Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea nr. 032 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • -  Raportul de specialitate nr. 20518/14.02.2019 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 19562/13.02.2019 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 20459/14.02.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 19793/15.02.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București precum și adresa nr. 20931/15.02.2019;

Raportul nr. 134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizați în cadrul Comisiei de analiză, verificare și formulare propuneri raportat la prevederile Hotărârii Conciliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Șerpiului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a Raderilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a fciciului de salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de ubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, formulat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 21.02.2019, astfel cum

5               5                                                                                                                                                                                                      7

a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Anunțurile privind dezbaterile publice organizate la sediul Primăriei Sectorului 2 în data de 29.01.2019 respectiv în data de 05.02.2019, înregistrate sub numărul 7392/21.01.2019 respectiv sub numărul 12069/31.01.2019;

 • - Minuta dezbaterilor publice din data de 29.01.2019 respectiv din data de 05.02.2019, înregistrată sub numărul 20450/14.02.2019;

Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind tgjimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor

deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 196/2005 privind Tondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - Planul național de gestionare a deșeurilor 2014 -2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

 • - H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București, aprobat prin această hotărâre;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;

 • - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 01.03.2019 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare în cuantum de 159 lei/persoană/an, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.

Art.2. Pentru anul 2019, de la data instituirii taxei, se aprobă subvenționarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București a sumei de 38,3 lei/persoană, pentru stimularea gestionarii deșeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si

completările ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puțin a deșeurilor de hâ^tițj, metal, plastic si sticla din deșeurile municipale, astfel încât valoarea taxei lunare aSEflată de fiecare utilizator persoană fizică va fi de 9,42 lei/persoană.


Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii casnici (persoane fizice) prevăzut în anexa ce conține un număr de 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pentru stabilirea modului de plată a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare începând cu data de 01.01.2020, va fi elaborat Regulamentul privind determinarea cuantumului taxei plătită de beneficiarii persoane fizice (utilizatori casnici), până cel târziu la data de 30.09.2019, ce va cuprinde modalitatea de acordare a subvenției în cazul colectării selective a deșeurilor în procent de minim 25%, obligație ce va fi asumată prin declarație pe propria răspundere, pentru fiecare punct de colectare, de către reprezentanții Asociațiilor de proprietari, respectiv a deținătorilor de locuințe unifamiliale, astfel încât nivelul subvenției să poată acoperi integral nivelul taxei.

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART.

NR. 215/2001,

SECRETAR

El


,ENA


Hotărârea nr. 32

București, 21.02.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 32/2019

REGULAMENT

PRIVIND INSTITUIREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, ÎNCASAREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINAȚIA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI (PERSOANE FIZICE) DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

9

Art. 1.

 • (1) Pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici - persoane fizice, începând cu data de 01.03.2019.

 • (2) Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum, încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, denumită generic în cele ce urmează și “taxă de salubrizare” instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006 republicată-cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării finanțării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea Sectorului 2, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual utilizatorii casnici-persoane fizice, începând cu data de 01.03.2019.

Art. 2. Utilizatorii casnici (persoane fizice) ai serviciului de salubrizare

 • (1) Utilizatorii casnici-persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare separată, pentru fracția uscată (deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă) din deșeurile municipale, transportul separat al deșeurilor menajere, provenind din gospodăriile populației, inclusiv al fracțiilor colectate separat, precum și gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare);

spre nes?himbare, L secretar,

 • (2)   Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează cu frecvențele de colectare prevăzute în programele de colectare separată a deșeurilor menajere generate de utilizatorii casnici aprobate de Primăria Sectorului 2, care au un caracter continuu, permanent, repetitiv.

 • (3)   Persoanele fizice care domiciliază pe raza Sectorului 2 al Municipiului București au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

 • a) să depună declarațiile de impunere/rectificative conform prezentului Regulament și să achite obligațiile de plată, stabilite prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • b) să asigure precolectarea separată (colectare selectivă în două fracții: umedă și uscată), în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, inclusiv ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, astfel:

 • -  să depună FRACȚIA USCATA (deșeurile de hârtie, plastic, metal și sticlă) în saci sau recipienți (pubele/containere), după caz, personalizați / inscripționați distinct;

 • -  să predea deșeurile (FRACȚIA USCATA) direct operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului București, conform programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să nu sustragă fracțiile reciclabile din deșeurile municipale (metal, sticlă, hârtie, plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate;

Notă:

La nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorul desemnat, în baza contractului de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 • e) alte obligații prevăzute în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, Legea 51 /2006 rep. cu modificările si completările ulterioare, r VÎZAT~“

2                       spre neschimbare,

SECRETAR,

care fac referire la serviciul de salubrizare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modif. și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a celorlalte acte normative în vigoare privind managementul deșeurilor.

4) Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare se plătește de către utilizatorii serviciului public - persoane fizice, proprietari ai imobilelor situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, iar în cazul imobilelor proprietate de stat sau a unității administrativ-teritoriale, beneficiarul serviciului este chiriasul/concesionarul/locatorul/administratorul etc.

Art. 3. Până la data instituirii taxei de habitat pentru utilizatorii non casnici -persoane juridice, cu excepția asociațiilor de proprietari, care își desfășoară activitatea permanent sau temporar pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București, aceștia trebuie să aibă/să încheie contracte exclusiv cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 pentru colectarea/transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea finală a deșeurilor similare pe care le produc și să achite tarifele stabilite în condițiile legii, inclusiv contribuția pentru economia circulară.

CAPITOLUL II Reguli privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare

Art. 4. Taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare instituită prin prezentul Regulament este datorată numai de persoane fizice-utilizatori casnici-locuitori/deținători de locuințe pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 5. (1) Cuantumul taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare este stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 2, conform legii.

(2) Pentru anul 2019, stabilirea cuantumului taxei a avut în vedere un impact cât mai redus asupra veniturilor populației, nivelul acesteia fiind stabilit, la valoarea rezultată prin actualizarea tarifului vechi, cu indicele prețurilor de consum (IPC) și contribuția pentru economia circulară, conform legii, respectiv acordarea unei subvenții de 38,30 lei/persoană fizică în vederea stimulării colectării selective a deșeurilor menajere.

Art. 6. (1) Pentru luarea în evidență și calcularea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, persoanele fizice care dețin în proprietate locuințe în

VIZAT

spro neșchimbare _ SECRETAR^

Sectorul 2 al Municipiului București, precum și chiriașii/concesionarii/administratorii etc. din locuințele proprietate de stat/UAT, au obligația depunerii Declarației de impunere, dată pe propria răspundere, sub incidența răspunderii penale privind falsul în declarații, privind numărul persoanele care locuiesc la adresa declarată, în maxim 60 de zile de la data adoptării prezentei Hotărâri.

/X

In cazuri justificate, declarația poate fi depusă și de către alt membru major al familiei titularului dreptului de proprietate.

(2) Proprietarii de imobile cu destinația de locuință de pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 București au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la Regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora, în alte unităti administrativ - teritoriale sau în afara teritoriului României. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice sau ocupată de persoane luate în spațiu/tolerate la proprietar etc.

Art. 7. Contribuabilii care locuiesc în ansamblurile de locuințe pot depune Declarația de impunere și Declarația rectificativă și la Asociația de proprietari de care aparțin, cu acordul reprezentanților asociației, care vor putea solicita Primăriei Sectorului 2 în maxim 3 zile de la colectare, preluarea acestora de la sediul asociațiilor de proprietari/locatari de către funcționarii desemnați de conducătorul Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

Art. 8. Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în termen de 30 zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, conform Anexei 2 la prezentul Regulament,

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații.

5

Art. 9. (1) In cazul nedepunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, de către compartimentul de resort pe baza datelor și informațiilor deținute despre utilizator din evidențele fiscale, precum și pe baza informațiilor obținute de la terți, în condițiile legii.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

 • (2) Urmare a stabilirii din oficiu a obligației de plată a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, decizii care vor fi comunicate utilizatorilor.

 • (3) Obligația de plată a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare stabilită va putea fi modificată în cursul anului pe baza declarațiilor de impunere depuse de contribuabili.

Art. 10. In vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze modificările survenite ca urmare a declarării numărului de persoane la plata întreținerii.

Art. 11. (1) Cetățenii care lipsesc temporar din imobil, cel puțin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot declara pe propria răspundere acest fapt, solicitând în scris scoaterea de la plată pentru perioada respectivă.

(2) In vederea recalculării taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, la asociațiile de proprietari / locatari, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverința de la administrația blocului unde figurează ca scoasă de la plata întreținerii, pe perioada absenței din locuință. Scăderea de la plata taxei se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 12. Impunerea la plata taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menționată în declarație, pentru persoanele nou incluse sau în cazul modificărilor intervenite cu privire la deținătorii imobilelor.

Art. 13.(1) Taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare, se plătește în doua rate, respectiv:

 • -  rata I, până la data de 30 iunie, inclusiv,

 • -  rata a Il-a, până la data de 30 noiembrie, inclusiv.

(2) Contribuabilii pot efectua fracționat plata taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, fără a depăși termenele mai sus stabilite.

Art. 14. Pentru neplata taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu

VIZAT spre neschimbare, ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 15. Depunerea declarației de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau depunerea acesteia peste termen, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 493.

Art. 16. Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017, aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termenul stabilit de lege, de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite sau avertisment fără amendă, după caz.

Art. 17. Responsabilitatea încasării taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

Art. 18. Modelul declarațiilor este prezentat în Anexele 1 și 2 la prezentul Regulament.

FACILITĂȚI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE HABITAT CU DESTINAȚIA DE SALUBRIZARE

Art. 19. Beneficiază de scutire la plata taxei speciale de habitat cu destinația specială de salubrizare următoarele persoane fizice:

 • a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b)    persoanele prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare

 • c)    persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

Facilitățile fiscale se acordă utilizatorilor acestora începând cu luna următoare lunii în care a fost depusă cererea împreună cu documentele justificative.

6

VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,

Administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare

Art. 20.(1) Taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare plătită de utilizatorii casnici-persoane fizice din Sectorul 2 al Municipiului București asigură finanțarea implementării/funcționării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București. Gestiunea în SMID presupune prestarea serviciilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, provenind de la utilizatorii casnici (gospodăriile populației), inclusiv fracții colectate separat, precum și gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare), precum și pentru alte activități de salubrizare prestate în interesul întregii colectivități locale.

(2) Taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare datorată de utilizatorii casnici-persoane fizice din Sectorul 2 al Municipiului București se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanțării serviciilor de gestionare a deșeurilor menajere colectate de la populație.

Art. 21. începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

sPre neschimbare,

...... secretar,

Anexa 1


Declarația de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Subsemnatul__________________________________________, domiciliat în

Str.___________________________________________, nr.             , bloc______________, scara

Etaj_______, ap.___________, posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului

București str._________________________________________________, nr.___________, bloc

Scara_____, etaj_______, ap_______, B.I./C.I. seria_____nr.__________________, eliberat(ă)

de___________________________, la data de

Telefon________________________, adresă de e-mail___________________________, declar

pe proprie răspundere că în unitatea locativă locuiesc un număr de......membri, după cum

urmează:

Nr. Crt.

Nume și prenume

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății susmenționată, începând cu data de..................

Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data....................


Numele și prenumele.....................

Semnătura..................................

~ VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa 2

Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat cu destinația special de salubrizare

DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE

PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Subsemnatul__________________________________________, domiciliat în

Str.___________________________________________, nr.____________, bloc_____________, scara

Etaj_______, ap.___________, posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului

București str._________________________________________________, nr.___________, bloc

Scara_____, etaj_______, ap_______, B.I./C.I. seria_____nr.__________________, eliberat(ă)

de___________________________, la data de

Telefon_______________________, adresă de e-mail___________________________, declar

pe proprie răspundere că în unitatea locativă s-a schimbat componența celor care locuiesc de la un număr de......membri la un număr de......membrii, noua componență fiind

următoarea, după cum urmează:

Nr. Crt.

Nume și prenume

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății susmenționată, începând cu data de..................

Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data.................... Numele și prenumele.....................

Semnătura..................................

VIZAT spre neschlmbare, SECRETAR,