Hotărârea nr. 31/2020

Hotărârea nr. 031 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>,  astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018


www.ps2.ro - Strada Chiristigirlor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin pentru participare unor elevi la o competiție internațională

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin pentru participare unor elevi la o competiție internațională;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 17021/11.02.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 10054/28.01.2019 primită la Cabinet Viceprimar din partea domnilor

și                       elevi ai Colegiului Național “Spiru Haret”;

  • - Adresa nr. 14846/05.02.2019 primită la Cabinet Viceprimar din partea doamnei

profesor                   directorul Colegiului Național “Spiru Haret”;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

' \ -aX \

M \ - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

& *• ■

\W}fnpl.§.t&ite ulterioare;

•topiuc

temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar domnilor

și                       elevi ai Colegiului Național “Spiru Haret”, în valoare de 3000

dolari, pentru asigurarea cheltuielilor necesare participării la concursul internațional INTEL ISEF din SUA, Arizona, Phoenix.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 2019.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.