Hotărârea nr. 31/2020

Hotărârea nr. 031 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>,  astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a

Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018', Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 22425/13.02.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa '/• prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate ■ de „investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a JRin n jutilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se completează cu următorul alineat:

”Se aprobă Actul adițional nr. 3/12.02.2020 pentru modificarea Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București -Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», în cuantum de 6,988.407,49 lei inclusiv TVA.

Art. III Articolul 4 alineatul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

\ „Art. 4

:) <■■■>

(2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru 5, Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 2,420.077,51 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.334.888,50 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 85.189,01 lei inclusiv TVA. ”

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018, rămân aplicabile.

Art. V Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 9Hotărârea nr. 31

București, 20.02.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 31 /20.02.2020

Actul adițional nr. 3/12.02.2020pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului «Efîcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii generale nr. 64 „Ferdinand I”»

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

ZAHARIA RĂZVAN (CRISTIAN

l'r? 'FA/ a \

1 vîzâT ”1 spre nsschimoar© , |_JȘEC_RETAR_1MODEL G

ACT ADIȚIONAL nr. 3/12.02.2020

pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A ȘCOLII NR. 64 „FERDINAND I”

Art. 1. Părțile:

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1).

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: R087TREZ70221400216XXXXX - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1: R033TREZ70221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

R077TREZ70221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 21 B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

2. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20 Colegiul Tehnic „Traian", corp B, et.2, codul fiscal 14783794, având calitatea de Partener 2.

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată2: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare3: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect: R048TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2, B-dul Ferdinand

I, nr. 89 A, Sector 2, București

conform reglementărilor în vigoare și în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul VIZAT spre neschimbare

------------- SECRETAR

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

de parteneriat nr. 21699/27.02.2018, au convenit următoarele:

Art. /. Alineatele (1) și (2) ale Articolului 3 - ,,Roluri și responsabilități în implementarea proiectului” din Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018, astfel cum a fost modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1/31.07.2018 și nr. 2/31.08.2018, se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare

și semnare contract de finanțare

 • 1.1 Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DALI și elaborarea acestei documentații

 • 1.2 Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DALI)

 • 1.3 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor și a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

 • 1.4 Achiziția serviciilor de consultanță la elaborarea

cererii de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.5 Depunere proiect

 • 1.7 Semnare contract de finanțare

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2      Managementul proiectului

 • 2.1 Achiziția serviciilor de   consultanță în

managementul proiectului

 • 2.2 Managementul proiectului   (prin asigurarea

managerului de proiect, a asistentului manager, a secretarului, a responsabilului juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice si a unui responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al Municipiului București în echipa de implementare a proiectului)

6       Execuția lucrărilor

6.3    Recepția la terminarea

lucrărilor (prin


participare) 8 Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

8.1 Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

8.2 Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

VIZAT

2                    spre nescnimbare

SECRETAR

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

 • 1 Elaborare documentație de finanțare, evaluare și semnare contract de finanțare

  • 1.3 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea certificatului de urbanism)

  • 1.5 Depunere proiect

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2 Managementul proiectului

  • 2.2 Managementul proiectului (prin asigurarea unui responsabil cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar și a responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I. în echipa de implementare a proiectului)

  • 2.3 Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate în cadrul proiectului

 • 3 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 3.1 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 4 Elaborarea  documentației  tehnice  pentru

realizarea investiției

 • 4.1 Elaborarea   documentației   tehnice   pentru

realizarea investiției

 • 4.2 Obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare realizării investiției

 • 5 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

  • 5.1 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic

  • 5.2 Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori atestați

   6

   6.1

   6.2

   6.3

   Execuția lucrărilor

   Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

   Execuție lucrări

   Recepția la terminarea lucrărilor

   7

   7.1

   7.2

   Supravegherea execuției lucrărilor

   Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier Dirigenție de șantier

   7.3

   Asistență tehnică din partea proiectantului

   (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

   Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.


   Organizația


   Lider de parteriat (Partener 1)

   Sectorul 2 al Municipiului București


   Contribuția (unde este cazul)

   Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 4.203,01 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina Liderului

   Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 183.918,07 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Liderului


   Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 188.121,08 lei reprezentând 2,69% din valoarea totală a proiectului


   Partener 2

   Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


   Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 85.189,01 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina Partenerului 2

   Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 2.334.888,50 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Partenerului 2


   Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 2.420.077,51 lei reprezentând 34,63% din valoarea totală a proiectului.


   Celelalte clauze ale Acordului de parteneriat rămân nemodificate.

   Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.


   Semnături


   Lider de parteneriat (Partener 1)

   Sectorul 2 al Municipiului București


   Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației / instituției

   TOADER MUGUR-Ml HAI

   Primar   Partener 2

   Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)   Semnătura Data și locul semnării: 12.02.2020 București


1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).