrana;

Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu doua serpentine, cu volumul util Vu = 1000[litri] x l[buc];

Butelie de egalizare a presiunii si separare a circuitelor principale, de cele secundare x 1 [buc];

Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de încălzire, comandata in funcție de temperatura exterioara;

Conducte din otel, pentru vehicularea apei calde, in centrala termica;

Pompe cu turatie variabila, pentru recircularea apei;

Vase de expansune inchise, cu membrana x 3[buc];

Modul de automatizare, măsură si control - tip “mașter” x l[buc];

Modul de automatizare - tip “slave” x 4[buc];

Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

Sonda temperatura ambientala montata in incaperea ce ma dezavantalata d.p.d.v. termic;

Static neutralizare condens x 2[buc];

Statie dedurizare apa x 1 [buc];

Sistem de colectare evacuare a gazelor rezultate din procesul de ardere;

Pentru prepararea apei calde vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

o sursa permanenta de producere a energiei termice - cazan cu funcționare pe gaze naturale;

o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

4[buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul clădirii, cu orientarea “sud”;

Puterea termica nominala instalata va fi Pn = 750 [kW], iar cazanele vor avea randamentul termic minim p = 98[%].

 • • Instalații electrice

Se vor reabilita următoarele tipuri de instalatii electrice:

Instalații eletrice de distribuție a energiei electrice

Instalații electrice de iluminat si prize;

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Instalații electrice de forța;

Instalații de protecție, paratrăsnet si impamantare.

Instalații de detecție, semnalizare si avertizare incendiu

Pentru producerea energiei electrice ( pentru consumul clădirii analizate ) se propune un sistem fotovoltaic off-grid de WkW putere instalata ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala. De asemenea se vor prevedea corpuri de iluminat cu un consum redus de energie electrica echipate cu tuburi LED.

Pentru respectarea legislației in vigoare referitoare la masurile de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza un sistem de detecție, semnalizare si avertizare incendiu.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 320,10 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qr = 107,89 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 66,30 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta obiectivului de investitii

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact: - o economie de energie pentru incalzire de 68,00 %

- un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 93,19 KWh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 66.24%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 66.29%

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone COZ):

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 334,92 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 113,08 echivalent tone CO2 ( 22,46 kgCO2/mp/an)

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an ) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

Valoare la finalul implementării proiectului - 67.509,96 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

Proiectul de investiție ce are in vedere eficientizarea energetica prin reabilitare/modemizare a Scolii nr. 64, Ferdinand I este fmantabila prin Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din resurse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B, Clădiri Publice.

Proiectant

SC HARDJEXPERT CONSULTING SRL